Prawa człowieka i system ich ochrony Źródła praw człowieka

Download (0)

Full text

(1)

Prawa człowieka i system ich ochrony

Źródła praw człowieka

mgr Przemysław Mazurek Katedra Prawa Konstytucyjnego

Rok akademicki 2016/2017 Slajdy podlegają ochronie prawnej

(2)

Źródła praw człowieka

Źródło praw człowieka posiada dwa znaczenia:

1 Materialne – to okoliczności, czynniki, którymi prawo zawdzięcza swoje powstanie

2 Formalne – to forma, w jakiej prawo zostaje wyrażone

(3)

Źródła praw człowieka

Źródłami praw człowieka są:

I Prawo międzynarodowe

1) Umowa międzynarodowa o charakterze ogólnym – dotyczy szerokiego katalogu praw jednostki i podstawowych zasad ich ochrony(deklaracja)

2) Umowa międzynarodowa o charakterze szczegółowym – dotyczy pewnego katalogu, kategorii praw jednostki oraz zasad ich ochrony(konwencja)

(4)

Źródła praw człowieka

II Zwyczaj

Ma zastosowanie wtedy, kiedy dane państwo nie jest stroną umowy międzynarodowej. Zwyczaj tworzy praktyka podmiotów prawa międzynarodowego. Służy do wypełnienia luk.

III Zasady ogólne

Wywodzą się z Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Konwencja u podstaw zasad ogólnych podkreśla, że tymi zasadami są zasady uznane przez narody cywilizowane, jako wiązce państwa nawet wtedy, jeśli nie wiążą je postanowienia konwencji.

IV Prawo wewnętrzne danego kraju

(5)

Źródła praw człowieka

W Polsce źródłami praw człowieka są:

I Konstytucja

jako najwyższy akt prawny zawierający normy i regulacje o charakterze ogólnym

II Ustawa

jej normy nie mogą być sprzeczne z Konstytucją

Figure

Updating...

References

Related subjects :