• Nie Znaleziono Wyników

Pomoc społeczna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Pomoc społeczna"

Copied!
51
0
0

Pełen tekst

(1)

Pomoc  społeczna  

 

(2)

Pomoc   społeczna   może   być   rozpatrywana   w   dwóch  aspektach  jako:      

1)  metoda    realizacji  zabezpieczenia  społecznego      -­‐    metoda  opiekuńcza  ,  

(3)

 Źródła  prawa  do  pomocy/  opieki  społecznej:        

•  Europejska  Karta  Społeczna  Rady  Europy  z   1961  r.,  art.  13  prawo  do  pomocy  społecznej;   •  Karta  Praw  Podstawowych  UE  –    

•  Inne   akty:   np.   Konwencja   o   Ochronie   Praw   Człowieka   i  

(4)

   

Rozporządzenie  Parlamentu  EU  i  Rady  Nr   883/2004  z  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie   koordynacji  systemów  zabezpieczenia  

społecznego  -­‐mocą  art.  3  ust.  5  tego  

(5)

     

Ustawa  z  12  marca  2004  r.    o  pomocy  społecznej,  

(6)

Cel  pomocy  społecznej:  zapobieganie  trudnym  

sytuacjom  życiowym,  wspieranie  w  wysiłkach   zmierzających  do  zaspokojenia  potrzeb,  

doprowadzenie  do  życiowego  

(7)

Zadaniem  pomocy  społecznej  jest  

 zapobieganie  trudnym  sytuacjom  życiowym   przez  podejmowanie  działań  zmierzających  do   życiowego  usamodzielnienia  osób  i  rodzin  oraz  

(8)

Pomoc  społeczna  polega  w  szczególności  na:    

1)    przyznawaniu  i  wypłacaniu  przewidzianych  ustawą   świadczeń;  

2)    pracy  socjalnej;  

3)    prowadzeniu  i  rozwoju  niezbędnej  infrastruktury   socjalnej;  

4)    analizie  i  ocenie  zjawisk  rodzących  zapotrzebowanie  na   świadczenia  z  pomocy  społecznej;  

5)    realizacji  zadań  wynikających  z  rozeznanych  potrzeb   społecznych;  

6)  rozwijaniu  nowych  form  pomocy  społecznej  i  

(9)

Pomoc  społeczną  organizują  organy  administracji   rządowej  i  samorządowej,  współpracując  w  

tym  zakresie,  na  zasadzie  partnerstwa,  z   organizacjami  społecznymi  i  pozarządowymi,  

Kościołem  Katolickim,  innymi  kościołami,   związkami  wyznaniowymi  oraz  osobami  

(10)

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu

umożliwienie osobom i rodzinom

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

(11)

Subsydiarność  

to  ograniczenie  roli  państwa  i  przekazanie  

kompetencji  na  niższe  szczeble;  związana  jest  z   przekształceniem  obywateli  –  klientów  w  

społeczeństwo  obywatelskie,  zaangażowane  w   samoorganizację  społeczności  lokalnych  i  

rozwiązywanie  własnych  problemów,  misją   państwa  jest  pobudzenie  inicjatyw  

(12)

Uzewnętrznieniem  zasady  subsydiarności  są  jeszcze   inne  elementy  procedury  w  sprawach  dotyczących   pomocy  społecznej:    

 

•  zasady  zwrotu  świadczeń  i  kolejność  podmiotów   zobowiązanych  do  zwrotu.;  

•  może  nastąpić  ograniczenie  świadczeń,  odmowa  

ich  przyznania  albo  przyznanie  pomocy  w  formie   świadczenia  niepieniężnego;  

(13)

   Rodzaj,  forma  i  rozmiar  świadczenia  powinny  być   odpowiednie  do  okoliczności  uzasadniających  

udzielenie  pomocy  

(14)

   Zasada  indywidualizacji  rozpatrywana  jest  w   dwóch  aspektach,  które  dotyczą:  

Ø indywidualnego  rozpoznawania  okoliczności   uzasadniających  przyznawanie  świadczeń  (lub   odmowę  przyznania);  

Ø   dostosowania  rodzaju,  formy  i  rozmiaru  

(15)

   

Potrzeby  osób  i  rodzin    

korzystających  z  pomocy  powinny  zostać   uwzględnione,  jeżeli  odpowiadają  celom  i  

mieszczą  się  w  możliwościach  pomocy   społecznej.  -­‐    art.  3  ust.  4  ustawy.  

(16)

Zasada  współdziałania.    

 

Osoby  i  rodziny  korzystające  z  pomocy  społecznej   są  obowiązane  do  współdziałania  w  

rozwiązywaniu  ich  trudnej  sytuacji  życiowej.    art.  4  ust.  

Współdziałanie  to  podejmowanie  wszelkich  

możliwych  środków  służących  poprawie  ich   sytuacji  oraz  niepodejmowanie  działań   szkodzących  (niszczenie,  marnotrawstwo,  

(17)

Zasada  poszanowania  godności  człowieka    

 Pomoc  społeczna  wspiera  osoby  i  rodziny  w  

wysiłkach  zmierzających  do  zaspokojenia   niezbędnych  potrzeb  i  umożliwia  im  życie  w  

warunkach  odpowiadających  godności   człowieka.    

Życie  w  warunkach  odpowiadających  godności   człowieka,  to  życie  ponad  tzw.  minimum  

biologiczne  (egzystencji),  na  poziomie  

odpowiadającym  podstawowym  standardom   życia  przeciętnego  członka  danego  

(18)

Zasada  uznaniowości    

Organ,  orzekając  o  prawie  do  świadczeń  z  

pomocy  społecznej,  działa  w  granicach  uznania   administracyjnego  i  nie  może  podjąć  

dowolnego  rozstrzygnięcia,  lecz  jest  

zobowiązany  do  dokładnego  wyjaśnienia  stanu   faktycznego  i  prawnego  sprawy  oraz  

(19)

Prawo  do  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej,  z   zastrzeżeniem  art.  40,  41,  53a,  78  i  91,  przysługuje:  

 

1)      osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  nie  przekracza   kwoty  542  zł  zwanej  kryterium  dochodowym  osoby  samotnie   gospodarującej,  

 

2)      osobie  w  rodzinie,  w  której  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  

456  zł  zwanej  kryterium  dochodowym  na  osobę  w  rodzinie,  

 

3)      rodzinie,  której  dochód  nie  przekracza  sumy  kwot  kryterium  

dochodowego  na  osobę  w  rodzinie,  zwanej  kryterium  dochodowym   rodziny  

 

(20)

Dochód:    

•  suma  miesięcznych  przychodów  z  miesiąca   poprzedzającego  złożenia  wniosku;  

•  lub  w  przypadku  utraty  dochodu  z  miesiąca,  w  którym   wniosek  został  złożony;  

•  bez  względu  na  tytuł  i  źródło  ich  uzyskania,  jeżeli  ustawa   nie  stanowi  inaczej;  

-­‐  pomniejszona  o:  miesięczne  obciążenie  podatkiem   dochodowym  od  osób  fizycznych,  składki  na  

ubezpieczenie  zdrowotne  oraz  ubezpieczenia  społeczne   oraz  kwotę  alimentów  świadczonych  na  rzecz  innych  

(21)

Do  dochodu  nie  wlicza  się:  

1)      jednorazowego  pieniężnego  świadczenia   socjalnego;  

2)      zasiłku  celowego;  

3)      pomocy  materialnej  mającej  charakter  socjalny   albo  motywacyjny,  przyznawanej  na  podstawie   przepisów  o  systemie  oświaty;  

4)      wartości  świadczenia  w  naturze;  

5)      świadczenia  przysługującego  osobie  bezrobotnej   na  podstawie  przepisów  o  promocji  zatrudnienia  i   instytucjach  rynku  pracy  z  tytułu  wykonywania  

prac  społecznie  użytecznych.  

(22)

Pojęcie  rodziny  w  ustawie  o  pomocy  społecznej:  

 

•     osoby  spokrewnione  lub  niespokrewnione  pozostające   w  faktycznym  związku,  wspólnie  zamieszkujące  i  

gospodarujące  (definicja);    

•   zamieszkiwanie  z  innymi  osobami  nie  musi  oznaczać   prowadzenia  z  nimi  wspólnego  gospodarstwa  

domowego;  

•  dla  uznania  osób  wspólnie  zamieszkujących  za  rodzinę   konieczne  jest  ustalenie,  że  prowadzą  wspólne  

gospodarstwo  domowe;  

•  pojęcie  rodziny  nie  jest  oparte  na  więzach  krwi/   prawnych,  istotniejsze  jest  tworzenie  wspólnoty;   •   uznanie  za  rodzinę  wymaga  udowodnienia  faktu  

(23)

Pomocy  społecznej  udziela  się  osobom  i   rodzinom  w  szczególności  z  powodu:     1)      ubóstwa;   2)      sieroctwa;   3)      bezdomności;   4)      bezrobocia;   5)      niepełnosprawności;  

6)      długotrwałej  lub  ciężkiej  choroby;   7)      przemocy  w  rodzinie;  

(24)

9)      potrzeby  ochrony  macierzyństwa  lub   wielodzietności;  

10)      bezradności  w  sprawach  opiekuńczo-­‐

wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  

domowego,  zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  lub   wielodzietnych;  

11)    trudności  w  integracji  cudzoziemców,  którzy   uzyskali  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status  

uchodźcy  lub  ochronę  uzupełniającą;  

12)    trudności  w  przystosowaniu  do  życia  po   zwolnieniu  z  zakładu  karnego;  

13)    alkoholizmu  lub  narkomanii;  

(25)

   Ogólne  przesłanki  negatywne      

-­‐  marnotrawienie  przyznanych  świadczeń,  ich   celowe  niszczenie  lub  korzystanie  w  sposób   niezgodny  z  przeznaczeniem,    

-­‐  brak  współdziałania  osoby  lub  rodziny  z  

pracownikiem  socjalnym  lub  asystentem  rodziny,   -­‐  dysproporcjia  między  udokumentowaną  

(26)

•   Osobie  odbywającej  karę  pozbawienia  

wolności  nie  przysługuje  prawo  do  świadczeń  z   pomocy  społecznej  -­‐

nie  stosuje  się  do  osób  odbywających  karę   pozbawienia  wolności  w  systemie  dozoru   elektronicznego.  

(27)

Rodzaje  świadczeń:  

•     Świadczenia  pieniężne:      a)        zasiłek  stały,  

   b)        zasiłek  okresowy,  

   c)        zasiłek  celowy  i  specjalny  zasiłek  celowy,  

   d)        zasiłek  i  pożyczka  na  ekonomiczne    usamodzielnienie,  

   e)        pomoc  na  usamodzielnienie  oraz  na    kontynuowanie   nauki,  

   f)    świadczenie  pieniężne  na  utrzymanie  i  pokrycie  wydatków   związanych  z  nauką  języka  polskiego  dla  cudzoziemców,  którzy   uzyskali  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status  uchodźcy,  ochronę  

uzupełniającą  lub  zezwolenie  na  pobyt  czasowy  udzielone  w  związku   z  okolicznością,  o  której  mowa  w  art.  159  ust.  1  pkt  1  lit.  c  lub  d  

ustawy  z  dnia  12  grudnia  2013  r.  o  cudzoziemcach,  

(28)

•     Świadczenia  niepieniężne:    a)    praca  socjalna,  

 b)  bilet  kredytowany,  

 c)    składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,    d)    składki  na  ubezpieczenia  społeczne,  

 e)    pomoc  rzeczowa,  w  tym  na  ekonomiczne   usamodzielnienie,  

 f)    sprawienie  pogrzebu,  

(29)

 i)    schronienie,    j)    posiłek,  

 k)    niezbędne  ubranie,  

 l)    usługi  opiekuńcze  w  miejscu  zamieszkania,  w  

ośrodkach  wsparcia  oraz  w  rodzinnych  domach  pomocy,    m)    specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  w  miejscu  

zamieszkania  oraz  w  ośrodkach  wsparcia,    n)    mieszkanie  chronione,  

 o)    pobyt  i  usługi  w  domu  pomocy  społecznej,  

 p)    pomoc  w  uzyskaniu  odpowiednich  warunków   mieszkaniowych,  w  tym  w  mieszkaniu  chronionym,   pomoc  w  uzyskaniu  zatrudnienia,  pomoc  na  

(30)

Warunki  przyznania  prawa  do  zasiłku  stałego:  

•  pełnoletniość;  

•  całkowita  niezdolność  do  pracy  z  powodu  wieku  

(osiągnięcie  wieku  emerytalnego  określonego  w  art.  24   ust.  1a  i  1b  oraz  w  art.  27  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  17  

grudnia  1998  r.  o  emeryturach  i  rentach    z  FUS);   •  całkowita  niezdolność  do  pracy  z  powodu  

niepełnosprawności  (całkowita  niezdolność  do  pracy  w   rozumieniu  przepisów  o  emeryturach  i  rentach  z  FUS   albo  zaliczenie  do  I  lub  II  grupy  inwalidów  lub  

legitymowanie  się  znacznym  lub  umiarkowanym  

stopniem  niepełnosprawności  w  rozumieniu  przepisów   o  rehabilitacji  ;  

(31)

Wysokość  zasiłku  stałego:  

 

•  różnica  pomiędzy  kryterium  dochodowym  a   dochodem  osoby  lub  rodziny,  

•  dolna  granica:  30  zł  miesięcznie,  

(32)

Warunki  przyznania  prawa  do  zasiłku  okresowego:    

•  w  szczególności:  długotrwała  choroba,  

niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  

utrzymania  lub  nabycia  uprawnień  do  świadczeń  z   innych  systemów  zabezpieczenia  społecznego;  

•  kryterium  dochodowe;  

(33)

Wysokość  zasiłku  okresowego:    

•  w  granicach  różnicy  między  kryterium  

dochodowym  a  dochodem  osoby  lub  na  osobę   w  rodzinie,  nie  mniej  niż  50  %  tej  różnicy;  

 

(34)

Warunki  przyznania  prawa  do  zasiłku  celowego   („typowego”):  

•  cel:  zaspokojenie  niezbędnej  potrzeby  bytowej;   •   występowanie  potrzeby;  

•  kryterium  dochodowe;  

(35)

Wysokość  zasiłku  celowego:  określana  w  

granicach  uznania  organu;  granice:  potrzeby   wnioskodawcy  oraz  cele  i  możliwości  pomocy  

(36)

Warunki  przyznania  „nietypowego”  zasiłku   celowego:  

•  poniesienie  straty  w  wyniku  zdarzenia   losowego;  

•  poniesienie  straty  w  wyniku  klęski  żywiołowej   lub  ekologicznej;  

•  kryterium  dochodowe  lub  bez  względu  na   dochód.    

(37)

Warunki  przyznania  specjalnego  zasiłku  celowego:   •  cel:  zaspokojenie  niezbędnej  potrzeby  bytowej,  

•  występowanie  potrzeby,  

•  stwierdzenie  szczególnie  uzasadnionego  

przypadku,  

•  dochody    przekraczające  kryterium  dochodowe.  

 Wysokość  specjalnego  zasiłku:  kwota  

(38)

 Warunki  przyznania  prawa  do  składki  na   ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  (art.  42):  

(39)
(40)

Warunki  przyznania  prawa  do  obligatoryjnych   usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług  

(41)

Warunki  przyznania  prawa  do  fakultatywnych   usług  opiekuńczych  lub  specjalistycznych  usług  

(42)

Usługi  opiekuńcze  obejmują:    

•  pomoc  w  zaspokajaniu  codziennych  potrzeb   życiowych,    

•  opiekę  higieniczną,    

•  zaleconą  przez  lekarza  pielęgnację  oraz,    

(43)

Warunki  umieszczenia  w  domu  pomocy   społecznej:  

 

•  wymaganie  całodobowej  opieki  z  powodu   wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,  

•  brak  możliwości  samodzielnego  

funkcjonowania  w  codziennym  życiu,    

(44)

Domy  pomocy  społecznej,  w  zależności  od  tego,   dla  kogo  są  przeznaczone,  dzielą  się  na  domy  dla:    

1)    osób  w  podeszłym  wieku;  

2)    osób  przewlekle  somatycznie  chorych;   3)    osób  przewlekle  psychicznie  chorych;  

4)    dorosłych  niepełnosprawnych  intelektualnie;   5)    dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  

intelektualnie;  

(45)

Zasady  odpłatności:  

 

•  mieszkaniec  domu  wnosi  opłatę  w  wysokości  

nieprzekraczającej  70  %  swojego  dochodu,  a  w  

przypadku  osób  małoletnich  przedstawiciel  ustawowy  z   dochodów  dziecka,  nie  więcej  niż  70  %  tego  dochodu;   •   małżonek,  zstępni  przed  wstępnymi  wnoszą  opłatę  

zgodnie  z  umową  zawartą  w  trybie  art.  103  ust.  2   ustawy;  

•  gmina,  z  której  osoba  została  skierowana  do  domu  

(46)

   

     

(47)

   

Świadczenia  z  pomocy  społecznej  są  udzielane  na   w n i o s e k   o s o b y   z a i n t e r e s o w a n e j ,   j e j   przedstawiciela  ustawowego  albo  innej  osoby,  za   zgodą   osoby   zainteresowanej   lub   jej   przedstawiciela  ustawowego.  

(48)

   

  Przyznanie   świadczeń   z   pomocy   społecznej   następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej.  

 

(49)

   

Decyzję   administracyjną   o   przyznaniu   lub   odmowie   przyznania   świadczenia,   z   wyjątkiem   decyzji   o   odmowie   przyznania   biletu   kredytowanego   oraz   decyzji   w   sprawach   cudzoziemców,   o   których   mowa   w   art.   5a,   wydaje   się   po   przeprowadzeniu   rodzinnego  

(50)

   

(51)

       

W  sprawach  nieuregulowanych  w  ustawie  

Cytaty

Powiązane dokumenty

W kolejnym oknie program poprosi o wskazanie katalogu docelowego, w którym ma zapisać kopię Dokumentu oraz o podanie nazwy pliku kopii. Po wybraniu ikony ZAPISZ,

B.3.. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu udziału w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Twórczej Interwencji „OTI” w Krakowie

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł zwanej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,.. 2)   osobie w rodzinie, w

 opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie