• Nie Znaleziono Wyników

Lymphoscintigraphy - important part of sentinel lymph node diagnosis in breast cancer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lymphoscintigraphy - important part of sentinel lymph node diagnosis in breast cancer"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

WSTÊP

Metoda oznaczanie wêz³a wartow- nika (OWW), pierwotnie szeroko roz- powszechniona jako metoda wykry- wania przerzutów do klinicznie nie- wyczuwalnych regionalnych wêz³ów ch³onnych w czerniaku, w ostatnim czasie znajduje swoje miejsce w diagnostyce uk³adu ch³onnego w pierwotnie operacyjnym raku pier- si [1]. Zastosowanie techniki OWW mo¿e wp³yn¹æ na obni¿enie czêsto- œci powik³añ, zwi¹zanych z wyciê- ciem regionalnych wêz³ów ch³onnych w tym nowotworze, bez negatywne- go wp³ywu na uzyskanie informacji o stanie wêz³ów.

Z powodu ró¿nic w czêstoœci uzyskiwanych wyników fa³szywie ujemnych wystêpuj¹cych w licz- nych publikacjach, istnieje potrze- ba opracowania najlepszego sche- matu postêpowania w metodzie OWW. Stosuje siê zarówno meto- dê barwnikow¹, jak i izotopow¹ OWW, a tak¿e metodê polegaj¹ca na po³¹czeniu tych dwóch technik.

W niniejszej pracy autorzy pra- gn¹ przedstawiæ wybrane proble- my, które zaobserwowano w trak- cie stosowania metody OWW u ponad 200 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Onkologicznej AM w Gdañsku.

PRZYPADEK I

Pacjentka, lat 49, przyjêta do le- czenia z wykrytym podczas bada- nia mammograficznego guzem piersi, opisanym jako zmiana z³o- œliwa pod postaci¹ gwiazdkowate- go zacienienia o œrednicy 12 mm.

Rozmiar guza w badaniu palpacyj- nym wynosi³ 20 mm. Guz by³ umiejscowiony na granicy kwa- drantów górnych. Badanie biopsyj- ne nie wykaza³o obecnoœci komó- rek nowotworowych. Pacjentka zo- sta³a zakwalifikowana do biopsji otwartej w warunkach szpitalnych.

W dniu poprzedzaj¹cym zabieg operacyjny wykonano badanie lim- foscyntygraficzne. W tym celu po- dano œródskórnie, przyotoczkowo 1 ml znacznika izotopowego (Tc99m) rozpuszczonego w koloidzie siarczkowym o aktywnoœci 0,5 mCi. Metoda ta zosta³a przez au- torów uprzednio opisana [16].

Po up³ywie 3 godz. od podania znacznika wykonano badanie ob- razowe z u¿yciem gamma-kamery stacjonarnej, w dwóch projekcjach (na wznak i pod k¹tem 450) w ce- lu uzyskania obrazu zarówno z wêz³ów przymostkowych, jak i pachowych. Badanie wykaza³o gromadzenie siê znacznika w oko- licach do³u pachowego, jednak Autorzy przedstawiaj¹ wybrane

przypadki problemów diagnostycz- nych zwi¹zanych z metod¹ ozna- czania wêz³ów „wartowników”. Spo- œród 200 chorych z pierwotnie ope- racyjnym rakiem piersi, u których po wstêpnie wykonanym badaniu limfoscyntygraficznym wykonano œródoperacyjnie oznaczenie wêz³ów

„wartowników” wybrano 3 przypad- ki, omawiaj¹ce wp³yw ró¿nicy w ele- mentach badania izotopowego i barwnikowego na uzyskanie pra- wid³owych wyników diagnostycz- nych.

Zastosowanie badania limfoscyn- tygraficznego jest w opinii autorów niezbêdnym elementem procesu diagnostycznego oznaczania wê- z³ów „wartowniczych”. W przypad- ku uzyskania niejasnego obrazu umiejscowienia „wartownika” w tym badaniu nale¿y spodziewaæ siê trudnoœci tak¿e w jego œródopera- cyjnym oznaczeniu.

Autorzy zwracaj¹ tak¿e uwagê, ¿e istniej¹ce ró¿nice w ocenie wêz³ów

„wartowników” w poszczególnych metodach diagnostycznych (barw- nikowej i izotopowej) wymagaj¹ oznaczenia jako wêz³ów „wartow- ników” wszystkich wêz³ów oznaczo- nych tymi metodami, czyli zarówno tych, które s¹ wybarwione i jedno- czeœnie wykazuj¹ najwiêksz¹ ak- tywnoœæ radiologiczn¹ jak i tych, które s¹ jedynie wybarwione lub je- dynie wykazuj¹ najwy¿sz¹ aktyw- noœæ radiologiczn¹.

S³owa kluczowe: rak piersi, wêz³y ch³onne, „wartowniki”, limfoscynty- grafia.

W

Wsspó³³cczzeessnnaa OOnnkkoollooggiiaa ((22000022)) vvooll.. 66;; 88 ((449988––550055))

Limfoscyntygrafia – wa¿na czêœæ metody identyfikacji

wêz³a wartownika w raku piersi

Lymphoscintigraphy – important part of sentinel lymph node diagnosis in breast cancer

Tomasz Jastrzêbski

1

, Andrzej Kopacz

1

, Piotr Lass

2

1 Klinika Chirurgii Onkologicznej, Akademia Medyczna w Gdañsku

2 Zak³ad Medycyny Nuklearnej, Akademia Medyczna w Gdañsku

(2)

obraz nie by³ tak wyraŸny, jak w innych badaniach (fot. 1. vs 2.).

W dniu nastêpnym wykonano zabieg operacyjny, polegaj¹cy wstêpnie na wyciêciu guza i prze- s³aniu go do histopatologicznego badania œródoperacyjnego. Wynik potwierdzi³ rozpoznanie raka gru- czo³owego. Przed wykonaniem biopsji guza w tym samym miej- scu, co w dniu poprzednim izotop, podano 1 ml roztworu b³êkitu me- tylenowego. W trakcie preparowa- nia do³u pachowego uwidocznio- no 2 wybarwione wêz³y ch³onne, nie wykazuj¹ce jednak wiêkszej radioaktywnoœci w badaniu rêcz- nym detektorem promieniowania (NeoProbe, AutoSuture, USA) ani-

¿eli inne wêz³y ch³onne (240 imp/10 s I 190 imp/10 s). Jeden wêze³, niewybarwiony po podaniu b³êkitu metylenowego, wykazywa³ zdecydowanie wiêksz¹ radioaktyw- noœæ (2 300 imp/10 s) ni¿ pozo- sta³e wêz³y ch³onne pachy. W tym wêŸle wykryto obecnoœæ makro- przerzutu raka piersi. Wszystkie pozosta³e wêz³y ch³onne by³y wol- ne od przerzutów.

PRZYPADEK II

Pacjentka, lat 56, przyjêta do le- czenia z wykrytym podczas bada- nia mammograficznego guzem piersi, z rozpoznaniem raka w biopsji aspiracyjnej cienkoig³o- wej. Guz umiejscowiony by³ w kwa- drancie górnym zewnêtrznym, wiel- koœci 15 mm w badaniu klinicznym i 12 mm w obrazie mammograficz- nym. Pacjentka zosta³a zakwalifiko- wana do radykalnego zabiegu oszczêdzaj¹cego (Breast Conse- rving Treatment – BCT). Technika OWW by³a taka sama jak w przy- padku opisanym powy¿ej.

Badanie limfoscyntygraficzne wy- kaza³o obecnoœæ dwóch wêz³ów ch³onnych w okolicy pachowej (fot.

3.). Dodatkowo wêz³y te oznaczono markerem w rzucie na skórze, co pomaga je uwidoczniæ w trakcie zabiegu operacyjnego (fot. 4.) [1].

Po wykonaniu zabiegu operacyj- nego chirurg wypreparowa³ wszyst- kie wêz³y ch³onne z tkanki t³uszczo- wej do³u pachowego. Uwidoczniono 3 wêz³y ch³onne zawieraj¹ce barw- nik. Za pomoc¹ aparatu NeoProbe zmierzono radioaktywnoœæ tych wê- z³ów. Dwa z nich wykazywa³y po- ziom radioaktywnoœci wynosz¹cy od- powiednio 11 000 imp/10 s i 10 800 imp/10 s. Wêz³y te oznaczono przed wys³aniem do badania histopatolo- gicznego jako wêz³y wartowniki.

Trzeci wêze³ wykazywa³ radioak- tywnoœæ wynosz¹c¹ 600 imp/10 s.

The sentinel lymph node diagnosis was first performed in melanoma by Morton in 1992. From this time sentinel identification method was used in breast cancer, thyroid can- cer, GI tract cancer and others. In Surgical Oncology Department Me- dical University of Gdañsk, sentinel lymph node identification method is used from 1996 (melanoma) and 1998 (breast cancer).

Sentinel lymph node dissection is generally simple and safe method, but so-called „learning curve” is needed. The definition determine sabout 20 sentinel lymph node pro- cedures with more experienced surgeon. After this the false-nega- tive rate must not excced 5%.

Sentinel nodes were diagnosed in patients with operable breast can- cer without palpable nodes. Authors present 3 cases from more than 200 patients in which sentinel procedu- re were performed with problems with sentinel node diagnosis. One- -day-before operation lymphoscinti- graphy was performed in all pa- tients. Both colour and isotope me- thods were used as a part of surgical procedure.

In authors’ opinion the lymphoscin- tigraphy is an important part of sen- tinel node diagnostic process. In- distinctly picture in lymphoscintigra- phy may predict problems with sentinel localisation in surgery.

Authors discuss the differences in sentinel localisation in colour and isotope method together and sepa- rately. In these cases all, blue-dye and high-radioactive lymph nodes must be signified as „sentinels”.

Key words: breast cancer, lymph nodes, sentinel, lymphoscintigra- phy.

W

Wsspó³³cczzeessnnaa OOnnkkoollooggiiaa ((22000022)) vvooll.. 66;; 88 (( 449988––550055))

Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 3.

(3)

Zosta³ oznaczony jako po-wartow- nik. Poziom radioaktywnoœci pozo- sta³ych wêz³ów ch³onnych by³ na poziomie ok. 70 imp/10 s.

Badanie histopatologiczne wy- kaza³o obecnoœæ przerzutu raka gruczo³owego piersi do jednego z dwóch wêz³ów oznaczonych ja- ko wartowniki. Wszystkie pozosta-

³e wêz³y ch³onne by³y wolne od przerzutów.

PRZYPADEK III

Pacjentka, lat 50, przyjêta zosta-

³a do leczenia z powodu raka pier- si wykrytego podczas badania mammograficznego i potwierdzone- go wynikiem biopsji aspiracyjnej cienkoig³owej. Guz by³ umiejscowio- ny w kwadrancie górnym zewnêtrz- nym, wielkoœci 20 mm w badaniu palpacyjnym i 15 mm w obrazie mammograficznym. Wykonano wy- ciêcie guza w warunkach szpital- nych. Wynik ostateczny, potwierdza- j¹cy obecnoœæ raka piersi, otrzyma- no 10 dni po zabiegu. Pacjentka zosta³a zakwalifikowana do zabie- gu BCT.

Dzieñ przed planowanym zabie- giem BCT wykonano badanie lim- foscyntygraficzne, podaj¹c izotop z koloidem siarczkowym wokó³ bli- zny po wykonanej wczeœniej biop- sji chirurgicznej oraz œródskórnie, przyotoczkowo (fot. 5.).

Badanie wykaza³o wyraŸne gro- madzenie znacznika w jednym punkcie w dole pachowym (fot. 6.) oraz oznaczono po³o¿enie wêz³a na skórze pachy (fot. 7.).

W trakcie zabiegu operacyjne- go znaleziono 2 wybarwione wê- z³y ch³onne (9 imp/10 s i 40 imp/10 s). Jeden z pozosta³ych, nie wybarwionych wêz³ów ch³on- nych wykazywa³ radioaktywnoœæ 6040 imp/1 s. Wszystkie te 3 wê- z³y zosta³y oznaczone jako wêz³y wartowniki. W badaniu histopato- logicznym w ¿adnym z nich, ani w pozosta³ych, nie znaleziono obecnoœci komórek raka.

DYSKUSJA

G³ównym kryterium wartoœci metody OWW w danym oœrodku jest niski wskaŸnik uzyskiwanych wyników fa³szywie ujemnych. Po- ziom ten nie powinien przekra- czaæ 5 proc. po okresie uczenia siê metody. Liczba wyników fa³- szywie ujemnych jest zwi¹zana, m.in. z rodzajem metody ozna- czania wêz³ów. W zwi¹zku z tym wielu autorów sugeruje ³¹czenie obu technik ani¿eli u¿ywanie ka¿- dej z nich z osobna [1, 5, 7].

Martin wskaza³ na czynniki przy- czyniaj¹ce siê do uzyskania wy- ników fa³szywie ujemnych. Jeœli mianowicie zostanie usuniêty je- dynie wêze³ wykazuj¹cy najwy¿- sz¹ aktywnoœæ promieniowania, wówczas wynik ten mo¿e wynosiæ do 13 proc. W przypadku usuniê- cia najbardziej aktywnego radio- logicznie wêz³a oraz wyraŸnie wy- barwionych innych wêz³ów ch³on- nych wyniki fa³szywie ujemne wynosz¹ 11,6 proc. Dodatkowe usuniêcie nawet w niewielkim stopniu wybarwionych wêz³ów ch³onnych zmniejsza ten odsetek do 8,7 proc. [5]. Ró¿nice w uzy- skiwanych wynikach mog¹ byæ zwi¹zane z metodologi¹ u¿ycia rêcznego detektora promieniowa- nia w trakcie zabiegu operacyjne- go. Wielkoœæ promieniowania t³a jest zale¿na od ukierunkowania g³owicy detektora w obrêbie do³u pachowego i umiejscowienia miej- sca podania znacznika izotopo- wego, które mo¿e je zwiêkszaæ.

Poziom promieniowania jest tak¿e zale¿ny w poœredni sposób od ro- dzaju u¿ytego znacznika, jego dawki, a tak¿e czasu pomiêdzy podaniem znacznika i zabiegiem operacyjnym [9, 10]. Do innych czynników wp³ywaj¹cych na wa- runki badania promieniowania z kierunku wêz³a wartownika na- le¿y tak¿e rodzaj u¿ytego detek- tora promieniowania, a tak¿e jego kalibracja [5].

We wszystkich rozwa¿aniach dotycz¹cych izotopowej metody OWW pojawia siê pytanie o war-

Fot. 4.

Fot. 5.

Fot. 6.

Fot. 7.

502

Wspó³czesna Onkologia

(4)

toœæ limfoscyntygrafii wykonywanej przed zabiegiem operacyjnym. Ba- danie to pozwala uwidoczniæ przed zabiegiem operacyjnym umiejscowienie wêz³a wartownika.

S³u¿y tak¿e do oceny kierunku sp³ywu ch³onki z miejsca podania, co ma szczególne znaczenie w przypadku drogi ch³onnej innej ni¿ w kierunku do³u pachowego [2, 6, 14]. Niektórzy z autorów poddaj¹ w w¹tpliwoœæ u¿ytecz- noœæ limfoscyntygrafii przedopera- cyjnej w oznaczaniu œródoperacyj- nym wêz³ów wartowników, która ich zdaniem nie zmniejsza wyni- ków fa³szywie ujemnych [3, 4].

W opinii innych limfoscyntygra- fia jest bardzo istotn¹ czêœci¹ procesu diagnostycznego OWW i pomaga w identyfikacji umiejsco- wienia wartownika [2, 7, 8, 11, 15]. Pozytywny wynika tego bada- nia ma œcis³y zwi¹zek z powodze- niem badania œródoperacyjnego [11]. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania meto- dy skojarzonej, barwnikowo-izoto- powej OWW. Powodzenie w wykry- ciu wêz³a wartownika jest zwi¹za- ne z miejscem podania znacznika izotopowego. Przyotoczkowe, œród- skórne miejsce podania wydaje siê byæ lepsze ani¿eli podanie przygu- zowe w przypadku zamiaru wyko- nania przedoperacyjnej limfoscyn- tygrafii. Nak³adanie siê Ÿród³a pro- mieniowania miejsca podania i promieniowania wêz³a wartowni- ka czêsto nie pozwala na zloklali- zowanie tego ostatniego [2], zaœ œródoperacyjne u¿ycie detektora promieniowania nie poprawia wy- niku. Brak wyraŸnego obrazu wê- z³a ch³onnego w limfoscyntygra- fii mo¿e utrudniæ lub uniemo¿li- wiæ umiejscowienie wartownika w przypadku kierowania siê jedy- nie wizualizacj¹ wybarwionych wêz³ów ch³onnych. W takim przy- padku nale¿y dok³adnie zbadaæ zawartoœæ do³u pachowego, nie mog¹c kierowaæ siê wyznaczonym uprzednio rzutem wêz³a wartowni- ka na skórê.

Zgodnie z definicj¹ wêze³ war- townik jest pierwszym wêz³em na drodze naczyñ ch³onnych biegn¹- cych od guza. W opisanym przez autorów przypadku (nr 3) ozna- czono osobne wêz³y ch³onne, kwalifikuj¹ce siê do opisania ich jako wêz³y wartownicze wg defini- cji zarówno metody barwnikowej oraz osobno izotopowej. Kieruj¹c siê jedynie definicj¹ wêz³a barwni- kowego, który w za³o¿eniu powi- nien byæ tym samym w metodzie izotopowej mo¿na by³o pope³niæ b³¹d, który móg³by byæ opisany jako wynik fa³szywie ujemny. Wy- konanie limfoscyntygrafii przedope- racyjnej i oznaczenie rzutu na skó- rze miejsca wystêpowania wartow- nika mo¿e pomóc w unikniêciu pope³nienia takiego b³êdu [12].

Wprawdzie za pomoc¹ metody œródoperacyjnej z u¿yciem rêczne- go detektora promieniowania wê- ze³ wartownik mo¿e byæ tak¿e znaleziony bez wykonanej uprzed- nio limfoscyntygrafii, ale wyniki fa³- szywie ujemne s¹ jednak znacz¹- co ni¿sze w przypadku wykonania tego badania przed zabiegiem operacyjnym i wyznaczenia war- townika [13]. Obserwacje autorów potwierdzaj¹ te wnioski. Na pod- stawie doœwiadczenia w³asnego i analizy poszczególnych przypad- ków uwa¿a siê, ¿e wykonanie przedoperacyjnego badania limfo- scyntygraficznego jest niezbêdnym elementem techniki OWW. Pozwa- la unikn¹æ przeoczenia wêz³a war- townika, który mo¿e byæ wybar- wiony po podaniu b³êkitu metyle- nowego lub nie zawieraæ tego barwnika. Ze wzglêdu na du¿e promieniowanie t³a w miejscu po- dania w guzach umiejscowionych w kwadrancie górnym zewnêtrz- nym niezbêdne jest podanie znacznika izotopowego przyotocz- kowo, œródskórnie ani¿eli przygu- zowo. Pozwala to uzyskaæ prawi- d³owy obraz w badaniu limfoscyn- tygraficznym i nie wp³ywa na odczyt rêcznego detektora promie- niowania u¿ytego œródoperacyjnie.

W przypadku braku wyraŸnego

obrazu umiejscowienia wartownika w obrazie limfoscyntygraficznym nale¿y ostro¿nie podchodziæ do wyniku badania œródoperacyjnego.

W przypadku ró¿nic pomiêdzy umiejscowieniem wêz³a wartowni- ka oznaczonego za pomoc¹ lim- foscyntygrafii i wêz³ów oznaczo- nych œródoperacyjnie metod¹ barwnikow¹ nale¿y oznaczyæ wszystkie jako wêz³y wartowniki w celach diagnostycznych. Zda- niem autorów nie wolno w takim przypadku poprzestaæ jedynie na diagnostyce wartowników, ale na- le¿y wykonaæ pe³n¹ limfadenekto- miê pachow¹.

PIŒMIENNICTWO

1. Motomura K, Inaji H, Komoike Y, Ha- segawa Y, Kasugai T, Noguchi S, Koy- ama H. Combination technique is supe- rior to dye alone in identification of the sentinel node in breast cancer patients.

J Surg Oncol 2001; 76: 95-9.

2. Kern K, Rosenberg R. Preoperative lymphoscintigraphy during lymphatic mapping for breast cancer: improved sentinel node imaging using subare- olar injection of technetium 99m sul- phur colloid. J Am Coll Surg 2000;

191: 479-89.

3. McMasters K, Wong S, Tuttle T. Pre- operative lymphoscintigraphy for bre- ast cancer does not improve the ability to accurately identify axillary sentinel lymph nodes. Ann Surg 2000; 231:

724-31.

4. Edwards M, Whithworth P, Tafra L, McMasters K. The details of successful sentinel lymph node staging for breast cancer. Am J Surg 2000; 180: 257-61.

5. Martin R, Edwards M, Wong S, Tuttle T, Carlson D, Brown M, Noyes D, Gla- se R, Vennekotter D, Turk P, Sardi A, Ceritto P, McMasters K. Practical gu- idelines for optimal gamma probe de- tection of sentinel lymph nodes in breast cancer: results of a multi-institutional study. Surgery 2000; 128: 139-44.

6. Krag D, Harlow S, Weaver D, Ashika- ga T. Radiolabeled sentinel node biop- sy: collaborative trial with the National Cancer Institute. World J Surg 2001;

25: 823-8.

7. Cody III H, Fey J, Akhurst T, Fazzari M, Mazumdar M, Yeung H, Yeh S, Borgen P. Complementary of blue dye and isotope in sentinel node localization for breast cancer: unvaried and multiva- riate analysis of 966 procedures. Ann Surg Oncol 2001; 8 (1): 13-9.

504

Wspó³czesna Onkologia

(5)

8. Tanis P, van Sandick J, Nieweg O, Valdes Olmos R, Rutgers E, Hoefna- gel C. The hidden sentinel node in breast cancer. Eur J Nucl Med 2002;

29: 305-11.

9. Nieweg O, Jansen L, Olmos R, Rut- gers E, Peterse J, Hoefnagel K, Kro- on B. Lymphatic mapping and sentinel lymph node biopsy in breast cancer.

Eur J Nucl Med 1999; 26 (4 Suppl):

11-6.

10. Wilhelm A, Mijnhout G, Franssen E.

Radiopharmaceuticals in sentinel lym- ph-node detection-an overview. Eur J Nucl Med 1999; 26 (4 Suppl): 36-42.

11. Tuthill L, Reynolds H, Goulet R.

Biopsy of sentinel lymph nodes gu- ided by lymphoscintigraphic mapping in patients with breast cancer. Am J Radiology 2001; 176: 407-11.

12. Borgstein P, Pijpers R, Comans E, van Diest P, Boom R, Meijer S. Sen- tinel lymph node biopsy in breast can- cer: guidelines and pitfalls of lympho- scintigraphy and gamma probe detec- tion. J Am Coll Surg 1998; 186:

275-83.

13. McIntosh S, Ravichandran D, Balan K, Bobrow L, Wishart G, Purusho- tham A. Sentinel lymph node biopsy in impalpable breast cancer. Breast 2001; 10: 82-3.

14. Jastrzêbski T, Kopacz A. Internal mammary sentinel lymph node-techni- que of identyfication. J Surg Oncol 2001; 76: 1 (letter to the editor).

15. Tuthill L, Reynolds H, Goulet R.

Biopsy of sentinel lymph nodes gu- ided by lymphoscintigraphic mapping in patients with breast cancer. Am J Radiol 2001; 176: 407-11.

16. Jastrzêbski T, Kopacz A, Lass P, Œwierblewski M, Bandurski T. Techni- ka oznaczania wêz³a wartownika w ra- ku piersi metod¹ œródskórnej, oko³o- otoczkowej iniekcji znacznika izotopo- wego (Tc99m) i b³êkitu metylenowego.

Wspó³czesna Onkologia 2002, 2 (29):

70-75.

ADRES DO KORESPONDENCJI dr med. TToommaasszz JJaassttrrzêbbsskkii Klinika Chirurgii Onkologicznej Akademia Medyczna w Gdañsku ul. Dêbinki 7

80-211 Gdañsk tel. (058) 349 24 40 e-mail: jasek@post.pl

Limfoscyntygrafia – wa¿na czêœæ metody identyfikacji wêz³a wartownika w raku piersi

505

Wspó³czesna Onkologia publiku- je prace oryginalne z dziedziny onkologii doœwiadczalnej i klinicz- nej (w tym opisy przypadków), ar- tyku³y przegl¹dowe, streszczenia ze zjazdów i konferencji oraz listy do redakcji. Oryginalny manu- skrypt, dwie kopie oraz 3,5 in.

dyskietka zawieraj¹ca tekst pracy powinny byæ przes³ane pod adre- sem redakcji lub pod adresem:

p

prrooff.. AAnnddrrzzeejj MMaacckkiieewwiicczz Z

Zaakk³³aadd IImmmmuunnoollooggiiii N

Noowwoottwwoorróóww W

Wiieellkkooppoollsskkiiee CCeennttrruumm O

Onnkkoollooggiiii u

ull.. GGaarrbbaarryy 1155,, 6611--886666 PPoozznnaaññ tteell.. ((00--6611)) 885544 0066 6655;;

ffaaxx ((00--6611)) 885522 8855 0022 e

e--mmaaiill:: aammaacc@aammuu..eedduu..ppll Artyku³y powinny byæ napisa- ne w jêzyku polskim i byæ zor- ganizowane w nastêpuj¹cy spo- sób:

1) tytu³ (w jêzyku polskim i angielskim);

2) imiona, nazwiska i tytu³y naukowe autorów;

3) instytucja, w której praca zosta³a wykonana;

4) streszczenia w jêzyku polskim i angielskim ((mmaakkssiimmuumm 225500 ss³³óóww,, n

niiee mmnniieejj nnii¿¿ 220000));

5) s³owa kluczowe (polskie i angielskie);

6) wstêp;

7) materia³ i metody;

8) wyniki;

9) omówienie wyników;

10) podziêkowania;

11) piœmiennictwo;

12) pe³ny adres g³ównego au- tora (równie¿ numer telefo- nu, faksu i e-mail).

Objêtoœæ tekstu wraz z rycina- mi nie powinna przekraczaæ 6 stron maszynopisu. Listy do redak- cji nawi¹zuj¹ce lub nie do zamie- szczonego artyku³u nie powinny przekraczaæ 1 strony maszynopi- su. Mog¹ zawieraæ 1 rycinê lub tabelê.

Bibliografia w tekœcie powinna byæ numerowana wed³ug kolejno- œci cytowania. Numery przypisane

odpowiednim pozycjom podajemy w nawiasach kwadratowych. Pozy- cje piœmiennictwa powinny zawie- raæ nazwiska i inicja³y autorów (w wypadku gdy liczba autorów prze- kracza 8, przedstawiamy 3 pierw- sze nazwiska oraz „i wsp.”), tytu³ artyku³u, skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wo- lumen oraz strony (pierwsz¹ i ostatni¹). Rozdzia³y w ksi¹¿kach lub monografie powinny byæ cyto- wane w nastêpuj¹cy sposób: na- zwisko i inicja³y autorów, tytu³ roz- dzia³u, tytu³ ksi¹¿ki, nazwisko i ini- cja³ redaktora ksi¹¿ki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok, strony.

P

Prrzzyykk³³aaddyy::

a

arrttyykkuu³³:: PPaasskkiieewwiittzz SS,, RRiieehhllee MMAA..

R

Reessppoonnssee ooff PPllaassmmooddiiuumm rreeffrraaccttoorryy a

anndd ssuusscceeppttiibbllee ssttrraaiinnss ooff A

Annoopphheelleess ggaammbbiiaaee ttoo iinnooccuullaatteedd S

Seepphhaaddeexx bbeeaaddss.. DDeevv CCoommpp IImm-- m

muunnooll 11999944;; 1188:: 336699––7755..

k

kssii¹¹¿¿kkii:: ZZaattooññsskkii WWAA.. NNoowwoottwwoorryy z

z³³ooœœlliiwwee ww PPoollssccee.. WWiieeddzzaa ii ¯¯yycciiee,, W

Waarrsszzaawwaa 11999933..

R

Roozzddzziiaa³³yy ww kkssii¹¹¿¿kkaacchh:: SScchhrraannzz DD,, M

Moorrkkoowwsskkii SS,, AAbbeelleevv GG.. AAffffiinniittyy iissoo-- ttaacchhooffoorreessiiss oonn ppoorroouuss mmeemmbbrraanneess..

W

W:: AAffffiinniittyy eelleeccttrroopphhoorreessiiss:: pprriinncciipplleess a

anndd aapppplliiccaattiioonn,, JJ.. BBrrêêbboorroowwiicczz,, AA..

M

Maacckkiieewwiicczz ((rreedd..)) CCRRCC PPrreessss,, BBoo-- c

caa RRaattoonn,, AAnnnn AArrbboorr,, LLoonnddoonn 1

1999922;; 6611––7700..

Ryciny mog¹ byæ przygotowane w formie czarno-bia³ej lub w ko- lorze. W wypadku przygotowania w formie elektronicznej ryciny powinny byæ zapisane w jednym z wymienionych formatów: cdr, tiff, jpg, ai lub eps. Natomiast fotografie przesy³ane do nas w formie elektronicznej powinny posiadaæ rozdzielczoœæ 300 dpi oraz rozszerzenia tiff lub jpg. Ta- bele powinny byæ dostarczone w formie maszynopisu i zawieraæ tytu³ w jêzyku polskim i angielskim (równie¿ na dyskiet- ce). Opisy do rycin i tabel (w jêzyku polskim i angielskim) po- winny byæ za³¹czone na oddziel- nych stronach.

Redakcja WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Cytaty

Powiązane dokumenty

Imaging methods for the local lymphatic system of the axilla in early breast cancer in patients qualified for sentinel lymph node biopsy.. Tomasz Nowikiewicz 1 , Andrzej Kurylcio 2

W grupie 36 chorych na raka gruczo³u piersiowego bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych nadekspresjê bia³ka HER2 stwier- dzono u 11 pacjentek, co stanowi 30,6 proc.. Wyniki

Wœród trzech chorych, u których oznaczono kieru- nek sp³ywu ch³onki do wêz³ów piersio- wych wewnêtrznych, u jednej stwier- dzono obecnoœæ przerzutów raka piersi do

Au- torzy nie znaj¹ ¿adnej pracy, w której przed pobraniem wêz³ów ch³onnych lokoregional- nych dla gruczo³u krokowego podawany by³- by œródoperacyjnie znacznik do stercza..

Aim of this study was assessment of the diagnostic effectiveness of the sentinel lymph node biopsy (SLNB) procedure in patients treated due to vulvar cancer.. Material and

Clinical feasibility and diagnostic accuracy of detecting micrometastatic lymph node disease in sentinel and non-sentinel lymph nodes in cervical cancer: outcomes and

$ltKouJK tKe oStimal maSSinJ oI botK sides was acKieYed only in 2 out oI  Satients in tKe current study, all subjects underwent a tKorouJK e[amination oI tKe lymSK nodes

Incorporation of sentinel lymph node metastasis size into a nomogram predicting nonsentinel lymph node involvement in breast cancer patients with a positive sentinel lymph