Łączność. Wybuki działalności w latach 1975-1976

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Ł Ą C Z N O Ś Ć

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W LATACH 1975-1976

Katowice wrzesień 1977

(2)

SPIS TREŚCI

e s s a i e c z Tabl.

/

Uwagi wstępne . ... x

TABLICE

Usługi pocztowe. ... ... i Placówki pocztowo—telekomunikacyjne... 2 Placówki pocztowo-telekomunikacyjne wg rodzajów . 3

Doręczyciele 4

Reklamacje 1 odszkodowania za zaginione przesyłki listowe polecone 1 paczki lub częściowy brak ich

zawartości... 5 Usługi telekomunikacyjne... 6 Telegramy i telefoniczne rozmowy międzymiastowe na 100 ludności...« . . . 7 Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych w cen­

tralach tranzytowych. . . . . ... 8 Aparaty telefoniczne i abonenci telekscwi . . . 9

Abonenci telefoniczni . . . 10

Abonenci telefoniczni na 1000 ludności ... 11 Telefoniczne centrale miejscowe. ; ... 12 Pojemność i zajętość telefonicznych central miej­

scowych ... . ... 13 Rozmównice publiczne i centrale telegraficzne . . . 14 Abonenci radia. . ... 15 Abonenci telew izji... ... 16

Zatrudnienie w placówkach pocztowo-telekomunikacyj­

nych ... 17 Zatrudnienie w P.P."Polska Poczta, Telegraf 1 Te­

lefon" wrtdług grup pracowników i ... 18 Zatrudnieni* w P.P."Polska Poczta Telegraf i Tele­

fon" według p ł o i ... ... 19

Str.

1

4 6

6

7

7 8

8

10

10 11

12

12

13 14 14 15

16

16

17

Publikację opracowała Terasa KAEHPF

(3)

w s Ł B s s g R .

. f i

i

Publikację niniejszą opracowano na podstawie tablic wyniko­

wych "Łączność" - wyniki działalności i realizacja planów 1976 wydanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. -

1* Publikacja zawiera dane statystyczne za lata 1975 i 1976 infor­

mujące o stanie, rozwoju i wynikach działalności łączności pocz­

towej, telefonicznej, telegraficznej, radiofonii i telewizji użytku publicznego i jak również dane dotyczące zatrudnienia.

2 . Dane o placówkach pocztowo-telekomunikacyjnych obejmują: urzędy pocztowe, pocztowo-telekomunikacyjne i telekomunikacyjne, agen­

cje , pośrednictwa, oddziały i kioski.

3 . Dane dotyczące wielkości usług pocztowych i telekomunikacyjnych obejmują usługi opłacone jak i nie opłacone.

Do usług opłaconych zalicza się te usługi, za wyświadczenie których została wniesiona opłata z góry lub zostanie pobxana po upływie określonego czasu licząc od momentu świadczenia us­

ługi.

Do usług nieopłaconych zalicza się usługi świadczone bezpłat­

nie dla zaspokojenia potrzeb służbowych przedsiębiorstwa "Pol­

ska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz usługi wolne od opłaty na podstawie osobnych zarządzeń.

4 . Dane dotyczące telegrafii abonenckiej /w minutach/ obejmują łączny czas trwania«

płatnych połączeń abonentów teleksowych,

- połączeń telegraficznych abonowanych na określone godziny i określony czas,

- dzierżawy /abonowania/ łączy telegraficznych.

5 . Za abonenta telefonicznego uważa się każde telefoniczne łącze abonenckie, które łączy aparat telefoniczny abonenta z telefo­

niczną centralą miejscową.

6. Za rozmównicę publiczną uważa sięt

a / każde wydzielone pomieszczenie w placówce pocztowo-telekomuni­

kacy jn ej, w którym znajduje się jeden lub więcej aparatów

(4)

2

telefonicznych /zwykłych, lub wrzutowych/ przeznaczonych do użytku publicznego dla przeprowadzenia rozmów miejscowych lub międzymiastowych,

b / każdą z kabin ulicznych z aparatami wrzutowymi,

c / każdy z aparatów wrzutowych wolno wiszących,znajdujących aif poza obrębem placówek pocztowo-telekomunikacyjriych.

7, Za abonenta teleksowego uważa się każde łącze, które łączy abo­

nencką stację telegraficzną /dalekopis/ z centralą teleksową, 8« Za abonenta radiowego uważa się i

- każdą osobę uiszczającą opłatę obowiązująaą przy korzystaniu z urządzeń odbiorczych radiofonii przewodowej /tzw . opłata za głośnik/

- każdą osobę uiszczającą opłatę obowiązującą przy korzystaniu z urządzeń odbiorczych radiofonii bezprzewodowej oraz tele­

wizji /tzw . opłata radiowa praz opłata radiowo-telewizyjna/.

9. Za abonenta tolewizji uważa się każdą osobę uiszczającą opłatę radiowo-tdlowizyjną.

Za abonentów radia i teiowizji uważa się również osoby opłacające abonament ulgowy oraz osoby zwolnione od opłat*

10. Przez linię radiową rozumie się tor radiowy lub zespól: torów radiowych łącznie z akcesoriami konstrukcyjnymi i urządzenia­

mi służbowymi do wysyłania i odbioru fal elektromagnetycznych /łącznie z nadajnikami i odbiornikami U n i i radiowej/.

11. Dane dotyczące zatrudnienia nie obejmują uczniów.

Zamieszczone w tablicach dane o przeciętnym zatrudnieniu poda­

no w przeliczeniu niepełnozatrudnionych na pełne etaty.

12. Dane dotyczące zatrudnienia według grup zatrudnionych podano w podziale na podstawowe grupy zatrudnionych, przy odpowied­

nim uwzględnieniu specyfikacji branż.

Do pracowników grupy działalności eksploatacyjnej zalicza się pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadań należących do zakresu podstawowej oraz pomocniczej działalności przed­

siębiorstwa.

Do pracowników grupy działalności socjalno-bytowej zalicza się wszystkich pracowników nie zaliczonych do grupy działalności

(5)

3 eksploatacyjnej, a więc pracowników, stołówek przyzakłado­

wych, bufetów, ¿wietlic, ambulatoriów ltp.

W ramach grupy. eksploatacyjnej stosowany jest dalszy podział pracowników na:

a/ robotników - do których zalicza się wszystkich pracowników fizycznych, a w zakresie P.P."italska Poczta, telegraf i Telefon" - do grupy tej zalicza się również wszystkich pracowników ruchu t j . naczelników urzędów pocztowo-tele- jcomunikacyjnych, kierowników eksploatacyjnych wydziałów, działów i sekcji, pracowników ekspedycji^- rozdzielni, pracowników ruchu telefonicznego i telegraficznego /te le ­ fonistki i telegrafistki/, pracowników ambulanaowo-konwo-- jowych, pracowników przeładunkowych, pracowników służby doręczeń oraz innych pracowników ruchu służb wewnętrznych b / pracowników inżynieryjno-technicznych-do których zalicza

się wszystkich pracowników posiadających wyższe względnie śreunie wykształcenie techniczne lub pracowników zajmują­

cych stanowiska i wykonujących faktycznie czynności, wyma­

gające kwalifikacji inżyniera lub technika /niezależnie od posiadanego wykształcenia/,

c / pracowników adiinistrącyjno-biurowych - do których zalicza się pracowników pełniących funkcje o charakterze adminis­

tracyjnym, gospodarczym i biurowym,

d / pracowników obsługi i straży - do których zalicza się pra cowników pełniących funkcjo związane z obsługą administra­

c j i , np. woźnych, sprzątaczki itp. oraz pracowników straży przemysłowej i straży przeciwpożarowej.

(6)

Tebl.l DSŁDGI Nadane

WTSZCZEGitLHIENIE ■przesyłki listowe polecone

gazety i czasopis­

ma

paczki i li sty wartoś­

ciowe w

POLSKA 1975 138427,4 640242,9 28059,6

1976 - 146067,3 609117,8 29027,6

1975= 100 105,5 95 ,1 103,4.

Katowickie 1975 14584,0 18042,6° 2159,1

1976 14419,0 13929,4° 2158,2

1975 =100 98 ,9 77,2 99 ,9

POLSKA * 100 1975 10,5 2 ,8 7 ,7

, ; ^ 9 ,9 2 ,3 7 ,4

> Ma

POLSKA 1975 407 / X 82

• 1976 425 X 84

Katowickie 1975 421 X 62

1976 411 - X 61

« - W obrocie krajowym oraz z Polaki za granicę| łącznie ze służ weu PP "Polska Poczta, Telegraf, Telefon". C - Nie uwzględniono

(7)

5 POCZTOWE41

Przekazy pocztowe i telegra­

ficzne wpłacone

Przekazy

dla wpłat Wpłaty i wypłaty PKO1*

na rachun- ki w NBP razem w tym emery­

talne '

czekowe - oszczęd­

nościowe tysiącach.

71084,0 39512,6 61504,3 50426,2 50671,8

72843,2 42602,7 66242,5 29734,5 53566,8

102,5 107,8 107,7 97,7 105,7

8625,6 5038,2 7376,0 4031,0 4804,0

9023,9 5611,2 8038,4 3571,1 5066,6

104,6 111,4 109,0 88 ,6 105,5

V •

12 ,1 1 2 ,8

\

1 2 ,0 13,2 9,5

12 ,4

1

13,2 12,1 1 2 ,Ol 9.5

100 ludności

209 X Z 89 149

212 1

z z 87 156

249 z z 116 139

257 z z 102 144

bowymi i zwolnionymi od opłat, b - Dokonywane tylko za pośrednict- gazet i czasopism nadanych za granicę kraju.

(8)

Tabl.2 PUCiliiKI POCZTOWO - tEIEKOMUNIiOCSJ."®

Ba 1 placówkę jrzypada WI8ZCZEG0LKXSK.tE Ogó­

Lłem

Mia­

sta

Wieś powierz chn1, w ł a n 2

ludności ogó­

łem m mia­

stach na wsi

POLSKA 1975 8074 2670 5404 38,7 4233 7123 2806

1976 8088 273? 5355 38,7 4269 7125 2811 1975* 100 100,2 102,4 99,1 100,0 loo,9 100,2 100,2 Katowickie 1975 466 330 136 14,3 74o5 9077 3622

1976 471 337 134 14,1 7505 9023 3680

1975= 100 101,1 102,1 98,5 98,6 100,3 9 9 ,4 101,6

POLSKA»100 1975 5 ,8 12 ,4 2 ,5 X X X X

1976 5 ,8 12,3 2 ,5 X X X X

Tabl.3 PLACÓWKI POCZTOWO-TELEKOMUNIKACWIffi WEDŁUG RODZAJÓW W tym urzędy WYSZCZEGÓUilENIE

4, : , \

Ogółem

razem poczto­

we

poczto- wo-tele komuni­

kacyjne

teleko­

munika­

cyjne

P0X£KA

1975

1975 1976 x 100

8074 8088 100,2

7618 7632 100,2

50 56 112,0

7251 7239 99 ,8

317 337 106,3

Katowiolcie

1975

1975 1976

= 100

466 471 101,1

429 434 101,2

3 3 100,0

405 410 101,2

21 21 100,0

POISKAslOO 1975 1976

CO coir\ tf\ 5 .6

5.7

6 ,0 5 ,4 (

5.6 5.7

6 ,6 6 ,2

(9)

T ab l.4 DORĘCZYCIELE."3

7

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Miasta Wieś Na 10000 ludności ogółem miasta wieś

POLSKA 1975 25659 10261 13398 7,5 5 ,4 10,2

1976 25811 10171 15640 7,5 5,2 10,4

1975 = 100 100,6 9 9 ,1 116,7 100,0 96,3 102,0

Katowickie 1975 1775 1421 354 5,1 4 ,7 7 ,2

1976 1758 1417 341 5 ,0 4 ,7 6,9

1975 = 100 9 9 ,0 99 ,7 96 ,3 98 ,0 100,0 95,8

POLSKA=100 1975 6 ,9 1 3 ,8 2 ,6 X X X

1976 6 ,8 1 3 ,9 2 ,2 X X X

a - Przeciętne w grudniu.

Tabl.5 HEJOftUACJE I ODSZKODOWANIA ZA ZAGINIONE PRZESYŁKI LISTOWE POLECONE I PACZKI LUB CZ?SCIOWi BRAK ICH ZAWARTOŚCI

1 • —---r— ——-- —-

Reklamacje Odszkodowania

WYSZCZEGÓLNIENIE

przesył­

ki listo­

we pole­

cone

pacz­

ki '

odszkodowania za ogółem przesył- si listo

i»e pole­

cone

pacz­

ki w liczbach bez­

względnych .

.

w tysiącach złotych

P0I5KA 1975 7089 17092 5900,0 1004,9 4895,1

1976 7979 20496 7028,2 1028,1 6000,1 1975 =■ 100 112,6 119,9 119,1 102,3 122,6 Dyrekcja Okręgu Po-. 1975

czty i Telekomunika- , q7(- cji w Katowicach

1975 » 100

1666 1663 99 ,8

3055 3341 109,4 ¡

958,2 1028,5 10?,3

181,2 146,9 81,1

777,0 881,6 113,5

POLSKA i 100 1975 23,5 17 ,9 16,2 18,0 15,9

1976 2 0 ,e 16 ,3 j

1

14,6 14.3 14 ,7

l

(10)

Tabl.6 OSICGI . 1

. w ib z c z e gOm ii e k ie

Telegramy nadane*1

; f -

Telefoniczne dzymiastowe w ruchu ręcz­

nym 1 półauto matycznym

w tysią

POLSKA 1975 16598,0 179238,3*

1976 17669,2 190173 j3d

1975 « 100 106,5 106,1

Katowickie 1975 1813,8° 9967,0

1976 1976,8° 9702,6

1975 - 100 109,0 97 ,3

POLSKA ■ 100 1975 1 0 ,9 5 ,6

1976 11 ,2 5 ,1

a - W obrocie krajowym oraz z Polaki za granicę» łącznie ze służbo dniono radiotelegramów morskich, d - V tym przeliczeniowa liczba opłacanych centralnie, e - W tym czas trwania połączeń na abonowa

Tabl.7 ' TELEGRA UT I TELEPOHICŻHE ROZliOWT MięDZI

WTBZCZEGilLKliarnt Telegramy nadane

P0I6KA ' 1975 49

1976 ' 51

1975 ■ 100 104,1

Katowickie 1$75 52

1976 56

1975

100

1 0 7,7

• - * obrocie kmjuwym om a z Polski za gxa&ic«t łącznia za ałut

(11)

9

TEIEKOMUHIKA CYJNE®

rozmowy mif-

wychodzące Telegrafia abonencka w tys.minut

■■

Abonent

telefoni­

czny teleksowy głośniko­

wy

» ruchu mtomatycz- aym

w abonent0 - miesiącach cach

♦74091,5 20982,7* 16801412 128251 s 8090853

532539,7 53996,7® 16038389 156869 7298618

112,3 257,3 . ''.v '7-'

107

fi

122,3 90,2

i ś

173507,5

769,9 1442897 10761 322141

180143,8 " 797,3 1496962 12237 2 5 7 H 5

103,8

103,6 103,7 , 11 3,7 79,8

3 6 ,6 3 ,7 8 ,6 8 ,4 4 ,0 1

33 ,8 1 ,5 8,3 7 ,8 3 ,5

wymi i zwolnionymi od opłat, b - Dane szacunkowe, c - Sie uwzglę- rozmów przeprowadzonych na abonowanych łączach telefonicznych, nych łączach telegraficznych opłacanych centralnie.

MIASTOWE®Ni 100 LUDNOŚCI

Telefoniczne rozmowy międzymiastowe wychodzące w ruchu ręcznym i półautomaty­

cznym w ruchu automatycznym

527. 1393

553 1550

104,9 u ł d —

.

288

5009

276

5129

95 ,8 10 2,4

bowymi i zwolnionymi od opłat.

(12)

10

Tab1 .8 WSKAŹNIKI JAKOŚCI USHJG TELEKOMUNIKACYJNYCH W CENTRALACH TRANZYTOWYCH -

WYSZCZEGÓLNIENIE

*

Telefoniczne rozmowy

międzymiastowe Telegra (Telegra­

my dorę-my prze czone z telegia- opóżnie-fowane niem z opóż-

inieniem

!

Zniek­

ształce­

nia w telegra­

mach przetele- gramowanych zrealizo

wane w czasie do 15 minut

opóź­

nione

niedo­

szłe do s Kutku

w procentach 8

POLSKA 1975 90 ,8 4 ,1 1 ,8 6,2 5 ,7 .0,09 •

1976 91,8 3 ,9 1 ,8 • w 6 ,4 0,11

Centrala 10715

tranzytowa 97,5 1,4 0 ,7 14,8 1 ,4 0,03

w Katowicach 1976 97,9 1 ,4 0 ,7 13,5 3,2 0,03

a - -Odpowiednio: ogólnej liczby telefonicznych rozmów międzymiasto­

wych lub ogólnej liczby telegramów.

Tabl.9 APARATY TELEFONICZNE I ABONENCI TELEKSOWI

WYSZCZEGÓLNIENIE

Aparaty tełefonicz-1 Abonenci telekso-

ne wi'

w cac.

na w liczbach na 1000 bezwzględ-¡100000 ludności ; nych ludności

POLSKA

Katowickie

POLSKAa 100 1975

1975

1975 2577,6 75,4 11976 35,04

1976 2753,2 79-, 7 14453 41 ,86

100 106,8 105,7 120,7 U 9 , 5

1975 263,0 75,4 1056 30,28

1976 292,4 82 ,7 1132 32,02

100 111,2 109,7 107,2 . L05.7

1975 10,2 X 8 ,8 *

1976 10 ,6 X 7,8 X

r

(13)

Tabl.10 ABOHEHCI TELEFONICZNI

Zakłady* pracy Osoby ! Łącza w rozmówni­

cach pu­

b l i c z ­ nych b WTSZCZLGOLMIEKIE Ogółem

uspołe­

cznione prywat­

ne

p ry w H tne

l

■ ’ OGÓŁEM

POLSKA 1975

1976 1975=100

1466704 ¡548489 1 1568271 571447

106,9 l 104,2 i

i i

25147 25759 102,4

869746 i 945794

108,7 j 23322 25271 108,4 Katowickie 1975

1976 1975=100

124250 134672 108,4

39761 43308 108,9

2142 1965 91 ,7

80634’ 1 87490 ' 108,5 j

1713 111,41909

POLSKA=100 1975

1976 8.5

8 .6 7 ,2

7 ,6 8.5

7.6 9.3 !

9.3 7,3

7,6

MIASTA

POLSKA 1975

1976 1975=100

1295232 1388230 107,2

436895 456343 104,5

22562 23094 102,4

817726 888764 108,7

18049 20029 111,0 Katowicki# 1975

1976 1975=100

120291 130497 .

108,5

37222 40674 109,3

20871910 91,5

79399 86108 108,4

1583 114,01805

POLSKA=100 1975

1976 9.3

9 .4 8 ,5

8 ,9 9.3 8 .3

9.7 9.7

8 ,8 9,0 WIEŚ

POLSKA 1975

1976 1975=100

171472 180041 105,0

111594 115104 103,1

2585 2665 103,1

52020 57030 109,6

52735242 99,4 Katowickie 1975

1976 1975=100

\

3959 4175 105,5

25392634 103,7

55 100,055

12351382 111,9

130 104

■80,0 POLSKA=100 1975

1976 2.3

2.3

2.3 2.3

2,1 2.1

2 ,4

! 2 ,4

i 2,5 1 2 ,0

a - AbOMEGi iiosigdający aparaty telefoniczne zainstalowane w mie­

szkania cfiv^r-^ipnraty służące do przeprowadzania telefonicznych rozmów płatnych miejscowych i międzymiastowych; dla 1975 roku z wyjątkiem aparatów telefonicznych przeznaczonych tylko do przepro­

wadzania rozmów międzymiastowych.

(14)

12

Tabl.11 ABONENCI TELEFONICZNI RA 1000 EOUNOSCI

1 W tym

08 oby prywat­

ne®

Miasta Wieé

WYSZCZEGÓLNIENIE 1 Ogółem i

razem w tym osoby prywat­

ne8

razem w tym osoby prywat­

ne®

POLSKA 1975 1976 1975=100

4 2 ,9

! ^ 5 ,4

! 105,8

25 .4 27 .4 107,9

6 6 ,1 104,771,3

4 3 ,0 4 5 ,6 lo 6,0

11,312 ,0 106,2

3 ,4 3 ,8 111,8 Katowickie 1975

1976 1975=100

1 35 ,6 I 38,1 1 107,0

23,1 2 4 ,7 106,9

40 ,2 4 2 ,9 106,7

26 ,5 106,828,3

8 ,0 , 8 ,4 1 0 5 ,0

2 ,52 ,8 112.0

a - Abonenci posiadający aparaty telefoniczne zainstalowane w mie­

szkaniach prywatnych.

Tabl.12 TELEFONICZNE CENTRALE MIEJSCOWE

Ze służbą ca­ Pracują ce°w godz.od 7 do 21

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem łodobową® Pozo­

auto­

ręcz­

ne

stałe0 matycz­ i od 8

ne do 18

OGÓŁEM

POLSKA 1975 6071 . 2793 908 331 2039

1976. 6098 2970 911 300 1917

1975=100 100,4 106,3 100,3 90,6 94 ,0

Katowickie 1975 235 129 42 9 55

1976 238 135 43 9 51

1975=100 101,3 104,7 102,4 100,0 9 2 ,7

POLSKA=100 1975 3 ,9 4 ,6 4 ,6 2,7 2 ,7

• .1976 3 ,9 4 ,5 4 ,7 3 ,0 .2 ,7

POLSKA

„Katowickie

POLSKA=100

POLSKA

1975 1976 1975*100

19751976 1975=100

1975 1976

1976 1975 1975=100

M U STA 1069 1125 103,3 129 133 103,1

11,8 11,8

WIEÔ 4982 4973 99,8

673 385 9

722 373 9

107,3 96 ,9 100,0

81 28 6

84 29 6

103,7 103,6 100,0 ’

12,0 7,3 66 ,7

11,6 7,8 66,7

2120 523 322

2248 538 291

106,0 102,9 90,4

22 21

95.5 14 . 14

10u,0 6 3 .6 66.7

2017 189694 ,0

(15)

Tabl. 12 TELEFONICZNE CENTRALE MIEJSCOWE/dok./

13

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

Ze służbą cało­

dobową8 PJÇCUλ

godz.od 7 do 21 i od 8 do 18

Pozo­

stałe auto­

matycz­

ne

ręcz­

ne

WIEŹ/dok./

Katowickie 1975 1976 1975=100

106 105 99,1

46 106,351

14 14 100,0

3 100,03

41 90,2 POI&KA =100 1975

1976 2 ,1

2,1 2.3

2.3

2 ,72,6 0,9 1,0

2 ,0 2;0

a - Bez względu na niedziele i święta, b - W dni powszechnie, c - Pracujące w dni powszechnie w godzinach: od 8-ej do 12-tej i do 15~tej| od 15-tej do 18-tej oraz od 3 do 4 godzin dziennie.

Tabl. 13 POJEUNOàô I ZAJÇTOàÔ TELEFONIOZNYCH CENTRAL MIEJSCOWYCH

WYSZCZEGÓL­

NIENIE •

Pojemność central8 Zajętość central^ Stopień zaj ści central

ęto-

! auto- ogółem maty-

! cz-

; nych

ręcz­

nych ogó­

łem

auto­

matyce nych'

ręcz nych ogó­

łem auto- matycz nych

rę- cz—

nych

w tysiącach numerach w %

POLSKA 1975 1711,6 1460,2 2 3 1 ,4 1481,2 1299,8 181 »4 86,5 87,8 78,4 1976 1805,9 1577,3 228,6 1584,6 1405,7 180,9 87,7 8 9 ,0 79,1 l97fc> 105,5 10 6,6 9 8 ,8 10 7,0 10 8,0 99 ,7 X Z z

Katowiokie ' • ■

1975 149,0 13 8,9 10,1 12 6,0 118,5 7,5; 8 4 ,6 85,3 75,4 1976 158,8 146,4 10 ,4 136,7 128,4 8,4, 86 ,1 86 ,5 8 0 ,4

1975» 1

100 106,6 10 6,8 1 0 3,0 108,5 10 8,4 1 1 2 ,01 x X Z

POLSKA»100 • ' i

1975 8 ,7 9 ,4 4 i4 8 ,5 9 ,1 4,1 ! XX X' X 1976 8 ,8 9 ,4 4 ,5 8 ,6 9,1 ' 4 , 6 ' x X X

a - Liczba zainstalowanych numerów w centralach, b - Liczba zaję­

tych numerów w centralach.

(16)

14

T abl.14 ROZMÓWNICE HJBLICZNB I. CENTRALŁ TEIEGRAFICZNE Rozmównice publiczne0

WYSZCZEGÓLNIENIE '* - - w tym w miastach Centra­

le tele grafi­

ogółem kabiny czne

^ulicz­

ne razem w tym kabiny uliczne

na wsi

POISKA 1975

• . 1976 1975=100

19986 21755 10o,9

3576 11 6,64169

14855 16655 112,1

3508 4100 116,9

51315100 99 ,4

24 24 100,0 ' Katowickie 1975

1976 1975=100

908 1138 125,3

117129 110,3

780 1012 129,7

127 * 115 110,4

128 126 9 8 ,4

2

‘ 2 100,0 POLSKA=100 1975

1976 4 ,5

5 ,2 3 ,3 3 ,1

5 ,36 ,1 3 ,3 3,1

2 .5

2.5 8 .3 8 .3

a - Przez rozmównicę publiczna rozumie sięi każde wydzielone pomie­

szczenie w placówce p t ., w którym znajduje się jeden lub więcej aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego, każdą

z kabin ulicznych z aparetami wrzutowymi oraz każdy z aparatów wrzutowych wolnowiszących, znajdujących się pozf. obrębem placówek.

Tabl.15 ABONENCI RADIA

* ... Radiofonii

Ogó­

łem

Radiofonii WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

bezprze­

wodowej

przewodo­

wej

bez- przewo dowej

prze­

wodo­

wej w liczbach bezwzględnych na 1000 ludności

OGÓŁEM POLSKA 1975

1976 1975=100

8126524 8227542 101,2

7464906 766r9022 102,7

661618 55«520 8 4 ,4

^37,8 238,3 100,2

218,4 222,1 101,7

19.4 16,2 83.5 Katowickie 1975

1976 1975 = 100

919632 932246 101,4

893152 910274 101,9

26480 21972 8 3 ,0

263.7 263.7 100,0

256,1 2 5 7 ,5 "

100,5 7 ,6 6 ,2 81,6 POLSKA=100 1975

1976 11.3

11.3

12 ,0 11 ,9 MIASTA

4 ,0 3,9

X X

X X

X X

POISKA 1975 1976 1975=100

5357320 5467544 102,1

4974351 5127259 103,1

382969 340285 88 ,9

281.7 280.8

99 ,7 261,6 263,3 100,6

20,1 17,5 87,1

(17)

Tabl.15 ABONENCI RADIA/dok./

15

Radiofonii Radiofonii

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

bezprze- ¡przewo- ! ^ wodowej dowej { ... ..._L

bez- prze­

prawo wodo- dowejj wej w liczbach bezwzględnych i na 1000 ludności

MIASTO/dok./

Katowickie 1975=

19751976 100

815765 828517 101,6

794490 810806 102,1

21275 17711 83,2

b 7 2 ,3 ! 265,2 ! 272,51266,6 '100, 1| 100,5

7,1 5 ,9 83,1 POLSKA=100 1975

1976 15,2

15,2

16 ,0

> 5 , b

w i eS

5,6 5,2

* X1

x; X

X

X X

POLSKA

1975=

19751976 100

2769204 2759998 99,7

2490555 2J41763 102,1

278649 218235 78,3

•182,7 183.3 100.3

164,3 16o,8 102,7

18.4 14.57 8 ,a

Katowickie 1975=

19751976 100

105867 103729 99,9

98662 99468 1 0 0 ,8

5205 4261 81 ,9

210.9 209.9 99,5

2-0,3 201,3 100,5

10 ,6 8 ,6 61,1 F0L3KA=x00 1975

1976 3 .8

3 .8

4 ,0

3,9 1 ,9

2 ,0 XX XX

X X

Tabl.16 ABONE: CI TELEWIZJI

WYbZCZEGÓLNLERIE ¡Ogółem

---- Miasta iWieś bgółem Miastsj Wieś liczbach bezwzględ­

nych na 1000 ludności

POLSKA 1975

--

6471504 4421727

I

2049777 189,31232,5 135,Ź 1976 6820446 4646595 2173851 197,5 238,6 144,4

’ 1975=100 105,4 105,1 1 0 6 ,1 ,1 0 4 ,3 102,6 106,8 Katowickie 1975 798653 714604 84049 2 2 9,0 2 3 8,6 170,6 1976 829594 742402 87192 234,7 244,1 176,5 1975=100 103,9 103,9 103,7 102,5 102,3 103,5

POLSKA=100 1975 12,3 16,2 4 ,1 x X X

1976 12,2 16 ,0 4 ,0 x

; »

X X

(18)

Tabl.17 2ATK0ESIEJJIB6 W PIACÓWKACH^POCZTOWO-TELEKOIOTIZACI.TKTCH 16

W tym

WYSZCZEGÓLNIE­

pracownicy ruchu

służb wewnętrznych pracownicy

Ogółem inży-

nieryj no-te

chni- czni

admi- nist- racyj no- biuro wi

ob­

słu­

ga i stra

NIE

.

'

> » 1 • ” . w tym mon­

terzy

'■

razem tele­

foni­

stki

tele­

grafi­

stki

POLSKA 1975 131839 >1056 15249 3270 18019 10657 3280 8850 1976 133736 61829 15459 3230 18204 11469 3328 8792 1975=100 101,4

L01,3 101,4 98,8 101,0 107,6 101,5 99,3 Katowickie

1975 10019 4813 946 360 1372 752 268 804

1976 10007 4839 928 341 1344 76o 269 817

1975=100 99 ,9 1.00,5 98 ,1 94,7 98 ,0 102,1 100,4 101,6

POLSKA=100

1975 7 ,6 7 ,9 6,2 1 1 ,0 7 ,6 7,1 8 ,2 9 ,1 19^6 7,5 7 ,8 6 ,0 10,6 7 ,4 6 ,7 8 ,1 9,3

a - Przeciętne w grudnluj bez uczniów.

Tabl.18 UTRUDNIENIE® W PP "POLSKA POCZTA TELLGRAF I TELEFON"

WEDŁUG GRUP PRACOWNIKOT,

i I Grupa eksploatacyjna

* Grupa izia- łalno- WISZCZEGÓMIENIE ! Ogółem

1

■ •> 1 • ■ ‘

robot­

nicy i pifec ow­

sicy ruchu

pracownicy

razem inży-

nieryj no-te- chnicz

ni

admi­

nistra­

cyjno biuro­

wi

obsłu gi i stra­

ży

socjal no- byto- wej

POLSKA 1975 .139060 138149 1112012 12294 4692 9151 911 1976 : 140322 139379 112543 13095 4665 9076 943 1975= 100 j 100,9 100,9 100,5 106,5 99 ,4 99,2 ¡103,5 Katowickie

1975 | 10489 10458 8341 881 417 891 31

1976 1 10461 * 10429 8276 898 423 832 32 1975 * 100 ! 99,7

1

9 9 ,7 99,2 1

101,9 L01.4 93,4 L03,2

(19)

Tabl.18 ZA TRUDNIENIE8 W PP "POLSKA POCZTA TELEGRAF I TELEFON”

WEDŁUG GRUP PRACOWNIKÓW '

17

Grupa eksploatacyjna Grupa

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem robot­ pracownicy łal-

noéci socjaJ no-by towej razem nicy i

piacow- nicy ruchu

inży- nieryj- no-te chni- czni

admi­

nistra cyjno biuro­

wi

obsłu gl i stra­

ży

POLSKA=100 1975

• -

7,5 7,6 7 ,4 7 ,2 8 ,9 9 ,7 5 ,4

1976 7,5 7,5 7 ,4 6 ,9 ¡ 9 , ! 9, 2 3, 4

8 - Przeciętne w grudniu) bez uczniów.

O

T abl.19 ZATROENIENIE®W PP "POLSKA POCZTA TEIEGRAF I TELEFON"

WEDŁUG PŁCI.

WYSZCZEGÓLNIENIE

>

Ogółem

W tym młodo­

ciani

Mężc^ Kobiety

razem

w tym młodo­

ciani

razem

.w tym młodo­

ciani

polska 1975 '

I45305 1180 63239 799 82066 381

1976 146605 1462 62072 767 84533 695

1975=100 100,9 123,9 98,2 9 6 ,0 103,0 182,4

Katowickie 1975

lcmi

68 3017 13 ' 7424 55

1976 11090 390 3068 125 8022 265

1975* 100 106,2 5 7 3,5 101,7 961,5 108,1 481,8 POI£KA=100 1975 7 ,2 5 ,8 4 ,8 1 ,6 9 ,0 1 4 ,4

1976 7 ,6 26 ,7 -4,9"'r 1 6 ,3 • 9 ,5

1

38,1

a — Łącznie z uczniami,.

(20)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :