• Nie Znaleziono Wyników

Już się pewnie nie wywiniemy…

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Już się pewnie nie wywiniemy…"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

MARZEC 2010

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA

28

Problem konieczności używania kas fiskalnych w gabine- tach lekarskich ma długą historię. Przez kilka dobrych lat udawało się Izbie Lekarskiej „załatwić” w Ministerstwie Finansów zwolnienia od – jak to się w języku urzędowym nazywa – ewidencjonowania przy zastosowaniu kas dla nie- których grup podatników oraz niektórych czynności. To samo robili prawnicy. Ale w tym roku – jak słychać – skoń- czyło się. Kasy fiskalne mają być dla wszystkich.

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, jak co roku wystąpił wprawdzie do Ministerstwa Finansów o dalsze zwolnienie, ale chyba tym razem już się nie uda.

Maciej Grabowski z ministerstwa odpowiedział pismem o zawiłej urzędowej treści i formie, nie pozostawiając więk- szych złudzeń: kasy będą. Oto fragmenty uzasadnienia.

„Wprowadzenie kas rejestrujących jako narzędzia ewiden- cjonującego obrót przy detalicznej sprzedaży towarów i świadczeniu usług miało miejsce w latach 1993–1994 i było związane z wdrożeniem w krajowym systemie podatkowym zasad, funkcjonującego m.in. w krajach członkowskich UE, podatku od wartości dodanej. Instytucja kas rejestrujących w systemie podatku od wartości dodanej była kojarzona nie tylko z realizacją funkcji ewidencyjnej przy zastosowaniu tych urządzeń, ale również z jej wprowadzeniem łączono koncepcje ochrony praw konsumenckich w zakresie przywi- leju otrzymania, bez specjalnych życzeń ze strony klientów, dowodu dokumentującego nabycie towaru lub usługi, dowo- du przedstawiającego sposób skalkulowania ceny i jej struk- turę prezentującą kwotę naliczonego podatku na rzecz budże- tu lub zastosowanie ulgi albo zwolnienia od podatku”.

Dalej pan Maciej Grabowski pisze, że na łamach prasy toczyła się dyskusja, czy uzasadnione jest dalsze zwalnianie z obowiązku korzystania z kas fiskalnych w gabinetach lekarskich i w kancelariach prawniczych, zwłaszcza że ist- nieje „autentyczne zapotrzebowanie usługobiorców (korzy- stających z usług służb zaufania publicznego: medycznych i prawniczych) w zakresie właściwego dokumentowania wnoszonych płatności”.

Także Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na konstytucyjną zasadę równości wszystkich wobec prawa i pytał, dlaczego wobec tego medycy i prawnicy zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania dochodów przy zastosowa- niu kas fiskalnych. Maciej Grabowski dodał na koniec, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego rozpo- rządzenia ministra finansów w sprawie kas fiskalnych.

Wygląda więc, że wszyscy tym razem zmówili się prze- ciwko prawnikom i lekarzom i nie ustąpią. Kioskarka sprze- dając zapałki, musi wydrukować kwitek i wydać go kupują- cemu, po to, by ten poznał sposób skalkulowania ceny, jej strukturę, naliczony podatek, ewentualnie zastosowane ulgi, a co dopiero lekarz, który przed chwilą zszył delikwentowi ranę albo wypisał receptę. Nie wiem, czy część kryzysu eko- nomicznego w tym państwie nie ma przyczyny w braku kas fiskalnych u doktorów i mecenasów…

Przy okazji Ministerstwo Finansów powiadomiło, że nie jest możliwe wprowadzenie stawki podatku VAT 0 proc. na usługi z zakresu ochrony zdrowia. Może dlatego, że niewąt- pliwie byłoby to rozwiązanie korzystne dla lekarzy… AB

Już się pewnie nie wywiniemy…

Cytaty

Powiązane dokumenty

1. Nauczyciel pyta uczniów o skojarzenia wywoływane przez temat, czy przynosi im na myśl coś, co znają. Rozmowa na temat tego, czy nauka ortografii jest trudna wraz z prośbą ze

Opierając się na przytoczonych analizach można stwierdzić, że choć propo- nowane zmiany w podatku od towarów i usług są zaprojektowane w taki sposób, aby w najmniejszym

Wraz z zastosowaniem procedury marży podatnik traci możliwość odliczenia VAT nali- czonego, co jest logiczną konsekwencją opodatkowania wartości dodanej (marży) sprzedawcy.

W drugim rzędzie autorka wskazuje na wewnętrzne podziały przestrzeni tekstowej, segmentację, czyli podział struktury treści tekstu na odcinki (np.. Pozycja otwarcia i

Osobiœcie pojmujê uzale¿nienie od alkoholu w kategoriach dynamicznego pro- cesu i traktujê jako coraz bardziej nasilaj¹ce siê sprzê¿enie potrzeby picia z nieunik- nionymi

13 września 2012 roku zmarł w wieku 83 lat profesor Griffith Edwards, założy- ciel National Addiction Centre – jednego z najlepszych na świecie ośrodków badań nad

Nie sposób nie zauważyć, iż propozycje krystalizującej się dziedziny są dla literaturoznawców zaproszeniem do współudziału w metodologicznym „koncercie nauk”, a

C zyż nie takiej postaw y uczy nas dziś Piotr, gdy w ypow iada przed Jezu sem słowa: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem..