• Nie Znaleziono Wyników

NEKROLOGII. Prof. UAM dr hab. Bogusław Janiszewski

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "NEKROLOGII. Prof. UAM dr hab. Bogusław Janiszewski"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

R U CH PR A W N IC ZY , E K O N O M IC ZN Y I SO C JO LO G IC ZN Y R O K L X IX - zeszyt 2 - 2 0 0 7 ______________

IV. NEKROLOGII

Prof. UAM dr hab. Bogusław Janiszewski

W dniu 23 listopada 2006 r., w pełni sił twórczych, zmarł Prof, dr hab. Bogusław Janiszewski, profesor Katedry Prawa Karnego W ydziału Prawa i Adm inistracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z żalem i smutkiem społeczność Uniwersytetu i W ydziału pożegnała swego profesora, współpracownika, kolegę i przyjaciela. W dniu 30 listopada 2006 r. w Kościele pw. Św. Marcina w Skórzewie została odprawiona Msza św. w intencji Zmarłego, natomiast 0 godz. 1200 na cmentarzu w Skórzewie odbył się pogrzeb. Żałobne posiedzenie Senatu Akadem ickiego oraz Rady Wydziału Prawa i Adm inistracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się w 18 grudnia 2006 r.

Prof. Bogusław Janiszewski urodził się 19 lipca 1949 r. w Poznaniu. Studia na W ydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył

w latach 1967-1971. Po ukończeniu studiów odbywał aplikację prokuratorską i złożył egzamin prokuratorski. Po krótkim okresie zatrudnienia w prokuraturze, 1 października 1973 r. podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku asystenta w b. Instytucie Prawa Karnego, w Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej, a potem w Katedrze Prawa Karnego. W Uniwersytecie im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopnie naukowe doktora (w 1978 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw nieumyślnych (Studium penalno-penitencjarne) i doktora habilitowanego (w 1978 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Recydywa wielokrotna w polskim prawie karnym. Zagadnienia nadzwyczajnego wymiaru kary), awansując na stanowiska starszego asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego.

Od 1996 r., na stanowisku profesora i kierownika Katedry Prawa Karnego, był zatrudniony także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast od 2000 r. w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych przez W ydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez W ydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu, wykładał przedmiot „postępowanie karne” 1 prowadził z tego przedmiotu seminarium magisterskie.

Aktywność naukowo-badawcza prof. dr. hab. Bogusława Janiszewskiego koncentrowała się na zagadnieniach prawa karnego materialnego, prawa penitencjarnego, procedury karnej, kryminologii i polityki kryminalnej. Był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta, Max-Planck- -Gesellschaft oraz rządu włoskiego. W ielokrotnie wygłaszał referaty na zagranicznych lub między­ narodowych konferencjach. Za granicą prowadził też wykłady.

Zarówno w Uniwersytecie, ja k i poza Uczelnią przejawiał wiele różnych form aktywności organizacyjnej. W Uniwersytecie im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu był między innymi opiekunem grup studenckich, opiekunem Sekcji Karnistycznej Studenckiego Kola Naukowego Prawników, Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Studentów UAM oraz Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. Nauczycieli Akademickich UAM, członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz członkiem Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich UAM, delegatem do Rady Wydziału, kierownikiem Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych prowadzonych przez W ydział Prawa i Administracji UAM oraz przez Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, członkiem Komisji Wydziału ds. oceny nauczycieli akademickich. Poza Uniwersytetem im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu, był między innymi Rzecznikiem Komisji Dyscyplinarnej, a następnie członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa W yższego, wiceprezesem Oddziału Poznańskiego

(2)

232

Nekrologi

oraz prezesem Sądu Koleżeńskiego Societas H um boldtiana Polonorum. Był też członkiem AIDP - Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, Zrzeszenia Prawników Polskich, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, NSZZ „Solidarność”. Za aktywność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną uzyskiwał nagrody Ministra i nagrody rektorskie.

Społeczność W ydziału Prawa i Adm inistracji Uniwersytetu im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu zachowa Go w swej trwałej i serdecznej pamięci.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz powołania komisji ewaluacyjnej w programie Na

w sprawie powołania komisji ewaluacyjnej w programie studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Na podstawie §

Wprowadzenie: Duchowość pracowników jest istotnym elementem dla odczuwanego przez nich dobrostanu zawodowego. Celem przeprowadzonych badań będzie zweryfikowanie

s.4 prof. UAM dr hab. UAM dr hab. UAM dr hab. UAM dr hab. UAM dr hab.. UAM dr hab. UAM dr hab. własne IGSEiGP Adaptacja miast i obsz. UAM dr hab. UAM dr hab. UAM dr hab. UAM dr hab.

W równie prosty i przystępny sposób zostanie wyjaśnione obrazowanie wielopłaszczyznowe, w tym układ zbudowany przez autora, zapewniający obecnie najbardziej wszechstronne na

książki jest to jednak zarazem paradoksalna historia o alter- natywnych związkach mediów, w których kino okazuje się dla odbiorców niedoskonałą wersją telewizji i w

Aktywizm społeczny jest działaniem na rzecz zmiany społecznej o charakterze obej- mujący różne działania i różnorodne czynniki skłaniające osoby do zaangażowania się w ru-

Hanna Paluszkiewicz jest uznanym specjalistą w dziedzinie prawa karnego.. procesowego, autorką lub współautorką ponad 150 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy,