• Nie Znaleziono Wyników

Międzynarodowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych, 1974

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Międzynarodowe pozwolenie na prowadzenie pojazdów samochodowych, 1974"

Copied!
20
0
0

Pełen tekst

(1)

121494 ilś

P O L S K A

M IĘ D Z Y N A R O D O W Y RU C H S A M O C H O D O W Y

MIĘDZYNARODOWE POZWOLENIE NA PROWADZENIE P O J A Z D Ó W

„ S A M O C H O D O W Y C H

K on w en cjp .js „ruchu drogow ym z dr»ia 1 9 w rześn ia 1 9 4 9 r.

W yd an e w ...• ... ...

D nia . . . .. ^ ^ ■ ■ ! C '*

k i

%) Podpis lub p ie c z ę ć w ład zy albo

Podpis lub p ie c z ę ć instytucji u p rc^ n io n ej p rzez w ta d ze.

(2)

Niniejsze pozwolenie jest ważne na terytoriach wszystkich Uma­

wiających się Państw, z wyjątkiem terytorium Państwa, które wydało niniejsze pozwolenie, w ciągu roku od dnia jego wystawie­

nia i uprawnia do prowadzenia pojazdów należących do rodzaju lub rodzajów wskazanych na ostatnie.« stronicy.

Algeria Indie San Marino

Argentyna Irlandia Stany Zjednoczone

Australia Japonia Ameryki Północnej

Austria Jugosławia Szwecja

Belgia Kambodża Syria

Bułgaria Kanada Tunezja

Czechosłowacja Kuba Turcja

Chile Laos Węgry

Cypr Luksemburg Włochy

Dania Malta Zjednoczone Królestwo

Finlandia Maroko Wielkiej Brytanii i Pół­

Francja Monako nocnej Irlandii

Ghana Nigeria Zjednoczona Republika

Grecja Norwegia Arabska

Hiszpania Portugalia Związek Socjalistycznych

Holandia Rumunia

n r d - n r f Powyższa lista państw nie jest pełna. Niniejsze pozwolenie ważne jest również na terytoriach państw, które stały się później stronami Konwencji o ruchu drogowym z 'dnia 19 września 1949 r. Lista nowych członków Konwencji publikowana jest sukcesywnie w Dzień niku Ustaw PRL.

Niniejsze pozwolenie nie narusza w żadnym razie ciążącego na

jego posiadaczu obowiązku do całkowitego zastosowania się

w każdym kraju, w którym porusza się, do obowiązujących praw

i przepisów dotyczących pobytu lub wykonywania zawodu.

(3)

Dane dotyczące kierowcy: Nazwisko 1

* W tym m iejscu m oże być w pisane imię* Imiona* 2

ojca lub męża.

** Jeżćli jest znane. Miejsce urodź. ** 3

*** L u b przybliżony wiek w dniu w ydania. Data urodź. *** 4

**** L ub odcisk kciuka. Stałe miejsce zam. 5

Rodzaj pojazdu, na które pozwolenie jest ważne

M otocykle z przyczcpką lub bez przyczepki, wózki inw alidzkie i pojazdy sam ochodow e o 3-ch k o lach, których ciężar w łasny nie przekracza 400 kg

(900 funtów ). A

P ojazdy sam o chodow e przeznaczone dla tra n sp o rtu osób, posiad ające prócz siedzenia d la kierow cy najwyżej 8 m iejsc;do siedzenia lub p rze­

znaczone do tra n sp o rtu tow arów i posiad ające największy dopuszczalny ciężar z ład u n k iem do 3.500 kg (7.700 funtów ). D o pojazdów sam o ­ chodow ych te&o ro d zaju m oże być doczepion# lekka przyczepa. B

Pojazdy sam ochodow e, przeznaczone do tra n sp o rtu tow arów p o siad a ją­

ce największy d o p uszczalny ciężar z ład u n k iem pow yżej 3.500 kg (7.700 funtów ). D o po jazd ó w sam ochodow ych tego rodzaju m oże być docze­

pio n a lekka; przyczepa»» «- - C

Pojazdy sam ochodow e, przeznaczone d o tra n sp o rtu osób, p osiadające op ró cz siedzenia dla kierow cy p o n ad 8 miejsc do siedzenia. D o pojazdu sam ochodow ego tego rodzaju m oże być doczepiona lekka przyczepa. D

Pojazdy sam ochodow e rodzajów B, C lub D , do k tó ry c h prow ad zen ia kierow ca jest upow ażniony, z przyczepą inną aniżeli przyczepa lek k a.

LU

O kreślenie «najw iększy dopuszczalny ciężar z ładunkiem » oznacza ciężar p o ­ jazd u w stanie gotow ym do drogi i jego ładow ność.

O kreślenie «ładow ność» oznacza ciężar ła d u n k u w yznaczony ja k o dop u szczal­

ny przez właściwe w ładze k raju , w k tó ry m pojazd jest zarejestrow any.

Przyczepy lekkie sa to przyczepy, k tó ry c h największy dopuszczalny ciężar z ła ­

d unkiem me p rzek racza 750 kg (1.650 funtów ).

(4)

<1

E N T Z IE H U N G E N

D em Inhaber

(Land)

auf G rund

wurde die Fahrerlaubnis en tzogen für:

Siegel o d er Stem pel

Ort:

D atum :

U n tersch rift:

Dem Inhaber wurde die Fahrerlaubnis entzogen für:

(Land)

auf Grund

Siegel Ort:

o der

S tem pel D atum :

U nterschrift:

Wenn die oben dazu b estim m te Stelle, b ereits ausgefüllt ist, schreibe m an die

E ntziehung an irgend eine an d ere zu diesem Zw eck vorgesehene Steile.

(5)

A ngaben über den Inhaber

* D er G eb u rtsn am e u n d d er N am e des Ehegatten k ö n n en an dieser Stelle angegeben werden.

** W enn b ek a n n t.

*** Oder ungefähres A lter bei A usstellung des Führerscheins.

N am e V ornam en*

G eburtsort**

G eboren am ***

W ohnort

1 2 3 4 5

F ahrzeugklasse, für die der Führerschein gültig ist:

K raftfab rrä d er m it o d er ohne Beiwagen, F ahrzeuge tü r Versehrte und

D reiradw agen m it einem Leergew icht bis 400 Kg. A

Z u r P erso n en b efö rd eru n g m it, den F ah rersitz nicht gerechnet, höchstens a ch t Sitzplatzen o d er zum W a re n tran sp o rt bestim m te K raftfah rzeu g e m it einem hochstzulässigen G ew icht von 3.500 Kg. F ü r diese F ah rzeu g ­

klasse ist ein leichter A nhänger zugelassen. B

Z um W a re n tran sp o rt bestim m te K raftfah rzeu g e m it einem hochstzu­

lässigen G ew icht von 3.500 Kg. F ü r diese Fahrzeugklasse ist ein leichter

A n h än g er zugelassen. C

Z u r P erso n en b efö rd eru n g bestim m te K raftfah rzeu g e m it, den F a h re r­

sitz nich t gerechnet, m ehr als ac h t Sitzplatzen. F ü r diese F ahrzeug­

klasse ist ein leichter A n h än g er zugelassen. D

K raftfahrzeuge d er K lassen B, C o d er D m it einem schw eren A nhänger, zu deren F ü h ru n g der In h ab er berechtigt ist.

LU

D er A usdruck «höchstzulässiges G ew icht» bezeichnet das G ew icht des fah rb e­

reiten Fahrzeuges einschliesslich des H öchstgew ichtes der Ladung.

D er A usdruck «H öchstgew icht der Ladung», bezeichnet das G ew icht d er L adung das von der zustän d ig en B ehörden des Zulassungslandes als zulässig angegeben wird.

A s leichte A n h än g er bezeichnet man diejenigen, deren zugelassenes H ö ch st­

gew icht 750 K g b eträg t.

(6)

G

E N D O R S E M E N T S

The holder is deprived of the right to drive on the territory of:

(country) owing to

o r

stamp D ate:

Signature:

The holder is deprived of the right to drive on the territory of:

(country) owing to

Sea!

o r stam p

Signature:

P la c e :

D ate:

W rite en d o rsem en ts in th e o th e r spaces reserved fo r this p u rp o se if th a t above is

already filled.

(7)

Driver’s particulars Surname 1

* F a th e r’s o r h u sb a n d ’s nam e m ay be in­ First names* 2

serted here. Place of birth** 3

** I f k now n.

*** O r the ap p ro x im ate age a t d ate when Date of birth*** 4

licence was issued. Permanent address 5

Type of vehicles for which the licence is issued:

M otor-cycles w ith o r w ith o u t sidecar, invalid vehicles an d threew heeled vehicles w hose w eight u n lo ad ed does n o t exceed 400 kg (900 lbs). A

M o to r-cars w ith seating fo r a m ax im u m o f eight passengers, n o t in ­ cluding the driver, o r goods vehicles w hose m axim um au th o rized w eight does n o t exceed 3.500 kg (7.700 lbs). L ig h t trailers m ay be attach ed to

vehicles o f this category. B

G o o d s vehicles w hose m axim um au th o rized weight does n o t exceed 3.500 kg (7.700 lbs). L ig h t trailers m ay be attach e d to vehicles o f this

category. C

V ehicles with seatin g fo r m ore th a n eight passengers n o t including the driver. L ight trailers m ay be attach e d to vehicles o f this category. D

V ehicles o f categ o ries B, C o r D w ith w hich the driver is entitled to d raw a trailer o th e r th a n a light trailer.

LU

T h e term « m axim um au th o rized w eight» o f a vehicle m eans th e w eight o f the vehicle in ru n n in g o rd e r a n d w ith full load.

" T h e term «full load» m eans th e w eight o f load au th o rized in the vehicle’s co u n try o f reg istratio n .

L ight trailers are th o se whose m axim um au th o rized weight does n o t exceed 750 kg.

(8)

EXCLUSIONES

El titular estä privado del derecho d e conducir en:

(pais)

a causa de (m otivo)

Selio L U g a r : -

cuno F echa:

Firm a:

El titular estä privado del derecho de conducir en:

(pais) .

a causa de (m otivo)

Sella L U g a r : "

cuno F e c h a :

F ir m a :

Inscribir la exclusion en o tro espacio, p rev isto a este efecto, si el espacio p ara

ello, arrib a reserv ad o , esta ya u tilizad o .

(9)

Indicaciones relativas al conductor

* Los n om bres del p ad re y del m arid o pueden incliurse cn este lugar.

** Si se conoce.

*** O la edad a p ro x im ad a en la fee ha en que el perm iso h a sido librado.

A pellidos 1

N om b re* 2

Lugar de nacim iento** 3 Fecha de n acim iento*** 4

D o m icilio 5

C ategoria de los veh icu los para los que el perm iso es valid o:

M otociclos eon o sin sidecar, triciclos de m u tilad o s y coches de tres ruedas cuyo peso de vacio no exceda a 400 kg (900 libras). A

A utom öviles afectad o s al tra n sp o rte de personas y ad m itien to , adem äs del asiento del co n d u c to r, ocho plazas sentadas com o m äxim o o afec­

tados al tra n sp o rte de las m ercancias y teniendo un peso m äxim o au to rizad o que no exceda a 3.500 kg (7.700 libras). A los autom öviles de esta categ o ria se les puede en g a n ch ar un rem o lq u e ligero. B

A utom öviles afectad o s al tra n sp o rte de m ercancias y cuyo peso m äxim o au to rizad o exceda 3.500 kg (7.700 libras.) A los au tom öviles de esta categ o ria se les p u ed e en g an ch ar un rem o lq u e ligero. C

A utom öviles afectad o s al tra n sp o rte de p erso n as y ad m itien to , adem äs del asiento del co n d u c to r, m äs de o ch o plazas sentadas. A los a u to ­ möviles de esta ca teg o r a se les puede en g an ch ar un rem olque ligero. D

A utom öviles de las categor.as B, C y D p ara los q u e el co n d u cto r esta cap acltad o , con o tro s rem olques que el ligero.

LU

El term ino «peso m äxim o au to rizad o » de un vehicu-o designa el peso de un vehiculo en orden de m arch a y de la carg a m äxim a.

Ei term in o «carga m äxim a» designa el peso del carg am en to d eclarad o adm i sible p o r la a u to n d a d co m p eten te del pais d ónde el vehiculo h a sido m atricu lad o

Los rem olques ligeros son los que el peso no pasa de 750 kg.

(10)

ESCLUSIONI

E stato to lto al titolare il diritto di condurre nel territorio qui appres­

so:

(paese)

causa

Sigillo b ollo

L u ogo:

D a ta :

Firm a:

E stato to lto al titolare il diritto di condurre nel territorio qui a p p resso :

(paese)

causa

Sigillo b o llo

L u ogo:

D a ta :

Firm a:

I sc rivare Vcsclusione in altro p o sto p rev .sto a tale effetto se il p o sto riserv ato

qui so tto e giä stato utilizzato.

(11)

*** o l’etä ap p ro ssim ativ a, alia d ata del i ilaścio della p aten te.

* I nom i del p a d re e del m artio si p o ssono qui inserire.

Indicazioni relative al conducente

** Se lo si conosce.

C ognom e N o m i*

L u ogo di nascita**

D a ta di nascita***

D o m icilio

1

2 3 4 5

C ategorio di veicoli per i quali il perm esso e valido:

M otocicli eon o senza m o to carro zzetta, v ettu rette de inferm i e v ettu ie autom obili a tre ro u te , il cui peso, a vu o to , n o n e su periore a 400 chilo­

gram m i (900 libbre). A

A utom ezzi ad ib iti sia al tra sp o rto d t persone e co m p o rtan ti, o ltre il sedile dei con d u cen te, o tto p o sti a sedere al m assim o sia adibiti al tra sp o rto m erci co n u n peso m assim o au to rizzato di 3.500 chilogiam m i (7.700 libb). Agli autom ezzi di qu esta categ o ria si p u o attaccare u n ri- m orchio leggero.

B

A utom ezzi ad ib iti al tra sp o rto merci e il cui peso m assim o au to rizzato e superiore a 3.500 chilogram m i (7.700 libbre). Agli autom ezzi di q u esta categ o ria si p u o ’attacc are u n rim o rch io leggero. C

A utom ezzi ad ib iti aV tra sp o rto di p ersone e co m p o rtan ti, o ltre al sedile dei conducente,"piu di o tto p o sti a sedere. Agli autom ezzi di q u esta categ o ria si p u ó attacc are un rim o rch io leggero. D

A utom ezzi delle categ o ric B, C o D p er i quali il conducente e a u to ri­

zzato, con rim o rch i che n on a p p a rten g an o alia categ o ria «rim orchio leggero».

LU

II term ine «peso m assim o au to rizzato » di un veicolo indica il peso del veicolo in istato di m arcia e de su o carico m assim o. _

II term ine «carico m assim o» indico il peso de carico d ich iarato am m issibile dalle a u to rita com p eten ti del paese di registrazione dei veicolo.

I rim orchi leggeri sono quelli il cui peso m assim o auto rizzato n o n oltrepassa

750 chilogram m i.

(12)

O N T Z E T T IN G E N U IT D E R IJ B E V O E G D H E ID

D e bonder van dit rijbewijs is on tzet uit de bevocgdheid een m otor- vocrtuig te besturen o p bet grondhebied van:

(land) ...

wegens ...

Plaats:

Stem pel o f

zcgel D a tu m :

H andtekening:

D e houder van dit rijbewijs is on tzet uit de bevoegdheid een m otor- voertuig te besturen op bet grondhebied van:

(land) ...

wegens ...

Plaats:

Stem pel o f

zegel D a tu m :

H andtekening:

M en verm elde de on tzettin g u it de rijbevoegdheid op elk d er andere p laatsen,

w aarin to t d a t doel is voorzeien, indien de hierboven erv o o r bestem de ru im te

reeds is b en u t.

(13)

G egevens betreffende de bestuurder Naarn

l ? 1

* D e nam en v an de vader en de echtgenoot V oornam en* 2 mögen er hier aa n w orden toegevoegd.

** Indien bekend. G eboorteplaats * * 3

*** O f de geschalte leeftijd o p de d atu m G eboortedatum *** 4

van uitreiking van d it rijbewijs. W oonplaats 5

C ategoric der voertuigen, w aarvoor het rijbewijs geldig is:

M otorrijw ielen m et o f zon der zijspan, invalidenwagens en driewielige au tom obielen, w aarvan het eigen gew icht de 400 kg (900 eng. p o nden)

niet te boven g aat. A

A utom obielen, die bestem d zijn v o o r personenvervoer en die buiten de plaats van de b estu u rd er ten hoogste ach t zitplaatsen. bev atten , o f die bestemd zijn v o o r goederenvervoer en w aarvan h et uiterst to elaatb are gewicht de 3.500 kg (7.700 eng. po n d en ) niet te boven g aat. A an au to ­ m obielen van deze categoric k an een lichte aan h an g w ag en w orden bevestigd.

B

A utom obielen, die bestem d zijn vo o r geoderenvervoer en w aarvan het u iterst to e laatb are gew icht de 3.500 kg (7.700 eng. po n d en ) te boven gaat. A an au tom obielen van deze categoric k an een lichte aa n h an g ­

wagen w orden bevestigd. C

A utom obielen, die bestem d zijn v o o r p ersonenvervoer en die buiten de plaats van de b estu u rd er m eer d an ac h t zitp laatsen bevatten. A an autom obielen van deze categoric k an een lichte aanhangw agen w orden

bevestigd. D

A utom obielen van de categorieen B, C , o f D , w aarv o o r de bestu u rd er een rijbewijs heeft, m et andere d an een lichte aan h angw agen.

LU

D e term «u iterst to e laatb are gewicht» van een voertuig d u id t het gew icht aa n van het voertuig in bedrijfasklare to e stan d en m et een m axim ale lading.

D e term «m axim ale lading» d u id t h et gew icht der lad in g aan , d at d o o r de be- voegde overheid van h et land, w aar h et voertuig is ingeschreven, to e la a tb a a r is v erklaard.

Lichte aanhangw agens zijn aanhangw agens, w aarvan het gewicht de 750 kg

niet te boven g aat.

(14)

MCKJlłOHEHHfl

B /ia f le j ie u yAOCTOBepeHHfl /

ihluch

n p a e a npaBHTb ManiHHOH Ha T ep p u T op M H :

(crp a H b i)

n o c n e f ly r o m e ß npnH H H e

M o e r o :

HJ1H

nireMne/ib ,0,373 :

riofln H C b :

B j ia f l e /ie ij y#ocTOBepeHM % /lH iu e n n p a s a npaBHTb MauiHHOH n a rep p M T op H H :

(c r p a H b i)

n o c /ie fly ło m e M npnHHHe

M

cct o

: n en a ib

HJ1H

LureMne/ib J ^ a ia

riofln H C b:

B n w c a T b M C K /iiO M eH H e H a j i r o ó o e A p y r o e m c c t o, n p e f l B W A C H H o e A_n%

3 T O H A 6 J I H , e C JIH MCCTO O Ö O S H a N C H H O C B b lU J C y łK C H C H O J lb S O B a H O .

(15)

CpaMHJlMfl 1

H

m

5i* 2

MecTopojKfleHMe** 3 f l a i a po>KfleHM 5i*** 4 MecTomuTejibCTBO 5

K a i e r o p H H M a u iH H flji5i K O T o p b ix y a o c T O B e p e H n e H a n p a s o Bo>KfleHH5i A e n C T B H T e jib H O :

M O T O p H K J lb l C Ó O K O B b IM n p H p e n O M H JIH 6 e s , K O JIflCK H flJ lfl 6 o j l b H b I X h r p e x K o / i e c H b i e a B T O M a u i H H b i ,

s e c

K O T o p b i x , ó y p y n n n y c i b i M H ,

H e n p e s b i m a e r

400

K H j i o r p .

(900

4 > y H T O B ).

A

flB T O M a L U H H b i n p e A H 3 3 H a H e H H b i e T p a H c n o p T a j i h u

,

h H M e r o i p H e , K p o M e c H A e H H f l A-nfl m o t ^ e p a , M a K C H M y M b o c c m L c h a h h h x m b c t , h j i h >Ke M a u i H H b i n p e A H a s H a w e H H b i e A -n* T p a H c n o p r a T o s a p o e , A 0 3 B 0 J 1 6 H H b lH , M a K C H M a J lb H b lH BCC K O T O p b IX H 6 r i p e B b l L U a e x

3.500

K H j i o r p .

(7.700

4 > y H T O B ).

K

a B T O M a u iH H a M s t o h K a x e r o p H H M O łK C T ó b i T b n p H p e n / i e H j i e r K H H n p H p e n .

B

A B T O M a u iH H b i n p e A H a 3 H a H 6 H H b i e a x p a n c n o p r a r o s a p o B , c a o- 3 B O J ie H H b I M , M a K C H M a J Ib H b IM B 6C O M n p e B b IL U a iO L A H M

3.500

K H - J i o r p .

(7.700

c jjy H T O B ).

K

a B T O M a u iH H a M s t o h K a x e r o p H H m o w c t

O b i T b n p H p e n j i c H J i e r K H H n p n p e n .

C

f l B T O M a u i H H b i n p e A H a s H a n e H H b t e ą j i s i x p a H c n o p x a J i H p h h m c k d - i p n e , K p o M e c h a c h h b a - ^ 5* w o c j j e p a , C B b i i u e B O C b M H c h a h h h x M e c T .

K

a B T O M a u iH H a M s t o h K a x e r o p H H M O m e x 6 b i x b n p n p e H j i e n

J ie r K H H n p n p e n .

D

A B T O M a u iH H b i n p H H 3 A / i e > K a m H e K a x e r o p n a M

B, C

h j i h

D,

K O T O p b iM H u i o 4 » e p H M e e x n p a B O n p a B H X b ,

c

n p n p e n a M H h h o t o x n n a h c m j i e r K n e n p H p e n b i .

L U

TepMHH

» f l 0 3 B 0 J i e H H b I M

MaKCHMaJlbHblH

B 6 C «

MaiUHHbl 0 3 H3MaeT Bee M3LUHHbl

fO T O B O H B

nyTb H

C

MaKCHMaJIbHbIM

r p y S O M .

TepMHH »MaKCHMajibHbiH rp y s« o a n a u a e x s e c rp y a a A onycnaeM bifi kom- nereHTHbiMH b ji3 CThmh crpaH bi b KOTopow MauiHHa aa p erH crp H p o B an a.

JlerKHMH npnpenaM H c h h t 3 K>tc5I xe rip u p erib i, AOSBOJieHHhifi, MaKCHMajib- Hbifi Bee KOTopbix He n p e s b im a e r 750 KHjiorp.

V K asaH H B K a c a io m w e c f i L u o cj? ep a

* (& 3M H JJH H OT p a H M y łK 3 M O ry T 6 b I T b B H 6 - c e H b i B 3 T y p y 6 p H K y .

* * Ec/IH OH O H 3 B C C T H O .

* * * Hj i h n p H Ó J i H S H T e ^ b H b i H B o a p a c T n p H B b i - A a n e y A O c x o o e p e H H a H a n p a s o B O iK A e H H a .

(16)

Ib

EXCLUSIONS (Pays de I ä VIII)

Le titulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire de:

(pays) ...

en raison de

Sceau Lieu :

ou

cach et D ate

Signature:

Le titulaire est dechu du droit de conduire sur le territoire de:

(pays) ...

en raison de

Sceau L ie u :

ou

cach et D ate

Signature:

Inscrire I’exclusion dans to u t au tre espace prevu ä cet efiet, si l’espace reserve

cidessus est deja utilise.

(17)

Indications relatives au conducteur N o m Prenom s*

1 2

* Les nom s du p ere et du m ari peuvent

etre inseres ä cette place. Lieu de naissance** 3

D a te de naissance*** 4

** S il est co n n u .

*** O u l äge ap p ro x im atif ä la d ate de

delivrance du perm is. D om icille 5

C ategoric de vehicules pour lesqucls le permis est valable:

A utom obiles affcctees au tra n sp o rt des peisonnes et co m p o rtan t, o u tre le siege du co n d u c teu r, hu it places assises au m axim um ou affectees au tra n sp o rt des m archandises et ay an t un poids m axim um au to rise qui n excede pas 3.500 kg (7.700 üvres). A ux autom obiles de cette categoric p eut etre attelee une rem o rq u e legere.

A utom obiles affectees au tra n sp o rt des m archandises et d o n t le poids m axim um au to rise excede 3.500 kg (7.700 livres). A ux au tom obiles de cette categoric p e u t ćtre attelee une rem o rq u e legere. C

A utom obiles affcctees au tra n sp o rt des personnes et co m p o rtan t, o u tre le siege du co n d u cteu r, plus de h v it places assises. A ux au tom obiles de cette categoric p eu t etre attelee une rem orque legere. D

A utom obiles des categ o ric B, C o u D p o u r lesquelles le co n d u cteu r est habilite, avec rem o rq u es autres q u ’une rem o rq u e legere.

L U

Le term e «poids m ax im u m autorise» d ’un vehicule designe le poids du vehicule en o rd re de m arche et de la charge m axim um .

Le term e «charge m axim um » designe le poids du chargem ent declare adm issible p ar l’au to rite co m p eten te du pays d im m atricu latio n du vehicule.

Les rem orques legeres so n t celles d o n t le poids m axim um au to rise ne depasse pas 750 kg.

M otocycJes avec ou sans sidecar, voiturcs d 'in h rm e ct au tom obiles ä

trois roues d o n t le p o id s ä vide n excede pas 400 kg (900 livres).

(18)

W Y Ł Ą C Z E N IE

O kaziciel niniejszego jest p ozb aw ion y prawa prow adzenia na obszarze

(k raju )...

z p ow od u ... - ...

M iejscow ość ...

D a ta ...

(podpis)

O kaziciel niniejszego jest pozb aw ion y prawa prow adzenia na

obszarze O Q , <=

( k r a ju )... L.!... ;...

z p o w o d u ... -...

M iejsco w o ść

D a ta

:iDiym d o tego celu jeśli N ależy w pisać wyłączenie w in n \\^ j$ p ^ 5

miejsce zarezerw ow ane pow yżej jest

(19)

Indications relatives an conducteur

* Les nom s du pćre et d u m ari peu v en t ćtre insćres a cette place.

* S’il est co nnu.

*** O u I’age ap p ro x im a tif a la d ate de d ćlivra.ice d u perm is.

Nom 1

Penoms* 2

Lieu de naissance** 3 Date de naissance*** 4

Domicile 5

Categoric de vćhicules pour lesquels le permis est valable:

M otocycles avec o u sans sidecar, v oitures d’in firm e et autom obiles ä

tro is ro u es d o n t le p o id s ä vide n ’excöde p as 400 k g (900 livres).

A u to m o b iles affectćes au tra n sp o rt des p ersonnes et co m p o rtan t o u tre le sićge du co n d u cteu r, h u it places assises au m axim um o u affectćes au tra n sp o rt des m arch an d ises et ay a n t u n p o id s m axim um au to risć qu i n ’excćde p as 3.500 kg (7.700 livres). A u x au to m o b iles de cette catćgorie,

p e u t etre attelee u n e rem o rq u e Ićgćre. B

A u to m o b iles affectćes «ro traflsp ö rt des m archandises et d o n t le poids m ax im u m au to risć excöde 3.500 kg (7.700 livres). A ux autom obiles de cette categ o ric p e u t 6tre attelee u n e rem o rq u e Ićgćre.

A u to m o b iles affectćes au tra n sp o rt des p ersonnes et co m p o ran t, o u tre le sićge d u co n d u c teu r, plus de h u it places assises. Aux autom obiles de cette catćg o rie p e u t etre attelće u n e rem o rq u e Ićgćre.

A u to m o b iles de& categories B, C o u D p o u r lesquelles le co n d u cteu r est h ab ilite, avec rem o rq u es au tres q u ’u n e rem o rq u e Ićgćre.

D

Le term e «poids m axim um autorisć» d ’u n vehicule designe le p o id s d u vćhicule en o rd re de m arch e et de la ch arg e m axim um .

L e term e «charge m axim um » dćsigne le p oids d u ch arg em en t dćclaree adm issible p a r l’a u to ritć co m p eten te d u p au s d ’im m atricu latio n d u vćhicule.

Les rem orques lćgćres so n t celles d o n t le p o id s m axim um au to risć n e dćpase pas 750 kg.

K U C Z K A

• • • e Ä ■ • . ■ e ---

l i Ą t m ( Ą H A a i i e

aignuiure

ou empreid

A /J

B tC E a

C ou cachet de Vautorite

D on cachet Sceau de 1’autoritć

L U Sceau on cachet de Fautorite

EXCLUSIONS (pays):

(20)

w

t w

R z e 1562/68 60 000 A 6 B -3-2556 . / i

S i

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jeśli ktoś chce się podkraść do goblinów, musi wykonać udany rzut na Zręczność (Skradanie się) o ST 9.. Niepowodzenie oznacza, że Pierd i Gerk wstają i sprawdzając

Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem

Inwestor jest obowiązany uczestniczyć w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie (art. 2 ustawy Prawo budowlane). Organ nadzoru budowlanego przeprowadza, na

a) surowców pochodze nia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, b) surowców pochodzenia r oślinnego

Pamiętajcie, że jest to praca grupowa, więc dobrze ją sobie zorganizujcie, szczególnie czas pracy - może już po kilku obliczeniach warto zastanowić się nad punktem 2..

192 28.03.2019 Osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dz... Ziejkowa 5 ;

2a. Przed wprowadzeniem ich do obrotu charakterystyka aerodynamiczna oraz bezpieczeństwo nowo zaprojektowanych pojazdów silnikowych jest badana są badane w ramach

Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca musi odbyć szkolenie z ogólnych zasad BHP w Bridgestone Poznań.. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić swoim pracownikom