• Nie Znaleziono Wyników

POD JEDNYM DACHEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "POD JEDNYM DACHEM"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

opracowany w ramach projektu

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Warszawa 2019

SCENARIUSZ LEKCJI

Program nauczania języka niemieckiego (wariant III.1.R)

Rafał Otręba Katarzyna Kober Tomira Adamczyk

POD JEDNYM

DACHEM

(2)

Redakcja merytoryczna – Elżbieta Witkowska Recenzja merytoryczna – Danuta Koper

Agnieszka Szawan-Paras Urszula Borowska

Agnieszka Ratajczak-Mucharska Redakcja językowa i korekta – Editio

Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna – Editio Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

(3)

3

Temat lekcji

Pod jednym dachem

Klasa/czas trwania lekcji

Klasa 4/2x45 minut

Cele

Uczeń:

„

„ rozwija słownictwo związane z tematem zjawisk społecznych,

„

„ znajduje w tekście słuchanym określone informacje,

„

„ wyraża i uzasadnia swoje opinie i poglądy,

„

„ tworzy wypowiedź pisemną na zadany temat,

„

„ rozwija umiejętność pracy w grupie,

„

„ wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem.

Metody/Techniki/Formy pracy

Burza mózgów, praca indywidualna, praca w parach, praca w plenum, karty pracy.

Środki dydaktyczne

Komputer z dostępem do Internetu, film Mehrgenerationenhäuser im Porträt

https://www.youtube.com/watch?v=yqpAV_B11mo, rzutnik, słowniki, karty pracy, kartki potrzebne do układania zadań przez uczniów.

Opis przebiegu lekcji

1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel zapisuje na tablicy słowo

Mehrgenerationenhäuser i prosi uczniów o podanie jego definicji, np.: Das ist ein Haus, in dem…/Das ist ein Ort, wo…

2. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.

3. Prezentacja i ćwiczenia językowe: nauczyciel rozdaje karty pracy z zadaniami do filmu. Uczniowie oglądają film i rozwiązują zadania.

4. Podczas drugiego oglądania zadaniem uczniów jest zanotowanie powodów, dla których starsi ludzie spędzają czas w „domach wielu pokoleń”.

5. Po obejrzeniu filmu uczniowie porównują wyniki pracy z partnerem, a następnie z rozwiązaniem wyświetlonym przez nauczyciela na tablicy.

6. Następnie uczniowie układają w parach ćwiczenia leksykalne polegające na przykład na uzupełnianiu zdań, przyporządkowaniu wyrazów, tłumaczeniu na język polski lub niemiecki. Uczniowie przygotowują również klucz rozwiązań. Po zakończonej pracy uczniowie rozkładają na stolikach stworzone przez siebie karty pracy, tworząc Lerninsel (stacje uczenia się).

7. Podsumowanie i ewaluacja: uczniowie rozwiązują zadania przygotowane przez swoich kolegów, sprawdzają poprawność rozwiązań.

(4)

4

8. Nauczyciel proponuje uczniom przedstawienie swojej opinii na temat idei „domów wielu pokoleń” w formie wypowiedzi pisemnej.

Komentarz metodyczny

3. Pierwsze ćwiczenie to np. zadanie typu prawda/fałsz, np.: Kinder springen auf dem Trampolin/Die Männer erstellen ein Computerprogramm itd. W trakcie pracy nad tworzeniem ćwiczeń leksykalnych nauczyciel udziela wskazówek, dba o przestrzeganie dyscypliny czasowej. Uczeń z dysfunkcją słuchu otrzymuje transkrypcję tekstu bądź inne ćwiczenie (np. polecenie: Wypisz skojarzenia związane z podanym słownictwem, które będą prezentowane podczas ćwiczenia Lerninsel).

6. Uczeń o szczególnych uzdolnieniach może przygotować samodzielnie jedną ze stacji uczenia się bądź wraz z nauczycielem koordynować wykonanie zadania.

7. Rozwiązania do kart pracy znajdują się u autorów danego zadania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Abstrakt Kontrakt jest załącznikiem do lekcji prowadzonej metodą projektów. Przed przystąpieniem do realizacji projektu. uczniowie uzupełniają kontrakt, ustalając zasady

wypełnia autor, około 10 terminów Język angielski, słownictwo, czytanie ze zrozumieniem, przymiotniki, synonimy, definicje, poziom zaawansowany UDC (wypełnia

2) Powiązana jest ze scenariuszem lekcji: Analiza wyników ankiety przy użyciu funkcji LICZ JEŻELI. 3) Dotyczy przedmiotu informatyka na poziomie gimnazjum.. 4) Karta wspiera

wypełnia autor, około 10 terminów Odtwarzacz CD, magnetowid, pralka automatyczna, czytnik kodów paskowych, kasa fiskalna. UDC (wypełnia redakcja) Przybliżony czas trwania zajęć

 Jeżeli dzieło sztuki ma sprzyjać zabawie i relaksowi, to pełni funkcję

Grupy podczas analizy tekstu mogą również wykorzystać różne strategie czytania ze zrozumieniem czy narzędzia analizy tekstu, a następnie spróbować wybrać te,

Zdjęcia wykonanej pracy przysyłają tylko uczniowie z którymi się skontaktuję (Czat Teams).Pozostali uczniowie przechowują prace do

Określ położenie nowo poznanych dźwięków i zapisz nuty na pięciolinii według wzoru... Otocz pętlą nowo