• Nie Znaleziono Wyników

Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków œcianowych kopalñ wêgla kamiennego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków œcianowych kopalñ wêgla kamiennego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI

Tom 23 2007 Zeszyt 1

ROMAN MAGDA*, STANIS£AW G£ODZIK**, TADEUSZ WONY**

Zasady tworzenia baz danych geologiczno-górniczych dla przodków œcianowych kopalñ wêgla kamiennego

S ³ o w a k l u c z o w e

Górnictwo wêgla kamiennego, bazy danych geologiczno-górniczych, przodki eksploatacyjne œcianowe

S t r e s z c z e n i e

W artykule ukazano tok postêpowania przy tworzeniu bazy danych geologiczno-górniczych dla przodków eksploatacyjnych œcianowych, dominuj¹cych w polskim górnictwie wêgla kamiennego. Bazy takie umo¿liwiaj¹ symulacjê projektowanych robót górniczych i rezultatów produkcyjnych nie tylko w kategoriach wielkoœci fizycznych, ale równie¿ ekonomicznych. Z uwagi na charakteryzuj¹cy produkcjê górnicz¹ wysoki poziom nie- pewnoœci, zwi¹zany zw³aszcza ze zmiennoœci¹ warunków zalegania z³ó¿, wskazane jest okreœlenie rozk³adów prawdopodobieñstwa zbieranych porównywalnych danych statystycznych, celem ustalenia wielkoœci istniej¹cego ryzyka w odniesieniu do planowanej produkcji. Podane w niniejszym artykule przyk³ady odnosz¹ siê do œcian prowadzonych w ró¿nych warunkach geologicznych i odmiennie wyposa¿onych.

Cytaty

Powiązane dokumenty

 Przechowywanie ogromnych ilości danych i samo ich magazynowanie nie ma większego sensu – niezbędna jest analiza tych danych dzięki której można otrzymać informacje

Obecne przepisy prawa geologicznego i górniczego, ochrony œrodowiska, prawa gospo- darczego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, teoretycznie w znacznym

Prezentuj¹c takie atuty jak: udokumentowana baza zasobowa, doœwiadczenie w zakresie eksploatacji, odpo- wiednie zaplecze naukowo-techniczne, konkurencyjna cena energii wytwarzanej

W kopalniach, w których poziom uci¹¿liwoœci warunków geologiczno-górniczych eksploatacji jest najwy¿szy, a wzrost wartoœci WUEz implikuje bardzo du¿y wzrost WGZ przem ,

Przedstawione w poprzednich rozdzia³ach wskaŸniki mog¹ s³u¿yæ do oceny wp³ywu uci¹¿liwoœci warunków geologiczno-górniczych z³ó¿ wêgla kamiennego na proces wydo- bycia oraz

Wszêdzie nato- miast tam, gdzie istnieje b¹dŸ istnia³a intensywna eksploatacja górnicza, jak w przypadku po- k³adów wêgla kamiennego, dla potrzeb projektowania nowych i

Celem rozpatrzenia mo¿liwoœci posadowienia obiektu budowlanego szczególnie na terenach objêtych wp³ywami eksploatacji podziemnej nale¿y wykonaæ szereg prac geodezyjnych,

W podsumowaniu podkreœlono koniecznoœæ wprowadzenia bardziej radykalnych ni¿ obecne rozwi¹zañ prawnych dla ochrony z³ó¿ kopalin, zwracaj¹c jednak uwagê na