• Nie Znaleziono Wyników

Kinematografia w 2020 roku. Informacja sygnalna w formacie PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kinematografia w 2020 roku. Informacja sygnalna w formacie PDF"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1

INFORMACJE SYGNALNE

20.05.2021 r.

Kinematografia w 2020 r.

Według stanu na koniec 2020 r. działało 511 kin stałych (o 2,3% mniej niż w 2019 r.). W 2020 r. kina stałe

wyświetliły 1,1 mln seansów, które obejrzało 19,5 mln widzów.

W 2020 r. wyprodukowano w Polsce 277 filmów przeznaczonych do prezentacji w kinach i telewizji.

W 2020 r. z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 działalność kin oraz podmio-tów zajmujących się produkcją filmową została czasowo ograniczona. W czasie całkowitego zamknięcia kin dla publiczności, część podmiotów nie podejmowała żadnej działalności związanej z przygotowywaniem i udostępnianiem oferty kulturalnej, a część starała się do-trzeć do odbiorcy udostępniając swoją ofertę w Internecie. Część zaplanowanych produkcji długo-, średnio- i krótkometrażowych nie została zrealizowana.

Działalność kin

W 2020 r. w kinach stałych było 1,5 tys. sal i 290,7 tys. miejsc na widowni. W porównaniu z 2019 r. kina stałe wyświetliły o 50,1% mniej senasów i zgromadziły o 68,4% mniej widzów. Pod względem liczby seansów oraz liczby widzów w kinach stałych dominowało województwo mazowieckie. Najwięcej seansów w przeliczeniu na 1 kino stałe odnotowano w województwie śląskim (3,2 tys. seansów), natomiast najwięcej widzów na 1 kino przypadało w województwie kujawsko-pomorskim (53,2 tys.).

Mapa 1. Kina stałe w 2020 r.

W 2020 r. funkcjonowało 351 kin posiadające jedną lub dwie sale, 98 minipleksów (posiadają-cych od 3 do 7 sal) oraz 62 multipleksy (posiadające 8 lub więcej sal). Multipleksy wyświetliły 52,1% ogólnej liczby seansów, które obejrzało 46,1% ogólnej liczby widzów. Minipleksy wy-świetliły 34,7% wszystkich seansów, które obejrzało 36,4% ogólnej liczby widzów. Jeden mul-tipleks dysponował średnio 2,1 tys. miejsc na widowni oraz wyświetlił średnio 9,2 tys. sean-sów.

W kinach stałych w woje-wództwie mazowieckim filmy obejrzało 19,1% ogólnej liczby widzów

68,7% ogólnej liczby kin dys-ponowało 1–2 salami 511 Liczba widzów na 1 kino stałe 50001–53231 40001–50000 30001–40000 23944–30000 Liczba kin stałych (stan w dniu 31 grudnia)

21 28 12 86 31 29 43 18 27 46 18 26 13 48 12 53

68,4%

Spadek liczby widzów w ki-nach stałych w porównaniu z 2019 r.

(2)

2

Wykres 1. Struktura kin stałych według liczby sal projekcyjnych w 2020 r. Stan w dniu 31 grudnia

W 2020 r. z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 prowadzenie działalności kul-turalnej ograniczyło 86,1% kin stałych. Najwięcej kin ograniczyło prowadzenie działalności w miesiącu kwietniu (85,4%), natomiast najmniej we wrześniu (23,7%). Z powodu sytuacji epi-demicznej kina stałe udostępniły przez Internet 22,6 tys. seansów filmowych.

Produkcja filmowa

W 2020 r. wyprodukowano w Polsce 72 filmy pełnometrażowe oraz 205 średniometrażowych i krótkometrażowych przeznaczonych do prezentacji w kinach i telewizji (w 2019 r. odpowied-nio: 76 i 207). W porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się liczba wyprodukowanych filmów pełno-metrażowych fabularnych o blisko 1/4 (z 41 do 35), natomiast wzrosła liczba wyprodukowa-nych pełnometrażowych filmów dokumentalwyprodukowa-nych (z 16 do 26).

Wykres 2. Filmy wyprodukowane w 2020 r.

Najczęściej produkowanym rodzajem filmów pełnometrażowych były filmy fabularne (59,7% ogólnej liczby kinowych i telewizyjnych filmów pełnometrażowych), natomiast wśród filmów średnio- i krótkometrażowych dominowały filmy dokumentalne (68,8% ogólnej liczby kino-wych i telewizyjnych filmów średnio- i krótkometrażokino-wych).

Wykres 3. Struktura filmów według rodzajów w 2020 r.

W 2020 r. z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 działalność ograniczyło 60,0% podmiotów, które wykazały produkcję filmową w 2020 r. – najwięcej w kwietniu (co druga jed-nostka), a najmniej w miesiącach od lipca do września (jedna na pięć jednostek). Z zaplano-wanych do produkcji w 2020 r. filmów nie zrealizowano 18 filmów pełnometrażowych oraz 182 filmów średnio- i krótkometrażowych.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-nych opublikowada-nych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.

Filmy dokumentalne stano-wiły 60,3%ogólnej liczby fil-mów

%

%

68,7 19,2 12,1

0 20 40 60 80 100

kina jedno- i dwusalowe minipleksy multipleksy

47 25 23 182 0 40 80 120 160 200 240 kinowe telewizyjne pełnometrażowe średnio- i krótkometrażowe

15,9 61,4 71,0 28,6 13,0 10,0 0 20 40 60 80 100 filmy telewizyjne filmy kinowe

(3)

3 Wydział Współpracy z Mediami

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04 e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl www.stat.gov.pl @GUS_STAT @GlownyUrzadStatystyczny Opracowanie merytoryczne:

Urząd Statystyczny w Krakowie Dyrektor Agnieszka Szlubowska Tel: 12 420 40 50

Rozpowszechnianie:

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS Karolina Banaszek

Tel: 695 255 011

Powiązane opracowania Kultura w 2019 r.

Kinematografia w 2019 r.

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku Kino stałe

Widzowie

Cytaty

Powiązane dokumenty

3UREOHPDW\ND SRVWDZ ÄE\ü´ L ÄPLHü´ SRMDZLD VLĊ WDNĪH Z NRQFHSFMDFK SV\FKROR JLF]Q\FK :HGáXJ (ULFKD )URPPD WZyUF\ QDMEDUG]LHM ]QDQHM NRQFHSFML SRVWDZ

[r]

[r]

W niektórych próbkach zawiesin bentonitowych stwier- dzono różnorodność zabarwienia próbki suszonej w 45°C i ogrzewanej do 800°C, zależnie od sposobu przygotowania

Assessments and opinions given by Magnus Stenbock on Poland and their in- habitants did not differ from the ones given by Charles XII and other Swedish commanders participating in

W dolnej części występują osady typu mudstones; są one silnie zailone, zwłaszcza w środkowej części

krążenia. Informacje o tych parametrach są wyko- rzystywane bezpośrednio lub służą do oceny własno­ ści filtracyjnych ośrodka. W badaniu parametrów ruchu wód

- Us!owija sedimentacjl niinieprotierozlOiskich for- macji po dannym warfancli.i izoixlpnogo sostawa lriery w sulfidach. - Sources of sulphur In ore deposits