• Nie Znaleziono Wyników

Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym. "

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE

KOSZALIN 2012

(2)

Szkoła miejscem przyjaznym i bezpiecznym.

Lp. Cel wychowania Zadania szkoły Sposoby realizacji Dowody realizacji

1. Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole.

Budowanie pozytywnych relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – dyrektor, nauczyciel – rodzic, dyrektor - rodzic.

Zaangażowanie rodziców w tworzenie pozytywnego klimatu.

Powiązanie kształcenia z wychowaniem.

Integracja z uczniami przybyłymi z Jamna.

Budowanie wspólnoty szkolnej poprzez wykorzystanie związków pokoleniowych.

1. Tworzenie narzędzi do diagnozy problemów wychowawczych oraz monitorowania klimatu społecznego w szkole.

2. Budowanie bezpiecznego klimatu poprzez wyposażanie nauczycieli w wiedzę, materiały informacyjne oraz umiejętności tworzenia wspierających relacji interpersonalnych.

3. Zajęcia integracyjne.

4. Zorganizowanie spotkania z rodzicami absolwentami i uczniami.

Diagnozy problemów wychowawczych, raporty i wnioski z

przeprowadzonych diagnoz.

Plan doskonalenia

zawodowego nauczycieli i plan WDN oraz

sprawozdania z ich realizacji.

Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych.

Zapisy w dziennikach.

Metryczki imprez.

2. Wzmacnianie opiekuńczej funkcji szkoły.

Przeciwdziałanie absencji szkolnej.

Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego.

Monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów z rodzin patologicznych.

Pozyskiwanie pomocy materialnej dla dzieci z ubogich rodzin.

1. Bieżące monitorowanie obecności uczniów w szkole.

2. Stały kontakt z rodzicami uczniów z dużą absencją.

3. Comiesięczne spotkania z rodzicami wszystkich uczniów i dodatkowe kontakty z

wybranymi rodzinami.

4. Współpraca z MOPS.

5. Organizowanie zbiórek charytatywnych odzieży, zabawek, książek itp.

Statutowe zapisy dotyczące wskazanej tematyki.

Plany pracy pedagoga i sprawozdania z ich realizacji.

Procedury realizacji obowiązku szkolnego.

Egzekwowanie obowiązku szkolnego.

Sprawozdania z prac

komisji pomocy materialnej dla uczniów.

Sprawozdania z przebiegu akcji charytatywnych.

(3)

3. Wyrównywanie szans wszystkim uczniom w drodze do uspołecznienia.

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach emocjonalnych oraz mającym problemy w kontaktach rówieśniczych.

1. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem – nauczyciel opiekunem wspierającym proces wychowania i rozwoju osobowościowego ucznia.

2. Zajęcia socjoterapeutyczne.

3. Uczniowskie grupy wsparcia.

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

5. Opracowanie zbioru dobrych praktyk wychowawczych.

Dzienniki zajęć

socjoterapeutycznych i sprawozdania z

przeprowadzonych zajęć.

Realizacja zaleceń P P P zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Udział uczniów w różnorodnych zajęciach grupowych.

Dostępność pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

4. Redukowanie zachowań agresywnych uczniów poprzez interaktywne działania wychowawcze.

Stworzenie katalogu i udostępnienie nauczycielom różnorodnych programów profilaktyczno – wychowawczych.

Opieka nad uczniami z nadpobudliwością i skłonnością do zachowań agresywnych.

Identyfikowanie różnych form przemocy i agresji w szkole i poza nią. Podejmowanie środków zaradczych.

1. Realizacja programów profilaktyczno –

wychowawczych mających na celu ograniczenie zjawisk agresji i przemocy w szkole.

2. Pedagogizacja uczniów i rodziców we wskazanej tematyce.

3. Egzekwowanie statutowego systemu nagród i kar.

4. Podniesienie rangi i poprawienie motywującej funkcji oceny zachowania.

Zapisy w Statucie i Regulaminie Szkoły.

Plany pracy wychowawców i semestralne sprawozdania z ich realizacji.

Plany pracy pedagoga i sprawozdania z ich realizacji.

Plan pedagogizacji

rodziców i sprawozdanie z jego realizacji.

5. Dbałość o bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Monitoring wizyjny.

Tworzenie warunków dla rozwoju aktywności i uczestnictwa podmiotów szkoły w

działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Rozwijanie umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi szkole.

Ograniczenie wejść do szkoły osób trzecich.

1. Szkolenia wszystkich

pracowników szkoły w zakresie BHP.

2. Utrwalanie wiedzy na temat procedur związanych z sytuacjami zagrożenia.

3. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dokumentacja inspektora BHP.

Procedury zachowań w sytuacjach zagrożeń.

Plan WDN i sprawozdanie z jego realizacji.

(4)

Szkoła miejscem rozwoju intelektualnego każdego ucznia.

Lp. Cel wychowania Zadania szkoły Sposoby realizacji Dowody realizacji

1. Indywidualizacja kształcenia.

Rozwijanie w uczniach poczucia

odpowiedzialności za własne uczenie się.

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Praca z uczniem mającym problemy z nauką.

Praca z uczniem zdolnym.

Włączenie uczniów do pomocy koleżeńskiej.

1. Opracowanie narzędzi do diagnozy zdolności uczniów oraz jej przeprowadzenie.

2. Zespoły wyrównawcze z poszczególnych edukacji.

3. Zajęcia dla uczniów zdolnych z poszczególnych edukacji.

4. Zespoły pomocy koleżeńskiej.

5. Organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Raporty z

przeprowadzonych diagnoz.

Plany pracy z uczniem zdolnym i słabym oraz sprawozdania z ich realizacji.

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Uczestnictwo uczniów w konkursach i osiągane wyniki.

2. Sukces udziałem każdego dziecka.

Stworzenie warunków wszystkim uczniom do osiągania sukcesów.

Dostosowywanie tematyki i formy konkursów do możliwości uczniów – z naciskiem na dzieci słabe w nauce.

1. Organizacja różnorodnych konkursów, pomagających dzieciom osiągać małe i duże sukcesy.

2. Nagradzanie zwycięzców konkursów podczas apeli szkolnych (nagłaśnianie sukcesu).

Sprawozdania z realizacji konkursów, z

uwzględnieniem wyników osiąganych przez dzieci słabsze w nauce.

(5)

Szkoła źródłem wiedzy z zakresu wychowania oraz miejscem doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rodziców.

Lp. Cel wychowania Zadania szkoły Sposoby realizacji Dowody realizacji

1. Poszerzanie umiejętności wychowawczych

nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Szkolenie dotyczące postępowania w sytuacjach trudnych różnego typu.

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju zawodowego, osobistego i

społecznego wszystkich pracowników szkoły.

1. Szkolenia różnego typu dla wszystkich nauczycieli i pracowników

niepedagogicznych.

2. Aktywna praca zespołów wychowawczych.

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz plan WDN i

sprawozdanie z ich realizacji.

Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych.

Plan pracy pedagoga i sprawozdanie z jego realizacji.

Semestralne sprawozdania wychowawców dotyczące działań wychowawczych w klasie.

2. Edukacja wychowawcza rodziców.

Wspieranie rodziców uczniów w rozwoju umiejętności wychowawczych oraz

podnoszenie ich aktywności w działaniach na rzecz zapewnienia dzieciom szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa.

1. Pedagogizacja rodziców podczas spotkań z

wychowawcami, pedagogiem oraz pracownikami Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej.

2. Kierowanie rodziców na zajęcia

„Szkoły dla rodziców”.

3. Spotkania z pedagogiem rodzinnym.

Plan pracy pedagoga i sprawozdanie z jego realizacji.

Semestralne sprawozdania wychowawców dotyczące współpracy z rodzicami.

Sprawozdania z prac Rady Rodziców.

Sprawozdanie z prac pedagoga rodzinnego.

(6)

Szkoła uspołeczniona miejscem kształtowania młodego pokolenia.

Lp. Cel wychowania Zadania szkoły Sposoby realizacji Dowody realizacji

1. Aktywizacja uczniów w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

Wspieranie samorządności uczniów i uczniowskich inicjatyw.

Aktywna praca SU i samorządów klasowych.

Zaangażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły w organizację obchodów XXX- lecia Szkoły.

1. Wybory uzupełniające do SU.

2. Działalność SU – akcje prowadzone na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

3. Udział w konkursach, wystawach, występach artystycznych.

Plan pracy SU i sprawozdanie z jego realizacji.

Metryczki imprez, zapisy w dziennikach.

2. Tworzenie w szkole warunków sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji rodzice – szkoła oraz podnoszenie znaczenia roli rodzica w szkolnym procesie wychowawczym.

Stworzenie rodzicom możliwości uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji na

poziomie klasy i szkoły w obszarze wychowania.

Zachęcanie rodziców do coraz większej aktywności w działaniach na rzecz klasy i szkoły.

1. Określenie zasad współpracy wychowawcy z rodzicami w tworzeniu programu

wychowawczego i klasowych planów wychowawczych.

2. Określenie zasad współpracy w bieżących sytuacjach

problemowych.

3. Aktywne uczestnictwo rodziców w różnorodnych przedsięwzięciach na rzecz klasy i szkoły.

Zapisy statutowe dotyczące działań Rady Rodziców i ich regularne

przestrzeganie.

Procedury związane z powiadamianiem rodziców o sytuacjach problemowych i sposobami ich

rozwiązywania.

Semestralne sprawozdania wychowawców ze

współpracy z rodzicami.

Sprawozdania z prac Rady Rodziców

3. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły dzięki wspólnemu działaniu uczniów, nauczycieli, pracowników

niepedagogicznych i rodziców.

Aktywna współpraca wszystkich podmiotów szkoły przy organizacji życia szkolnego, imprez klasowych, szkolnych i osiedlowych ( w tym obchodów XXX – lecia szkoły, „Święta Szkoły”.

1. Wspólnie zorganizowane imprezy – np. dzień ciasteczkowy, koncert charytatywny, święto szkoły, festyn rodzinny.

2. Wspólne pozyskiwanie środków na doposażenie szkoły.

Kalendarz imprez.

Sprawozdania z organizacji i przebiegu imprez.

Semestralne sprawozdania wychowawców dotyczące współpracy z rodzicami i ich inicjatyw na rzecz szkoły.

(7)

Szkoła miejscem działań profilaktycznych. 3. Bank pomysłów.

4. Bieg przełajowy dookoła szkoły z okazji „Dnia bez Przemocy” 6 czerwca

5. Szkolny Konkurs Plastyczny

„Bezpieczne wakacje” dla klas I – III.

Szkoła bogata w ofertę zajęć pozalekcyjnych źródłem wszechstronnego rozwoju ucznia.

Lp. Cel wychowania Zadania szkoły Sposoby realizacji Dowody realizacji

1. Zajęcia pozalekcyjne

rozwijające zainteresowania uczniów uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkoły.

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów.

Zagospodarowanie czasu wolnego.

1. Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz

upowszechnienie dostępu do nich.

2. Poszerzenie form edukacji kulturalnej i społecznej w ramach prowadzonych zajęć.

3. Zwiększenie współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi w środowisku lokalnym.

Oferta zajęć pozalekcyjnych.

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

2. Zwiększenie znaczenia organizacji młodzieżowych i placówek kulturalno – oświatowych środowiska lokalnego w życiu szkoły.

Poszerzenie oferty wychowawczej i edukacyjnej szkoły poprzez zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach

pozaszkolnych w placówkach środowiska lokalnego.

1. Nawiązywanie współpracy z ZHP, ZHR, bibliotekami, muzeum, klubami tańca i klubami osiedlowymi.

2. Informowanie uczniów o aktualnym repertuarze teatru, kina oraz o organizowanych na terenie miasta imprezach dla dzieci.

Semestralne sprawozdania wychowawców dotyczące udziału uczniów w

zajęciach pozaszkolnych.

Program opracował zespół w składzie:

G.Pałczyńska, H.Galocz, L.Pelc, E.Pacewicz, M.Lewandowska

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dostosowuje proces dydaktyczny do możliwości ucznia, rozbudza jego ciekawość poznawczą i motywuje do dalszej pracy.. Stwarza uczniom liczne okazje wyzwalające twórczą

Zwiększenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły.. Zwiększenie kompetencji społecznych i

Szkoła źródłem wiedzy z zakresu wychowania oraz miejscem doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz rodziców.. Cel

Szkoła źródłem wiedzy z zakresu wychowania oraz miejscem doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz

1) samoocenę ucznia oraz opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, 2) punktowy system oceniania zachowania,.. 3) opinię nauczycieli i wychowawcy oraz

Kształtowanie wierzących, w tym także wychowanie do pokoju, dokonuje się poprzez głoszenie i słuchanie słowa Bożego, sakramenty i modlitwę oraz posługę miłości.

c) w razie stwierdzenia przez Wydzierżawiającego i Dzierżawcę wad ponad normalne zużycie Lokalu wynikającego z jego przeznaczenia określonego w Umowie, strony

Szkoła dla wielu uczniów to bardziej miejsce rozrywki, rewia mody, happening itp. Tak pojmowana szkoła wcześniej czy później prowadzi do sceptycyzmu.