• Nie Znaleziono Wyników

Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc<sup>99m</sup>

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc<sup>99m</sup>"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

WSTÊP

Metoda oznaczania wêz³a war- townika w raku piersi jest stoso- wana coraz czêœciej i zaczyna zajmowaæ sta³e miejsce w proce- sie diagnostycznym oceny stanu regionalnych wêz³ów ch³onnych [1]. Metod¹, która jest uwa¿ana za najbardziej wiarygodn¹ i obarczo- n¹ najni¿szym odsetkiem wyników fa³szywie ujemnych jest skojarzo- na metoda barwnikowa i izotopo- wa [2–4]. Najczêœciej u¿ywanym do tego celu izotopem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc99m) o ró¿nej aktywnoœci promieniowa- nia. Powszechnie stosuje siê izo- top o aktywnoœci 8–60 MBq [2–4], podawany w dniu poprzedzaj¹cym operacjê lub w dniu operacji. Kon- takt z materia³em radioaktywnym ma lekarz podaj¹cy izotop pacjen- towi, zespó³ operacyjny (zarówno lekarze, jak i pielêgniarki) oraz pa- tolog wykonuj¹cy badanie bezpo-

œrednio po zabiegu operacyjnym.

W poni¿szej pracy przedstawiono wyniki badañ nara¿enia na pro- mieniowanie podczas ka¿dego z tych etapów stycznoœci z mate- ria³em radioaktywnym.

MATERIA£ I METODA

W badaniu wziê³o udzia³ ³¹cznie 28 osób (lekarz podaj¹cy izotop pacjentowi, lekarze zespo³u ope- racyjnego, pielêgniarki-instrument- ariuszki oraz lekarz-patolog). Uzy- skano zgodê na udzia³ w badaniu od wszystkich bior¹cych w nim udzia³.

Do oceny promieniowania u¿y- wano dawkomierzy pierœcionko- wych (fot.) oraz dawkomierzy oce- niaj¹cych promieniowanie t³a.

Dawkomierze te otrzymano z La- boratorium Dozymetrii Indywidual- nej i Œrodowiskowej Instytutu Fizy- ki J¹drowej im. Henryka Niewod- niczañskiego w Krakowie. Tam Metoda oznaczania wêz³a „wartowni-

ka” w raku piersi jest stosowana coraz czêœciej i zaczyna zajmowaæ sta³e miejsce w procesie diagnostycznym oceny stanu regionalnych wêz³ów ch³onnych. Metod¹, która jest uwa¿a- na za najbardziej wiarygodn¹ i obar- czon¹ najni¿szym odsetkiem wyników fa³szywie ujemnych jest skojarzona metoda barwnikowa i izotopowa. Naj- czêœciej u¿ywanym do tego celu izo- topem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc99m) o ró¿nej aktywnoœci promieniowania. Powszechnie stosu- je siê izotop o aktywnoœci 8–60 MBq, podawany w dniu poprzedzaj¹cym operacjê lub w dniu operacji. Kontakt z materia³em radioaktywnym ma lekarz podaj¹cy izotop pacjentowi, zespó³ operacyjny (zarówno lekarze, jak i pie- lêgniarki) oraz patolog wykonuj¹cy ba- danie bezpoœrednio po zabiegu ope- racyjnym. Najbardziej nara¿one na promieniowanie s¹ rêce chirurga wy- konuj¹cego zabieg operacyjny w miej- scu podania radioznacznika oraz rêce patologa badaj¹cego wyciêty frag- ment gruczo³u piersiowego, w obrêbie którego znajduje siê podany izotop.

W poni¿szej pracy przedstawiono wy- niki badañ nara¿enia na promieniowa- nie podczas ka¿dego z tych etapów stycznoœci z materia³em radioaktyw- nym.

W badaniu wziê³o udzia³ ³¹cznie 28 osób (lekarz podaj¹cy izotop pacjen- towi, lekarze zespo³u operacyjnego, pielêgniarki-instrumentariuszki oraz le- karz-patolog). Uzyskano zgodê na udzia³ w badaniu od wszystkich bior¹- cych w nim udzia³.

Do oceny promieniowania u¿ywano dawkomierzy pierœcionkowych. Ka¿dy dawkomierz by³ u¿yty jeden raz w ce- lu oceny pojedynczego nara¿enia na promieniowanie.

Przedstawione wyniki badania nara¿e- nia na promieniowanie na poszczegól- nych etapach wykonywania metody oznaczania wêz³a „wartownika” w ra- ku piersi z zastosowaniem radioaktyw- nego technetu Tc99m o aktywnoœci 0,5–1,0 mCi wskazuje na ca³kowite bezpieczeñstwo radiologiczne wszyst- kich osób bior¹cych udzia³ w wykony- waniu tej procedury.

S³owa kluczowe: bezpieczeñstwo ra- diologiczne, wêze³ „wartownika”, rak piersi.

W

Wsspó³³cczzeessnnaa OOnnkkoollooggiiaa ((22000022)) vvooll.. 66;; 99 ((558811––558844))

Ocena bezpieczeñstwa

radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania wêz³a wartownika w raku piersi z u¿yciem radioaktywnego

technetu Tc 99m

Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc

99m

Tomasz Jastrzêbski

1

, Andrzej Kopacz

1

, Piotr Lass

2

, Andrzej Karmoliñski

3

, Gra¿yna Gulida

3

, Dariusz Soko³owski

1

,

Kamil Drucis

1

1 Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna w Gdañsku

2 Zak³ad Medycyny Nuklearnej, Akademia Medyczna w Gdañsku

3 Katedra i Zak³ad Anatomii Patologicznej, Akademia Medyczna w Gdañsku

(2)

tak¿e wykonano odczyt promienio- wania po okresie ekspozycji.

Dawkomierz pierœcionkowy no- szono na prawej rêce, skierowany czêœci¹ pomiarow¹ w stronê izo- topu, ku stronie d³oniowej. Pielê- gniarka-instrumentariuszka nosi³a dawkomierz na rêce bli¿szej polu operacyjnemu.

Dawkomierze by³y przechowy- wane w miejscu nienara¿onym na promieniowanie przed ich u¿y- ciem, a tak¿e po ka¿dorazowym ich u¿yciu. Ka¿dy dawkomierz by³ u¿yty jeden raz w celu oceny po- jedynczego nara¿enia na promie- niowanie.

Pomiaru promieniowania doko- nano w nastêpuj¹cych sytuacjach (tabela): podanie izotopu o aktyw- noœci 0,5 mCi – 3-krotnie; 1,0 mCi – jednokrotnie; badanie patologicz- ne w dniu nastêpnym po podaniu izotopu w dawce 0,5 mCi – 2-krot- nie, ocena zagro¿enia instrumen- tariuszki: dzieñ po podaniu izoto- pu w dawce 0,5 mCi – 2-krotnie;

dzieñ po podaniu izotopu w daw- ce 1,0 mCi – jednokrotnie, 1 godz.

po podaniu izotopu w dawce 0,5 mCi (rozpuszczony w Nanocollu) – jednokrotnie; ocena zagro¿enia ze- spo³u operacyjnego:

operator: dzieñ po podaniu izo- topu w dawce 0,5 mCi – 2-krot- nie; dzieñ po podaniu izotopu w dawce 1,0 mCi – jednokrotnie, 1 godz. po podaniu izotopu w dawce 0,5 mCi (rozpuszczo- ny w Nanocollu) – jednokrotnie;

I asysta: dzieñ po podaniu izo- topu w dawce 0,5 mCi – 2-krot-

nie; dzieñ po podaniu izotopu w dawce 1,0 mCi – jednokrotnie, 1 godz. po podaniu izotopu w dawce 0,5 mCi (rozpuszczo- ny w Nanocollu) – jednokrotnie.

WYNIKI

Wyniki przedstawiono w tabeli.

Wskazuj¹ one na brak uchwytne- go nara¿enia na promieniowanie po podaniu izotopu radioaktywne- go technetu Tc99m w dawce 0,5–1,0 mCi na ka¿dym etapie na- ra¿enia na ekspozycjê promienio- wania. W jednym przypadku wskazanie dawkomierza nieznacz- nie przekracza³o wartoœæ t³a natu- ralnego, ale mieœci³o siê w grani- cach b³êdu pomiarowego. Bada- nia wykonano na wszystkich etapach stycznoœci z izotopem:

chirurg podaj¹cy izotop – 0,00 mSv, patolog wykonuj¹cy badanie – 0,00 mSv, pielêgniarka instru- mentariuszka – 0,00-0,05 mSv, chirurg wykonuj¹cy zabieg opera- cyjny – 0,00 msV, asysta chirur- giczna – 0,00 mSv. Uzyskane wy- niki wykazuj¹ brak przekroczenia progu czu³oœci miernika (0,02 mSv).

DYSKUSJA

Ocena wêz³a wartownika wyko- nywana za pomoc¹ metody izoto- powej wymaga podania radio- znacznika o aktywnoœci 0,1–3,0 mCi (3,7–111 MBq) [1, 5–8]. Za- leca siê, aby radioznacznik ten by³ podawany przez chirurga, któ- ry bêdzie wykonywa³ zabieg ope- racyjny [1, 5]. W zale¿noœci od zastosowanego dla izotopu noœni- ka, uwidocznienie wêz³ów ch³on- nych mo¿liwe jest po ok. 15 min (ludzka albumina) lub po 3 i wiê- cej godz. (siarczek koloidowy). Ma to zwi¹zek z wielkoœci¹ cz¹stecz- ki noœnika, która tym szybciej przechodzi z miejsca podania do naczyñ ch³onnych, im jest mniej- sza. Zastosowanie odpowiedniego noœnika warunkuje powodzenie znalezienia wêz³a wartownika w trakcie zabiegu. Zbyt d³ugi The sentinel lymph node identification

method is used more and more frequently. This technique has become increasingly accepted as a minimally alternative to routine auxillary dissection. The combination method of identification with the use of radioactive Tc99m-labeled sulphur colloid and vital blue-dye is most frequent. The most used radioactive dose is 8–60 MBq, which is injected a day before surgery.

Safeguards should be established by each institution for the use of radioactive materials. Appropriate radiation safeguards must be employed for the operative staff, surgeons and pathologists.

The radiation exposure of surgeons, operating room personnel and the staff of pathology from radiocolloid sentinel node technique is extremely low but it is very important to confirm this fact in own setting. The highest exposure rate concerns the surgeon’s hands within the breast injection site and the pathologist’s hands from lumpectomy specimen and this site of radiation exposure was assessed using ring dosimeters.

28 persons of medical staff (surgeons, nurses and pathologists) were enrolled in this study. The radioactivity rate was assessed using a ring dosimeter.

This study confirmed that radiation exposure to the sentinel lymph node identification method in the operating room and Dept. of Pathology is minimal and is about the same or less as the exposure to mammograph.

Key words: radiation safety, sentinel node, breast cancer.

W

Wsspó³³cczzeessnnaa OOnnkkoollooggiiaa ((22000022)) vvooll.. 66;; 99 ((558811––558844))

Fot. Dawkomierz pierœcionkowy

(3)

583

okres pomiêdzy podaniem izotopu a zabiegiem operacyjnym mo¿e spowodowaæ obni¿enie aktywnoœci promieniowania z wêz³ów wartow- niczych do poziomu niewykrywal- noœci za pomoc¹ rêcznego detek- tora promieniowania (gamma-pro- be). W sytuacji planowanego wyd³u¿enia tego okresu rozwi¹za- niem problemu jest podanie izoto- pu o wy¿szej dawce radioaktyw- noœci, która bêdzie mierzalna w trakcie zabiegu. Innym rozwi¹- zaniem jest podanie izotopu roz- puszczonego w noœniku o ma³ej wielkoœci cz¹stek bezpoœrednio przed zabiegiem operacyjnym [5–7]. Ograniczeniem takiego po- stêpowania jest jednak wysoki koszt noœnika.

W naszym materiale u¿ywano g³ównie roztworu siarczku koloido-

wego jako noœnika dla izotopu.

W zwi¹zku z aktywnoœci¹ znaczni- ka wynosz¹c¹ 0,5–1,0 mCi (3,7–7,4 MBq) oceny wizualnej gromadzenia siê znacznika w wê- z³ach ch³onnych dokonywano 3–5 godz. po jego podaniu, zaœ za- bieg operacyjny by³ wykonywany ok. 20–24 godz. od podania [8].

Izotop by³ podawany pacjento- wi w Zak³adzie Medycyny Nukle- arnej przez chirurga, który mia³ wykonywaæ zabieg operacyjny.

Dawka promieniowania, na któr¹ jest nara¿ony personel bior¹cy bez- poœredni udzia³ w procedurze ozna- czania wêz³a wartownika jest bar- dzo niska. Wynosi ona mniej ni¿

0,4 mSv, czyli tyle, ile podczas ba- dania mammograficznego. Dawka ta jest na tyle niska, ¿e nie stano- wi zagro¿enia dla kobiet w ci¹¿y przy nara¿eniu jednorazowym [1].

Równie wa¿ne jest okreœlenie nara-

¿enia personelu na ekspozycjê pro- mieniowania w trakcie wykonywania w³asnej, wypracowanej w danym oœrodku, procedury. Przeprowadzo- ne przez nas badanie s³u¿y³o temu celowi. Okreœli³o ono stopieñ nara-

¿enia na promieniowanie na ró¿- nych etapach procedury i wszyst- kich zwi¹zanych z ni¹ osób.

Ze wzglêdu na opisywane w pi- œmiennictwie [9] najwiêksze nara-

¿enie na ekspozycje promieniowa- nia z miejsca podania znacznika izotopowego r¹k chirurga wykonu- j¹cego zabieg operacyjny oraz patologa wykonuj¹cego badanie czêœci gruczo³u piersiowego za- wieraj¹cego izotop, do oceny w³a- snej metody u¿yto dawkomierzy pierœcionkowych, zak³adanych czêœci¹ pomiarow¹ od wewnêtrz-

Tab. Materia³ i wyniki badañ nara¿enia na promieniowanie osób bior¹cych udzia³ w wykonywaniu oznaczania wêz³a wartownika

L

Lpp.. OOssoobbaa bbaaddaannaa NNrr ppiieerrœœcciioonnkkaa NNrr ddeetteekkttoorraa HHpp ((00,,0077))** UUwwaaggii ((mmSSvv))

1. lekarz podaj¹cy izotop 611002 P-162 0,00 dawka 0,5 mCi

2. lekarz podaj¹cy izotop 611003 P-163 0,00 dawka 1,0 mCi

3. lekarz podaj¹cy izotop 611004 P-164 0,00 dawka 0,5 mCi

4. lekarz podaj¹cy izotop 611011 P-171 0,00 dawka 0,5 mCi

5. patolog 611001 P-160 0,00 dzieñ po podaniu dawki 0,5 mCi

6. patolog 611018 P-178 0,00 dzieñ po podaniu dawki 0,5 mCi

7. instrumentariuszka 611007 P-167 0,05 dzieñ po podaniu dawki 0,5 mCi

8. instrumentariuszka 611013 P-173 0,00 1 godz. po podaniu dawki 0,5 mCi

9. instrumentariuszka 611014 P-174 0,00 dzieñ po podaniu dawki 1,0 mCi

10. instrumentariuszka 611019 P-179 0,00 dzieñ po podaniu dawki 0,5 mCi

11. chirurg-operator 611005 P-165 0,00 dzieñ po podaniu dawki 1,0 mCi

12. chirurg-operator 611009 P-169 0,00 dzieñ po podaniu dawki 0,5 mCi

13. chirurg-operator 611015 P-175 0,00 dzieñ po podaniu dawki 0,5 mCi

14. chirurg-operator 611016 P-176 0,00 1 godz. po podaniu dawki 0,5 mCi

15. chirurg-asysta 611008 P-168 0,00 dzieñ po podaniu dawki 0,5 mCi

16. chirurg-asysta 611010 P-170 0,00 dzieñ po podaniu dawki0,5 mCi

17. chirurg-asysta 611012 P-172 0,00 1 godz. po podaniu dawki 0,5 mCi

18. chirurg-asysta 611020 P-180 0,00 dzieñ po podaniu dawki 1,0 mCi

* – indywidualny równowa¿nik dawki na rêce; wynik Hp (0,07) wskazuje, ¿e otrzymana wartoœæ by³a mniejsza lub równa zmierzonej wartoœci t³a naturalnego w miejscu noszenia dawkomierzy

Ocena bezpieczeñstwa radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania wêz³a wartownika w raku piersi z u¿yciem radioaktywnego technetu Tc99m

(4)

584

Wspó³czesna Onkologia

nej strony d³oni, w celu okreœlenia najwiêkszego nara¿enia na pro- mieniowanie.

Wyniki w³asne, potwierdzaj¹ce dane z piœmiennictwa [1], wskazu- j¹, ¿e jest to metoda bezpieczna i aspekt nara¿enia na promienio- wanie przy stosowaniu izotopu o radioaktywnoœci 0,5–1,0 mCi nie mo¿e stanowiæ przeciwwskazania do jej stosowania.

WNIOSKI

Przedstawione wyniki badania nara¿enia na promieniowanie na poszczególnych etapach wykony- wania metody oznaczania wêz³a wartownika w raku piersi z zasto- sowaniem radioaktywnego techne- tu Tc99m o aktywnoœci 0,5–1,0 mCi wskazuje na ca³kowite bezpieczeñ- stwo radiologiczne wszystkich osób bior¹cych udzia³ w wykony- waniu tej procedury.

PIŒMIENNICTWO

1. Schwartz G, Giuliano A, Veronesi V and the Consensus Conference Com- mittee. Preceedings of the Consensus Conference on the role of sentinel lymph node biopsy in carcinoma of the breast. April 19-22, 2001, Philadel- phia, PA, USA. Breast J 2002; 8:

126-38.

2. Matomura K, Inaji H, Karoike Y, Ha- segawa Y, Kasugai T, Noguchi S, Koyama H. Combination technique is superior to dye alone in identification of the sentinel node in breast cancer pa- tients. J Surg Oncol 2001; 76: 95-9.

3. D’Eredita G, Serio G, Mele M, Giardi- na C, Martellotta M, Ferrarese F. Ef- fect of the use vital dye, lymphoscinti- graphy or a combination for axillary lymphatic mapping and sentinel node biopsy in breast cancer. World J Surg 2002; 26: 588-91.

4. Cserni G, Rajtar M, Boross G, Sinko M, Svebis M, Baltas B. Comparison of vital dye-guided lymphatic mapping and dye plus gamma probe-guided sentinel node biopsy in breast cancer.

Worls J Surg 2002; 26: 592-7.

5. Kern K, Rosenberg R. Preoperative lymphoscintigraphy during lymphatic mapping for breast cancer: improved

sentinel node imaging using subare- olar injection of technetium 99m sulfur colloid. J Am Coll Surg 2000; 191:

479-89.

6. Lee A, Keshtgar M, Waddington W, Ell P. The role of dynamic imaging in senti- nel lymph node biopsy in breast cancer.

Eur J Cancer 2002; 38: 784-7.

7. Veronesi U, Galimberti V, Zurrida S, Pigatto F, Veronesi P, Robertson C, Paganelli G, Sciascia V, Viale G.

Sentinel lymph node biopsy as an indi- cator for axillary dissection in early bre- ast cancer. Eur J Cancer 2001; 37:

454-8.

8. Jastrzêbski T, Kopacz A, Lass P, Œwierblewski M, Bandurski T. Techni- ka oznaczania „wartownika” w raku piersi metod¹ œródskórnej, oko³ootocz- kowej iniekcji znacznika izotopowego (Tc99m) i b³êkitu metylenowego. Wspó³- czesna Onkologia 2002; 6: 70-5.

9. Stratmann S, McCarty T, Kuhn J.

Radiation safety with breast sentinel node biopsy. Am J Surg 1999; 178:

454-57.

ADRES DO KORESPONDENCJI dr med. TToommaasszz JJaassttrrzêbbsskkii Klinika Chirurgii Onkologicznej Akademia Medyczna

ul. Dêbinki 7 80-211 Gdañsk e-mail: jasek@post.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sentinel lymph node biopsy as guidance for central neck dissection in patients with papillary thyroid carcinoma. Wang JD, Deng XC, Jin XJ

Aim of this study was assessment of the diagnostic effectiveness of the sentinel lymph node biopsy (SLNB) procedure in patients treated due to vulvar cancer.. Material and

Clinical feasibility and diagnostic accuracy of detecting micrometastatic lymph node disease in sentinel and non-sentinel lymph nodes in cervical cancer: outcomes and

Eight-year follow up result of the OTOASOR trial: The optimal treatment of the axilla — surgery or radio- therapy after positive sentinel lymph node biopsy in early-stage breast

The lack of information on the diameter of the ECE can be accepted in a situation where an axillary dissection was performed and there is a huge number of metastatic lymph

Imaging methods for the local lymphatic system of the axilla in early breast cancer in patients qualified for sentinel lymph node biopsy.. Tomasz Nowikiewicz 1 , Andrzej Kurylcio 2

W grupie 36 chorych na raka gruczo³u piersiowego bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych nadekspresjê bia³ka HER2 stwier- dzono u 11 pacjentek, co stanowi 30,6 proc.. Wyniki

Wœród trzech chorych, u których oznaczono kieru- nek sp³ywu ch³onki do wêz³ów piersio- wych wewnêtrznych, u jednej stwier- dzono obecnoœæ przerzutów raka piersi do