• Nie Znaleziono Wyników

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia ………………….. r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia ………………….. r."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia ……….. r.

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późń. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r.

Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3 zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

 udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych: Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Reumatologiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Niemowlęcy i Patologii Noworodka, Oddział Chirurgiczny, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Dzienny Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Ogólnej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny; Zakład Diagnostyki Obrazowej, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Izba Przyjęć;

 udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Ośrodku Wczesnej Interwencji, Izie Przyjęć;

 udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w poradniach i pracowniach przyszpitalnych: Poradnia Neurologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Urazowo – Ortopedyczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Wad Postawy, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Reumatologiczna, Pracownia USG, Pracownia Endoskopii;

 udzielanie przez psychologów świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Dziennym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Oddziale Rehabilitacji Ogólnej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz poradniach przyszpitalnych: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Pracownia Psychologiczna;

 udzielanie przez logopedów świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Ogólnej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej;

 udzielanie przez pielęgniarki świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych: Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacji Ogólnej, Oddział Reumatologiczny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Izba Przyjęć;

 udzielanie przez fizjoterapeutów świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Dziale Fizjoterapii, Oddziale Rehabilitacji Ogólnej, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej;

 udzielanie przez techników RTG i TK usług medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

(2)

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1,2,4,5 i ust.2 pkt 2 oraz ust. 4 i 6, art.19 ust. 1 pkt 1-4,6 i 7 i ust.2 pkt 2oraz ust. 4 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, z późn.

zm.).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Regulaminie konkursu, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (www.centrum- pediatrii.com.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne / Pozostałe / Konkursy ofert”. Z Z wyżej wymienionymi materiałami zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Kadr w godzinach 8:00 - 14:30.

3. Osoba upoważnione do kontaktów – mgr Anna Salamon , tel. 32 720-77-62

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. z dopiskiem: “Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale …… / Poradni ……

5. Termin składania ofert upływa dn. 09.03.2015 r. o godz. 09:00. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego ( data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (Dział Kadr).

7. Kryteria oceny ofert stanowią:

 cena za jednostkę udzielania świadczeń zdrowotnych ( np. godzina, dyżur, kwota ryczałtowa za wykonywanie procedur medycznych);

 kwalifikacje zawodowe.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.

9. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

10. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. przypada na dzień 1 kwietnia 2015 r. Okres obowiązywania umowy – do 31 marca 2018 r.

11. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

(3)

www.centrum-pediatrii.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. (Dział Kadr) do dnia 16.03.2015 r.

12. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

13. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

4. Kwalifikacje zawodowe oferenta – oceniane będą na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez oferenta. Za ofertę najkorzystniejszą, złożoną w ramach

………/100) przy czym nie stanowi ona zobowiązania dla Udzielającego Zamówienia do zlecenia wykonania liczby badań w tej ilości, ani podstawy dochodzenia

Za wykonane usługi Udzielający zamówienia będzie płacił Przyjmującemu zamówienie według zasad wynagradzania i warunków dokonywania rozliczeń określonych w załączniku Nr

 udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych: Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Reumatologiczny, Oddział Pediatryczny,

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń

Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń

działając na podstawie art.26 oraz 27 ustawy a dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

2.4.1. Zaproponowania najniższej stawki godzinowej: ... Przy czym za najniższą stawkę godzinową uznaje się stawkę mniejszą o nie mniej niż 15% średniej arytmetycznej sumy