• Nie Znaleziono Wyników

A?D=E= M=JM= 4 " #JA=JO = AC=E KIJO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "A?D=E= M=JM= 4 " #JA=JO = AC=E KIJO"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Mechanika Kwantowa R 2014/2015tematy na egzamin ustny

Uwaga: odpowiadaj¡c na pytania nie chodzi o wierne powtórzenie wyprowadze« z wykªadu, ale o umiej¦t- no±¢ sformuªowania podstawowych zaªo»e« kroków rozumowania i wniosków zycznych.

1. Wytªumacz cioci i wujkowi czym ró»ni si¦ mechanika kwantowa od mechaniki klasycznej 2. Stany spinu 1/2, sfera Blocha, ewolucja spinu w polu magnetycznym

3. Ewolucja ukªadów kwantowych, równanie Schroedingera 4. Reprezentacja poªo»eniowa i p¦dowa

5. Zasada nieoznaczono±ci Heisenberga, pomiar ª¡czny poªo»enia i p¦du 6. Funkcja Greena i idea caªek po trajektoriach

7. Przybli»enie WKB

8. Obrazy Schroedingera, Heisenberga i Diraca

9. Stany wªasne oscylatora harmonicznego, stany koherentne 10. Potencjaªy sferycznie symetryczne. Orbitalny moment p¦du.

11. Rachunek zaburze« bez czasu, metoda wariacyjna 12. Rachunek zaburze« z czasem, tw. adiabatyczne 13. Teoria momentu p¦du, reprezentacje grupy SU(2) 14. Dodawanie momentów p¦du

15. Nierówno±ci Bella, stany spl¡tane

16. Zredukowana macierz g¦sto±ci, dekoherencja

17. Atom wodoru. Stany wªasne. Sprz¦»enie spin-orbita

18. Cz¡stka kwantowa w polu elektromagnetycznym. Transformacje cechowania.

19. Przybli»enie Borna w teorii rozpraszania

20. Cz¡stki identyczne. Zakaz Pauliego. Kondensat Bosego-Einsteina 21. Równanie Diraca

Cytaty

Powiązane dokumenty

 ogólne zasady postępowania z wytworzonymi odpadami. Stosownie do zapisów art. W pozwoleniu zintegrowanym określono dla instalacji IPPC zakres i sposób monitorowania

Szereg (12.5) ma wi¦c dodatnie wyrazy, i jest zbie»ny (czyli jest zbie»na caªka po lewej stronie (12.5)) dokªadnie wtedy, gdy jest ograniczony.. Oszacujmy jeszcze

Szereg (12.5) ma wi¦c dodatnie wyrazy, i jest zbie»ny (czyli jest zbie»na caªka po lewej stronie (12.5)) dokªadnie wtedy, gdy jest ograniczony.. Oszacujmy jeszcze

wa»ne narz¦dzie i dla matematyków i dla in»ynierów (tak»e dla informatyków :-)).. Sprz¦»enie jest odbiciem wzgl¦dem osi poziomej, a moduª oznacza euklidesow¡ odlegªo±¢

Warunek (i) mówi, »e A jest ograniczony od góry i s jest ograniczeniem od góry, a warunek (ii) mówi, »e »adna liczba mniejsza od s nie jest ogranicze- niem A od góry, czyli, »e

Jednak życie na Ziemi ma to do siebie, że owiane jest chmurą zapomnienia i z upływem czasu ogrom uwarunkowań i norm społecznych, którymi jesteśmy bombardowani przez lata,

Jak pokazała Joanna Kuć na podstawie komentarzy internautów po odwołanym meczu Polska - Anglia w 2012, rejestr emocjonalny tego typu wypowiedzi jawi się jako bardzo szerokie

For short-term forecasting, these arguments have long been anticipated in practice, and models with good (and improvable) track- ing properties have been obtained by