• Nie Znaleziono Wyników

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zdania twierdzące w czasie Past Perfect"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

JĘZYK ANGIELSKI - Małgorzata Dydyk Email: mdydyk@interia.pl 12 TYDZIEŃ LEKCJI ZDALNYCH 25.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

II Br –j.angielski -podstawowy

Past Perfect Tense.

Czas Past Perfect

Czas zaprzeszły prosty. Czasu Past Perfect Simple używamy, gdy chcemy powiedzieć o:

sytuacjach zaistniałych przed innym wydarzeniem w przeszłości, będącym naszym punktem odniesienia (np. Nie mogłem dostać się do domu, ponieważ zgubiłem klucze.).

Zdania twierdzące w czasie Past Perfect

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Perfect Simple PodmiotOperator

(HAD)

Czasownik +ed /III

forma Reszta zdania Polskie tłumaczenie I

had seen that film

before.

Ja widziałem wcześniej ten film.

You Ty widziałeś wcześniej ten film.

He On widział wcześniej ten film.

She Ona widziała wcześniej ten film.

It Ono widziało wcześniej ten film.

We My widzieliśmy wcześniej ten

film.

You Wy widzieliście wcześniej ten

film.

They Oni widzieli wcześniej ten film.

Orzeczenie składa się z dwóch wyrazów: czasownika posiłkowego (operatora) had, oraz czasownika głównego w trzeciej formie. W przypadku czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed. Forma czasownika głównego i operatora jest taka sama dla wszystkich osób.

(2)

Można używać skróconej formy operatora.

Schemat tworzenia zdań twierdzących w czasie Past Perfect Simple

Podmiot + operatorCzasownik +ed /III formaReszta zdania Polskie tłumaczenie I'd

seen that film before.

Ja widziałem wcześniej ten film.

You'd Ty widziałeś wcześniej ten film.

He'd On widział wcześniej ten film.

She'd Ona widziała wcześniej ten film.

It'd Ono widziało wcześniej ten film.

We'd My widzieliśmy wcześniej ten film.

You'd Wy widzieliście wcześniej ten film.

They'd Oni widzieli wcześniej ten film.

Uwaga! Skrócona forma 'd może też pochodzić od operatora would. Czy jest to had, czy would rozpoznajemy po formie czasownika głównego.

she'd (had) finished (ona skończyła), she'd (would) finish (ona skończyłaby) Zasady pisowni czasowników regularnych

Kiedy czasownik główny kończy się na -e, w trzeciej formie dodajemy tylko -d.

believe - believed, improve - improved

Kiedy czasownik zakończony jest spółgłoską, a przed nią znajduje się jedna samogłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.

stop - stopped, travel - travelled

Kiedy czasownik zakończony jest literą -y, a przed nią znajduje się spółgłoska, zmieniamy y na i.

reply - replied, hurry - hurried

Czas Past Perfect jest odpowiednikiem czasu Present Perfect w przeszłości. Porównaj te dwa przykłady.

I'm not hungry. I've already had dinner.

(3)

Nie jestem głodny. Jadłem już obiad.

I wasn't hungry. I'd already had dinner.

Nie byłem głodny. Jadłem już (wcześniej) obiad.

Niektóre często używane określenia czasu Określenie

czasu Tłumaczenie Przykład zdania Tłumaczenie

just właśnie She wasn't at home. She had just left.

Nie było jej w domu. Właśnie wyszła.

already już

I'd already heard about Past Perfect, so it wasn't anything new for me.

Już słyszałem o Past Perfect, więc nie było to dla mnie nic nowego.

since od (jakiegoś momentu)

He spoke good English because he'd lived in the USA since 1980.

On mówił dobrze po angielsku, ponieważ mieszkał w USA od 1980.

for przez (jakiś czas) When we got married, we had known each other for two years.

Kiedy się pobraliśmy, znaliśmy się już przez dwa lata.

ever kiedykolwiek (pytania)

Had you ever been to America before?

Czy kiedykolwiek byłeś wcześniej w Ameryce?

never nigdy (przeczenia)

I trusted Robert because he had never let me down.

Ufałem Robertowi, ponieważ nigdy mnie nie zawiódł.

Przykłady zdań w Past Perfect

She'd just finished talking on the phone when the guests arrived.

Ona właśnie skończyła rozmawiać przez telefon, kiedy przyjechali goście.

We'd learned English for two years before we moved to England.

uczyliśmy się angielskiego przez dwa lata zanim przeprowadziliśmy się do Anglii.

Ania had already passed her FCE exam, when she was offered a job in a multinational company.

Ania już zdała swój egzamin FCE, gdy zaoferowano jej pracę w międzynarodowej firmie.

Zdania przeczące w czasie Past Perfect

(4)

Zdania przeczące w czasie Past Perfect Simple tworzymy poprzez dodanie "NOT" do operatora. W przeczeniach możemy stosować formę pełną "HAD NOT", "WERE NOT", a także formę skróconą "HADN'T".

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Present Perfect Simple (forma pełna) Os. Operator

(HAD) PrzeczenieCzasownik +ed /III forma

Reszta

zdania Polskie znaczenie I

had not been there before.

Ja nie byłem tam wcześniej.

You Ty nie byłeś tam wcześniej.

He On nie był tam wcześniej.

She Ona nie była tam wcześniej.

It Ono nie było tam wcześniej.

We My nie byliśmy tam

wcześniej.

You Wy nie byliście tam

wcześniej.

They Oni nie byli tam wcześniej.

Można oczywiście uzywać skróconej formy operatora.

Schemat tworzenia zdań przeczących w czasie Present Perfect Simple (forma skrócona)

Os. Operator + przeczenieCzasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie znaczenie I

hadn't been there before.

Ja nie byłem tam wcześniej.

You Ty nie byłeś tam wcześniej.

He On nie był tam wcześniej.

She Ona nie była tam wcześniej.

It Ono nie było tam wcześniej.

We My nie byliśmy tam wcześniej.

You Wy nie byliście tam wcześniej.

(5)

They Oni nie byli tam wcześniej.

Ponieważ w języku angielskim nie ma podwójnych przeczeń, przy wyrazie never nie dodajemy juz not.

I'd never heard about Past Perfect before.

Nigdy wcześniej nie słyszałem o czasie Past Perfect.

Zastosowanie Past Perfect — Przykłady

I hadn't spoken English at all before I joined XYZ language school.

Nie mówiłem po angielsku ani trochę zanim zapisałem się do szkoły językowej XYZ.

It had not rained for three weeks, so the ground was very dry.

Nie padało od trzech tygodni, więc ziemia była bardzo sucha.

They hadn't finished their English course when they decided to go to England.

Oni jeszcze nie skończyli swojego kursu angielskiego, kiedy zdecydowali się pojechać do Anglii.

Pytania i odpowiedzi w czasie Past Perfect

Pytania w czasie Past Perfect Simple tworzymy przez inwersję, czyli zamieniamy miejscami podmiot i operator.

Schemat tworzenia pytań otwartych w czasie Past Perfect Simple

Słowo pytająceOperator (HAD)PodmiotCzasownik +ed /III formaPolskie tłumaczenie

How long had

I

been there?

Jak długo ja tam byłem?.

you Jak długo ty tam byłeś?

he Jak długo on tam był?

she Jak długo ona tam była?

it Jak długo ono tam było?

we Jak długo my tam byliśmy?

you Jak długo wy tam byliście?

(6)

they Jak długo oni tam byli?

W pytaniach zamkniętych nie wstawiamy słowa pytającego (np. "what", "where") na początku pytania. Szyk pytania się nie zmienia. W odpowiedzi używamy formy operatora zgodnej z osobą.

Schemat tworzenia pytań zamkniętych w czasie Past Perfect Simple

Operator (HAD)PodmiotCzasownik +ed /III formaReszta zdaniaPolskie tłumaczenie

Had

I

been there long?

Czy ja tam byłem długo?.

you Czy ty tam byłeś długo?

he czy on tam był długo?

she Czy ona tam była długo?

it Czy ono tam było długo?

we Czy my tam byliśmy długo?

you czy wy tam byliście długo?

they Czy oni tam byli długo?

W odpowiedzi uzywamy tylko operatora, bez czasownika głównego.

Had you learned English for a long time? Yes, I had. / No, I hadn't.

Czy ty uczyłeś się angielskiego od dawna? Tak, uczyłem się. / Nie, nie uczyłem się.

Budowa zdań w Past Perfect — Przykłady

How long had you lived in the city before you moved to the country?

Jak długo mieszkałeś w mieście zanim przeprowadziłes się na wieś?

Had Ola already passed her FCE exam when she started working here?

Czy Ola zdała juz egzamin FCE kiedy zaczynała tu pracować?

How long had your parents known each other when they got married?

Jak długo znali się twoi rodzice, gdy wzięli ślub?

(7)

!!!! HELP:

FILM : https://www.youtube.com/watch?v=wf7ek986Elk

Czas Past Perfect - Past Perfect Tense

Wstaw podane czasowniki w czasie Past Perfect.

1. (have) By the end of the month she already ten thousand dollars.

2. (return) When he from Australia he bought a new house.

3. (have) Before I left for France, I to sell everything.

4. (happen) In the morning I told my sister what .

5. (study) She German before she went to Berlin.

6. (hear) Paul steps long before Bianca entered the room.

7. (go) When the police arrived the robbers already .

8. (meet) When I introduced my sister to Molly I had the impression that those two

already .

9. (see) The witness claimed that he never the defendant before.

(8)

10. (see) Yesterday was the first time I hailstones the size of cherries.

Send your answers till July 1st,2020 Proszę przesłać prace do 01.06.2020 r.

POZDRAWIAM

Cytaty

Powiązane dokumenty

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia czasie past

Poniżej znajduje się link do stron, gdzie można poćwiczyć zdania twierdzące i przeczenia w czasie present

Uzupełnij zdania czasownikiem „to be” w czasie Past Simple.. Where your younger sister and her boyfriend

Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się

© 2010 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.. www.perfect-english-grammar.com Past Perfect and

Fill in the blanks with present simple and past

UWAGA: na kolejnej lekcji języka angielskiego (dokładna data zostanie podana po otrzymaniu nowego planu lekcji) został zaplanowany SPRAWDZIAN z czasów Present Perfect i Past Simple.

PAST or PAST PERFECT (Simple and progressive) - Complete the following sentences with the correct form of the