• Nie Znaleziono Wyników

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 20.03.2015 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 20.03.2015 r."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 20.03.2015 r.

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późń. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r.

Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3 zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert na świadczenia medyczne w rodzaju:

 udzielanie przez lekarzy świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach od 15:00 do 07:25 dnia następnego w dni robocze oraz od 07:25 do 07:25 dnia następnego w soboty, niedziele i dni świąteczne;

 kierowanie Oddziałem Chirurgicznym oraz udzielanie świadczeń medycznych w Oddziale Chirurgicznym w wymiarze minimum 150 godzin w miesiącu.

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1,2,4,5 i ust.2 pkt 2 oraz ust. 4 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, z późn. zm.).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych, Regulaminie konkursu, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (www.centrum- pediatrii.com.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne / Pozostałe / Konkursy ofert”. Z Z wyżej wymienionymi materiałami zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Kadr w godzinach 8:00 - 14:30.

3. Osoba upoważnione do kontaktów – mgr Anna Salamon , tel. 32 720-77-62

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. z dopiskiem: „Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w Oddziale ……”

5. Termin składania ofert upływa dn. 30.03.2015 r. o godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

(2)

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (Dział Kadr).

7. Kryteria oceny ofert stanowią:

 cena za jednostkę udzielania świadczeń zdrowotnych ( np. godzina, dyżur);

 kwalifikacje zawodowe.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.

9. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń medycznych.

10. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń medycznych w siedzibie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. przypada na dzień 1 kwietnia 2015 r. Okres obowiązywania umowy:

a) w przypadku udzielania świadczeń medycznych w zakresie anestezjologii w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – do 31.03.2018 r.

b) w przypadku kierowania Oddziałem chirurgicznym dzieci oraz udzielaniem świadczeń medycznych w Oddziale chirurgicznym dzieci – do 31.03.2016 r.

11. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

www.centrum-pediatrii.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. (Dział Kadr) do dnia 31.03.2015 r.

12. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

13. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 6.17 W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. 6.6 W przypadku gdy

2.4.1. Zaproponowania najniższej stawki godzinowej: ... Przy czym za najniższą stawkę godzinową uznaje się stawkę mniejszą o nie mniej niż 15% średniej arytmetycznej sumy

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym wykonującym świadczenia opieki

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

1.Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie przenieść obowiązków wykonywania świadczeń, objętych niniejszą umową na osobę

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku doznania szkody