• Nie Znaleziono Wyników

"Wiersz Bolesława Leśmiana >>Do siostry<<". Oryginał a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka", Zygmunt Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Wiersz Bolesława Leśmiana >>Do siostry<<". Oryginał a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka", Zygmunt Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Hanna Filipkowska

Wiersz Bolesława Leśmiana "Do

siostry". Oryginał a tłumaczenie

rosyjskie Borysa Pasternaka",

Zygmunt Saloni [w:] "Europejskie

związki literatury polskiej",

Warszawa 1969 : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 13/37, 149

(2)

/ I I / KUICZYCKA-SALONI J a n in a : - E s te ty c z n a doktryna Z o li a p o g lą d y r e a lis t ó w p o ls k ic h na i s t o t ę p o w ie ś c i i zad an ia p o w ie ś c io p is a r z a . W: E u ro p ejsk ie z w ią z k i l i t e r a t u r y p o l­ s k i e j . PWN. Warszawa 1969 s . 34-9-374-.

Fragment przygotow yw anej pracy p t . "Zola w P o lsc e " zaw ie­ r a r e k o n s tr u k c ję t e o r e t y c z n o lit e r a c k ic h poglądów Z o li / p r z e ­ prowadzoną na p o d staw ie w ypow iedzi drukowanych, w z b io r z e "Ro­ man ex p érim en ta l" o raz w a ż n ie js z y c h artyk u łów z c z a s o p is m / i z e s t a w ie n ie i c h z poglądam i r e a lis t ó w p o ls k ic h ,z w ła s z c z a Pru­ s a i O rzeszk o w ej. Autorka w skazuje na z a sa d n ic z ą odm ienność obu d ok try n pomimo w ie lu motywów w sp óln ych . P o s t u la t o w i in d y - feren tyzm u i b e z s tr o n n e j o b se r w a c ji p is a r z e p o lscy p r z e c iw s t a ­ w i a l i id e ę s p o łe c z n e g o zaangażow ania l i t e r a t u r y .

H .F.

/ I I / SALONI Zygmunt: W iersz B o lesła w a Leśmiana "Do s i o s ­ t r y " . O r y g in a ł a tłu m a c z e n ie r o s y j s k i e Borysa P a ste r n a k a . W: E u r o p e js k ie zw ią zk i l i t e r a t u r y p o l s k i e j . PWN. Warszawa 1969 s . 413-^-32.

Dokonując porównania o r y g in a łu i p r z e k ła d u w z a k r e s ie wer­ s y f i k a c j i , s t y l i s t y k i i w a r t o ś c i in t e le k t u a ln y c h , a u to r do­ ch o d zi do w n io sk u , i ż utwór P astern ak a n ie m ie ś c i s i ę w s z e ­ re g u typow ych przekładów l i t e r a c k i c h , l e c z j e s t w ierszem na nowo napisanym , utwór zaś Leśmiana o d eg ra ł w tym wypadku r o l ę i n s p i r â t o r s k ą .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocena jakości opisywanego zagrania odbywa się z perspektywy oceny czynności (co kto zrobił dobrze – źle) ujętej wprost lub traktowanej jako element rzeczywistości i bywa

Szczególna uwaga poświęcona jest kwestii warunków, jakie muszą być spełnione, by „wyjście” było realną opcją, jakie są koszty i ryzyko związane ze skorzystaniem z

Poszukując nowych kierunków działalności redakcyjnej i dążąc do uatrakcyjnienia czasopisma, redakcja zwróciła się do wszystkich dzieka­ nów rad adwokackich z

bileuszowych był zorganizowany w dniach od 3 do 6 WTześnia 1981 r przez Koło Nr 44 PTTK przy Izbie rzeszowskiej VI Ogólnopolski Zlot Sa­ mochodowy Adwokatów w

Wykopy wytyczono we w schodniej części wzgórza, wyko­ rzy stu jąc w olne przestrzenie w lesie między

C eram ika (formy całkowicie oblaczane) pozwala n a datow anie odkry­ tych elem entów przyczółka na fazy D*E wczesnego średniowiecza.. Szósty sezon

We have also presented what we believe to be a simple trajectory tracking architecture, capable of controlling a small-scale helicopter in autorotation (i.e. engine OFF

Z drugiej jednak strony obóz kościelny trafiał do społe­ czeństwa z hasłam i szkoły wyznaniowej poprzez liczne tytuły prasowe, w iele św ie­ ckich organizacji