• Nie Znaleziono Wyników

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań tel. +48 61 829 23 07

uampsych@amu.edu.pl

www.psychologia.amu.edu.pl

Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Zarządzenie

Dziekana Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Nr 2/2021

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania komisji ewaluacyjnej w programie studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

Na podstawie § 60 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 6 Statutu UAM zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję ewaluacyjną dla oceny zgłoszeń do programu studenckich asystentów badawczych w składzie:

1. dr Monika Zielona-Jenek – przewodnicząca,

2. prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – członek, 3. prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski – członek,

4. mgr Natalia Skrzypczak – sekretarz.

§ 2

Komisję powołuje się na okres od 30 czerwca 2020r. do 30 września 2024r.

§ 3

Począwszy od roku 2021/2022 w kolejnych latach akademickich organizowane są dwie edycje programu, jedna w semestrze zimowym i jedna w semestrze letnim.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DZIEKAN

Prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Cytaty

Powiązane dokumenty

f) kopię informacji dla osób biorących udział w badaniu i ich przedstawicieli ustawowych, zawierającej szczegółowe dane o celu i przebiegu badania, możliwych niedogodnościach

w sprawie powołania Społecznej Rady Pracodawców Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. UAM

w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu studenckich asystentów badawczych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz powołania komisji ewaluacyjnej w programie Na

wysoce zaawansowana wiedza z zakresu metodologii i psychometrii oraz bardzo zaawansowana wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia i opracowywania wyników analiz

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu (konkurs_2/WPiK/20/21_stypendium naukowe doktorant) w ramach

Program tutoringowy realizowany jest w ramach innowacji edukacyjnych WPiK w roku akademickim 2021/2022.. Program realizowany jest w  semestrze letnim

Nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów; Osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok; warunkiem

Wprowadzenie: Duchowość pracowników jest istotnym elementem dla odczuwanego przez nich dobrostanu zawodowego. Celem przeprowadzonych badań będzie zweryfikowanie