• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenia I Podstawy fizyki kwantowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ćwiczenia I Podstawy fizyki kwantowej"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

1

Ćwiczenia I Podstawy fizyki kwantowej

Zadanie 1

Omówić słynne dwuszczelinowe doświadczenie Younga. Znaleźć kąt , patrz rysunek, przy którym występują pierwsze minima i maksima interferencyjne, przyjmując, że odległość od ekranu l jest dużo większa od odległości między szczelinami d.

Zakładając, że długość (widzialnej) fali świetlnej  wynosi 500 nm, obliczyć odległość między szczelinami, przy której kąt  pomiędzy pierwszym maksimum i minimum wynosi 0,1o.

Zadanie 2

Obliczyć długość fali elektronu o energii E = 100 eV i rozważyć dwuszczelinowy eksperyment dla wiązki takich elektronów. Obliczyć odległość między szczelinami przy której kąt  pomiędzy pierwszym maksimum i minimum wynosi 0,1o.

(2)

2

Ćwiczenia I cd. Podstawy fizyki kwantowej

Zadanie 3

Omówić słynny eksperyment Bragga rozpraszania promieni X na krysztale.

Zaleźć kąt , patrz rysunek, przy którym występują pierwsze minima i maksima interferencyjne, przyjmując, że odległość do ekranu, na którym obserwuje się natężenie promieniowania, jest dużo większa od odległości d między kolejnym warstwami atomów w krysztale.

Przyjmując, że długość fali promieni rentgena  wynosi 0,1 nm, obliczyć kąt  pomiędzy pierwszym maksimum i minimum, jeśli odległość między warstwami atomów wynosi d 1010 m, czyli jest rzędu rozmiaru atomu.

Zadanie 4

Omówić słynny eksperyment Davissona-Germera rozpraszania elektronów na krysztale. Zakładając, jak w zadaniu 3, że elektrony mają energię 100 eV, obliczyć kąt  pomiędzy pierwszym maksimum i minimum, jeśli odległość między warstwami atomów wynosi d 1010 m.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Energia drgań zerowych pojawia się więc jako kompromis między lokalizacją cząstki w przestrzeni położeń i w przestrzeni

Ten ostatni ma w mechanice klasycznej zupełnie analogiczna

Ponieważ poszczególne składowe operatora momentu L ˆ pędu nie komutują ze sobą, nie mają więc tych samych funkcji własnych, nie mogą być jednocześnie znane... Wykład

6) Obserwable i liniowe operatory hermitowskie, definicja i własności operatorów hermitowskich, stany własne i wartości własne operatorów, widmo ciągłe i dyskretne 7)

Obliczyć prędkość elektronu, gdy dociera on do anody, przyjmując, że elektron początkowo uzyskuje od fotonu energię równą pracy wyjścia z katody, zaś

Zachodzi pytanie przy jakich wartościach parametrów występujących w problemie podejście klasyczne zgadza się kwantowym. Znaleźć odpowiednie warunki, rozważając

Stosując model Bohra atomu wodoru, wyliczyć stosunek energii kinetycznej do potencjalnej elektronu jako funkcję liczby kwantowej n.. W jakiej części widma fal

Sprawdzić, że zbiór funkcji zmiennych rzeczywistych o wartościach zespolonych tworzy przestrzeń wektorowa nad ciałem