OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznegonumer sprawy 5/2015 NS. Nazwa zadania:

Pełen tekst

(1)

5/2015 NS

Otwock, 08.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoNumer sprawy 5/2015 NS. Nazwa zadania:

„Zabudowa trzeciego układu kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o.

Karczewska 48, 05-400Otwock www.opwik.com

E-mail opwik@opwik.com

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zał. nr 1 – za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

1) Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV 45.10.00.00-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych, lub ich części, oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane CPV 45 00.00.00-7

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne.

CPV 45.11.00.00-1

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia, produkcji, oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego.

CPV 45.25.00.00-4

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

(2)

CPV 45.11.10.00-8 Roboty na placu budowy.

CPV 45.11.30.00-2

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni.

CPV 45.25.10.00-1

Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania, oraz spalania odpadów.

CPV 45.25.20.00-8

Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

CPV 74.23.22.00-6

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom .

a) W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz część zamówienia, która będzie przez niego wykonywana .

b) Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy ,zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

c) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia,że podwykonawcy wskazani w ofercie nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie powierzenie.

d) W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania,niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do 31 grudnia 2015, z zastrzeżeniem że termin zakończenia prac może zostać przesunięty jeżeli nie z winy Wykonawcy wydłużą się postępowania administracyjne.

V. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.opwik.com

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: pocztą, osobiście lub w formie elektronicznej w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

(3)

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w §13 Regulaminu czyli:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie § 16 Regulaminu udzielania zamówień w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, zwanego w dalszej części Regulaminem. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia.

2. Zamawiający nie może określić warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

3. Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się wykonawców na podstawie § 15 Regulaminu.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

5.1.jest niezgodna z regulaminem lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5.4. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5.5. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 63 regulaminu lub błędy w obliczeniu ceny.

5.6. wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

5.7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

(4)

przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt. 2 regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych wymagane oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w pkt. VII.1.6). niniejszej specyfikacji;

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw posiadające zakres umocowania ,podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1pkt 4- 8 ustawy ,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

5) Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.9 u.p.z.p ,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert

6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z §32 regulaminu – zał. nr 4 do SIWZ.

7) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

8) Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej .

9) Wypełniony i podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ.

10) Podpisany projekt umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

11) Dowód wpłaty wadium 2. Wymagania stawiane wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

(5)

2) Wymagana jest należyta staranności przy realizacji zobowiązań umowy.

3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

a) wykonać w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę publikacji ogłoszenia, dotyczącą niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania co najmniej 7 zadań, polegających na

„dostawie, zamontowaniu i uruchomieniu systemów kogeneracyjnych, zasilanych gazem lub biogazem o mocy elektrycznej, zainstalowanej na obiekcie nie mniejszej niż 400 kW, w tym minimum 2 roboty budowlane obejmujące swym zakresem dostawę agregatu kogeneracyjnego oraz roboty budowlano-konstrukcyjne”. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz dokumenty(poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych.

b) Wykonawca musi wykazać, że uzyskał w imieniu zamawiającego, przynajmniej 2 pozwolenia na budowę oraz 2 koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej - zał.nr 8.

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- zał. nr 6.

A. Na stanowisku kierownika robót: Uprawnienia budowlane w zakresie budowy i nadzoru sieci energetycznych + zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby

B. Na stanowisku elektryka urządzeń elektrycznych: Uprawnienia dozorowe i pomiarowe.

Uprawnienia do pracy pod napięciem do 1 kV min. 1 osoba

C. Na stanowisku elektryka: Uprawnienia Typu „E” do 1 kV min. 4 osoby

D. Na stanowisku projektanta: Projektant z uprawnieniami w zakresie projektowania instalacji elektrycznych + zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby

E. Na stanowisku projektanta: Projektanta z uprawnieniami w zakresie projektowania w budownictwie lądowym+ zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby- in.1 osoba

(6)

3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000 zł

4) złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wspólnie Wykonawcy składający ofertę wspólną);

5) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: zgodne z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Program Funkcjonalno- Użytkowy).

a) Oświadczenie, że Wykonawca zastosuje silnik w pełni przystosowany do pracy na biogazie, o zawartości metanu CH4 w granicach od 50% do 70%.

b) Oświadczenie, że Wykonawca zastosuje agregat kogeneracyjny o sprawności elektrycznej, przy określonej w ofercie znamionowej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 38,2% ( dla wartości opałowej biogazu ok. 22,9 MJ/m3 ) i sprawności cieplnej nie mniejszej, niż 46,1%

c) Oświadczenie wykonawcy, że udziela Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji na całość wykonywanych robót i dostarczonych urządzeń, lub 24 000 godzin pracy zespołu kogeneracyjnego, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy- potwierdzonego podpisaniem przez strony protokołu końcowego, a także na dokumentację projektową .

d) Oświadczenie, że w okresie gwarancji czas reakcji serwisu nie przekroczy 2 godzin a w okresie pogwarancyjnym nie przekroczy 12 godzin, od momentu zgłoszenia niesprawności telefonicznie lub faxem, natomiast czas naprawy nie przekroczy 7 dni w okresie gwarancji i 10 dni w okresie pogwarancyjnym. Czas reakcji, rozumiane jako podjęcie czynności naprawczych i liczone są wraz z czasem dojazdu serwisowej do siedziby Zamawiającego.

e) Karta katalogowa dla modułu kogeneracyjnego, przystosowanego do pracy na biogazie, wraz z opisem technicznym oferowanego agregatu kogeneracyjnego.

f) Oświadczenie, iż na terenie Polski posiada co najmniej trzy stałe, firmowe, w pełni wyposażonei mobilne ekipy serwisowe.

g) Oświadczenie Wykonawcy o dostępności części zamiennych do oferowanego urządzenia na rynku krajowym ( źródło części zamiennych inne, niż sam Wykonawca) - tak, aby ceny owych części były konkurencyjne a nie sztucznie zawyżone w kontekście wyłączności sprzedaży.

(7)

h) Należy przedstawić karty serwisowe modułów kogeneracyjnych i złożyć oświadczenie o wartości kosztów serwisu w okresie gwarancyjnym.

i) Wykonawca musi przedstawić Certyfikaty, potwierdzający że ma wdrożony system zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji ,dostaw, instalacji oraz serwisów wytwarzających energię elektryczną i cieplną ,zasilanych paliwami gazowymi i biogazowymi.

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000 zł

5. Złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wspólnie Wykonawcy składający ofertę wspólną);

6. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie do postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

7. Dla wykonawców składających ofertę wspólna w/w zapisy stosuje się odpowiednio.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym ,składa się wraz z tłumaczeniem na język polski ,poświadczone przez tłumacza oraz za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VIII. Wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

(34.000,- PLN )na rachunek zamawiającego 93 8023 0009 2001 0000 4444 0003.

Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

2. Forma wadium oraz zwrot zgodnie z art. 33 i 34 Regulaminu.

3. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu . W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ,ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

4. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu i dołączyć do oferty.

(8)

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego 93 8023 0009 2001 0000 4444 0003

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5) W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt.IX.3.1) za zgodą Zamawiającego.

6) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7) W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie prac będących przedmiotem umowy, Zamawiającego może zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy, korzystając z kwoty wniesionej w ramach zabezpieczenia.

8) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w innej formie niż pieniężna musi obowiązywać przez cały okres realizacji zamówienia.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (protokólarny odbiór końcowy).

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30%wysokości zabezpieczenia.

(9)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30%Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości

X. Kryteria oceny ofert :

Cena oferty 100% (cena brutto najniższej spośród badanych ofert):(cena brutto oferty badanej) x100%x100pkt

Punkty zostaną przyznane proporcjonalnie ,wg wzoru.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock, Biuro Obsługi Klientów w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 23.04. 2015 r. do godz. 11:00

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o.

ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock

Oferta w postępowaniu na:„Zabudowę trzeciego układu kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ”.

Numer sprawy 5/2015 NS

Nie otwierać przed dniem 23.04.2015 r. przed godz. 11:15 Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o. o ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

W dniu 23.04. 2015 r. o godz. 11:15 XII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany z ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew siedzibie Zamawiającego oraz na stronie Internetowej w dniu 08.04.2015 r.

______________________________

Prezes Zarządu lub osoba upoważniona

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :