• Nie Znaleziono Wyników

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, tel. 15 864 86 08, fax 15 864 36 75

działając na podstawie art.26 oraz 27 ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza

do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilnoprawnych w zakresie:

świadczeń zdrowotnych realizowanych w czasie: normalnej ordynacji oddziału, na dyżurach medycznych, kontraktach całościowych w n/w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Staszowie:

a/ oddział położniczo - ginekologiczny, b/ oddział otorynolaryngologiczny, c/ oddział pediatryczny

d/ oddział urologiczny

e/Szpitalny Oddział Ratunkowy,

Proponowany czas trwania umowy: 2 lata.

Szczegółowe informacje, warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularz ofertowy można uzyskać w Dziale Kadr SPZZOZ w Staszowie ( tel. (15) 8648610 lub na stronie internetowej:

www.szpitalstaszow.pl

Zamknięte koperty z ofertą z napisem: "Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ..."

należy składać w Sekretariacie Dyrektora w terminie do dnia 22 lutego 2016r. do godz.12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2016r. o godz 13.00.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do SPZZOZ w Staszowie przed terminem składania ofert.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala w terminie do 7 dni od daty składania ofert.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Świadczeniodawcy mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm) w formie pisemnej w sekretariacie Szpitala w Staszowie.

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde 10 minut zwłoki w wykonaniu transportu sanitarnego w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt zł). Wykonawca

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń

2) dla każdego ze świadczeniodawców, o których mowa w pkt 1, wszystkich profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów, w ramach których będą oni udzielać świadczeń

ul.. Instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w

mgr Leszek Pawłowski Zakład Medycyny Paliatywnej Katedra Medycyny Rodzinnej Gdański Uniwersytet Medyczny ul. o działalności leczniczej, zwana dalej u.dz.l., stano- wi podstawę

W przypadku niewykonania Umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Udzielającemu Zamówienie kary umownej w wysokości 10 000 zł (za niewykonanie umowy

Można się ewentualnie zgodzić na zaliczenie szpitali klinicznych do IV poziomu, ale nieuzasadnione jest wydzielanie poziomów dla szpitali pulmonologicznych (których jest

w terminie, jeżeli wpłyną do Udzielającego zamówienia przed terminem składania ofert, podanym w ogłoszeniu o konkursie (decyduje data stempla, o którym mowa w §