• Nie Znaleziono Wyników

Prawa człowieka i system ich ochrony Źródła praw człowieka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prawa człowieka i system ich ochrony Źródła praw człowieka"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Prawa człowieka i system ich ochrony

Źródła praw człowieka

mgr Przemysław Mazurek Katedra Prawa Konstytucyjnego

Rok akademicki 2016/2017 Slajdy podlegają ochronie prawnej

(2)

Źródła praw człowieka

Źródło praw człowieka posiada dwa znaczenia:

1 Materialne – to okoliczności, czynniki, którymi prawo zawdzięcza swoje powstanie

2 Formalne – to forma, w jakiej prawo zostaje wyrażone

(3)

Źródła praw człowieka

Źródłami praw człowieka są:

I Prawo międzynarodowe

1) Umowa międzynarodowa o charakterze ogólnym – dotyczy szerokiego katalogu praw jednostki i podstawowych zasad ich ochrony(deklaracja)

2) Umowa międzynarodowa o charakterze szczegółowym – dotyczy pewnego katalogu, kategorii praw jednostki oraz zasad ich ochrony(konwencja)

(4)

Źródła praw człowieka

II Zwyczaj

Ma zastosowanie wtedy, kiedy dane państwo nie jest stroną umowy międzynarodowej. Zwyczaj tworzy praktyka podmiotów prawa międzynarodowego. Służy do wypełnienia luk.

III Zasady ogólne

Wywodzą się z Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Konwencja u podstaw zasad ogólnych podkreśla, że tymi zasadami są zasady uznane przez narody cywilizowane, jako wiązce państwa nawet wtedy, jeśli nie wiążą je postanowienia konwencji.

IV Prawo wewnętrzne danego kraju

(5)

Źródła praw człowieka

W Polsce źródłami praw człowieka są:

I Konstytucja

jako najwyższy akt prawny zawierający normy i regulacje o charakterze ogólnym

II Ustawa

jej normy nie mogą być sprzeczne z Konstytucją

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom

oświeceniową praw człowieka: John Locke, Karol Monteskiusz oraz Jan Jakub Rousseau.. Geneza systemu ochrony praw człowieka. 2. Zmiany ustrojowe, polityczne, a także wydarzenia

Osoby prawne mogą bez przeszkód korzystać z praw i wolności, jeśli z ich istoty nie wynika, że mogą być realizowane tylko w odniesieniu do osób fizycznych (np. wolność

 Skargi indywidualne na naruszenia Konwencji mogą wnosić wyłącznie osoby lub grupy osób, które twierdzą, iż stały się ofiarami pogwałcenia któregokolwiek z wymienionych w

Europejska konwencja praw człowieka (pełna nazwa: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w skrócie „Konwencja Europejska” lub EKPC) – umowa

1. Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język,

1. Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język,

Państwa-Strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem