• Nie Znaleziono Wyników

OPIS TECHNICZNY. Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego: Gminy Cybinka, ul. Szkolna 5, Cybinka.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OPIS TECHNICZNY. Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego: Gminy Cybinka, ul. Szkolna 5, Cybinka."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiającego: Gminy Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka.

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE.

¾ Podkład syt. – wys. terenu w skali 1:500,

¾ Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające,

¾ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430),

¾ Dziennik Ustaw załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegółowe

warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

¾ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych Dz.U. Nr 170 poz. 1393,

¾ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa poprzez uspokojenie ruchu w obrębie wlotów do m. Cybinka i Bieganów. Na drodze gminnej odbywa wzmożony się ruch pojazdów ciężarowych, które z nadmierną prędkością wjeżdżają do miejscowości. Zakres opracowania z oznakowaniem obejmuje odcinek drogi gminnej o dł. ok. 830 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Obiekty zlokalizowane są poza terenem zabudowanym na odcinku prostym, pomiędzy m. Cybinka i Bieganów, na przedłużeniu ul. Daszyńskiego biegnącej w lekkim łuku. Szerokość jezdni wynosi 6 m i jest ona w dobrym stanie technicznym, lewostronnie patrząc w kierunku m. Cybinka biegnie ścieżka rowerowa o szer. 2,5 m oddalona od jezdni na odl. 1,5 m. Pomiędzy planowanymi obiektami nie występują zjazdy i skrzyżowania. Istniejące oznakowanie pionowe zostało naniesione na schemat oznakowania, natomiast poziome nie występuje. Inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000 ani w jego pobliżu.

Parametry techniczne drogi gminnej:

- droga gminna klasy tech. Z - kategoria ruchu KR3 - obciążenie 100 kN/oś

- charakterystyka ruchu - ok. 300 poj./na dobę.

(2)

BUP DROGOWIEC, mgr inż. Piotr Sawiak

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA.

W ramach uspokojenia ruchu zaprojektowano dwa komplety wysp spowalniających na wlotach do m. Cybinka i Bieganów. Szerokość wyspy wynosi 2,0 m, długość 15 m.

Szerokość pasa ruchu przy wyspie pozostaje bez zmian i wynosi 3,0 m. Skosy naprowadzające 1:20, wyłukowania załamań krawędzi jezdni R30m. W obrębie krawężnika zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni. Długość jednego kompletu wynosi 65 m są one zlokalizowane w odległości 40 m od osi ostatnich zjazdów publicznych.

W celu wykonania wysp dzielących należy:

- rozebrać istn. nawierzchnię na szerokości nowego pasa ruchu ( poszerzenia ) i na dł. 55 m, - wykonać frezowanie na gł. 5 cm na pozostałym obszarze robót,

- ułożyć warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni i wyspy dzielącej, - ułożyć nową warstwę ścieralną na dł. po 65 m,

- wykonać elementy odwodnienia w postaci ścieków terenowych i rowów przydrożnych.

Pochylenie poprzeczne jezdni bez zmian jako daszkowe 2%. Pochylenie poprzeczne wysp spowalniających zgodne z pochyleniem jezdni. Nawierzchnia jezdni będzie obramowana krawężnikiem betonowym drogowym 20x30 cm a nawierzchnia wysp krawężnikiem betonowym wyspekowym 25 x 30 cm. Wszystkie krawężniki będą ułożone na ławie betonowej B-15 z oporem. Powierzchnie poboczy należy humusować warstwą grubości 10 cm i obsiać trawą.

Nawierzchnia poszerzenia jezdni:

- 5 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm, - 14 cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm,

- 20 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/32 mm, stabilizowanego mechanicznie, - 10 cm – warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa Nawierzchnia wyspy spowalniającej:

- 8 cm - betonowa kostka brukowa czerwona, - 10 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

W ramach odwodnienia należy jednostronnie w najniższym lokalnym punkcie nawierzchni jezdni ( na końcu pełnej szerokości poszerzenia jezdni zgodnie z pochyleniem podłużnym ) ułożyć muldowy ściek terenowy z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowej gr. 10 cm. Zakończenie ścieków wylotem betonowym B-20 do odtworzonych rowów przydrożnych dł. po 25 m.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

Oznakowanie pionowe - zaprojektowano oznakowanie wyspy spowalniającej w postaci czterech kompletów znaków C-9, U-5 z ograniczeniem prędkości pomiędzy miejscowościami znakiem B-33 do 70 km/h. Znaki C9 zlokalizowane na pylonach powinny być umieszczone na wysokości 1.8 m. Dodatkowo zostało zaktualizowane oznakowanie miejscowości w postaci dwóch kompletów znaków D-42, D-43, E-17a i E-18a – odpowiednio dla Cybinki i Bieganowa.

(3)

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

Odległość znaków od krawędzi pobocza min. 0,5 m.

Wysokość umieszczenia znaków C-9 1,8 m nad powierzchnią wyspy. Wysokość umieszczania pozostałych znaków min. 2,0 m nad krawędzią pobocza.

Sposób umieszczania znaków względem osi jezdni z odchyleniem rzędu 5°.

(4)

BUP DROGOWIEC, mgr inż. Piotr Sawiak Rodzaj znaków pionowych projektowane

[szt.]

do likwidacji [szt.]

B – Zakazu 2 -

C – Nakazu 4 -

D - Informacyjne 4 4

E - Drogowskazowe 4 -

U – słupki przeszkodowe 4 -

Znaki użyte do organizacji ruchu powinny być wielkości MAŁEJ ( dla dróg gminnych ).

Znaki należy wykonać z folii odblaskowej 2 typu.

Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Oznakowanie poziome - zaprojektowano linie segregacyjne P-1b, P-4, P-6 oraz obwiednię P-7b / P-21a w skosie 1:20.

Rodzaj linii ilość

P-1b [m] 322

P-4 [m] 160

P-6 [m] 240

P-7b [m] 160

P-21a[m2] 80

Projektowane oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome powinno być trwałe, szorstkie, odporne na ścieranie i zabrudzenia oraz spełniać wymagania techniczne określone w p. 1.3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

7. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA.

Wprowadzenie zaprojektowanego oznakowania przewiduje się po realizacji zamierzenia budowlanego i w warunkach umożliwiających wykonanie oznakowania poziomego, a więc do końca października 2010 roku.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Łączna powierzchnia wszystkich elementów wynosi 1120 m2 i obejmuje:

• Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego w obrębie wysp 850 m2

• Nawierzchnia wysp spowalniających z betonowej kostki brukowej 70 m2

• Trawniki 200 m2

(5)

9. STAN PRAWNY I URZĄDZENIA OBCE.

Obiekt zlokalizowany jest w pasie drogi gminnej na odcinku Cybinka - Bieganów, na działce nr ew. 1144 należącej do Inwestora.

Na podstawie podkładu geodezyjnego stwierdza się, że w rejonie planowanych robót występują: sieć wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna i kanalizacji sanitarnej.

Istniejącą siec gazową przebiegającą w pobliżu krawężnika wyspy „CYBINKA”

należy zabezpieczyć za pomocą stalowej rury ochronnej dł. 20 m, pod nadzorem właściciela sieci. Wszelkie prace w pobliżu sieci obcych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

opracował:

mgr inż. Piotr Sawiak

Cytaty

Powiązane dokumenty

♦ Załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

1. Monitoring diagnostyczny jest prowadzony w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych monitorowania stanu ekologicznego albo potencjału ekologicznego i stanu

- Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na

„obiektem”, do uŜytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego uŜytkowania. KsiąŜka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i

• Rozporządzenia: Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i