• Nie Znaleziono Wyników

Dokumentacja dotycząca efektów kształcenia dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA studia I stopnia niestacjonarne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dokumentacja dotycząca efektów kształcenia dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA studia I stopnia niestacjonarne"

Copied!
26
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Dokumentacja dotycząca efektów kształcenia dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

studia I stopnia – niestacjonarne

(Zawartość dokumentacji jest zgodna z zarządzeniem Nr 33/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 stycznia 2012 roku)

1.Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów a) nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska b) poziom kształcenia: I stopień

c) profil kształcenia: ogólnoakademicki d) forma studiów: niestacjonarne

e) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier inżynierii środowiska f) przyporządkowanie do obszarów kształcenia: obszar nauk technicznych

g) dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia:

bezpośrednio do inżynierii środowiska, oraz pośrednio do: ochrony środowiska, inżynierii bezpieczeństwa, energetyki, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, biologii, chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, organizacji i zarządzania

h) wskazanie różnic w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni:

kierunek studiów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia nie jest prowadzony na Uczelni

2. Efekty kształcenia

a) zamierzone efekty kształcenia:

zamierzone efekty kształcenia zostały zestawione w formie tabeli odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych i stanowią Załącznik nr 1 dokumentacji b) tabela pokrycia efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty kształcenia dla kierunku studiów:

tabela pokrycia efektów kształcenia, w której występują wszystkie efekty obszarowe stanowi Załącznik nr 2 dokumentacji

3. Program studiów

a) liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera: 210

(2)

c) wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyka wakacyjna ma wymiar 4 tygodni i odbywa się w lipcu lub sierpniu po szóstym semestrze. Praktyki studenckie najczęściej odbywają się w wybranych zakładach pracy, ale mogą mieć tez formę zajęć laboratoryjnych, terenowych, wyjazdów dydaktycznych, obozów naukowych lub naukowo-technicznych, stażów czy zatrudnienia. Praktyki mogą być realizowane w krajowych lub zagranicznych jednostkach organizacyjnych, których charakter działania związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.

Zasady odbywania i zaliczania praktyk określa Procedura PW-2 opisana w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia.

d) matryca efektów kształcenia:

matryca efektów kształcenia, opisująca relacje pomiędzy zamierzonymi efektami kształcenia a modułami (przedmiotami), w których osiągany jest efekt, stanowi Załącznik Nr 3 dokumentacji

e) opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia z odniesieniem do konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów realizowanych w ramach każdej z tych form:

Przykładowo:

efekt K1A_W04 w kategorii „wiedza” „Ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania” weryfikowany jest w ramach przedmiotów:

 Fizyka – poprzez odpowiedzi ustne i kolokwia zaliczeniowe z wykładu,

 Termodynamika techniczna – poprzez rozmowę sprawdzającą przygotowanie do ćwiczenia i obserwację przebiegu ćwiczenia oraz sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego,

efekt K1A_U27 w kategorii „umiejętności” „Potrafi przeprowadzić podstawową analizę fizykochemiczną odpadów pod kątem ich przyszłego zagospodarowania” weryfikowany jest w ramach przedmiotów:

 Gospodarka odpadami I – poprzez pisemne kolokwium zaliczeniowe z wykładu oraz przedstawienie elaboratu,

 Odnawialne źródła energii (moduł obieralny MK_S1) – poprzez wykonanie ćwiczenia projektowego i jego obronę ustną w czasie oddawania,

 Hydraulika urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (moduł obieralny MK_S2) – poprzez sporządzenie raportu ,

 Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (moduł obieralny MK_S2) – poprzez kolokwium zaliczeniowe z wykładu i wykonanie oraz przedstawienie projektu,

(3)

efekt K1A_K05 w kategorii „kompetencje społeczne” „Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu” weryfikowany jest w ramach przedmiotów:

 Instalacje wewnętrzne (moduł obieralny MK_S1) – poprzez etapową kontrolę poprawności wykonania ćwiczeń projektowych,

 Audyting energetyczny w budownictwie (moduł obieralny MK_S1) – poprzez etapową kontrolę poprawności wykonania ćwiczeń projektowych,

Specjalne instalacje wewnętrzne (moduł obieralny MK_S2) – poprzez wykonanie oraz przedstawienie projektu.

f) plan studiów z zaznaczeniem modułów (przedmiotów) do wyboru przez studenta:

Plany studiów stanowią Załącznik Nr 4 dokumentacji.

Na planach zostały zaznaczone przedmioty, w ramach których wykłady prowadzone są w języku angielskim.

Modułami kształcenia (przedmiotami) do wyboru są (por. z Zał. nr 3):

MK_2 - Moduł (przedmiot) humanistyczno-społeczny (wybór 1 przedmiotu z 3) MK_3 - Moduł (przedmiot) ekonomiczny (wybór 1 przedmiotu z 3)

MK_S1 - Moduł specjalnościowy 1: Energooszczędne techniczne wyposażenie budynków

(ETWB)

MK_S2 - Moduł specjalnościowy 2: Wodociągi i kanalizacja (WiK) g) struktura studiów (specjalności z wykazem nazw przedmiotów):

Program studiów na kierunku Inżynieria środowiska na studiach I stopnia przewiduje 2 specjalności będące modułami kształcenia do wyboru studentów. Czas trwania studiów I stopnia wynosi 8 semestrów.

W ramach każdej specjalności studentów obowiązuje 4 tygodniowa Praktyka wakacyjna, Seminarium specjalnościowe oraz Projekt inżynierski.

Zestawienie pozostałych przedmiotów specjalnościowych:

Energooszczędne wyposażenie budynków:

Ochrona cieplna budynków

Systemy ogrzewania budynków

Systemy wentylacji i klimatyzacji

Automatyczna regulacja instalacji

Instalacje wewnętrzne

Źródła ciepła i chłodu

Techniki komputerowe w ogrzewnictwie i wentylacji

Odnawialne źródła energii

Gospodarka energetyczna w budownictwie

Audyting energetyczny w budownictwie

Wodociągi i kanalizacja:

Podstawy projektowania oczyszczalni ścieków

Wodociągi i kanalizacja

(4)

Podstawy projektowania stacji uzdatniania wody

Specjalne instalacje wewnętrzne

Przedmioty obieralne (z pozostałych specjalności)

Pompownie w wodociągach i kanalizacji

Ujęcia wód

Materiałoznawstwo instalacyjne

h) zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Studenci I stopnia wykonują projekt inżynierski i zdają egzamin dyplomowy. Procedurę postępowania i zasady wykonania projektu określa Procedura PW-1 i Instrukcja I-1/PW-1 opisana w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia będącej elementem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Projekt inżynierski stanowi obliczeniowe, studialne lub eksperymentalne rozwiązanie postawionego problemu technicznego.

Określenie tematyki projektu spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych lub opiekunach specjalności. Szczegółowe zasady realizacji projektu zostają określone podczas wydawania tematu projektu inżynierskiego. Kierujący projektem ocenia wykonany projekt a recenzent przedstawia jego recenzję. Pozytywne oceny kierującego pracą i recenzenta, oraz zakończony proces zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów I stopnia, pozwalają na przystąpienie studenta do egzaminu dyplomowego. Jego zakres studenci znają od początku semestru dyplomowego. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przed co najmniej 3-osobową komisją, w której co najmniej jeden jej członek powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym.

i) sumaryczne wskaźniki ilościowe:

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów wynosi ok. 83,

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z przedmiotów podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria środowiska wynosi 95,

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi ok. 71 (w tym zajęcia laboratoryjne i projektowe ok. 52),

- łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów wynosi 33.

4. Wykaz nauczycieli akademickich tworzących minimum kadrowego dla kierunku studiów Inżynieria środowiska - studia I stopnia:

Minimum kadrowe w grupie samodzielnych pracowników naukowych tworzą:

dr hab. inż. Andrzej Baranowski, prof. Pol. Śl.

dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, prof. Pol. Śl prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny

(5)

dr hab. inż. Barbara Lipska, prof. Pol. Śl.

prof. dr hab. inż. Marian Nantka

Minimum kadrowe w grupie pracowników ze stopieniem naukowym doktora tworzą:

dr inż. Dorota Bartosz dr inż. Monika Czop dr inż. Wojciech Hryb dr inż. Maria Hurnik dr inż. Maria Hurnik dr inż. Marcin Kłos dr inż. Irena Korus

dr inż. Małgorzata Kowalska dr inż. Małgorzata Król dr inż. Piotr Lubina dr inż. Urszula Olsińska dr inż. Florian Piechurski dr inż. Izabela Płonka dr inż. Aleksandra Specjał dr inż. Joanna Wyczarska-Kokot

5. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Dokumenty systemu zapewnienia jakości na Wydziale stanowi Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (będąca elementem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia) oraz trzy procedury wydziałowe PW-1, PW-2, PW-3:

Procedura PW-1: Proces dyplomowani

Załącznik Z-1/PW-1: Wzór opinii pracy dyplomowej Załącznik Z-2/PW-1: Wzór recenzji pracy dyplomowej Załącznik Z-3/PW-1: Wzór oświadczenia

Instrukcja I-1/PW-1: Zasady wykonywania projektu inżynierskiego Procedura PW-2: Praktyki studenckie

Procedura PW-3: rozpatrywanie podań i odwołań do dziekana

Załącznik Z-1/PW-3: Wzór podania/odwołania studentów, doktorantów do dziekana Załącznik Z-2/PW-3: Wzór podania/odwołania pracowników do dziekana

Poza trzema procedurami wydziałowymi (PW-1, PW-2, PW-3) nauczyciele akademiccy zobowiązani są do przestrzegania dziesięciu procedur uczelnianych, które automatycznie stają się procedurami wydziałowymi (bez możliwości ingerencji w ich treść), tj.:

PU – 1 – Nadzór nad dokumentacją SZJK PU – 2 – Nadzór nad zapisami SZJK PU – 3 – Audyt wewnętrzny

(6)

PU – 5 – Działania doskonalące

PU – 6 – Etyka studentów i nauczycieli akademickich w dydaktyce PU – 7 – Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

PU – 8 – Hospitacje PU – 9 – Ankietyzacja

PU – 10 – Rozpatrywanie podań i odwołań do Rektora 6. Inne informacje

a) sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych

Jako „standardy” w zakresie kształcenia inżynierów upowszechnione w skali międzynarodowej przyjęto rozwiązania stosowane w następujących organizacjach lub projektach (inicjatywach środowiskowych):

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology, USA) - JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) - IEA (International Engineering Alliance)

- EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer project) - CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate initiative)

Szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania EUR-ACE ze względu na to, że ich opracowanie ma ścisły związek z Procesem Bolońskim.

Ponadto, przy określaniu proporcji punktów ECTS przypisanych poszczególnym grupom efektów uczenia się uwzględniono wymagania określone przez FEANI (European Federation of National Engineering Associations).

c) Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS

Program studiów I stopnia umożliwia studentom wybór ok. 31% punktów ECTS. Do wyboru studenci mają moduł kształcenia w zakresie przedmiotów humanistyczno-społecznych, moduł kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych oraz moduł kształcenia w zakresie przedmiotów specjalnościowych. Dokumentację w tym zakresie stanowią Załącznik nr 4 oraz opis modułów kształcenia do wyboru zawarty w p. 3f.

(7)

Załącznik nr 1

Kierunek studiów – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień

studia stacjonarne i niestacjonarne

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

nazwa kierunku studiów: inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia

(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia

dla obszaru nauk technicznych

(symbol) WIEDZA

(8)

K1A_W01

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw logiki, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W02

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw:

równań różniczkowych, rachunku

prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W03

Ma ogólną wiedzę w zakresie pojęć fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, w szczególności: Podstawową wiedzę na temat ogólnych praw fizyki, wielkości fizycznych oraz oddziaływań fundamentalnych. Uporządkowaną wiedzę z zakresu: mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki i fizyki statystycznej,

elektromagnetyzmu, optyki, podstaw mechaniki kwantowej. Podstawową wiedzę z zakresu:

mechaniki relatywistycznej, fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W04

Ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W05

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

T1A_W08

K1A_W06

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.

T1A_W09

K1A_W07

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

T1A_W11

(9)

K1A_W08

Posiada zarówno wiedzę ogólną jak i z dziedziny którą studiuje; znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych pozwalających na rozumienie

i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności (język obcy).

T1A_W04

K1A_W09

Posiada wiedzę z zakresu zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych występujących

w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, a także technik pomiarowych służących do określenia parametrów, które je opisują.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07

K1A_W10

Zna pojęcia oraz prawa chemii ogólnej,

nieorganicznej i organicznej mające zastosowanie w inżynierii środowiska.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04

K1A_W11

Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dla rozwiązywania problemów technicznych w inżynierii środowiska.

T1A_W02, T1A_W07

K1A_W12

Zna obowiązujące przepisy prawne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej oraz BHP i ergonomii pracy.

T1A_W02, T1A_W08, T1A_W10

K1A_W13

Posiada wiedzę na temat własności i zasad doboru materiałów dla potrzeb inżynierii środowiska, a także analizy wytrzymałościowej i podstaw konstrukcji mechanicznych.

T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W07 K1A_W14 Rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu

elektrotechniki i elektroniki.

T1A_W01, T1A_W02

K1A_W15

Posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania technik komputerowych do gromadzenia i przetwarzania danych oraz projektowania.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07

K1A_W16

Zna podstawy projektowania w zakresie obiektów budowlanych oraz proces budowlany i materiały konstrukcyjne stosowane w budownictwie.

T1A_W02, T1A_W06, T1A_W07

(10)

K1A_W17

Ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów,

termodynamiki technicznej oraz przepływu ciepła i wymiany masy.

T1A_W01, T1A_W03, T1A_W04

K1A_W18

Zna różne rodzaje i formy zanieczyszczeń występujące w środowisku. Rozumie procesy, zjawiska i interakcje występujące w środowisku, w tym związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.

T1A_W01, T1A_W03, T1A_W07

K1A_W19

Ma wiedzę o procesach biologicznych zachodzących w środowisku, o procesach towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych.

T1A_W02, T1A_W03

K1A_W20

Posiada podstawową wiedzę o zjawiskach hydrologicznych, procesach związanych z obiegiem wody w przyrodzie, zjawiskach zachodzących w geoekosystemach oraz o gospodarowaniu wodą i ochronie jej zasobów.

T1A_W02, T1A_W08

K1A_W21

Posiada wiedzę w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zasad

projektowania i eksploatacji sieci oraz instalacji sanitarnych i gazowych.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

K1A_W22

Zna procesy zachodzące w układach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zasady ich projektowania, a także urządzenia i układy

technologiczne.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

K1A_W23

Zna główne źródła emisji zanieczyszczeń

i powstawania odpadów oraz metody i technologie ograniczania ich wpływu na środowisko naturalne, również w ujęciu systemowym.

T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07

K1A_W24

Posiada wiedzę w zakresie badań i klasyfikacji odpadów, zna metody i technologie ich

zagospodarowania oraz termicznego przekształcania i stosowane urządzenia.

T1A_W03, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

(11)

K1A_W25

Posiada podstawową wiedzę meteorologiczną i klimatologiczną, a także dotyczącą mikroklimatu wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza.

T1A_W02, T1A_W04, T1A_W08

K1A_W26

Ma wiedzę o procesach oczyszczania wody, ścieków i powietrza, stosowanych urządzeniach i układach technologicznych oraz metodach ochrony powietrza atmosferycznego.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08 UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01

Potrafi stosować logikę do poprawnego

formułowania wypowiedzi i oceny prawdziwości zdań złożonych. Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń w przestrzeniach wektorowych, umie używać języka wektorów i macierzy

w zagadnieniach technicznych. Rozumie pojęcie funkcji ciągłej i różniczkowalnej. Zna zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej.

Potrafi wykorzystywać metody rachunku różniczkowego i całkowego do opisu zagadnień fizycznych i technicznych.

T1A_U01,

T1A_U05, T1A_U09

K1A_U02

Potrafi wykorzystywać równania różniczkowe do opisu i analizy procesów technicznych. Potrafi obliczać prawdopodobieństwa w dyskretnej przestrzeni zdarzeń. Potrafi używać zmiennej losowej do szacowania wartości oczekiwanej.

Potrafi przygotować dane i przetestować hipotezę statystyczną dla podstawowych testów

statystycznych.

T1A_U01,

T1A_U05, T1A_U09

(12)

K1A_U03

Potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne w oparciu o poznane prawa i metody fizyki, w szczególności: a) rozumie podstawowe prawa fizyki i potrafi wytłumaczyć na ich

podstawie przebieg zjawisk fizycznych, b) potrafi wykorzystać poznane prawa i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do

rozwiązywania typowych zadań z mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statystycznej,

elektryczności, magnetyzmu, optyki i podstaw mechaniki kwantowej, c) potrafi wykorzystać poznane prawa i metody fizyki relatywistycznej lub fizyki ciała stałego, lub fizyki jądrowej przy

rozwiązywaniu prostych zadań lub problemów z tego zakresu.

T1A_U09, T1A_U15

K1A_U04

Potrafi przeprowadzać proste pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić w czytelny sposób ich wyniki, w szczególności: a) zestawić prosty układ pomiarowy z wykorzystaniem

standardowych urządzeń pomiarowych, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją, b) wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich oraz zapisać je w odpowiedniej formie, c) dokonać oceny wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów oraz ich interpretacji na podstawie posiadanej wiedzy fizycznej.

T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U15

K1A_U05

Potrafi interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku inżynieria środowiska.

T1A_U01, T1A_U10

K1A_U06 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej

podejmowanych działań inżynierskich. T1A_U12, T1A_U13

(13)

K1A_U07

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne jak i abstrakcyjne. Potrafi prowadzić swobodną rozmowę z rodowitym użytkownikiem danego języka w sposób płynny i spontaniczny, nie powodujący napięcia u żadnej ze stron. Potrafi swoje opinie ustne i pisemne, w szerokim

zakresie tematów formułować w sposób przejrzysty i komunikatywny, wyjaśniając swoje stanowisko, podając także argumenty za i przeciw (język obcy).

T1A_U01, T1A_U03,

T1A_U04, T1A_U06

K1A_U08

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł, także w języku obcym w zakresie inżynierii środowiska; potrafi interpretować i wykorzystywać uzyskane informacje.

T1A_U01,

T1A_U05, T1A_U07

K1A_U09

Opanował umiejętność porozumiewania się w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego łącznie ze znajomością języka technicznego z zakresu

inżynierii środowiska.

T1A_U06

K1A_U10

Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska.

T1A_U03,

T1A_U04, T1A_U07

K1A_U11 Ma umiejętność samokształcenia się. T1A_U05

K1A_U12 Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne, w tym specjalistyczne programy komputerowe.

T1A_U02, T1A_U07, T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U15 K1A_U13 Potrafi odczytywać dokumentację

architektoniczno-budowlaną i geodezyjną.

T1A_U02,

T1A_U07, T1A_U11

K1A_U14

Potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w inżynierii

i ochronie środowiska.

T1A_U02, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09,

T1A_U11, T1A_U15

K1A_U15

Posiada umiejętność pracy z materiałami

szkodliwymi i niebezpiecznymi (chemikalia, T1A_U02, T1A_U11

(14)

K1A_U16

Ma przygotowanie niezbędne do pracy w

przemyśle oraz zna ogólne zasady BHP związane z tą pracą.

T1A_U11, T1A_U15

K1A_U17

Potrafi przeprowadzać eksperymenty pomiarowe i numeryczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10,

T1A_U11, T1A_U13

K1A_U18

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu mechaniki płynów, termodynamiki i przepływu ciepła do rozwiązywania prostych problemów technicznych.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14,

T1A_U15, T1A_U16

K1A_U19

Potrafi przeprowadzić analizę prostego zadania inżynierskiego i zastosować metody symulacyjne prowadzące do jego rozwiązywania.

T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09,

T1A_U13, T1A_U14

K1A_U20

Potrafi oceniać stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz podejmować decyzje

i wskazywać działania techniczne zmierzające do jego ochrony.

T1A_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10,

T1A_U13, T1A_U15

K1A_U21

Potrafi wskazać właściwe techniki i technologie, narzędzia i materiały służące ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

T1A_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13,

T1A_U14, T1A_U15

K1A_U22

Potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska.

T1A_U10,

T1A_U12, T1A_U13

K1A_U23

Potrafi w oparciu o zadaną specyfikację i używając właściwych metod, technik i narzędzi,

zaprojektować proste urządzenie, instalację, obiekt, system lub proces typowy dla inżynierii

środowiska.

T1A_U16

(15)

K1A_U24

Potrafi sformułować i rozwiązać zadanie projektowe o ograniczonym stopniu złożoności z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

T1A_U02, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13,

T1A_U14, T1A_U16 K1A_U25 Potrafi ustalić parametry technologiczne procesów

oczyszczania wody, ścieków, gleby i powietrza.

T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U15

K1A_U26

Potrafi dokonywać analizy rozwiązań technologicznych i materiałowych, wykonać obliczenia hydrauliczne oraz zaprojektować systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

T1A_U05, T1A_U13, T1A_U14,

T1A_U15, T1A_U16

K1A_U27

Potrafi przeprowadzić podstawową analizę fizykochemiczną odpadów pod kątem ich przyszłego zagospodarowania.

T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U10

K1A_U28

W oparciu o zadaną charakterystykę ilościową i jakościową odpadów oraz dane lokalizacyjne potrafi zaprojektować proste urządzenie, instalację i system gospodarki odpadami.

T1A_U09, T1A_U10,

T1A_U12, T1A_U16

K1A_U29

Posiada umiejętność wykorzystywania przepisów prawa oraz instrumentów ekonomicznych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.

T1A_U10,

T1A_U11, T1A_U12

K1A_U30

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu

studiowanego kierunku studiów realizując praktykę zawodową.

T1A_U11

K1A_U31

Wykonuje projekty, w tym inżynierski, będący obliczeniowym, studialnym lub eksperymentalnym rozwiązaniem postawionego problemu

technicznego z zakresu inżynierii środowiska.

T1A_U01, T1A_U03, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14,

T1A_U15, T1A_U16

(16)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

T1A_K01

K1A_K02

Ma świadomość ważności i zrozumienie

pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za

podejmowane decyzje.

T1A_K02

K1A_K03 Potrafi współdziałać pracować w grupie przyjmując

różne role. T1A_K03

K1A_K04

Potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie i innych zadania.

T1A_K04

K1A_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy

związane z wykonywaniem zawodu. T1A_K05

K1A_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. T1A_K06

K1A_K07

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę

formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera;

podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

T1A_K07

(17)

Załącznik nr 1 Kierunek studiów – INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

I stopień

studia stacjonarne i niestacjonarne

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Objaśnienie oznaczeń:

K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia W - kategoria wiedzy

U - kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

nazwa kierunku studiów: inżynieria środowiska poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia

(symbol)

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia

dla obszaru nauk technicznych

(symbol) WIEDZA

K1A_W01

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw logiki, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań.

T1A_W01, T1A_W07

(18)

K1A_W02

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw:

równań różniczkowych, rachunku

prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W03

Ma ogólną wiedzę w zakresie pojęć fizyki klasycznej, relatywistycznej i kwantowej, w szczególności: Podstawową wiedzę na temat ogólnych praw fizyki, wielkości fizycznych oraz oddziaływań fundamentalnych. Uporządkowaną wiedzę z zakresu: mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki i fizyki statystycznej,

elektromagnetyzmu, optyki, podstaw mechaniki kwantowej. Podstawową wiedzę z zakresu:

mechaniki relatywistycznej, fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W04

Ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania.

T1A_W01, T1A_W07

K1A_W05

Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

T1A_W08

K1A_W06

Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej.

T1A_W09

K1A_W07

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin

naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

T1A_W11

(19)

K1A_W08

Posiada zarówno wiedzę ogólną jak i z dziedziny którą studiuje; znajomość gramatyki jak i struktur leksykalnych pozwalających na rozumienie

i tworzenie różnego rodzaju tekstów mówionych i pisanych, formalnych i nieformalnych, na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności (język obcy).

T1A_W04

K1A_W09

Posiada wiedzę z zakresu zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych występujących

w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, a także technik pomiarowych służących do określenia parametrów, które je opisują.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07

K1A_W10

Zna pojęcia oraz prawa chemii ogólnej,

nieorganicznej i organicznej mające zastosowanie w inżynierii środowiska.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04

K1A_W11

Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dla rozwiązywania problemów technicznych w inżynierii środowiska.

T1A_W02, T1A_W07

K1A_W12

Zna obowiązujące przepisy prawne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ochrony własności intelektualnej oraz BHP i ergonomii pracy.

T1A_W02, T1A_W08, T1A_W10

K1A_W13

Posiada wiedzę na temat własności i zasad doboru materiałów dla potrzeb inżynierii środowiska, a także analizy wytrzymałościowej i podstaw konstrukcji mechanicznych.

T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W07 K1A_W14 Rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu

elektrotechniki i elektroniki.

T1A_W01, T1A_W02

K1A_W15

Posiada wiedzę z zakresu możliwości wykorzystania technik komputerowych do gromadzenia i przetwarzania danych oraz projektowania.

T1A_W01, T1A_W02, T1A_W07

K1A_W16

Zna podstawy projektowania w zakresie obiektów budowlanych oraz proces budowlany i materiały konstrukcyjne stosowane w budownictwie.

T1A_W02, T1A_W06, T1A_W07

(20)

K1A_W17

Ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów,

termodynamiki technicznej oraz przepływu ciepła i wymiany masy.

T1A_W01, T1A_W03, T1A_W04

K1A_W18

Zna różne rodzaje i formy zanieczyszczeń występujące w środowisku. Rozumie procesy, zjawiska i interakcje występujące w środowisku, w tym związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.

T1A_W01, T1A_W03, T1A_W07

K1A_W19

Ma wiedzę o procesach biologicznych zachodzących w środowisku, o procesach towarzyszących neutralizacji zanieczyszczeń i rekultywacji obszarów zdegradowanych.

T1A_W02, T1A_W03

K1A_W20

Posiada podstawową wiedzę o zjawiskach hydrologicznych, procesach związanych z obiegiem wody w przyrodzie, zjawiskach zachodzących w geoekosystemach oraz o gospodarowaniu wodą i ochronie jej zasobów.

T1A_W02, T1A_W08

K1A_W21

Posiada wiedzę w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zasad

projektowania i eksploatacji sieci oraz instalacji sanitarnych i gazowych.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

K1A_W22

Zna procesy zachodzące w układach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz zasady ich projektowania, a także urządzenia i układy

technologiczne.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

K1A_W23

Zna główne źródła emisji zanieczyszczeń

i powstawania odpadów oraz metody i technologie ograniczania ich wpływu na środowisko naturalne, również w ujęciu systemowym.

T1A_W02, T1A_W03, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07

K1A_W24

Posiada wiedzę w zakresie badań i klasyfikacji odpadów, zna metody i technologie ich

zagospodarowania oraz termicznego przekształcania i stosowane urządzenia.

T1A_W03, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08

(21)

K1A_W25

Posiada podstawową wiedzę meteorologiczną i klimatologiczną, a także dotyczącą mikroklimatu wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza.

T1A_W02, T1A_W04, T1A_W08

K1A_W26

Ma wiedzę o procesach oczyszczania wody, ścieków i powietrza, stosowanych urządzeniach i układach technologicznych oraz metodach ochrony powietrza atmosferycznego.

T1A_W04, T1A_W05, T1A_W06, T1A_W07, T1A_W08 UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U01

Potrafi stosować logikę do poprawnego

formułowania wypowiedzi i oceny prawdziwości zdań złożonych. Posiada umiejętność prowadzenia obliczeń w przestrzeniach wektorowych, umie używać języka wektorów i macierzy

w zagadnieniach technicznych. Rozumie pojęcie funkcji ciągłej i różniczkowalnej. Zna zastosowania geometryczne i fizyczne całki oznaczonej.

Potrafi wykorzystywać metody rachunku różniczkowego i całkowego do opisu zagadnień fizycznych i technicznych.

T1A_U01,

T1A_U05, T1A_U09

K1A_U02

Potrafi wykorzystywać równania różniczkowe do opisu i analizy procesów technicznych. Potrafi obliczać prawdopodobieństwa w dyskretnej przestrzeni zdarzeń. Potrafi używać zmiennej losowej do szacowania wartości oczekiwanej.

Potrafi przygotować dane i przetestować hipotezę statystyczną dla podstawowych testów

statystycznych.

T1A_U01,

T1A_U05, T1A_U09

(22)

K1A_U03

Potrafi analizować i rozwiązywać proste problemy fizyczne w oparciu o poznane prawa i metody fizyki, w szczególności: a) rozumie podstawowe prawa fizyki i potrafi wytłumaczyć na ich

podstawie przebieg zjawisk fizycznych, b) potrafi wykorzystać poznane prawa i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do

rozwiązywania typowych zadań z mechaniki klasycznej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statystycznej,

elektryczności, magnetyzmu, optyki i podstaw mechaniki kwantowej, c) potrafi wykorzystać poznane prawa i metody fizyki relatywistycznej lub fizyki ciała stałego, lub fizyki jądrowej przy

rozwiązywaniu prostych zadań lub problemów z tego zakresu.

T1A_U09, T1A_U15

K1A_U04

Potrafi przeprowadzać proste pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić w czytelny sposób ich wyniki, w szczególności: a) zestawić prosty układ pomiarowy z wykorzystaniem

standardowych urządzeń pomiarowych, zgodnie z zadanym schematem i specyfikacją, b) wyznaczyć wyniki i niepewności pomiarów bezpośrednich i pośrednich oraz zapisać je w odpowiedniej formie, c) dokonać oceny wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów oraz ich interpretacji na podstawie posiadanej wiedzy fizycznej.

T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U15

K1A_U05

Potrafi interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku inżynieria środowiska.

T1A_U01, T1A_U10

K1A_U06 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej

podejmowanych działań inżynierskich. T1A_U12, T1A_U13

(23)

K1A_U07

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne jak i abstrakcyjne. Potrafi prowadzić swobodną rozmowę z rodowitym użytkownikiem danego języka w sposób płynny i spontaniczny, nie powodujący napięcia u żadnej ze stron. Potrafi swoje opinie ustne i pisemne, w szerokim zakresie tematów formułować w sposób przejrzysty

i komunikatywny, wyjaśniając swoje stanowisko, podając także argumenty za i przeciw (język obcy).

T1A_U01, T1A_U03,

T1A_U04, T1A_U06

K1A_U08

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych źródeł, także w języku obcym w zakresie inżynierii środowiska; potrafi interpretować i wykorzystywać uzyskane informacje.

T1A_U01,

T1A_U05, T1A_U07

K1A_U09

Opanował umiejętność porozumiewania się w języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego łącznie ze znajomością języka technicznego z zakresu

inżynierii środowiska.

T1A_U06

K1A_U10

Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii środowiska.

T1A_U03,

T1A_U04, T1A_U07

K1A_U11 Ma umiejętność samokształcenia się. T1A_U05

K1A_U12 Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne, w tym specjalistyczne programy komputerowe.

T1A_U02, T1A_U07, T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U15 K1A_U13 Potrafi odczytywać dokumentację

architektoniczno-budowlaną i geodezyjną.

T1A_U02,

T1A_U07, T1A_U11

K1A_U14

Potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w inżynierii

i ochronie środowiska.

T1A_U02, T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09,

T1A_U11, T1A_U15 K1A_U15 Posiada umiejętność pracy z materiałami

szkodliwymi i niebezpiecznymi (chemikalia,

T1A_U02, T1A_U11

(24)

K1A_U16

Ma przygotowanie niezbędne do pracy w

przemyśle oraz zna ogólne zasady BHP związane z tą pracą.

T1A_U11, T1A_U15

K1A_U17

Potrafi przeprowadzać eksperymenty pomiarowe i numeryczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10,

T1A_U11, T1A_U13

K1A_U18

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu mechaniki płynów, termodynamiki i przepływu ciepła do rozwiązywania prostych problemów technicznych.

T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14,

T1A_U15, T1A_U16

K1A_U19

Potrafi przeprowadzić analizę prostego zadania inżynierskiego i zastosować metody symulacyjne prowadzące do jego rozwiązywania.

T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09,

T1A_U13, T1A_U14

K1A_U20

Potrafi oceniać stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz podejmować decyzje

i wskazywać działania techniczne zmierzające do jego ochrony.

T1A_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10,

T1A_U13, T1A_U15

K1A_U21

Potrafi wskazać właściwe techniki i technologie, narzędzia i materiały służące ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do środowiska.

T1A_U01, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13,

T1A_U14, T1A_U15

K1A_U22

Potrafi dokonać oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, obiektów, systemów i procesów stosowanych w inżynierii środowiska.

T1A_U10,

T1A_U12, T1A_U13

K1A_U23

Potrafi w oparciu o zadaną specyfikację i używając właściwych metod, technik i narzędzi,

zaprojektować proste urządzenie, instalację, obiekt, system lub proces typowy dla inżynierii

środowiska.

T1A_U16

(25)

K1A_U24

Potrafi sformułować i rozwiązać zadanie

projektowe o ograniczonym stopniu złożoności z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji.

T1A_U02, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13,

T1A_U14, T1A_U16 K1A_U25 Potrafi ustalić parametry technologiczne procesów

oczyszczania wody, ścieków, gleby i powietrza.

T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U15

K1A_U26

Potrafi dokonywać analizy rozwiązań technologicznych i materiałowych, wykonać obliczenia hydrauliczne oraz zaprojektować systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

T1A_U05, T1A_U13, T1A_U14,

T1A_U15, T1A_U16

K1A_U27

Potrafi przeprowadzić podstawową analizę fizykochemiczną odpadów pod kątem ich przyszłego zagospodarowania.

T1A_U08,

T1A_U09, T1A_U10

K1A_U28

W oparciu o zadaną charakterystykę ilościową i jakościową odpadów oraz dane lokalizacyjne potrafi zaprojektować proste urządzenie, instalację i system gospodarki odpadami.

T1A_U09, T1A_U10,

T1A_U12, T1A_U16

K1A_U29

Posiada umiejętność wykorzystywania przepisów prawa oraz instrumentów ekonomicznych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska.

T1A_U10,

T1A_U11, T1A_U12

K1A_U30

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu

studiowanego kierunku studiów realizując praktykę zawodową.

T1A_U11

K1A_U31

Wykonuje projekty, w tym inżynierski, będący obliczeniowym, studialnym lub eksperymentalnym rozwiązaniem postawionego problemu

technicznego z zakresu inżynierii środowiska.

T1A_U01, T1A_U03, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U13, T1A_U14,

T1A_U15, T1A_U16

(26)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

T1A_K01

K1A_K02

Ma świadomość ważności i zrozumienie

pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za

podejmowane decyzje.

T1A_K02

K1A_K03 Potrafi współdziałać pracować w grupie przyjmując

różne role. T1A_K03

K1A_K04

Potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie i innych zadania.

T1A_K04

K1A_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy

związane z wykonywaniem zawodu. T1A_K05

K1A_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. T1A_K06

K1A_K07

Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę

formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera;

podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.

T1A_K07

Cytaty

Powiązane dokumenty

D µF~a µν =0 (3.3.13) które tak samo jak w przypadku maxwellowskim spełnione jest tożsamościowo na mocy definicji tensora energii- pędu przez potencjały. takie pola

potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla inżynierii środowiska, w tym dostrzec

Nazwa modułu (przedmiotu) Prawo pracy i stosunki pracownicze (PPSP) Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie. aktywności Godziny zajęć (wg planu

Usprawnianie umiejętności rozumienia ze słuchu na podstawie nagrań i wypowiedzi w zakresie języka ogólnego oraz bardziej skomplikowanego języka

2) matrycę pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3, w przypadku kierunków międzyobszarowych konieczne jest

Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla

W przypadku studentów, którzy samodzielnie dokonają wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej, podstawą jej realizacji jest pisemne oświadczenie instytucji przyjmującej o wyrażeniu

K_U10 Potrafi stosować modele, metody i techniki terapii zajęciowej do pracy z różnymi osobami i grupami społecznymi, stosownie do stanu zdrowia, poziomu aktywności