• Nie Znaleziono Wyników

Z ostań Pitagorasem M U M

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Z ostań Pitagorasem M U M"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

ϑ†œ‹‡Ă‘™‡‹™‡”•›–‡–›ƒ–‡ƒ–›…œ‡

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego

Regulamin konkursu

Z ostań P itagorasem – M U M

dla uczniów szkół średnich biorących udział w projekcie Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

w roku szkolnym 2012/2013

1.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Rzeszowski w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.

2.

Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3.

Celem konkursu jest:

 upowszechnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów i uczennic,

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów i uczennic,

 rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów i uczennic,

 wdrażanie uczniów i uczennic do logicznego myślenia,

 wykorzystanie wiedzy i umiejętności matematycznych w sytuacjach praktycznych,

 kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia oraz stymulowanie pracowitości i wytrwałości uczniów i uczennic,

 promowanie dorobku i osiągnięć uczniów i uczennic.

(2)

4.

Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic będących uczestnikami zajęć wyrównawczych projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

zwanych dalej Uczniami.

5.

Konkurs jest dwuetapowy:

Etap I – trzyczęściowe eliminacje w formie elektronicznej Etap II – finał

6.

Terminarz

Etap I konkursu odbywa się drogą elektroniczną na platformie e-lerningowej projektu i jest podzielony na trzy części.

Pierwsza część odbędzie się w terminie 15.11.2012- 02.01.2013.

Druga część odbędzie się w terminie 10.12.2012 – 13.01.2013.

Trzecia część odbędzie się w terminie 07.01.2013 – 03.02.2013.

Etap II jest dwuczęściowy i odbędzie się 02.03.2013:

• dla uczniów z województwa małopolskiego w Krakowie w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 6,

• dla uczniów z województwa podkarpackiego w Rzeszowie w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Rejtana 16,

• dla uczniów z województwa lubelskiego w Chełmie w budynku PWSZ w Chełmie przy ulicy Wojsławickiej 8b.

Ogłoszenie wyników etapu II – 30.04.2013.

.

7.

Poprawa i ocena prac konkursowych Etap I.

W każdej części tego etapu uczniowie rozwiązują na platformie e-lerningowej zestaw testów jednokrotnego wyboru zawierający 10 zadań.

(3)

Każde zadanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź. Uczeń ma prawo w każdej chwili powrócić do rozwiązywania zadania. Zawsze brana jest pod uwagę ostatnio udzielona i zatwierdzona odpowiedź.

Punktacja:

• Poprawna odpowiedź – 3 pkt,

• Brak odpowiedzi lub odpowiedź nie wiem - 0 pkt,

• Niepoprawna odpowiedź – (-1)pkt,

Punkty uzyskane w poszczególnych testach są sumowane. Ponadto sumowany jest czas rozwiązywania testów. Czas rozwiązywania testów jest liczony jako suma czasów rozwiązywania poszczególnych zadań.

Czas rozwiązania zadania jest liczony od momentu rozpoczęcia jego rozwiązywania do momentu zatwierdzenia odpowiedzi. Po zatwierdzeniu rozwiązania nie ma możliwości powrotu do edycji zadania, dla którego zatwierdzono wynik. Od momentu rozpoczęcia rozwiązywania zadania do momentu zatwierdzenia odpowiedzi można wylogować się i zalogować na nowo do systemu e-lerningowego. Wyjście z systemu w czasie rozwiązywania zadania nie powoduje przerwania naliczania czasu rozwiązywania zadania. Zadanie w którym odpowiedź nie została zatwierdzona jest traktowane jak zadanie nierozwiązane.

Po etapie I konkursu zostają utworzone dwie listy: „Lista rankingowa I”

oraz „Lista rankingowa II” oddzielnie dla każdego województwa.

O miejscu na „Liście rankingowej I” decydują w podanej kolejności następujące kryteria:

• wyższe miejsce ma ten uczeń, który ma większą sumę punktów z trzech testów,

• spośród uczniów o tej samej sumie punktów z testów, wyższe miejsce ma ten uczeń, który udzielił więcej poprawnych odpowiedzi

• jeśli poprzednie kryteria nie rozstrzygną, wyższe miejsce ma ten uczeń, który miał krótszy łączny czas pisania testów.

„Lista rankingowa II” składa się z list rankingowych utworzonych dla każdej szkoły oddzielnie wg tych samych zasad co „Lista rankingowa I”.

Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczniowie wg. następujących kryteriów:

a) 22-ch pierwszych uczniów „Listy rankingowej I” dla województwa lubelskiego.

(4)

b) 21-tu pierwszych uczniów „Listy rankingowej I” dla województwa małopolskiego.

c) 23-ch pierwszych uczniów „Listy rankingowej I” dla województwa podkarpackiego.

d) Z „Listy rankingowej II” wykreśla się uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu na podstawie „Listy rankingowej I” z punktów a), b), c).

e) Z tak powstałej w punkcie d) „Listy rankingowej II” wybiera się po trzech najlepszych uczniów w danej szkole.

f) W przypadku braku odpowiedniej ilości osób na „Liście rankingowej I”

dla danego województwa decyzję o zwiększeniu ilości osób kwalifikowanych dla innych województw podejmuje Menadżer Projektu.

g) W przypadku gdy liczba osób na „Liście rankingowej II” dla danej szkoły jest mniejsza od trzech następuje:

1) Wyliczenie różnicy pomiędzy liczbą 3 a ilością osób na „Liście rankingowej II” dla tej szkoły,

2) Zwiększenie ilość osób zakwalifikowanych z „Listy rankingowej I” odpowiedniej do województwa z którego jest rozpatrywana szkoła o wyliczoną w poprzednim punkcie różnicę,

3) Powtarza się wybór osób według punktów a)-g) dla nowej liczby osób zakwalifikowanych z „Listy rankingowej I”

ustalonej w Punkcie g.2 tej procedury.

h) W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do etapu II, jej miejsce zajmuje następna osoba z „Listy rankingowej II” dla danej szkoły.

Menadżer projektu może zwiększyć ilość osób kwalifikowanych do finału z

„Listy rankingowej I” lub „Listy rankingowej II”.

Etap II.

W pierwszej części uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru złożony z 20 pytań.

W drugiej części uczniowie rozwiązują 5 zadań otwartych.

Punktacja zadań i czas ich rozwiązywania będą zawarte w zestawie.

Pomiędzy obiema częściami konkursu przewidziana jest ok. 1 godzinna przerwa obiadowa.

Zadania etapu II poprawia niezależna komisja wyłoniona na drodze przetargu nieograniczonego.

(5)

Uczniowie zostają podzieleni na 2 grupy szkół (grupę liceum ogólnokształcącego lub profilowanego i grupę technikum czteroletniego).

Lista laureatów konkursu jest tworzona oddzielnie dla każdego województwa w podziale na uczniów liceum ogólnokształcącego lub profilowanego i uczniów technikum czteroletniego, wg następujących kryteriów:

• wyższe miejsce ma ten uczeń, który ma większą sumę punktów z obu zestawów zadań,

• spośród uczniów o tej samej sumie punktów z obu zestawów zadań, wyższe miejsce ma ten uczeń, który miał wyższe miejsce na „liście rankingowej I” etapu I konkursu.”

8.

Nagrody

Nagrodą główną jest wyjazd 45 osób na letni obóz matematyczny (termin i miejsce zostaną podane podczas finału).

Nagrodę główną otrzymuje:

• 16 najwyżej sklasyfikowanych uczniów z listy laureatów województwa podkarpackiego,

• 14 najwyżej sklasyfikowanych uczniów z listy laureatów województwa małopolskiego,

• 15 najwyżej sklasyfikowanych uczniów z listy laureatów województwa lubelskiego,

przy czym podział nagrody głównej dla uczniów zostanie dokonany proporcjonalnie do liczby uczestników finału z danej grupy szkół w danym województwie.

Uczeń za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego jest zobowiązany potwierdzić udział w letnim obozie matematycznym, który jest nagrodą główną, w terminie do 27.05.2013. Potwierdzenie musi być złożona w formie pisemnej na adres Centralnego Biura Projektu. Organizator prosi o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne Centralnego Biura Projektu (tel.

17 872 13 04).

W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu na obóz nagroda główna przechodzi na następnego ucznia wg kolejności z odpowiadającej uczniowi rezygnującemu listy laureatów. W tym przypadku organizator konkursu kontaktuje się telefonicznie z uczniem/przedstawicielem ustawowym ucznia, na którego przeszła nagroda. Przedstawiciel ustawowy ma wyrazić zgodę lub

(6)

odmówić przyjęcia nagrody w ciągu 24 godzin. W przypadku braku odpowiedzi organizator uznaje że odpowiedź jest negatywna i nagroda przechodzi na następnego ucznia wg zasad j.w.

9

. W przypadku zaistnienia zdarzeń nie przewidzianych w niniejszym regulaminie ostateczna decyzja należy do Menadżera projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne i jest ostateczna. Regulamin konkursu może ulec zmianie w formie aneksu

10.

Zakres materiału i literatura stanowią zał. 1 do regulaminu

Rzeszów 02.11.2012r.

(7)

zał. nr 1 do regulaminu konkursu „Zostań Pitagorasem – MUM”

Zakres materiału do konkursów „Zostań Pita- gorasem – MUM” dla uczniów szkół średnich bio- rących udział w projekcie Młodzieżowe Uniwer- sytety Matematyczne w roku szkolnym 2012/2013 1 Ciągi

Definicja ciągu, ciąg liczbowy, sposoby opisywania ciągów. Ciągi monotoniczne.

Ciągi ograniczone. Suma n-początkowych wyrazów ciągu. Ciąg arytmetyczny i jego własności. Ciąg geometryczny i jego własności. Ciąg arytmetyczny i geo- metryczny - zadania łączne.

2 Stereometria

Proste i płaszczyzny w przestrzeni. Twierdzenie o trzech prostych prostopa- dłych. Kąt między prostą a płaszczyzną. Graniastosłupy - własności, pola po- wierzchni i objętości. Ostrosłupy - własności, pola powierzchni i objętości. Wie- lościany foremne. Przekroje płaskie graniastosłupów i ostrosłupów. Bryły obro- towe - walec, stożek, kula; pola powierzchni i objętości brył obrotowych.

3 Funkcja potęgowa i wykładnicza

Funkcja potęgowa i jej własności. Równania i nierówności potęgowe. Funkcja wykładnicza i jej własności. Równania wykładnicze. Nierówności wykładnicze.

4 Funkcja logarytmiczna

Pojęcie logarytmu. Własności logarytmów.

1

(8)

5 Kombinatoryka i rachunek prawdopodobień- stwa

Permutacje. Wariacje bez powtórzeń. Wariacje z powtórzeniami. Kombinacje.

Zadania kombinatoryczne. Prawdopodobieństwo i jego własności. Prawdopodo- bieństwo klasyczne.

Literatura

1. Witold Bednarek, Zbiór zadań dla uczniów lubiących matematykę, Gdań- skie Wyd. Oświatowe, Gdańsk 1995

2. Witold Bednarek, Szkice o liczbach funkcjach i figurach, Oficyna Wydaw- nicza Tutor, Toruń 2003

3. Witold Bednarek, Jeśli lubisz matematykę, cz. I , Wydawnictwo NOWIK, 2009

4. Witold Bednarek, Jeśli lubisz matematykę, cz. II , Wydawnictwo NOWIK, 2010

5. Witold Bednarek, Jeśli lubisz matematykę, cz. III , Wydawnictwo NO- WIK, 2011

6. Mirosław Grabowski, Karol Szymański, Zbiór zadań dla uczniów szkół średnich o zainteresowaniach matematycznych, WSiP, Warszawa 1991 7. Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka. Pod-

ręcznik do liceów i techników. Klasa III. Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, Warszawa 2003

8. Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda, Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa III. Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, Warszawa 2003

9. Dariusz Kulma, Kwadratolandia - matematyczne wyzwania, Wydawnictwo Elitmat 2009

10. Maria Małek, Zbigniew Marciniak, Agnieszka Sułowska, Paweł Traczyk, Testy dla licealistów. Matematyka (z serii: Maturalnie, że zdasz!), WSiP, Warszawa 2000

11. Henryk Pawłowski, Olimpiady i konkursy matematyczne, Oficyna Wydaw- nicza Tutor, Toruń 2006

2

(9)

12. Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk, Zadania z matematyki dla olim- pijczyków, Oficyna Wydawnicza Tutor, Toruń 2001

13. Anna Zalewska, Edward Stachowski, Michał Szurek, I Ty zostaniesz Eu- klidesem - Klasa 3. Podręcznik, Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Wydawniczo-poligraficzna ADAM, Warszawa 2003

14. Anna Zalewska, Edward Stachowski, I Ty zostaniesz Euklidesem - Klasa 3. Zbiór zadań, Zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna Wydawniczo- poligraficzna ADAM, Warszawa 2003

3

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie

Konsument lub jednoosobowy przedsiębiorca, dla którego umowa nie ma charakteru zawodowego ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). Konsument lub

Udzielający zamówienie jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku zawinionego podjęcia przez osoby, za pomocą których

Na zajęciach powinieneś posiadać akty prawne niezbędne do pracy na ćwiczeniach (Konstytucja RP, literatura podana przez prowadzącego na pierwszych zajęciach, inne akty prawne

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy wypracowanie produktów określonych przez zamawiającego poprzez świadczenie usług animacyjnych dla środowisk lokalnych,

Da Baudouin de Courtenay selbst auch zu dieser Gruppe der bahnbrechenden Forscher gezählt werden muss, darf uns nicht wundern, dass er die mangelnden Kenntnisse von

a. Ustalenia konkretnych terminów instalacji sprzętu sieciowego u poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. Wykonawca

W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, w szczególności z powodu ich złej jakości, Wykonawca

Osoby wykonujące usługi opiekuńcze, nie mogą być karane, winny być sprawne fizycznie i intelektualnie (bez orzeczonego stopnia niepełnosprawności, chyba, że

Wśr6d przyczyn tego stanu stanu rzeczy sze okażą się dogodne dla kolonizac:ji zDaJduJe sIę zarówno czynniki przypadkowe, Jak I zasadnicze objawy koniunkturalne.. wzmożone przez

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania (obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji

Zamawiający odbierze od pacjenta i przekaże Wykonawcy zgodę na przetwarzanie danych osobowych pacjenta przez Wykonawcę, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy

Za najkorzystniejszą została uznana OFERTA Nr 9 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane „DABOR” Radosław Truszkowski, ul.. Zestawienie

Jednak, czy tak się stanie, tego nie wiemy.. Przygotowaliśmy dla Was, naszych czytelników, nowy numer „Ikarka” i żywimy nadzieję, że spodoba Wam się ten jesienny numer

Dostawa polega na dostarczeniu sprzętu do jednostek Zamawiającego, zlokalizowanych w Toruniu, wniesieniu sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz

MAKI ZAPIECZONE W TEMPURZE +3 zł.. Stworzone zgodnie z założeniem stylu izakaya, gdzie idea dzielenia się i wielowymiarowość kulinarnych doświadczeń idą w parze.

Na ostateczną kwotę ma wpływ ilość uczestników (tylko wtedy jeśli jest naprawdę znacząca) oraz dojazd do miejsca animacji.. Jednak w większości przypadków 500 zł to

Jeden mol jednoatomowego gazu doskonałego poddano cyklowi przemian: izobara od 1 do 2, izochora od 2 do 3, izoterma od 3

Komunikowanie się za pomocą Internetu, który jest medium interaktywnym, pozwala internautom bezpośrednio współtworzyć sieć – przez umieszczanie własnego serwisu

ści 14 artykułów, z których składa się do­.. kument

Podobnie jak rzeczowniki odmieniają się przez przypadki, liczby, posiadają określony rodzaj gramatyczny(w lp- rm, rż, rn; liczbie mnogiej: męskoosobowy lub

rzeczowne – zaimek rzeczowny (np. mój, twój, nasz, taki, który, inny, tamten, ta, ci) liczebne – zaimek liczebny (np. ile, tyle,

Dla realizacji Umowy Zespół zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań by zapewnić Przyjmującemu zamówienie pełny i nieodpłatny dostęp do środków i aparatury