• Nie Znaleziono Wyników

Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Jan Paweł II

Odkupienie ciała a sakramentalność

małżeństwa

Studia nad Rodziną 6/2 (11), 31-32

(2)

I. K O M E N T A R Z E D O H U M A N A E V I T A E

S tu d ia n a d R o d z in ą U K S W 2002 R . 6 n r 2(11)

JAN PAWEŁ II

ODKUPIENIE CIAŁA A SAKRAMENTALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA1 „[...] Nauka zawarta w [encyklice Humanae vitae] pozostaje w organicz­ nym związku zarówno z sakramentalnością małżeństwa, jak też z całą bi­ blijną problematyką teologii ciała, skoncentrowaną wokół «kluczowych» stów Chrystusa. W pewnym sensie można nawet powiedzieć, że całokształt rozważań na tem at « o d k u p i e n i e c i a ł a a s a k r a m e n t a l n o ś ć m a ł ż e ń s t w a » s t a n o w i j a k b y r o z b u d o w a n y k o m e n t a r z d o n a u k i z a w a r t e j w ł a ś n i e w e n c y k l i c e Humanae vitae.

Komentarz taki wydaje się bardzo potrzebny. Encyklika bowiem, dając odpowiedź na pewne współczesne pytania z dziedziny moralności małżeń­ skiej i rodzinnej, równocześnie wyzwoliła inne pytania. Są to, jak wiemy, pytania natury biomedycznej. Są to jednak także, a może nawet przede wszystkim, pytania natury teologicznej. Leżą one na tym obszarze antropo­ logii oraz teologii, który tutaj obejmujemy nazwą «teologii ciała».

Przeprowadzone rozważania polegają na podjęciu tych pytań wyzwolo­ nych przez encyklikę Humanae vitae. Reakcja, z jaką spotkała się encykli­ ka, świadczy o tym, jak bardzo doniosłe i jak trudne są te pytania. O ich ist­ nieniu świadczą także późniejsze wypowiedzi Pawła VI, w których wskazu­ je on na możliwość «udoskonalenia» wykładu prawdy chrześcijańskiej w tej dziedzinie. Świadczy o tym również adhortacja Familiaris consortio - owoc Synodu Biskupów z 1980 r. (De muneribus familiae christianae). Dokum ent zawiei?, skierowane, zwłaszcza do teologów, wezwanie do pełniejszego opracowania biblijnych i personalistycznych aspektów nauki zawartej w Humanae vitae.

Podjęcie pytań wyzwolonych przez encyklikę polega równocześnie na ich sformułowaniu - i na szukaniu odpowiedzi w związku z pytaniami odpowiednio sformułowanymi. Wypowiedź zawarta w Familiaris consortio wskazuje na to, że zarówno formułowanie pytań, jak też szukanie właści­ wych na nie odpowiedzi winno koncentrować się wokół aspektów biblij­ nych i personalistycznych. Ta wypowiedź wskazuje równocześnie kierunek

1 Fragm enty ostatniej K atechezy Ja n a Paw ła II z dnia 28 listo p ad a 1984, podsum ow ującej cztero letn i cykl rozw ażań pt.: „M iłość ludzka w p lanie Bożym. O d k u p ien ie ciała a sa k ra m e n ­ taln o ść m ałżeństw a” .

(3)

rozwoju teologii ciała. Kierunek rozwoju, a zatem także kierunek jej uzu­ pełniania i pogłębiania.

Analiza aspektów biblijnych mówi o sposobie zakorzenienia nauki gło­ szonej przez Kościół współczesny w Objawieniu. Jest to ważne dla rozwoju teologii. Rozwój bowiem, czyli postęp w teologii dokonuje się poprzez sta­ le na nowo podejmowane badanie tego, co zostało objawione. Zakorzenie­ nie nauki głoszonej przez Kościół w całej Tradycji i w samym Bożym Obja­ wieniu jest wciąż otwarte dla pytań stawianych przez człowieka i posługuje się narzędziami bardziej właściwymi dla współczesnej wiedzy i dzisiejszej umysłowości. Wydaje się, że w tej dziedzinie intensywny rozwój filozoficz­ nej antropologii (zwłaszcza antropologii stojącej u podstaw etyki) bardzo blisko spotyka się z pytaniami, jakie wyzwoliła encyklika Humanae vitae pod adresem teologii, a w szczególności etyki teologicznej.

Analiza aspektów personalistycznych nauki zawartej w tymże dokumen­ cie posiada zasadnicze znaczenie dla ustalenia, na czym polega prawdziwy postęp czyli rozwój człowieka. Istnieje bowiem w całej cywilizacji współcze­ snej - zwłaszcza zaś w cywilizacji zachodniej - ukiyta, choć zarazem dość wyraźna tendencja, ażeby postęp ten mierzyć miarą «rzeczy», czyli dóbr materialnych. Analiza aspektów personalistycznych nauki Kościoła zawar­ tej w encyklice Pawia VI wskazuje, że jest w niej wyrażone zdecydowane wezwanie, ażeby postęp człowieka mierzyć m iarą «osoby», czyli tego, co jest dobrem człowieka jako człowieka - co odpowiada jego istotnej godno­ ści. Analiza aspektów personalistycznych przekonuje, że w encyklice cho­ dzi o sprawę istotną z punktu widzenia prawdziwego rozwoju człowieka, ten bowiem mierzy się zasadniczo miarą etyki, a nie samej «techniki». [...]”

Cytaty

Powiązane dokumenty

14 Es ist interessant, dass in diesen Fällen, wenn der Erzähler die Heimat seiner Kindheit mit Nost- algie betrachtet, sich sein räumlicher Standpunkt in eine Nähe verwandelt,

Zanim przejdzie się do rozdziałów, które pozwolą ująć funkcjonalność paradygmatu ikoniczności z innego punktu widzenia, a tym samym otworzą możliwość

Poetyckie wypowiedzi młodzieży związane są z silną potrz bą ekspresji* Badania ujawniły, iż ekspresję poetycką uprawia ta młodzież, która posiada najsilniejsze

życiow ą działalność człow ieka wypływającą z potrzeb jeg o rozwijającej się i dosko­ nalącej natury i biorącą udział w godności osoby ludzkiej, a polegającą

Tego typu potknięć m ógłby autor uniknąć, gdyby przyznawał się czytelnikow i, co udało mu się ustalić, czego jeszcze w pełni nie w yjaśnił, a co jest

Zakrystja kościoła Bożego Ciała w Poznaniu, to prawdziwy klejnot sztuki architektonicznej, podob­.. nie, jak kaplica Matki Boskiej Karmelickiej. Za- krystja nasza

Automated lane identification using Precise Point Positioning An affordable and accurate GPS technique..

Tam to domaga się właśnie, w imię tego, co pisał w Populorum progressio, stworzenia prawa międzynarodowego sprawiedliwości i równości w służbie powszechnego