• Nie Znaleziono Wyników

Typy danych w języku Pascal — omówienie typów prostych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Typy danych w języku Pascal — omówienie typów prostych"

Copied!
33
0
0

Pełen tekst

(1)

Podstawy

Podstawy

programowania

programowania

Proste typy danych

w języku Pascal

Część piąta Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Autor Kontakt

(2)

Typy danych w języku Pascal ― ogólnie

Typy danych w języku Pascal ― ogólnie

Typ danych określa zbiór wartości: do którego należy stała,

które może przyjmować zmienna,

które mogą być generowane przez operatory lub funkcje.

Typ danych określa również operacje jakie można wykonywać na stałych, zmiennych czy wyrażeniach danego typu.

W sensie deklaracji zmiennych — typ danych określa: jakie wartości może przyjmować zmienna,

(3)

Podział typów danych w języku Pascal

Podział typów danych w języku Pascal

Typy danych Proste (skalarne) Rzeczywiste Typ rzeczywisty Real Typy

wskaźnikowe (strukturalne)Złożone

Typy tablicowe Typy rekordowe Typy plikowe Typy zbiorowe Porządkowe Typ logiczny Boolean Typ całkowity Integer Typ znakowy Char Typy wyliczeniowe Typy okrojone Typy rzeczywiste

większej prcyzji Typy standardowe (wbudowane)

Typy zależne od implementacji

Inne typy całkowite

(4)

Typy porządkowe

Typy porządkowe

Porządkowe Typ logiczny Boolean Typ całkowity Integer Typ znakowy Char Typy wyliczeniowe Typy okrojone Inne typy całkowite

(5)

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Integer

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Integer

Zakres wartości : zależy od implementacji, zdefiniowana z wykorzystaniem stałej

MaxInt:

-MaxInt, -MaxInt + 1, ..., -1, 0, 1, ..., MaxInt –1, MaxInt

Dozwolone operacje : dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*),

dzielenie całkowite (Div),

wyznaczanie reszty z dzielenie (Mod).

Integer — typ całkowity, w reprezentacji komputerowej jest to podzbiór zbioru

liczb całkowitych.

Z := 5 Div 2; Z ← 2 a nie 2.5

(6)

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Integer

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Integer

Dla operatorów Div i Mod spełnione jest:

( m div n ) * n + ( m mod n ) = m

W języku Pascal, do dzielenia liczb całkowitych używa się operatora Div. Wynik dzielenia jest również liczbą całkowitą.

Var I : Integer; . . . WriteLn( 5 Div 2 ); I := 7 Div 3; WriteLn( I ); 2 2

WriteLn( '5 Div 2 =' , 5 Div 2 );

WriteLn( '5 Mod 2 =' , 5 Mod 2 ); 2

(7)

Zastosowanie operatorów Div i Mod

Zastosowanie operatorów Div i Mod

Problem

Liczba określająca rok, możne oznaczać rok zwykły lub przestępny. Napisać

program, sprawdzający czy wczytany z klawiatury rok, jest rokiem przestępnym. Analiza

Rok przestępny w kalendarzu gregoriańskim to taki, w którym luty ma 29 dni zamiast 28, a zatem rok przestępny ma 366 dni zamiast 365.

Obecnie powszechnie stosuje się taką właśnie regułę, wprowadzoną w 1582 roku dekretem papieża Grzegorza XIII, w której rok przestępny (liczbowo) spełnia następujące warunki:

jest podzielny przez 4,

ale nie jest podzielny przez 100, chyba że jest podzielny przez 400.

(8)

Zastosowanie operatorów Div i Mod

Zastosowanie operatorów Div i Mod

Rok przestępny

Rok przestępny Rok zwykły

Rok zwykły

true rok false

podzielny przez 400 rok podzielny przez 100 rok podzielny przez 4 true false true false Wczytaj rok Start

(9)

Jak sprawdzić podzielność liczby określające rok?

Jak sprawdzić podzielność liczby określające rok?

(10)

Wykorzystanie operatora Mod do testowania podzielności

Wykorzystanie operatora Mod do testowania podzielności

Załóżmy deklarację:

Warunek logiczny pozwalający testować podzielność zmiennej Rok:

Var

Rok : Integer;

Rok Mod 400 = 0

jest:

prawdziwy, gdy rok jest podzielny przez 400 (reszta z dzielenia równa zero), fałszywy, gdy rok nie jest podzielny przez 400 (reszta z dzielenia różna od zera).

(11)

Operator Mod i instrukcja If-Then

Operator Mod i instrukcja If-Then

If Rok Mod 400 = 0 Then WriteLn( 'Przestepny');

If Rok Mod 400 = 0 Then WriteLn( 'Przestepny');

If ( Rok Mod 400 ) = 0 Then WriteLn( 'Przestepny');

Ze względu na obowiązujące w języku Pascal priorytety operatorów, można napisać tak:

(12)

Przykładowa realizacja z wykorzystaniem trzech instrukcji warunkowych

Przykładowa realizacja z wykorzystaniem trzech instrukcji warunkowych

Program RokPrzestepny1; Var

Rok : Integer; Begin

Write( 'Podaj rok: ' ); ReadLn( Rok );

If ( Rok Mod 400 ) = 0 Then WriteLn( 'Przestepny' ) Else

If ( Rok Mod 100 ) = 0 Then WriteLn( 'Zwykly' )

Else

If ( Rok Mod 4 ) = 0 Then WriteLn( 'Przestepny' ) Else

WriteLn( 'Zwykly' ); End.

(13)

Wykorzystanie operatorów logicznych do testowania przestępności roku

Wykorzystanie operatorów logicznych do testowania przestępności roku

Program RokPrzestepny2; Var

Rok : Integer; Begin

Write( 'Podaj rok: ' ); ReadLn( Rok );

If (Rok Mod 400 = 0) Or ((Rok Mod 4 = 0) And Not(Rok Mod 100 = 0)) Then WriteLn( 'Przestepny' )

Else

WriteLn( 'Zwykly' ); End.

Nawiasy w tym wyrażeniu są konieczne — wymaga tego język Pascal

( Rok Mod 400 = 0 ) Or ( ( Rok Mod 4 = 0 ) And Not ( Rok Mod 100 = 0 ) )

Operatory Div i Mod wymagają zastosowania spacji wokół nich.

Bez spacji kompilator będzie traktował takie zbitki jako identyfikatory, np.:

(14)

Typy całkowite i ich zakresy

Typy całkowite i ich zakresy

Nazwa typu Zakres Format wewnętrzny

Shortint -128..127 8-bitów Integer -32768..32767 16-bitów Longint -2147483648..2147483647 32-bity Byte 0..255 8-bitów Word 0..65535 16-bitów Turbo Pascal 7.0 Delphi Pascal 7.0

Nazwa typu Zakres Format wewnętrzny

Integer -2147483648..2147483647 32-bity Cardinal 0..4294967295 32-bity Shortint -128..127 8-bitów Smallint -32768..32767 16-bitów

(15)

Typy całkowite i ich zakresy, cd. ...

Typy całkowite i ich zakresy, cd. ...

Dev-Pascal (z kompilatorem GNU Pascal — GPC)

Nazwa typu Zakres Format wewnętrzny

ByteInt -128..128 8-bitów Byte 0..255 8-bitów ShortInt -32768..32767 16-bitów ShortWord 0..65535 16-bitów Integer -2147483648..2147483647 32-bity Word 0..4294967295 32-bity MedInt -2147483648..2147483647 32-bity MedWord 0..4294967295 32-bity LongInt -9223372036854775808 ..9223372036854775807 64-bity LongWord 0..18446744073709551615 64-bity LongestInt -9223372036854775808 ..9223372036854775807 64-bity LongestWord 0..18446744073709551615 64-bity Comp -9223372036854775808 ..9223372036854775807 64-bity SmallInt -32768..32767 16-bitów

(16)

Typy całkowite i ich zakresy, cd. ...

Typy całkowite i ich zakresy, cd. ...

(17)

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Boolean

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Boolean

Boolean — typ logiczny, przeznaczony do reprezentowania wartości

odpowiadających logicznej prawdzie lub fałszowi.

Zakres wartości — zawsze jedna z dwóch, predefiniowanych wartości:

True (prawda) lub False (fałsz). Dozwolone operacje : koniunkcja And, alternatywa Or, negacja Not.

(18)

Wykorzystanie typu Boolean

Wykorzystanie typu Boolean

Program BooleanWAkcji; Var JestKobieta : Boolean; Znak : Char; Begin Repeat

WriteLn( 'Podaj plec osoby' );

Write( 'K - kobieta, M - mezczyzna: ' ); ReadLn( Znak ); Until Znak In [ 'K', 'k', 'M', 'm' ]; If Znak In [ 'K', 'k' ] Then JestKobieta := True Else JestKobieta := False; { cos tam }

(19)

Wykorzystanie typu Boolean, cd. ...

Wykorzystanie typu Boolean, cd. ...

{ cos tam }

If Not JestKobieta Then Begin

WriteLn( 'Podaj numer WKU: ' ); { cos tam }

End Else Begin

WriteLn( 'Czy wykorzystano urlop macierzynski?' ); { cos tam }

End End.

(20)

Wykorzystanie typu Boolean, cd. ...

Wykorzystanie typu Boolean, cd. ...

If Znak In [ 'K', 'k' ] Then JestKobieta := True

Else

JestKobieta := False;

JestKobieta := Znak In [ 'K', 'k' ];

można napisać prościej:

Zamiast wykorzystania instrukcji warunkowej:

If ( Znak = 'K' ) Or ( Znak = 'k' ) Then JestKobieta := True

Else

JestKobieta := False;

(21)

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Char

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Char

Char — typ znakowy, obejmujący zbiór znaków używanych do komunikacji

z człowiekiem (monitor, klawiatura, drukarka, tekstowe transfery sieciowe).

0 1 . . . A a

. . .

. . . 9 . . .. . . B . . .. . . Z . . .. . . b . . .. . . z . . .. . . Cyfry Duże litery Małe litery

0

Kod: 48 49 57 65 66 90 97 98 122 255

Znak:

Uporządkowanie liter i cyfr w kodzie ASCII

spójne obszary kodowe

Zakres wartości : konkretny wykaz znaków oraz sposób ich uporządkowania zależy od implementacji.

Jednak najpopularniejsze jest kodowanie znaków według ASCII (American

Standard Code for Information Interchange).

(22)

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Char, cd. ...

Predefiniowane typy porządkowe ― typ Char, cd. ...

Dla typu Char określona jest — jak dla każdego typu porządkowego — funkcja Ord oraz charakterystyczna dla typu znakowego funkcja Chr:

Funkcja Ord dla typu Char określa numer porządkowy znaku w zbiorze znaków. Dla kodu ASCII jest to po prostu kod znaku wg. tabeli kodów ASCII. Funkcja Chr pozwala przekształcić liczbę całkowitą (wartość typu Integer) w znak (o ile tej liczbie jakiś znak odpowiada). Jeżeli znamy kod pewnego znaku, możemy przy użyciu funkcji Chr otrzymać odpowiadający mu znak.

Ord( ’A’ ) 65

Chr( 65 ) ’A’

(23)

Typ Char to rzeczywiście typ porządkowy

Typ Char to rzeczywiście typ porządkowy

Program Znaki; Var C : Char; Begin For C := 'A' To 'Z' Do WriteLn( C, Chr( Ord( C ) + 32 ) ); End.

If ( C >= 'A' ) And ( C <= 'Z' ) Then C := Chr( Ord( C ) + 32 );

Zamiana znaku w zmiennej C na literę małą (kod ASCII):

If ( C >= 'a' ) And ( C <= 'z' ) Then C := Chr( Ord( C ) - 32 );

(24)

Typ Char a kodowanie ASCII

Typ Char a kodowanie ASCII

Program AsciiTable; Var Code : Integer; Begin WriteLn; Code := 32; Repeat

Write( Code : 6, ' ', Chr( Code ) ); Write( Code + 1 : 6, ' ', Chr( Code + 1 ) ); Write( Code + 2 : 6, ' ', Chr( Code + 2 ) ); Write( Code + 3 : 6, ' ', Chr( Code + 3 ) );

Uwaga — mimo, że kodowanie ASCII wydaje sie standardem obecnym wszędzie, może się zdarzyć platforma sprzętowo systemowa, kodująca znaki inaczej.

(25)

Typy porządkowe definiowane przez programistę ― typy wyliczeniowe

Typy porządkowe definiowane przez programistę ― typy wyliczeniowe

Typy wyliczeniowe — typy definiowane przez programistę. Typ wyliczeniowy

jest to uporządkowany i skończony zbiór wartości oznaczonych różnymi, wybranymi przez programistę identyfikatorami.

Typy wyliczeniowe służą do reprezentowania w programie niewielkich zbiorów wartości, na których nie wykonuje się operacji arytmetycznych.

Typy te najczęściej reprezentują pewne abstrakcyjne, nienumeryczne pojęcia. Dwa różne typy wyliczeniowe nie mogą mieć wspólnych wartości.

(26)

Typy porządkowe definiowane przez programistę ― typy wyliczeniowe

Typy porządkowe definiowane przez programistę ― typy wyliczeniowe

Typy wyliczeniowe się definiuje ― programista sam określa nazwę typu oraz wylicza jego wartości, stąd nazwa ― typy wyliczeniowe.

Type

Ksztalt = ( Prostokat, Trojkat, Kwadrat, Elipsa, Okag ); Plec = ( Kobieta, Mezczyzna );

RGBColors = ( Red, Green, Blue );

TypNadwozia = ( Sedan, Coupe, Hatchback, Liftback ); Rejestry = ( AX, BX, CX, DX, SI, DI, SS, DS );

Direction = ( North, East, South, West );

(27)

Typy wyliczeniowe w akcji

Typy wyliczeniowe w akcji

Program Auta; Type

TypNadwozia = ( Sedan, Coupe, Hatchback ); Var

Nadwozie : TypNadwozia; Znak : Char;

Begin

WriteLn( 'Wybierz typ nadwozia:' ); WriteLn( '1. Sedan' ); WriteLn( '2. Coupe' ); WriteLn( '3. Hatchback' ); Write( '>'); ReadLn( Znak ); Case Znak Of '1' : Nadwozie := Sedan; '2' : Nadwozie := Coupe; '3' : Nadwozie := Hatchback; End; { Case } { cos tam }

Sekcja definicji typów Sekcja definicji zmiennych

(28)

Typy wyliczeniowe w akcji, cd. ...

Typy wyliczeniowe w akcji, cd. ...

{ cos tam }

WriteLn( 'Polecamy najnowszy model naszego auta.' ); If Nadwozie = Sedan Then

WriteLn( 'To elegancka limuzyna!' ); If Nadwozie = Coupe Then

WriteLn( 'To unikatowa sportowa linia!' ); If Nadwozie = Hatchback Then

WriteLn( 'To wygodny samochod rodzinny!' ); End.

(29)

Instrukcja Case czasem świetnie zastępuje wiele instrukcji If-Then

Instrukcja Case czasem świetnie zastępuje wiele instrukcji If-Then

If Nadwozie = Sedan Then

WriteLn( 'To elegancka limuzyna!' ); If Nadwozie = Coupe Then

WriteLn( 'To unikatowa sportowa linia!' ); If Nadwozie = Hatchback Then

WriteLn( 'To wygodny samochod rodzinny!' );

Case Nadwozie Of

Sedan : WriteLn( 'To elegancka limuzyna!' );

Coupe : WriteLn( 'To unikatowa sportowa linia!' ); Hatchback : WriteLn( 'To wygodny samochod rodzinny!' ); End; {Case}

Zamiast trzech instrukcji warunkowych:

(30)

Typy wyliczeniowe są typami porządkowymi

Typy wyliczeniowe są typami porządkowymi

For Nadwozie := Sedan To Hatchback Do Case Nadwozie Of

Sedan : WriteLn( 'Sedan' ); Coupe : WriteLn( 'Coupe' );

Hatchback : WriteLn( 'Hatchback' ); End; {Case}

WriteLn( 'Liczba wersji nadwozia :', Ord( Hatchback ) + 1 );

Type

Boolean = ( False, True ); . . .

WriteLn( Ord( False ) ); WriteLn( Ord( True ) );

Typ Boolean jest predefiniowanym typem wyliczeniowym

0 1

(31)

Typy porządkowe definiowane przez programistę ― typy okrojone

Typy porządkowe definiowane przez programistę ― typy okrojone

Typy okrojone — typ okrojony jest to podzbiór wartości pewnego, porządkowego

typu pierwotnego. Wartości te są nie mniejsze niż ograniczenie dolne i nie większe

niż ograniczenie górne.

Type

nazwa_typu_okrojonego = ograniczenie_dolne .. ograniczenie_górne;

Oba ograniczenia muszą być stałymi tego samego typu porządkowego

(zwanego typem pierwotnym), ograniczenie dolne nie może być większa niż ograniczenie górne.

Zmienne typu okrojonego mają wszystkie właściwości zmiennej typu

pierwotnego z wyjątkiem wartości — mogą przyjmować jedynie wartości należące do przedziału podanego w definicji typu okrojonego.

(32)

Definicja przykładowych typów wyliczeniowych

Definicja przykładowych typów wyliczeniowych

Program Test; Type

DuzaLitera = 'A' .. 'Z';

Rejestry = ( AX, BX, CX, DX, SI, DI, SS, DS ); RejestryPodstawowe = AX .. DX; PierwszaSetka = 1 .. 100; BitType = 0 .. 1; Var DL : DuzaLitera; PR : RejestryPodstawowe; A, B : PierwszaSetka; B1, B2, B3 : BitType; Begin DL := 'R'; { OK } DL := 'r'; { Bł d kompilacji }ą PR := BX; { OK } PR := DI; { Bł d kompilacji }ą A := -1; { Bł d Kompilacji }ą A := 50; { OK }

(33)

Typ Real nie jest typem porządkowym

Typ Real nie jest typem porządkowym

Real — typ całkowity, w reprezentacji komputerowej jest to podzbiór zbioru liczb

rzeczywistych. Format liczby jest zwykle zgodny ze specyfikacją IEEE.

Konkretny zakres wartości i typy o większej precyzji są zależne od implementacji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Typ wyliczeniowy enum to liczba całkowita (prawie to samo co int). • Operacje arytmetyczne takie same jak na

Wypowiedź publicystyczna interpretuje i ocenia fakty z przyjętego przez autora punktu widzenia, celem jej jest zaś wpływ na

The distinction betw een the p articular types and groups of types has been made according to the following principles: 1) Epistemological view point (including

Bien avant 1830, on avait songé à arracher l’art aux petits sanctuaires où il étouffait, pour le retremper dans le grand courant de la vie nationale, pour créer enfin

Algebra of data stream processing and its impact on stream database synchronization and stream query language based on declarative language and object oriented language

Stosując takie podejście wprowadza się pojęcie narządu krytycznego, czyli takiego który będąc istotnym dla organizmu jest najbardziej uszka- dzany przez dany rodzaj promieniowania

Rozwiązania przedstawiamy na osi liczbowej... Rozwiązania przedstawiamy na

Liczba punktów 1 Podanie współrzędnych punktu przecięcia wykresu funkcji. z

Two parameters of elliptically birefringent medium – an ellipticity angle and an optical path difference – can be measured simultaneously in the setup

log10(double d) Zwraca wartość logarytmu przy podstawie 10 max(double a,double b) Zwraca większą z dwóch wartości typu double max(int k, int n) Zwraca większą z dwóch

• Napisać implementację IUniqueList&lt;T&gt;, która będzie listą bez duplikatów, im- plementacja może być opakowaniem zwykłej listy, i wyrzucać wyjątek

Zadeklarowaliśmy też zmienną pora, która jest typu pory_roku, a zatem może przyjmować wartości: wiosna, lato, jesien, zima. Nasz program wykona pętlę, przyjmując dla zmiennej pora

W krótce sytuacja wyklarow ała się jeszcze wyraźniej: przeciwnikami nowej sztuki okazali się nie tylko konserwatyści, lecz i N ow a Prawica, np.. Lueger i jego

Jeśli zamówienie należało do rodzaju sarta tecta, cenzorzy przeprowadzali kontrolę nazywaną exactio 49 , a jeśli zamówienie polegało na wykonaniu dzieła (opera

2005-10-27 Definiowanie typów dokumentów – część 3: XML Schema 2. Wbudowane

Jeśli znakiem wyrażenia jest operator, to Usun ze stosu dwie kolejne dane, wykonaj działanie zgodne z operatorem i Wstaw wynik na stos o Jeśli znakiem jest cyfra, Wstaw na

Fix ~x,~z and consider the function g = λλ~y.. W~x~y~z)~u, (*) It follows that codes of reachable words are denable.. The hard part:

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, nazwa potoczna: Zakon ……….. w Gnieźnie na

Porównanie podstaw programowych przedmiotów przyrodniczych prowadzić miało do wyjaśnie- nia, czy i w jaki sposób podstawy programowe wybranych krajów odnoszą się do

Realizowany w roku szkolnym 2011/12 pierwszy etap badania BUNJO obejmował szereg badań kontekstowych. Głównym celem realizowanych badań było stworzenie popartego danymi em-

Mimo wiedzy, że nowy dokument nakłada obowiązek zintensyfikowania na lekcjach pracy ze źródłami histo- rycznymi oraz kształtowania u uczniów umiejętności historycznych, takich

Każdy uczeń, który zaliczy test, otrzymuje najwyższą ocenę niezależnie od liczby prób (Guskey, 1987). Istotą systemu jest więc indywidualizacja czasu uczenia się

The presence of soluble calcium and magnesium salts in water cause so called water hardness.. Calcium and magnesium salts enter the water percolates the soils and