• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Siemianowice Śląskie: Przyrządy do anestezji i resuscytacji 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Siemianowice Śląskie: Przyrządy do anestezji i resuscytacji 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Copied!
92
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501466-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Siemianowice Śląskie: Przyrządy do anestezji i resuscytacji 2019/S 206-501466

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 9 Miejscowość: Siemianowice Śląskie Kod NUTS: PL22A

Kod pocztowy: 41-100 Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia E-mail: zp@zozsiemianowice.pl

Tel.: +48 322281886 Faks: +48 322281886 Adresy internetowe:

Główny adres: www.zozsiemianowice.pl I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zozsiemianowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku - II

Numer referencyjny: SZM/DN/DZ/340/26/2019 II.1.2) Główny kod CPV

33171000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

(2)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 92 Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku” podzielonego na 97 pakietów.

Oferowany produkt musi spełniać wszystkie zasady i tryb dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania zgodnie z:

Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 210),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych.

(Dz. U. z 2010r. nr 215 poz. 1416),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru CE (Dz.U. 2010r. nr 186 poz.

1252),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycz II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 790 167.10 PLN II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1 - Beznapięciowa taśma Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Bez napięciowa taśma do leczenia nieotrzymania moczu dostępu przezzasłonowego i nadłonowego.

— sterylna, w osłonce polietylenowej

— taśma zakończona pętelkami umożliwiającymi mocowanie do prowadnic

— długości taśmy 45cm +/- 3

— pakowanej a’1 szt,

— grubości ok. 0,53mm +/- 3

— gramaturze 65 g/m2 - 80 g/m2

— całkowicie niewchłanianej

— uniwersalna, bo przeznaczona do obu metod implantacyjnych TVT i TOT

(3)

2 Prowadnica wielorazowa. Komplet – prawa i lewa. Materiał stal / aluminium. Długość całkowita – min. 200mm, długość uchwytu – do 127mm +/- 3. Autoklawowalna, do sterylizacji parowej. Igły (prowadnice) typu – Helicalna Lewa i Prawa.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 9 300.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2 – Drobny sprzęt do zabiegów ginekologicznych Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Haczyk do nitek typu THREAD RETRIEVER - ząbki co 10 mm i ochronna kulka o średnicy 4 mm. Sterylny, gotowy do użycia, pakowany pojedynczo.

2 Haczyk do przebijania błon płodowych zakładany na palec - bezpieczne narzędzie do selektywnej amniotomii.

sterylne – gotowe do użycia

3 Balon do redukcji krwawienia poporodowego – podwójny lekki balon – płyn – balon zewnętrzny, powietrze – balom wewnętrzny. Istnieje możliwość regulacji położenia cewnika jeśli został ustawiony w niewłaściwym miejscu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

(4)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 92 II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 938.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3 - Zestaw do resuscytacji noworodka z regulowana zastawką PEEP Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ T- piece, jednorazowy, maska rozmiar 0/1, łącznik 15mm/10mm 2 Zestaw noworodkowy do resuscytacji, układ T - piece, jednorazowy, bez maski, łącznik 15mm/10mm

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 5 650.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

(5)

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 4 - Zestawy infuzyjne do pompy infuzyjne ALARIS Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Zestawy do pompy infuzyjne ALARIS A Do pompy strzykawkowej

Zestaw przeźroczysty kompatybilny do pomp infuzyjnych strzykawkowych ALARIS CC z wbudowanym w linię dyskiem Alaris. Produkt jednorazowego użycia. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. (10,23)

B Do pompy objętościowej

Zestaw do infuzji standardowy kompatybilny do pomp objętościowych Alaris GW z zaworem zapobiegającym zjawisku syfonowania z zabezpieczeniem przed wolnym przepływem. Produkt jednorazowego użycia. Bez zawartości DEHP i latexu. Pozbawiony latexu i DEHP. 100szt/op. (15,23)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 546.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

(6)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 92 II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 5 – Układ oddechowy do resuscytatora dla noworodków - typu Resuscitaire Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Układ oddechowy do resuscytatora dla noworodków - typu Resuscitaire

1 Jednorazowego użytku układ oddechowy z AutoBreath, składający się z karbowanej rury o dł. 1m, średnicy 10 mm, zintegrowanej z zastawką wydechową regulowaną ciśnieniem, zaopatrzoną w dren o długości 95 cm;

układ kompatybilny z urządzeniem typu Resuscitaire. Op.=25 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 530.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 6 - Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Nellcor Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

(7)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Czujniki do saturacji dla noworodków – typu Nellcor

1 Czujnik jednopacjentowy sterylny, nie zawierający lateksu, bez DEHP, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg w kształcie „L”, dł. Kabla min 90cm (bez wtyczki i plastra), posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy, prostokątny plaster do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację czujnika i przedłużających żywotność, sensor w technologii OxiMAX - tożsamość z Oximax potwierdzona certyfikatem lub oświadczeniem oryginalnego wytwórcy technologii Oximax (certyfikat / oświadczenie dołączyć do oferty), kalibrowany cyfrowo i analogowo zapewniający dokładność (%SpO2) w zakresie 70- 100 % - 2 cyfry, w zakresie 60 % - 80 % – 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 potwierdzona w dokumentach rejestracyjnych lub w instrukcji obsługi zaoferowanych czujników – wymagane dołączenie do oferty). Prawidłowa identyfikacja czujnika przez pulsoksymetry z funkcją wyświetlania nazwy poprzez wyświetlenie nr katalogowego podłączonego czujnika zgodnego z nr katalogowym na opakowaniu czujnika. Potwierdzone w dokumentach rejestracyjnych lub instrukcji obsługi zaoferowanych czujników wskazanie do stosowania u pacjentów pobudzonych, w ruchu oraz z niską perfuzją - wymagane dołączenie potwierdzenia do oferty). Fotodetektor czujnika zabezpieczony miedzianą osłoną Faraday'a w celu redukcji interferencji elektromagnetycznych. Opakowanie 24 szt. Z minimum 6 sztukami sterylnych krążków klejonych służących do przeklejania czujnika w celu przedłużenia jego żywotności w jednym integralnym opakowaniu z czujnikiem. Wymagane dołączenie 1 szt. Próbki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 773.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 7 - Czujniki do saturacji dla noworodków –typu Masimo Część nr: 7

(8)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 92 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Czujnik typu Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką, bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie, niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L Z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier. opakowanie = 50szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 8 750.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 8 - Akcesoria jednorazowe do urządzenia do resuscytacji. Zestaw z podgrzewaczem Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

(9)

1 Układ podgrzewany ze złączką T przeznaczony do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 8-15 L/min. Układ przeznaczony jest do podłączenia do resuscytatora.

Długość linii wdechowej 130 cm. Dren łączący resuscytator z nawilżaczem o długości 60 cm. Przekrój drenów 10 mm, przekrój zastawki PEEP 15 mm. Linia wdechowa wyposażona w spiralna grzałkę.

2 Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni, posiadająca datę ważności na opakowaniu. (firmy CareFusion)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 8 750.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 9 – Paski do glukometru dla dorosłych i paski dla noworodków i lancety do nakłuwaczy Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Paski zewnętrzne do glukometru.

Parametry glukometru

— skalibrowany do osocza, paski zawierające enzymy oxydazy glukozy

— prezentacja wyniku w mmol/l i zamiennie mg/dl

(10)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 92

— temperatura przechowywania pasków – od 4 do 40oC

— automatyczne kodowanie gleukometru

— brak auto kodu na wyświetlaczu

— kapilara zasysająca na szczycie paska testowego

— zakres hematokryt od 30do 55 %

— część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze

— zakres pomiaru ≤ 20 mg/l: ≤ 600 mg/l

— płyn kontrolny o 3 różnych zakresach (prawidłowy, niski i wysoki)

— płyn kontrolny ważny po otwarciu 6 miesięcy

— termin przydatności pasków testowych po otwarciu – min. 5 miesięcy

— bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glekometrem

— certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015

— instrukcje w języku polskim – glukometr i paski

— oferowane paski do glukometrów to wyrób medyczny refundowany

— możliwość użycia pasków testowych do 3 rodzajów glukometrów, które to zostały zgłoszone do Urzędu Rejestracji Produktów Medycznych lub zostało wysłane powiadomienie do URPM.

2 Jednorazowe lancety do nakłuwacza (kompatybilne z dostarczonymi w formie użyczenia nakłuwaczami w zestawie z Glukometrem) – op. = 200 szt.

3 Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi u noworodków – op. = 50 pasków. W formie użyczenia na czas trwania umowy – 2 glukometry.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 10 670.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 10 – Papiery do USG i KTG Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

(11)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Papier Mitshubishi do USG – typ K61B - oryginał 2 Papier KTG - do aparatu Bistos 350 składanka

3 Papier do KTG HP Philips M1911A składanka 150x100x150 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 4 572.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 11 - Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 39222110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Naczynia plastikowe jednorazowego użytku do posiłków gorących 1 Talerz płaski Ø 23 cm ± 2cm szt. 35 000

2 Flaczarka poj. 500 ml szt. 50 000

(12)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 12 / 92 3 Łyżki jednorazowe duże szt. 7 000

4 Widelce jednorazowe szt. 7 000 5 Nóż jednorazowy szt. 3 000

6 Talerz papierowy prostokątny 17cm x 24 cm szt. 50 000 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 14 560.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 12 - Jednorazowy, foliowy, ochraniacz na obuwie Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Jednorazowy, foliowy lub włóknina, ochraniacz na obuwie, wysoki z gumką

2 Podkład jednorazowy o rozmiarze 210x160 cm, wykonany z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej o gram 35g/m2, kolor niebieski, opakowanie A20, każdy podkład indywidualnie składany.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 680.00 PLN

(13)

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 13 - Polipropylenowa siatka płaska Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Polipropylenowa siatka płaska 8 x 12 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 650.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

(14)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 14 / 92 II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 14 - Jednorazowa maszynka do golenia Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Jednorazowa maszynka do golenia (jednoostrzowa. Wyrób jednorazowego użytku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 690.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 15 - Folia operacyjna Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

(15)

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Folia operacyjna „JOBAN” 56 x 45 cm

Folia operacyjna, jałowa, samoprzylepna z klejem hypoalergicznym, akrylowym,

Z papierem zabezpieczającym, mającą substancję bakteriobójczą w postaci aktywnego jodoforu,

umieszczonego w warstwie klejącej, o wymiarze całkowitym 66 x 45cm (+/- 10 %) (rozmiar części lepnej 56 x 45 cm (+/- 10 %).

Wymaga klasę III dla wyrobu medycznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 17 596.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 16 - Pojemniki na zużyte igły Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Pojemniki na zużyte igły A 2L

B 5L

(16)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 92 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 5 120.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 17 - Filtr do ssaka I - OGARIT Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Filtr do ssaka I - OGARIT

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 725.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

(17)

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 18 - Filtr do ssaka II – MEDELA Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Filtr do ssaka II – MEDELA II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 19 - Kubki jednorazowe, Kalosze jednorazowe, Worki na zwłoki, Kieliszki jednorazowe Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

(18)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 18 / 92 39222120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Kubki jednorazowe – (200/250ml) 2 Worki na zwłoki – zamykane na suwak 3 Kieliszki jednorazowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 5 050.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 20 - Patyczki drewniane i Szpatułki drewniane Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Patyczki drewniane dł od 20 cm do 30 cm pakowane po 100 szt.

(19)

2 Szpatułki drewniane op. 100 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 450.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 21 - Szyna Kramera i Szyna aluminiowa palcowa Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Szyna Kramera 10 cm/150 cm 2 Szyna Kramera 7 cm/150 cm 3 Szyna aluminiowa palcowa II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 977.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

(20)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 20 / 92 II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 22- Podkład w rolce podfoliowany Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Podkład w rolce podfoliowany - 51 x 50 w rolce 80 szt. podkłady testowane dermatologicznie. 2 warstw w podkładzie celulozowym lub 100 % czystej celulozy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 4 250.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

(21)

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 23 - Zestaw do wkłucia lędźwiowego jałowy Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Zestaw do wkłucia lędźwiowego jałowy Skład minimalny:

• serweta foliowana z warstwą chłonną 45 x 75cm – 1 szt

• serweta foliowana z warstwą chłonną 50 x 60cm z otworem Ø 10cm – 1 szt.

• kompresy włókninowe 30g/m 4W 7,5x7,5cm – 10 szt.

• strzykawka o pojemności 3ml – 1 szt.

• strzykawka o pojemności 5ml – 1 szt.

• Igła do strzykawki 0,5x40mm – 1 szt.

• Igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt.

• Plaster wyspowy z opatrunkiem 5x7,2cm – 1 cm

Opakowanie jednostkowe sztywne, przezroczyste wyposażone w zewnętrzną etykietę w języku polskim trójdzielną zawierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (typu TAG) z dwoma samoprzylepnymi elementami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji szpitalnej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

(22)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 22 / 92 II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 24 – Worki stomijne Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Worki stomijne – jednoczęściowe, odpuszczalne, przeźroczyste, rozmiar do 70mm II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 943.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 25 – Szczotki do mycia rąk z płynem Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie

(23)

II.2.4) Opis zamówienia:

1 Jednorazowe szczotki do mycia rąk z płynem - nasączone chlorheksydyną II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 4 200.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 26 – Podkłady jednorazowe chłonne Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Podkład jednorazowy chłonny- utrzymujące sucha skórę, nie marszczące i nie rozwarstwiające. Podkład ochronny niesterylny, pełnobarierowy, oddychający oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz). Warstwa środkowa z wkładem żelowym pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej, chłonność - odpowiednio do rozmiaru podkładu.

A Rozmiary: 45 x 61cm (Rozmiar +/- 10 %), chłonność 900-1150g B Rozmiary: 61 x 91cm (Rozmiar +/- 10 %), chłonność 1800-2300 g C Rozmiary: 25 x 40 (Rozmiar +/- 10 %), chłonność 200-300g, II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

(24)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 24 / 92 II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 14 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 27 – Akumulatorowa strzygarka chirurgiczna Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Z jedną diodą sygnalizującą prawidłowe ładowanie. Cicha - maks. 65 db z ostrzem uniwersalnym. Strzygarka dostępna z co najmniej 3 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.

2 Ostrze uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem,

mikrobiologicznie czyste. Szerokość ostrza tnącego 31mm – 31,5mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, przeznaczonych do usuwania wszystkich typów owłosienia, biologicznie czyste, pakowane: 1szt/blister, numer LOT na każdym ostrzu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 5 690.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

(25)

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 28 – Sondy i przyrządy Flocare Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Sonda do żywienia dojelitowego z prowadnicą 8F

2 Sonda do żywienia Noworodkowa ch 6/51 bez prowadnicy, polretanowa

3 Przyrząd Flocare G/B do żywienia dojelitowego do przetaczań metodą grawitacyjną w wersji do butelek, wolny od DEHP

4 Przyrząd Flocare G/P do żywienia dojelitowego do przetaczań metodą grawitacyjną w wersji do opakowań typu PACK, wolny DEHP

5 Przyrząd Flocare P/B do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, typu butelka wolny od DEHP - typu FLOCARE 800 NUTRICIA

6 Przyrząd Flocare P/P do żywienia dojelitowego w wersji do pomp, typu PACK wolny od DEHP - typu FLOCARE 800 NUTRICIA

A Flocare PEG SET – zestaw do przez skórnej endoskopowej gastronomii o rozmiarach 1 Ch 16/76 cm lub CH 14/40 z końcówką ENFit

2 Ch 20/76 cm lub CH 18/40 z końcówką ENFit

B Zgłębnik Flocare poliuretanowy (PUR) do żywienia dojelitowego, wykonany z poliuretanu, z niebieską linką kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę w rozmiarach

1 Ch 10/110 cm

2 Cewnik Gastostomijny śródoperacyjne z silikonu, trójdrożna pakowana z jałowym żelem poślizgowym Ch 18 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

(26)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 26 / 92 II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 22 159.70 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 29- Przyrządy do podaży do pomp AMIKA Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Przyrząd do podaży (do żywienia dojelitowego) uniwersalny do butelek i worków typu PACK do pompy Varioline AMIKA

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 6 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

(27)

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 30 - Dreny do drenażu jamy otrzewnej Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Dren brzuszny F 28/ 400 2 Dren brzuszny F 30/400 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 883.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 31 - Cewnik moczowodowy Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

(28)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 28 / 92 II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Cewnik moczowodowy

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość Wartość bez VAT: 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 32 - Zgłębnik żołądkowy Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

A Zgłębnik żołądkowy od 80 cm do 120 cm 1 14 szt. 600

2 16 szt. 600 3 18 szt. 600 4 20 szt. 100

(29)

5 28 szt. 10 6 30 szt. 10 7 36 szt. 20

B Zgłębnik żołądkowy – 150 cm 1 16 F szt. 200

2 18 F szt. 200 3 20 F szt. 200

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 515.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 33 - Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Zestaw do przedniej resekcji odbytnicy zawierający stapler okrężny średnicy 25/26 lub 29 oraz stapler prosty rozmiar 30mm, 45mm lub 60mm do zamknięcia kikuta odbytnicy.

Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,0mm do 2,5mm, rozmiary staplera: 25, 29, wysokość otwartej zszywki 5/5,5mm, co umożliwia jej zamknięcie operatorowi na wysokość w pełnym zakresie od 1,0mm do 2,5mm, ergonomiczny

(30)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 30 / 92 uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.

Stapler prosty - zamykający rozmiar 30mm, 45mm lub 60mm,, zawierający ładunek do tkanki standardowej (wysokość zamknięcia zszwyki 1,5mm) lub grubej (wysokość zamknięcia zszywki 2,00mm), zszywki o przekroju obłym. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 18 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 34 - Pulsoksymetr napalcowy Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

1 Pulsoksymetr napalcowy Display – typu OLED SpO2 0 – 100 % RR 0 – 250 BPM Zasilanie:

Baterie – AAA alkaline, 1,5V Waga: ok. 50 g do 80g bez baterii Temperatura pracy: 5 – 40oC

(31)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 3 960.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 35 – Strzykawki, przedłużacze, przyrządy i worek – do podaży leków światłoczułych Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Strzykawki bursztynowe

Opis; Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, pojemność 50-60 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,

kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna skala co 1ml,skala nominalna wyróżniona graficznie (obwiedzenie, otoczenie kółkiem liczby określającej liczbę pojemności nominalnej), skala poza skalą nominalną co 1 ml

1 Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60ml szt. 2000 Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych

Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład przedłużaczy do pomp infuzyjnych wchodzą następujące elementy: - osłonka łącznika luer-lock, - łącznik stożkowy luer-lock “męski”, - dren PVC o średnicy wewnętrznej 1.24 mm, - łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, - osłonka łącznika luer-lock.

Kompatybilny z strzykawkami

(32)

24/10/2019 S206 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 32 / 92 Przedłużacze do pomp infuzyjnych: - sterylizowane EO, - opakowanie jednostkowe typu blister-pak, - długość 1,5m

2 Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków światłoczułych szt. 1500 Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły

Opis: Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. W skład aparatów do wlewów wchodzą następujące elementy:

— osłonka igły biorczej, - igła biorcza dwukanałowa, - hydrofobowy filtr powietrza (opcjonalnie), - komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml

— filtr płynu o wielkości oczek 15 μm, - zaciskacz rolkowy, - rolka zaciskacza, - łącznik dodatkowej iniekcji (opcjonalnie), - dren medyczny o długości 150 cm, - łącznik stożkowy luer-lock, - osłonka łącznika luer-lock. Bez ftalonów

Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych są: - sterylizowane EO - opakowanie jednostkowe typu blister- pack

3 Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych światłoczuły szt. 10000 4 Worek do ochrony leków światłoczułych.

Rozmiar: 100-250ml szt. 100 Rozmiar: 500-1000ml szt. 100 Rozmiar: 3000ml szt. 100

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 14 520.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 36 - Jednorazowe wkłady workowe Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL22A

(33)

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

Ul. 1-go Maja 9

41 – 100 Siemianowice Śląskie II.2.4) Opis zamówienia:

Jednorazowe wkłady workowe, miękkie z trwale dołączoną okrągłą pokrywą w pokrywie 4 porty (ssanie, pacjent akcesoria, tandem) port ssania zabezpieczony z zastawką mechaniczną oraz podwójnym filtrem antybakteryjnym, port pacjenta zabezpieczony zastawką antyzwrotną (lub rozwiązanie równoważne), pokrywa wyposażona w szeroki kołnierz pełniący funkcję uchwytu, pokrywa uszczelniająca na wyraźny klik, na pokrywie umieszczona co najmniej data ważności,lub data produkcji i numer serii, możliwość wstawienia wkładów w większe kanistry lub / wkłady workowe pasujące do kanistra o tej samej objętości

Proszek żelujący znajduje się w wkładzie workowym jednorazowym.

1 j.w., poj. 1,0l szt. 320 2 j.w., poj. 1,5l/2,0l szt. 1000 3 j.w., poj. 3 l szt. 500

Wielorazowe kanistry wykonane z poliwęglanu, przystosowane do dezynfekcji, wyposażone w zintegrowany uchwyt z zaworem odcinającym ssanie, skalowane co 50 ml./lub 100 ml.

1 j.w.,poj. 1,0l szt. 5 2 j.w.,poj. 1,5l/2,0l szt. 15 3 j.w., poj. 3 l szt. 10

4 Mocowanie na szynę Modura. szt. 40 II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 12 089.50 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 37 - Igły do Biopsji tkanek miękkich Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Cytaty

Powiązane dokumenty

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 18. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 12. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 24.. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje