Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej z komentarzem

13  Download (0)

Full text

(1)

Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących

pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej

z komentarzem

(z suplementem elektronicznym)

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Gdańsk 2011 stan prawny:

styczeń 2012

(2)

Skróty . . . . 15

Wstęp . . . . 17

Rozdział I

Wszczęcie postępowania administracyjnego

. . . . 19

t Wzór protokołu z przyjęcia ustnie złożonego wniosku . . . . 20

t Wzór zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu . . . . 22

Rozdział II

Najważniejsze pisma i rozstrzygnięcia w toku postępowania

. . . . 25

1. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania . . . . 25

t Wzór powiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania . . . . 26

t Wzór decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania . . . . 27

2. Przekazanie sprawy według właściwości lub odmowa wszczęcia postępowania . . . . 29

t Wzór pisma w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia wg właściwości . . . . 30

t Wzór wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (I) . . . . 31

t Wzór wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (II) . . . . 32

t Wzór postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 61 k.p.a. (wniosek nieuprawnionego) . . . . 35

3. Wezwanie strony do dokonania czynności istotnej z punktu widzenia postępowania . . . . 36

t Wzór wezwania do złożenia oświadczenia (I) . . . . 37

t Wzór wezwania do złożenia zaświadczenia (II) . . . . 38

t Wzór zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy . . . . 40

(3)

4. Zawieszenie postępowania . . . . 40

t Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania (I) . . . . 42

t Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania (II) . . . . 44

t Wzór postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania . . . . 46

Rozdział III

Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu pomocy społecznej

. . . . 49

1. Decyzja umarzająca postępowanie . . . . 50

t Wzór decyzji umarzającej postępowanie . . . . 51

2. Decyzje przyznające świadczenia . . . . 52

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej . . . . 54

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla rodziny . . . . 56

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy przy kontrakcie socjalnym (osoba samotna) . . . . 59

t Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej . . . . 62

t Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy dla rodziny . . . . 64

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej (zdarzenie losowe) (I) . . . . 67

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej (zdarzenie losowe) (II). . . . 69

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy w celu ekonomicznego usamodzielnienia . . . . 71

t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) – do kwoty kryterium dochodowego (osoba samotna) . . . . 74

t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) – powyżej kwoty kryterium dochodowego (osoba samotna) . . . . 77

t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) – powyżej kwoty kryterium dochodowego wraz ze zwolnieniem z odpłatności (osoba samotna) . . . . 80

t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) – do kryterium dochodowego (rodzina) . . . . 83

t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) – powyżej kryterium dochodowego (rodzina) . . . . 86

t Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) – powyżej kryterium dochodowego wraz ze zwolnieniem z odpłatności (rodzina) . . . . 89

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla osoby samotnej. . . . 93

t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla osoby w rodzinie. . . . 95

(4)

t Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” dla osoby samotnej. . . . 98 t Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” dla osoby w rodzinie . . . . 100 t Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu

(art. 39 ust. 2 u.p.s.) . . . . 103 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie sprawienia pogrzebu

(art. 36 pkt 2 lit. f u.p.s.) . . . . 105 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe . . . . 107 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie

samotnej . . . . 109 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie

samotnej wraz ze zwolnieniem z odpłatności . . . . 112 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie

w rodzinie . . . . 116 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie

w rodzinie wraz ze zwolnieniem z odpłatności . . . . 119 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuń-

czych osobie samotnej . . . . 122 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług

opiekuńczych osobie samotnej wraz ze zwolnieniem od odpłatności . . . 125 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osoby w rodzinie (I) . . . . 129 t Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osoby w rodzinie (II) . . . . 132 t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy dla osoby samotnej . . . . 136 t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy dla rodziny . . . . 139 t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym

(rodzina) . . . . 141 t Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym

(osoba samotna) . . . . 144 t Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały dla osoby samotnie

gospodarującej. . . . 147 t Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały dla osoby w rodzinie. . . . 150 t Wzór decyzji przyznającej składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby

realizującej kontrakt socjalny . . . . 154 t Wzór decyzji przyznającej wynagrodzenie dla opiekuna prawnego . . . . 156 3. Decyzje odmowne . . . . 158

t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi

na przekroczenie dochodu . . . . 159

(5)

t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego z uwagi

na przekroczenie dochodu . . . . 161 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego

przy kontrakcie socjalnym z powodu braku upływu 2 lat od ostatniej

takiej pomocy (osoba samotna) . . . . 163 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego

przy kontrakcie socjalnym z powodu braku upływu 2 lat od ostatniej

takiej pomocy (rodzina) . . . . 165 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego z powodu

braku współpracy (art. 11 ust. 2 u.p.s.). . . . 167 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego z uwagi

na przekroczenie dochodu. . . . 170 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania posiłku z programu

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z uwagi

na przekroczenie dochodu . . . . 173 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z uwagi na niewykazanie dochodu . . . . 176 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi

na odbywanie kary pozbawienia wolności . . . . 179 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi

na tymczasowe aresztowanie . . . . 181 t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego z powodu odmowy

wykazania dochodu . . . . 183 t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego z powodu odmowy

podjęcia leczenia odwykowego . . . . 185 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego z powodu

nierealizowania kontraktu socjalnego (osoba samotna) . . . . 187 t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego – wnioskujący ma prawo

do zasiłku stałego . . . . 189 t Wzór decyzji odmawiającej zasiłku celowego – zgłoszona potrzeba

została już zabezpieczona. . . . 191 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego – oczekiwania

wnioskodawcy niewspółmierne do możliwości pomocy społecznej . . . . 193 t Wzór decyzji odmawiającej schronienia i posiłku osobie bezdomnej

z powodu marnotrawienia przyznanych świadczeń . . . . 196 4. Decyzje zmieniające . . . . 198

t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego

osobie samotnie gospodarującej . . . . 199 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego

osobie w rodzinie . . . . 201 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego

osobie samotnie gospodarującej . . . . 203

(6)

t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego

rodzinie . . . . 206 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego

osobie samotnie gospodarującej z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s. . . . 209 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie

w rodzinie z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s. . . . . 212 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego

osobie samotnie gospodarującej z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s. . . . 214 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego

rodzinie z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s. . . . . 217 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie

samotnie gospodarującej z uwagi na weryfikację . . . . 220 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie

w rodzinie z uwagi na weryfikację . . . . 223 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego

osobie samotnie gospodarującej z uwagi na weryfikację . . . . 225 t Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego

rodzinie z uwagi na weryfikację . . . . 228 t Wzór decyzji zmieniającej ilość godzin przyznanych usług opiekuńczych

zwykłych . . . . 231 t Wzór decyzji zmieniającej ilość godzin przyznanych specjalistycznych

usług opiekuńczych psychiatrycznych. . . . 234 t Wzór decyzji zmieniającej odpłatność za przyznane usługi opiekuńcze

zwykłe . . . . 237 t Wzór decyzji zmieniającej odpłatność za przyznane specjalistyczne

usługi opiekuńcze psychiatryczne . . . . 240 5. Decyzje uchylające . . . . 243 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek stały osobie samotnie gospodarującej . . 243 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek stały osobie w rodzinie . . . . 245 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy osobie samotnie

gospodarującej. . . . 248 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy rodzinie . . . . 250 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym

z powodu zatrudnienia po upływie 2 miesięcy (osoba samotna) . . . . 252 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym

(rodzina) . . . . 254 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym

(osoba samotna) . . . . 256 t Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy przy kontrakcie socjalnym

z powodu zatrudnienia po upływie 2 miesięcy (rodzina) . . . . 258 t Wzór decyzji uchylającej pomoc w formie posiłków z uwagi na zmianę

sytuacji rodzinnej . . . . 260

(7)

6. Decyzje z zastosowaniem art. 155 k.p.a. . . . . 262

t Wzór decyzji zmieniającej z zastosowaniem art. 155 k.p.a. z powodu zmiany miejsca zamieszkania i sposobu wypłaty świadczenia . . . . 263

t Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 155 k.p.a. z powodu rezygnacji z usług opiekuńczych . . . . 265

7. Decyzje dla osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych . . . . 267

t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą zasiłek stały/okresowy z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. . . . 268

t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą zasiłek stały/okresowy z powodu tymczasowego aresztowania . . . . 271

8. Decyzje orzekające o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń . . . . 274

t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie przy karze pozbawienia wolności . . . 275

t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie przy tymczasowym aresztowaniu . . . 277

9. Decyzja wygaszająca . . . . 279

t Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej . . . . 280

10. Decyzje wydawane po wniesieniu odwołania . . . . 281

t Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a. (I) . . . . 283

t Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a. (II). . . . 285

t Wzór decyzji zmieniającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a. . . . . 287

t Wzór decyzji po rozstrzygnięciu organu II instancji (I) . . . . 290

t Wzór decyzji po rozstrzygnięciu organu II instancji (II) . . . . 293

t Wzór decyzji po rozstrzygnięciu wojewódzkiego sądu administracyjnego . 299 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego po rozstrzygnięciu wojewódzkiego sądu administracyjnego . . . . 302

11. Rozstrzygnięcia w sprawach o wznowienie postępowania . . . . 306

t Wzór postanowienia o wznowieniu postępowania . . . . 308

t Wzór decyzji o odmowie wznowienia postępowania . . . . 310

t Wzór decyzji kończącej postępowanie po wznowieniu postępowania (I) . 315 t Wzór decyzji kończącej postępowanie po wznowieniu postępowania (II) . 317 12. Wzory decyzji administracyjnych w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 lutego 2010 r. . . . . 319

t Wzór postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w celu sprawdzenia przyczyn nieodbierania świadczeń z pomocy społecznej . . . . 320

t Wzór decyzji wstrzymującej wypłatę zasiłku stałego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy . . . . 321

t Wzór decyzji wstrzymującej wypłatę zasiłku okresowego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy . . . . 323

(8)

t Wzór decyzji uchylającej wstrzymanie wypłaty zasiłku stałego z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy . . . . 325 t Wzór decyzji uchylającej wstrzymanie wypłaty zasiłku okresowego

z powodu nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy . . 327 t Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zasiłku stałego z powodu

nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy. . . . 329 t Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zasiłku okresowego z powodu

nieodbierania świadczenia przez okres kolejnych 2 miesięcy. . . . 331

Rozdział IV

Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu pieczy zastępczej

i usamodzielniania wychowanków

. . . . 333

A. Decyzje w sprawach z zakresu pieczy zastępczej . . . . 335 1. Świadczenia dla rodzin spokrewnionych . . . . 336

t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, bez dochodu) w rodzinie zastępczej spokrewnionej . . . . 336 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, z dochodem) w rodzinie zastępczej spokrewnionej . . . . 339 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(niepełnosprawnego, z dochodem) w rodzinie zastępczej spokrewnionej . 342 2. Świadczenia dla rodzin zastępczych niezawodowych . . . . 346

t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, bez dochodu) w rodzinie zastępczej niezawodowej . . . . 346 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, z dochodem) w rodzinie zastępczej niezawodowej . . . . 349 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(niepełnosprawnego z dochodem) w rodzinie zastępczej niezawodowej . . 352 3. Świadczenia dla rodzin zastępczych zawodowych . . . . 355

t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, bez dochodu) w rodzinie zastępczej zawodowej . . . . 355 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, z dochodem) w rodzinie zastępczej zawodowej. . . . 358 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(niepełnosprawnego, z dochodem) w rodzinie zastępczej zawodowej . . . 361 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

bez dochodu w rodzinie zastępczej zawodowej przyjętego w trybie

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich . . . . 364 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

z dochodem w rodzinie zastępczej zawodowej przyjętego w trybie

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich . . . . 368

(9)

4. Świadczenia dla prowadzącego rodzinny dom dziecka . . . . 371 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, bez dochodu) w rodzinnym domu dziecka . . . . 371 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(zdrowego, z dochodem) w rodzinnym domu dziecka . . . . 374 t Wzór decyzji przyznającej świadczenia na utrzymanie dziecka

(niepełnosprawnego, z dochodem) w rodzinnym domu dziecka . . . . 377 5. Świadczenia dodatkowe dla rodzin zastępczych . . . . 380

t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej dofinansowanie

do wypoczynku . . . . 380 t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej świadczenia

na przyjęcie dziecka do rodziny . . . . 382 t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej świadczenia jednorazowe

w związku ze zdarzeniem losowym . . . . 385 t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej świadczenia okresowe

w związku ze zdarzeniem losowym . . . . 387 t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej zawodowej/niezawodowej

środki finansowe na utrzymanie lokalu lub domu jednorodzinnego . . . . 389 t Wzór decyzji przyznającej rodzinie zastępczej zawodowej świadczenia

na remont . . . . 392 6. Świadczenia dodatkowe dla prowadzącego rodzinny dom dziecka . . . . . 394

t Wzór decyzji przyznającej prowadzącemu rodzinny dom dziecka

dofinansowania do wypoczynku . . . . 394 t Wzór decyzji przyznającej prowadzącemu rodzinny dom dziecka

świadczenia na przyjęcie dziecka do domu . . . . 397 t Wzór decyzji przyznającej prowadzącemu rodzinny dom dziecka

świadczenia jednorazowego w związku ze zdarzeniem losowym. . . . 399 t Wzór decyzji przyznającej prowadzącemu rodzinny dom dziecka

świadczenia okresowego w związku ze zdarzeniem losowym . . . . 401 t Wzór decyzji przyznającej prowadzącemu rodzinny dom dziecka

środki finansowe na utrzymanie lokalu lub domu jednorodzinnego . . . . 403 t Wzór decyzji przyznającej prowadzącemu rodzinny dom dziecka

świadczenie na pokrycie innych kosztów związanych

z opieką/funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka . . . . 406 t Wzór decyzji przyznającej prowadzącemu rodzinny dom dziecka

świadczenia na remont . . . . 408 7. Decyzje zmieniające. . . . 411

t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka w związku ze zmianą dochodu dziecka. . . . 411

(10)

t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka w związku z pobytem w DPS/MOW/... . 414 t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia

na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka w związku z pobytem w DPS/MOW/...

wraz z uchyleniem dodatku na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego/dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w trybie

ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich . . . . 417 t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia

na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka w związku z waloryzacją . . . . 420 t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą świadczenia

na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka oraz dodatek z art. 81 ustawy w związku

z waloryzacją . . . . 423 8. Decyzje uchylające . . . . 427

t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka . . . . 427 t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia

na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka oraz dodatków z art. 81 ustawy . . . . 429 t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia

na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka z powodu marnotrawstwa . . . . 431 t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą świadczenia

na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/

w rodzinnym domu dziecka oraz dodatków z art. 81 ustawy

z powodu marnotrawstwa . . . . 433 9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń . . . . 435

t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (potrącenia z bieżąco wypłacanych

świadczeń). . . . 435 t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie

kosztów utrzymania dziecka (potrącenia w trybie egzekucji

administracyjnej) . . . . 437 t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie

kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego/dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

(potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń) . . . . 440

(11)

t Wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatku na pokrycie kosztów

utrzymania dziecka niepełnosprawnego/dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

(potrącenia w trybie egzekucji administracyjnej) . . . . 443 B. Decyzje w sprawach usamodzielnianych wychowanków . . . . 446 1. Pomoc na kontynuowanie nauki . . . . 447

t Wzór decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki

po opuszczeniu rodziny zastępczej spokrewnionej . . . . 447 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na kontynuowanie nauki po opuszczeniu

rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej

lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej . . . . 450 2. Pomoc na usamodzielnienie . . . . 454

t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu rodziny zastępczej spokrewnionej . . . . 454 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu

rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej

lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej . . . . 457 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu

rodziny zastępczej spokrewnionej – po przekroczeniu kryterium

z art. 142 ust. 2 ustawy . . . . 461 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na usamodzielnienie po opuszczeniu

rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy . . . . 464 3. Pomoc na zagospodarowanie . . . . 468

t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu rodziny zastępczej spokrewnionej . . . . 468 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu

rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej

lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej . . . . 471 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu

rodziny zastępczej spokrewnionej – po przekroczeniu kryterium

z art. 142 ust. 2 ustawy . . . . 474 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu

rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy . . . . 478

(12)

t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu rodziny zastępczej spokrewnionej osobie niepełnosprawnej . . . . 481 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu

rodziny zastępczej niezawodowej/rodziny zastępczej zawodowej/rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osobie niepełnosprawnej . . . . 484 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu

rodziny zastępczej spokrewnionej – po przekroczeniu kryterium

z art. 142 ust. 2 ustawy osobie niepełnosprawnej . . . . 488 t Wzór decyzji przyznającej pomoc na zagospodarowanie po opuszczeniu

rodziny zastępczej niezawodowej/rodziny zastępczej zawodowej/rodzinnego domu dziecka/ placówki opiekuńczo-wychowawczej/regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – po przekroczeniu kryterium z art. 142 ust. 2 ustawy osobie niepełnosprawnej . . . . 491 4. Decyzje zmieniające . . . . 494

t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki w związku z waloryzacją . . . . 494 t Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie

nauki z powodów, o których mowa w art. 148 ustawy (zawieszenie pomocy z powodu urlopu lub nierealizowania indywidualnego

programu usamodzielnienia) . . . . 497 5. Decyzje uchylające . . . . 499

t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki z powodu marnotrawstwa . . . . 499 t Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie

nauki z powodów, o których mowa w art. 147 ustawy (nieodpłatna nauka/

trzykrotna zmiana szkoły/umieszczenie w zakładzie karnym) . . . . 501 6. Decyzje odmowne . . . . 503

t Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy na kontynuowanie nauki na podstawie art. 152 ustawy (wykorzystanie pomocy niezgodnie

z przeznaczeniem/ samowolne opuszczenie pieczy zastępczej/ porzucenie nauki/ rozwiązanie umowy o pracę/ uchylanie się od zatrudnienia/

skazanie prawomocnym wyrokiem) . . . . 503 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy na usamodzielnienie

na podstawie art. 152 ustawy (wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem/samowolne opuszczenie pieczy zastępczej/porzucenie nauki/ rozwiązanie umowy o pracę/ uchylanie się od zatrudnienia/

skazanie prawomocnym wyrokiem) . . . . 505 t Wzór decyzji odmawiającej przyznania pomocy na zagospodarowanie

na podstawie art. 152 ustawy (wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem/samowolne opuszczenie pieczy zastępczej/porzucenie nauki/ rozwiązanie umowy o pracę/ uchylanie się od zatrudnienia/

skazanie prawomocnym wyrokiem) . . . . 508

(13)

7. Decyzje orzekające o zwrocie. . . . 510 t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

(na kontynuowanie nauki/usamodzielnienie/zagospodarowanie)

– potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń . . . . 510 t Wzór decyzji orzekającej o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

(na kontynuowanie nauki/usamodzielnienie/zagospodarowanie)

– potrącenia w trybie egzekucji administracyjnej . . . . 512

Figure

Updating...

References

Related subjects :