• Nie Znaleziono Wyników

Podaje przykład: 1) What’s the matter? I’m hungry

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podaje przykład: 1) What’s the matter? I’m hungry"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Lesson 1

Topic : What’s the matter ? [ łots de mate]- Co się dzieje ?

I’m hungry [ajm hangri]- Jestem głodny I’m thirsty [ ajm fersti ] – Chcę mi się pić I’m hot [ajm hot]- Jest mi gorąco I’m cold [ajm kold]- Jest mi zimno I’m bored [ajm bord]- Nudzę się I’m tired [ajm tajed]- Jestem zmęczony I’m sleepy [ajm slipi] – Jestem senny I’m happy [ajm hepi]- Jestem szczęśliwy I’m sad [ajm sad]- Jest mi smutno I’m dizzy [ajm dizi]- Kręci mi się w głowie I’m scared [ajm skerd]- Jestem wystraszony, przerażony

Możecie wydrukować sobie ten słowniczek i wkleić do zeszytu.

Wysyłam wam również kartkę z waszego podręcznika do języka angielskiego Bugs Team 2 i proszę o wykonanie ćwiczenia numer 2,3 ze strony 45 w zeszycie. Ćwiczenie drugie polega na tym że trzeba opisać jak czują się dzieci na ilustracjach oznaczonych literkami a,b,c,d,e,f Podaje przykład : a) I’m hungry

W ćwiczeniu trzecim do każdej ilustracji oznaczonej cyfrą ( 1,2,3,4,5) musicie napisać pytanie i odpowiedź.

Podaje przykład: 1) What’s the matter? I’m hungry.

Oprócz tego wysyłam dodatkowe karty pracy z ćwiczeniami do zrobienia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

urzędu jaki piastuje, Stanie przed nim in te res a n t, o którym wie, że zalicza się do obozu przeciwnego jego przekonaniem,— zasię temu urzędnikowi do

Nazwy niebezpiecznych komponentów wymienione na etykiecie Zawiera: dekan-1-ol, etoksylowany. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226 Łatwopalna ciecz i pary. H318

Szlifierka pneumatyczna RUKO posiada gumową, antypoślizgową rączkę, która tłumi wibracje i chroni przed wyślizgnięciem się użytkownikowi podczas pracy!. Liczbę obrotów

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.. Działanie toksyczne na narządy docelowe

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.. NIE

➢ Wymiana pionu łazienkowego przechodzącego przez lokale znajdujące się w klatce schodowej nr III, w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 7. ➢ Remont malarski

Nazwy niebezpiecznych komponentów wymienione na etykiecie Zawiera: d-limonene; izotridekanol, etoksylowany; α-pinen. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H226 Łatwopalna ciecz