• Nie Znaleziono Wyników

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z dnia 14.05.2018r.

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju:

• udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Niemowlęcym i Patologii Noworodka wraz z całodobowych świadczeniem pediatrycznych usług medycznych minimum 4 razy w miesiącu;

• udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii dla (minimum 100 porad tygodniowo);

• kierowanie Oddziałem Niemowlęcym i Patologii Noworodka w powiązaniu z udzielaniem lekarskich świadczeń medycznych oraz całodobowych pediatrycznych świadczeń medycznych;

• udzielanie przez lekarzy całodobowych pediatrycznych świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć minimum 4 razy w miesiącu;

• udzielanie konsultacji w zakresie genetyki klinicznej w Klinicznym Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego;

• udzielanie przez pielęgniarki świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych:

Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Dzienny Oddział Psychiatrii Psychoterapii Wieku Rozwojowego

;

• udzielanie przez specjalistę psychologii klinicznej świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji.

1. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz spełniające warunki art. 18 ust. 1 pkt 1,2,4,5 i ust.2 pkt 2 oraz ust. 4 i 6, art.19 ust. 1 pkt 1-4,6 i 7 i ust.2 pkt 2oraz ust. 4 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654, z późn.

zm.).

2. Warunki udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu określone są w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, Regulaminie konkursu, Regulaminie pracy Komisji konkursowej, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego (www.centrum-pediatrii.com.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne / Pozostałe / Konkursy ofert”. Z wyżej wymienionymi materiałami zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Kadr w godzinach 08:00 – 14:30.

3. Osoba upoważniona do kontaktów – Anna Zawartka , tel. 32 720-77-62

4. Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętych

kopertach w formacie A4 i oznaczonych zgodnie z wzorem wskazanym

(2)

w Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

z dopiskiem: “Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale …… / Poradni ……”

5. Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

6. Termin składania ofert upływa dn. 18.05.2018r. o godz. 08:30. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego (Dział Kadr).

8. Kryteria oceny ofert stanowią:

• cena za jednostkę udzielania świadczeń zdrowotnych (np. godzina, dyżur, kwota ryczałtowa za wykonywanie procedur medycznych);

• kwalifikacje zawodowe.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wskazanej jako termin składania ofert.

10. Z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana umowa zgodna w treści ze wzorem załączonym do Szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

11. Planowany termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w siedzibie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. przypada na dzień 1 czerwca 2018r.

Okres obowiązywania umowy – do 30 kwietnia 2023r.

12. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. www.centrum- pediatrii.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. (Dział Kadr) do dnia 24.05.2018r.

13. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

14. Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Regulaminie konkursu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

Przy realizacji zadań objętych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie uprawniony jest do współpracy z personelem medycznym wykonującym świadczenia opieki

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku

1.Przyjmujący zamówienie nie może bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienie przenieść obowiązków wykonywania świadczeń, objętych niniejszą umową na osobę

3) braku realizacji zaleceń pokontrolnych. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do punktualnego stawiania się w miejscu wykonywania świadczeń. W przypadku doznania szkody

unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 6.17 W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń

Zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta. 6.6 W przypadku gdy

2.4.1. Zaproponowania najniższej stawki godzinowej: ... Przy czym za najniższą stawkę godzinową uznaje się stawkę mniejszą o nie mniej niż 15% średniej arytmetycznej sumy