• Nie Znaleziono Wyników

Uroczystość Świętego Jacka. Słowo Boże dziś: TO JEST CIAŁO MOJE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uroczystość Świętego Jacka. Słowo Boże dziś: TO JEST CIAŁO MOJE"

Copied!
8
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Słowo Boże dziś:

laprawdę, zaprawdę, po-

|wiadam wam: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Chlebem, który ja dam, jest moje Ciało za życie świata.

J 6, 51-58

rys. J. Kołodziejczyk

joiwgo

Chleba

a0s/

Uroczystość Świętego Jacka

ego cb'l‘c'

TO JEST CIAŁO MOJE Czyż człowiek mógłby pojąć, że Chrystus nazywa chleb swo­

im ciałem? Wierzący znająCia- ło Chrystusa, jeśli pamiętają że sami są Ciałem Chrystusa. I stać się musząCiałem Chrystu­

sa, jeśli chcą żyć Jego życiem.

(2)

OREMOS - 2 - OREMUS

BĄDŹCIE WDZIĘCZNI BOGU ZA NORMALNOŚĆ!

Czy m ożna być wdzięcznym nie widząc po­

wodów do tego? Czy można dziękować Bogu nie w iadomo za co? Bardziej widzimy powody do narzekania. Żyjemy w czasach, kiedy dokoła nas dzieją się cuda, ale równocześnie wcale ich nie widać. M y oczekiwalibyśmy zupełnie cze­

goś innego, czegoś więcej.

Spróbujcie wyobrazić sobie trochę inny Cho­

rzów, inny Śląsk, niż ten dzisiejszy. Śląsk, na którym by zbudowano trzy duże miasta, ale bez kościołów. Tylko trzy miasta: Tychy, Żory i Ja­

strzębie. Pracowałyby wszystkie kopalnie i huty, ale przy cenach, które dziś obowiązują zarabiali­

byście tylko 5-20 zł. Najbardziej widocznym efektem działalności tych miast byłoby wyda­

wanie mapy, co roku aktualizowanych, na której by zaznaczano, gdzie jeszcze można mieć m ałą działeczkę (ogródek 6-7 arów), albo gdzie m oż­

na iść nad wodę względnie do lasu. A to w szyst­

ko po to, abyście przy tak niskich zarobkach za sw oją ciężką pracę mogli się z tych działek utrzy­

mać. Skoro taką działkę musiałby na swoje utrzy­

manie mieć każdy, w praktyce oznaczałoby to, że na swój kawałek ziemi-żywicielki dojeżdżali­

byście i ponad 100 km. Tam spędzalibyście cały swój wolny czas od wiosny do jesieni, upraw ia­

jąc i zbierając wszystko co tam wyrośnie, a co pozw oli wam i waszym najbliższym przeżyć.

Oczywiście mapy te wskazywałyby jakie tere­

ny jeszcze nadają się pod uprawy, a jakie nie (szkody górnicze, zniszczenie środowiska natu­

ralnego, itp.). Czy możecie sobie to wszystko wyobrazić? To dobrze. Bo tam skąd do was dziś przybywam właśnie tak jest.

M iasto wydaje co roku odpowiednie mapki, zaznaczając tereny zniszczone bądź skażone

przez katastrofę w Czarnobylu w 1986 roku.

Tam praktycznie żadne dziecko przychodzące na świat nie rodzi się zdrowe. Obecnie przycho­

dzi pokolenie 15-17-latków, którzy noszą w so­

bie raka. W szpitalach nie ma często nic prócz spirytusu medycznego i dobrych lekarzy.

Co może zrobić ksiądz w tej sytuacji na tere­

nie wielkości waszej archidiecezji? Od 9 lat, od kiedy jestem na Białorusi, każdy kolejny raz, gdy przyjeżdżam do Polski, przekonuję się do stwierdzenia, że macie tutaj jednak więcej powo­

dów do dziękowania niż do narzekania. Pomimo tych trudności dnia codziennego, niedostatku i w wielu wypadkach biedy, wciąż macie jeszcze wiele normalności. Żyjecie naprawdę w śród cu­

dów, do których zbyt przyw ykliście, dlatego przestały być cudami. Trzeba docenić te najnor­

malniejsze w świecie rzeczy dnia codziennego i nauczyć się być za nie Bogu wdzięczni.

Przybywam dziś do Was, by prosić was o pomoc i modlitwę. Proszę o dary materialne, które pozw olą normalnie funkcjonować mścisławskiej parafii i choć po części zaradzić jej działalności charytatywnej.

Kościół p. w. W niebowzięcia N M P w Mści- sławiu był kompletnie zdemolowany. Obecnie powoli udaje nam się w miarę normalnie i syste­

matycznie prowadzićw nim prace remontowe.

Kończymy wstawiać okna, a następnie musimy zabrać się za dach. Staramy się ciągle coś napra­

wiać, odbudow yw ać, choć nasze m ożliw ości materialne są ograniczone, a niestety ceny mate­

riałów budowlanych dorów nują ju ż cenom w Polsce, przy nieporówny­

w a ln ie n i ­ skich docho­

dach ludno­

ści b ia ło ru ­ skiej.

O c z y w i­

ście musimy p r o w a d z i ć n a b ie ż ą c o d z ia ła ln o ś ć d u s z p a s te r­

sk ą na tere­

n ie p a ra fii.

(3)

OREMUS O R E M m Jej terytorium równe jest całej archidiecezji ka­

towickiej, więc przem ieszczanie się po niej wy­

maga dużych nakładów finansowych.

Pomagamy także w parafii trzem osobom, któ­

re uczą się Polsce. Gdyby nie nasza pomoc m a­

terialna nigdy nie byłyby w stanie uzyskać do­

brego wykształcenia.

Przyw ożąc jakiekolw iek ofiary zawsze zastanaw iam się najpierw, co przeznaczyć na cegiełki, a co na ludzi. Jest to mój największy dylemat, bo ludzi potrzebujących je st coraz w ięcej, a i świątynię chcem y wyremontować, by także tym w łaśnie ludziom służyła.

Zbliża się wrzesień, a więc i czas nowego roku szkolne­

go na Białorusi. Trzeba bę­

dzie znów otoczyć o p iek ą tych najbiedniejszych, którzy

nie są w stanie sami zadbać o sw oją edukację.

D zięki naszej pom ocy spora część dzieci m ścisław skich w ypoczyw a w Polsce. T rzeba będzie także część zebranych pieniędzy prze­

znaczyć na ich powrót do domu. Ktoś może po­

wiedzieć: O jaki luksus! Biedne dzieci białoru­

skie m uszą jeździć aż za granicę na w ypoczy­

nek, a nasze dzieci wypoczywają w Polsce! N o tak, ale musimy zrozumieć, że jest to być może

dla nich jedyna okazja do tego, aby zobaczyć i poczuć normalność: norm alne życie. M ogą ze­

tknąć się z otw artością i życzliw ością ludzi, m ogą poczuć, że są kochani, że ktoś się nimi opiekuje i o nich się troszczy. M ogą naocznie zetknąć się z naszą żywą wiarą: zobaczyć otwar­

te cały dzień kościoły, poczuć świętość niedzieli obserwując rzesze wiernych udających się co niedzielę do kościoła. M ogą wreszcie posm akow ać praw ­ d ziw eg o p rz e ż y w a n ia n ie ­ dzielnej Eucharystii w w ypeł­

nionym po brzegi rozm odlo­

nym i rozśpiew anym polskim kościele. To właśnie chcemy im przez te w yjazdy w akacyjne pokazać. N iech się n ap atrzą niech tęsknią do tej norm alno­

ści, bo to jest przecież to po­

kolenie, które być m oże spo­

niew ierany i um ęczony K o­

ściół na Białorusi odbuduje i umocni.

Jak ju ż powiedziałem chcemy rozpocząć re­

perację dachu na kościele w M ścisławiu i jak Bóg pozwoli to go też i przed zim ą pomalować.

Oczywiście będzie to wszystko możliwe dzię­

ki waszemu wsparciu i tym wszystkim, do któ­

rych się o pomoc zwróciłem. Szczerze wam je ­ stem wdzięczny i zapewniam o m odlitwie mojej i moich parafian. ks. K a ro l T O M E C K I

Serdecznie dziękuję Księdzu Proboszczowi i Parafianom od św. Józefa w Chorzowie za życzli­

wość i otwartość.

Cieszymy się na Białorusi, że możemy liczyć na Waszą pomoc.

Szczęść Boże

V t . * 4 t b * ks. Karol TOMECKI

proboszcz parafii p. w.

Wniebowzięcia NMP

w Mścisławiu

P. S. Nasza pomoc materialna wyniosła 4.300 zł.

(4)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela Uroczystość św. Ja cka , kapl. - słow nego patrona m etropolii katow ickiej 17 sierpnia 2003 STANOWA PIELGRZYM KA KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH

OREMUS - 4 - OREMUS

730 Za + męża i ojca Józefa CIERPKĘ w 30. dn. po śm.

900 Za + matkę Franciszkę PISULA w r. ur.

1030 1. Za + Czesława KURZYNOGA w 30. dn. po śm. oraz za ++ lok. z domu przy ul.

Nowej 2 - M sza św. of. od współlokatorów 2. Za parafian, ofiarodawców i dobrodziejów 1200 (dziękczynna): w int. dzieci Karoliny i Marcela

1500 1. Za ++ m ęża Ryszarda PYKA w r. ur., ojca Alfreda PY K A w r. ur. oraz matkę Helenę w 6. r. śm.

2. Za + m ęża i ojca Henryka M AM ZER w 20. r. śm. oraz za ++ rodz. Jana i Walerię M A M ZER

163() N ieszpory

1700 Za + męża i ojca Józefa W ÓJCIK w r. śm.

P oniedziałek 18 sierpnia 2003

g o o Za + matkę Gertrudę ŁAZIK w r. śm.

1800 1.

2. Za + męża Wacława BALON w 6. r. śm. oraz za ++ z rodzin BALON-OSADA W torek W spom nienie dow olne św. J a n a E udesa , kapl. 19 sierpnia 2003

800 Za + męża i ojca Ewalda KOM ANDER w 23. r. śm.

1800 Za + Bolesławę W INIAREK z ok. imienin

Środa W spom nienie św. B ernarda, opata i dK 20 sierpnia 2003

8o ° 1.

2. Za + matkę M ałgorzatę HAJDUK w 18. r. śm.

1800 1. Za + Elżbietę WALKUR w 1. r. śm.

2. Za + brata Leonarda KLECHA w 4. r. śm.

Czw artek W spom nienie św. P iusa X , pap. 21 sierpnia 2003

8o ° 1. Za + Zenonę DYBAŁA w 30. dn. po śm. - M sza św. of. od lok. z domu p rzy ul.

Katowickiej 134

2. Za + m ęża i ojca Jana ORSZULAK w 30. dn. po śm.

1800 1. Za ++ Irenę DUDA w 1. r. śm. i Ryszarda DUDA w 5. r. śm.

9

1 9(K.

L.

Trzecia nauka przedślubna w kanclearii parafialnej

Środa W spom nienie N M P Królowej 22 sierpnia 2003

740 Godzinki ku czci NM P

800 1. (dziękczynna): w pewnej intencji z ok. ur.

2. (dziękczynna): w int. solenizantki Krystyny SZYRA z ok. 50. r., ur., a także za + męża Teodora SZYRA w 7. r. śm.

1800 1. Za + matkę Różę M A CIEJEW SKĄ w 5. r. śm. oraz za + ojca Józefa i ++ z rodz.

M ACIEJEW SKI-BREGULLA-SZROT 2. Za + ojca M ariana BĄKA w 1. r. śm.

(5)

OREMUS - 5 - OREMUS

Sobota___________________ W spomnienie dowolne św. Róży z Lim y, dz._______ 23 sierpnia 2003 740 Godzinki ku czci NM P

800 Za + ojca Stefana BILSKIEGO w r. śm.

1200 (ślub rzymski): w int. nowożeńców Zbigniewa CZAJORA i Beaty SOPATA 1300 (ślub rzymski) :w m t nowożeńców Grzegor/iiB ORKO WSKIEGO i Malwiny BORKOWSKIEJ 1400 (ślub rzymski): w int. nowożeńców M arcina W ŁOSEK i Katarzyny MORAWIEC 1500 (ślub rzymski): w int. nowożeńców Krzysztofa PARAFINIUKA i Izabeli MOSZ 17°° Godzina Święta (okazja do Spowiedzi św. i adoracji Najświętszego Sakramentu) 1800 1. (dziękczynna): w int. Jana z ok. 60. r. ur. oraz o bł. B. dla całej rodziny /TD/

2. (dziękczynna): w int. jubilatów Krzysztofa i Doroty ZELBERT z ok. 15. r. śl. oraz o bł. B. dla Bartłomieja i Pauliny

N iedziela__________________________ X X I Niedziela Zwykła__________________ 24 sierpnia 2003 730

900 Za + ojca Jana W ĘGRZECKIEGO w 10. r. śm.

1030 (dziękczynna): w int. kościelnego Tomasza KULIKA z ok. 20. r. śl. - Msza św. of. od duszpasterzy i pracowników parafii

1200 1500

1630 N ieszpory 1700

w godzinach od 10.00 do 13.00, odbędą się festyny dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście podczas wakacji.

W programie: konkursy, gry i zabawy oraz program artystyczny przygotowany przez Amatorski Teatr Muzyczny „KROPLA”.

Organizatorzy „LATA 2003 W MIEŚCIE” Miejski Ośrodek Re- krezcji i Sportu w Chorzowie, Związek Górnośląski koło „Pnioki”

oraz Starochorzowski Dom Kultury serdecznie zapraszają

ŁATO 2 0 0 3 w M IEŚCIE

W dniach:

18.08 (poniedziałek) Placu im. A. Mickiewicza

na Osiedlu „Pnioki” (teren boiska) w Skansenie na terenie WPKiW na skwerze przy ul. Grunwaldzkiej i ul. 11 Listopada

19.08 (wtorek)

20.08 (środa)

22.08 (piątek)

'/ ! B J S K l O Ś R O D E K

R ć K R U A C J i ! S P O R T i** \ E -S t .¿i'- STAROCHORZOWSKI

DOM KULTURY

(6)

ORBMUS - 6 OREMUS

O G ŁO S ZE N IA PARAFIALNE

Za każdą ofiarę złożo­

n ą dziś na now ą chrzciel­

nicę składamy serdeczne

„B ó g z a p ła ć ” . W in t.

wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów odprawio­

n a zostanie M sza św. o godz. 10.30.

Dziś świat żeński na­

szej archidiecezji pielgrzy­

muje do Piekar Śl. P iel­

grzymka je st niezwykle starą i cenioną form ą kultu religijnego. Trud wędrówki, połączony z rozważaniem Słowa Bożego, chwilą zastanowie­

nia nad w łasnym życiem i przystąpieniem do sakramentu pokuty, to piękny dar, jaki możemy złożyć Panu Bogu. Pielgrzymowanie to wysi­

łek, to wyjście ze swojej codzienności naprze­

ciw Bogu, który wzywa nas do ciągłego podąża­

nia naprzód ku drodze ku doskonałości. To rów ­ nież metafora naszej codzienności - wszak całe nasze życie jest pielgrzym ką do Domu Ojca. Tę drogę odbywamy we wspólnocie z innymi - tymi, których Bóg na niej postawił. Pamiętajmy dziś o pielgrzymach w naszych modlitwach. W szyst­

kich parafian, a w szczególności rodziny i zna­

jom ych naszych kobiet i dziewcząt, które podję­

ły trud pielgrzym owania, zapraszamy na uro­

czyste powitanie pielgrzymki, które odbędzie się ok. godz. 18.00 na ul. Krzyżowej.

W środę (20.08) W spomnienie św. Bernar­

da z C lairvaux, opata i doktora Kościoła - patrona pszczelarzy. O godz. 19.00 w kancelarii parafialnej trzecia nauka przedślubna.

W szystkich narzeczonych naszej parafii in­

formujemy, że zm ieniony został termin D nia Skupienia dla N arzeczonych Parafii Dekanatu Chorzów, który odbędzie się ju ż 13 września br. o godz. 16.30 w krypcie. Uczestnictwo w dniu skupienia je st jednym z etapów przygoto­

wania do przyjęcia sakramentu M ałżeństw a i obok trzech nauk przedślubnych jest obow iąz­

kowe. D otyczy to wszystkich, którzy planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński do grudnia br.

W piątek (22.08) Wspomnienie NM P K ró­

lowej. „Maryja je s t naprawdę godna otrzymać cześć, chwałę, władzę - poniew aż je s t pełna ła­

ski, Najświętsza (...) nieporównanie z najwięk­

szym i świętymi i najwyższymi aniołam i wyższa (...)- bowiem cudownie weszła w pokrew ieństw o z sam ą Trójcą Przenajświętszą przez Tego, który z sam ej swojej istoty je s t nieskończonym m ajesta­

tem, Królem królów i Panem nadpany. (...) Jezus je s t wiecznym Królem wieków p rzez sw oją natu­

rę, M aryja je s t Królową przez ła s k ę ” - mówił 13.V.1946r. papież Pius XII.

O godz. 7.40 w tym dniu odśpiewam y G o­

dzinki ku czci N M P W tym dniu 78. urodziny obchodził będzie pochodzący z naszej parafii ks.

Edward W IECZOREK, przebywający obecnie na emeryturze w Olzie.

W sobotę (23.08) Wspomnienie dowolne św.

R óży z Limy, dziewicy. O godz. 7.40 odśpiew a­

my G odzinki ku czci NMP, a od godz. 17.00 zapraszamy na Godzinę Świętą.

W przyszłą niedzielę (24.08) XXI N iedzie­

lę Zwykłą kolekta przeznaczona będzie na za­

płacenie sierpniowego rachunku za energię elek­

tryczną.

Przypominamy, że w dalszym ciągu trwa ak­

cja „W YPRAW KA DLA UCZNIA” . Swoje dary w postaci różnego rodzaju pomocy i przyborów szkolnych prosimy składać w kancelarii parafial­

nej, a także do wystawionego przy ambonie ko­

sza.

W szystkich, którzy chcą zakupić sprowadza­

ne przez parafię miesięczniki katolickie „Róża­

niec” i „Nasza Arka” prosimy o kontakt z p. U r­

szulą KOPEĆ. W związku ze zmianami w roz­

prow adzaniu prasy w naszej parafii prosimy o zgłaszanie się w sprawie ich prenum eraty w skle­

piku parafialnym.

W ostatnim miesiącu zauważyliśmy dość nie­

pokojące i dziwne zjawisko. W ogrodzeniu cmen­

tarza od ul. Łagiewnickiej zostało zniszczone be­

tonow e przęsło, co pozwoliło swobodne prze­

chodzić użytkownikom znajdujących się na prze­

ciw ogródkom działkowym w celu... czerpania wody z basenu w tylnej części cm entarza i wy­

noszenia jej na teren działek. Tak więc „wodne m rówki” utw ierdzają wielu w przekonaniu, że głupota ludzka nie zna granic. Szkoda tylko, że naraziło to parafię nie tylko na koszty związane z większym zużyciem wody, ale zw iększyło ten koszt jeszcze o wykonanie nowego przęsła.

(7)

OREMUS OREMUS

Z DZIEJÓW PARAFII ŚW.

Listopad______________________________1960 Adwent - na specjalne rozporządzenie ks. Pry­

masa St. W yszyńskiego Roraty w w iększych parafiach miejskich odprawiane m ogły być tak­

że wieczorem. W naszym kościele M sze św.

roratnie odprawiane były codziennie o godz. 6.00 i w środy o godz. 19.00.

Grudzień_____________________________ 1960 08 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

W tym dniu obowiązywał post ścisły (ilościo­

wy i jakościowy). Msze św. w tym dniu były o godz.: 6.00, 7.00, 8.00 (w int. w szystkich m ęża­

tek) i o 19.00 (w int. panien). O godz. 18.30 uroczyste Nieszpory. Przed tą uroczystością od­

było się Triduum dla wszystkich panien naszej parafii.

18 - parafia gościła ks. Grudnioka, któ­

ry w związku z przedświąteczną akcją antyalkoholową głosił kazania pod ha­

słem „Święta Bożego N arodzenia bez alkoholu”.

25 - tego dnia podczas N ieszporów św iątecznych dorośli i dzieci naszej parafii złożyli „Dar Ołtarza” .

28 - Święto Świętych Młodzianków. O godz. 8.00 M sza św. w int. wszystkich dzieci parafii.

31 - M sza św. na zakończenie starego roku 1960.

Statystyka roku przedstawiała się następująco:

Chrzty - 233 (132 ch, 101 dz, 34 nieślubne);

Pogrzeby - 144 (61 m, 60 k, 23 dz);

Śluby - 133

Odwiedziny chorych - 419

1 Komunia Św. - 267 (136 ch, 131 dz) Wczesna Komunia św. - 14 (7 ch, 7 dz) Komunii św. rozdano: 91.300 Nawrócenia - 2

Zapomoga dla ubogich - 21.428 zł

Styczeń_______________________________1961 Od Nowego Roku Chrzty św. odbywały się będą przy nowej chrzcielnicy w kościele.

2 - Uroczystość Najświętszego Im ienia Jezus. O godz. 7.00 M sza św. dla dzieci, a po niej adora­

cja żłóbka.

11 i 15 - w domu parafialnym przy ul. Pudler- skiej odbyły się uroczystości gw iazdkow e dla kobiet i mężczyzn naszej parafii. Rano sprawo­

wane były w ich intencji Msze św., a po połu­

dniu organizowano spotkania gwiazdkowe, l l - o godz. 8.00 Msza św. za zmarłych górni-

JÓZEFA W CHORZOWIE

ków naszej parafii.

1 5 - o godz. 14.30 zamiast katechizacji dzieci szkolne odśpiewały w kościele Godzinki ku czci NM P.

Luty_________________________________ 1961 Nabożeństwa wielkopostne: co niedzielę o godz.

14.30 D roga K rzyżowa (bez organ), o godz.

15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w każdy piątek o godz. 7.00 D roga Krzyżowa.

M arzec __________________________ 1961 12-19 - rekolekcje wielkopostne głosili OO. Fran­

ciszkanie z Panewnik.

Kwiecień_____________________________ 1961 2 - Wielkanoc. O godz. 5.00 Rezurekcja.

17 - w Domu Parafialnym przy ul. Pudlerskiej odbyła się uroczystość „św ięconego” dla męż­

czyzn parafii.

M ai___________________________ 1961 Od 1 maja w każdą niedzielę w kościele św. Jadwigi, św. Barbary i W niebowzię­

cia NM P w Chorzowie o godz. 5.00 od­

prawiane były M sze św. dla wyciecz­

kowiczów.

7 - U roczystość odpustow a. O godz.

11.00 Suma odpustowa, o godz. 15.00 N ieszpory.

28 - Pielgrzym ka stanowa mężczyzn do Piekar Śl.

Czerwiec_____________________________ 1961 1 - Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość I Komunii św. w parafii. Po M szy św. o godz.

9.45 procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy znajdujących się przy ulicach: Dombka, Pudler­

skiej, P. Findera i Krzyżowej.

Przez cały czerwiec o godz. 19.00 odbywało się w kościele nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa.

12-14 - odbyło się Triduum dla m łodzieży koń­

czącej szkołę podstawową.

Lipiec________________________________ 1961 2 - odbyła się pielgrzymka naszej parafii do Pie­

kar Śl. O godz. 5.30 m sza św. w naszym koście­

le za parafian i pątników, o godz. 6.30 zbiórka pielgrzymów na placu kościelnym, o godz. 6.45 wymarsz w kierunku Piekar ŚL, o godz. 10.30 M sza św. na w zgórzu kalw aryjskim , o godz.

13.00 obchody. Pow rót nastąpił o godz. 19.30.

(c. d. n.) przyg. G rzegorz ZIELIŃSK I

(8)

OREMUS - 8 OREMUS

30GEKII3ANT0M

Naszemu kościelnemu Tomaszowi KULIKOWI

w dniu 20. urodzin Krystynie SZYRA w dniu 50. urodzin

Janowi w dniu 60. urodzin

Składamy najserdeczniejsze życzenia J U B I L A T O M

Krzysztofowi i Dorocie ZELBERT z okazji 15. rocznicy ślubu

Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze wspólne lata_____

UOWOŻEtiCOM

Bogdanowi WIECZORKOWI i Monice PARYSEK Sławomirowi KOPEĆ i Iwonie SIKORSKIEJ Sławomirowi KOWALCZYKOWI i Katarzynie SOŁTYSIK

Życzymy wielu łask Bożych na wspólnej drodze życia

55. KRZYZ Roman NYGAAnna

2APQWIED31

Chorzów, ul. ks. A. Stabika 8/20 Szczekociny, Dąbrówka 23

CWR3E5T ŚW. P R 2 Y 3 fU

Katarzyna OTAWA Wiktoria KAFFANKE

Dominik SZKALNNY

Kamil ZABOROWSKI Mateusz KRUBNER

Mateusz JAREK

ODESSO DO i>AUA

śp. SITEK Stanisława zd. KRYGOWSKA lat 77 śp. SZMAJDKA Marian lat 57

śp. BIEDROŃ Antoni lat 81 śp. KĘDZIORA Jan lat 74 śp. JANUSZEK Ewald lat 58

śp. WOŹNICZOK Maria zd. KARWATH lat 91 śp. PIASZCZYK Czesław lat 67

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...

Ib/fi) Adres redakcji: 41-500 Chorzów ul. Ł ag iew n ick a 17

¡Qk tel. 2 4 9 -8 1 - 9 9 (wtorki 1700- 1900), fa x : 2 4 9 8 6 4 4 PISMO PARAFII ŚW JÓZEFA e_ma^ oremus@poczta.onet.pl Nakład: 1200 szt.

w CHORZOWIE ^ www.chorzow-jozef.katowice.opoka.org.pl

ukazuje się mi i

7

.io.i

993

roku

www.parafia-sw.jozefa-w-chorzowie.prv.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Za tydzień 11 czerwca mamy Boże Ciało. Niech Wam Pan

Chapter 3 investigates ergonomic factors that can influence surgical training efficiency in several aspects by adopting the ergonomic guidelines for the OR and

Bernwarda, a także 0 niewielkiej zapewne jej dostępności w naszym kraju, postarałem się przynajmniej zasygnalizować problematykę artykułów składających się na I tom księgi..

Rodzi się więc zasadnicze pytanie: w jakim stopniu nauczanie Jana Pawła II odnoszące się do problematyki ludzkiej wolności może być dla środowiska na- uczycielskiego i

Pewnym usprawiedliwieniem dla niektórych z tych braków może być fakt, iż książka ta nie jest rozprawą naukową, jej styl ma charakter bardziej rozważań niż

Jeśli chodzi o zawartość Poligloty z Antwerpii, to teksty hebrajski i grecki Septuaginty zaczerpnięte zostały z Poligloty z Alcalá, natomiast wydanie greckie Nowego Testamentu

Die Person reprä- sentiert nicht nur die Werte, die sie besitzt, sondern ist ein Wert an sich selbst, dem etwas in der Tätigkeit würdemäßig passen oder nicht passen kann, der

Temat: Boże Ciało- utrwalenie.. Żal

Kapłan modli się, bierze chleb, pochyla się i wypowiada słowa, które Pan Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje” (Mt 26,26b). W

Kapłan modli się, bierze chleb, pochyla się i wypowiada słowa, które Pan Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje” (Mt 26,26b).. W

Nauczyciel podaje cele w języku ucznia: będę wiedział, kiedy w Kościele obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych; będę potra- fił wyjaśnić, czym jest tajemnica

Wpis do parafii z jednej strony jest wyrazemm dobrej woli i chęci indetyfikowania się ze wspólnotą katolicką czy też misją duszpasterską, a z drugiej jest

Dziedzic z żoną wszedł przez zakrystię, nad którą znajdował się chórek, a obok na ławkach przy samym ołtarzu zasiadła jego rodzina.. Organiście oznajmiono, że dziedzic już w

Program Gospodarczy Rządu "Przedsiębiorczość—Rozwój—Praca”, Narodowy Plan Rozwoju 2004—2006, a także w innych średnio i długookresowych dokumentach

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza,

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mo- jej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie

„Tezcatlipoca odsunął się i wyszedł; ułożył się z Ihuilmecatlem i razem wyśmiewali się i naigry ­ wali z niego [z króla], [Ihuilmecatl] powiedział: »W samą

REJESTRACJA DZIECI NA RELIGIE ROK 2019-2020- Proszę pamietac, że zaczyna się rejestracja dzieci na religię .Wszystkie dzieci muszą byc zapisane co

– Jest to także okazja do spotkania dawno niewidzianych przyjaciół, wspólnej modlitwy i poczucia jedności – zapewniają Klaudia Rosińska ze Słupska, Ba- sia Drozdek

Jako ostatni również Cimabue napił się tej wody i poczuł się jakby odrodzony.. Ta woda miała

Zdarza się, będąc gdzieś w świecie, że wpisujemy do wyszukiwarki internetowej pytanie: „Gdzie jest milonga?” - gdzie spotykają się ludzie, którzy tańczą tango

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny (Mt 3,4), głosił dobrą nowinę i dawał każdemu, kto

Hospicjum stacjonarne jest wskazane, kiedy dole- gliwości, w szczególności bólowe, bardzo się nasilają, pacjent staje się niesa- modzielny, a rodzina niewydolna