• Nie Znaleziono Wyników

View of Ks. Roman Ryszard Piętka MIC (7 XI 1937 - 26 III 2011)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Ks. Roman Ryszard Piętka MIC (7 XI 1937 - 26 III 2011)"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

VOX PATRUM 31 (2011) t. 56

KS. ROMAN RYSZARD PIĘTKA MIC

(7 XI 1937 - 26 III 2011)

W dniu 26 marca 2011 r. zmarł w Lublinie w wieku 74 lat, długolet ni proboszcz (1969-2007) jedynej neounickiej parafii w Polsce w Kostomłotach nad Bugiem, birytualista, marianin, ks. archimandryta Roman Ryszard Piętka MIC. Urodzony 7 XI 1937 r. w Ostrołęce k. Warki, po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Górze Kalwarii, gdzie poznał Księży Marianów i gdzie też zrodziła się w nim myśl o życiu zakonnym. W 1955 r. roz-począł nowicjat w mariańskim domu zakonnym w Skórcu k. Siedlec, zakończony złożeniem pierwszych ślubów zakonnych, po czym zaczął studia seminaryjne w Gietrzwałdzie na Warmii. Wtedy to poznał ks. Tomasza Podziawę MIC, kapłana wschodniego obrządku, który powrócił z sowieckich łagrów i wykła dał filozofię w mariańskim domu zakonnym. Pod jego też wpły-wem zaczął uczyć się rytu bizantyńsko-słowiańskiego oraz poznawać grecką trady cję chrześcijaństwa. Studia seminaryjne ukończył we Włocławku, gdzie najpierw 15 VIII 1960 r. złożył wieczystą profesję zakonną, a następ nie 21 VI 1964 r. przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abpa Kazimie rza Majdańskiego.

Pierwszy rok kapłaństwa spędził jako wikariusz i katecheta na parafii w Skórcu, potem zaś został skierowany (1965) na studia filologii klasycznej na Katolicki Uniwersytet Lubelskim, gdzie też miał możność spotykać się z problematyką ekumenizmu i nawiązania kontaktu z proboszczem jedynej w Polsce neounickiej parafii w Kostomłotach nad Bugiem – ks. Aleksandrem Pryłuckim. Wtedy to zaczął się fascynować rytem wschodnim i po kościo-łach lubelskich odprawiać nabożeństwa ekumeniczne w tym rycie, a jego mieszkanie studenckie przy ul. Wete ranów przepełnione było liturgicznymi księgami w języku starocerkiew nym oraz licznymi zwisającymi lampami i kadzielnicami. Wtedy to jeszcze w czasie studiów uniwersyteckich, biskup siedlecki Ignacy Świrski znając zainteresowania ks. R. Piętki problematy-ką unijną, mianował go z polecenia prefekta watykańskiej Kongregacji d/s Kościołów Wschodnich kard. M. Fürstenberga, najpierw kooperatorem parafii w Kostomłotach, a później w 1969 r. jej proboszczem, nadając mu zgodnie

(2)

IN MEMORIAM 1000

ze wschodnią tradycją monastyczną zakonne imię Roman. Studia filologii klasycznej, mimo iż uczęszczał na magisterskie seminarium łacińskie prof. dr L. Małunowiczówny, ukończył w r. 1973 na seminarium greckim prof. dr J. Pliszczyńskiej pisząc pracę magisterską pt. Zakres semantyczny wyrazu propaide…a w Strwmate‹j Klemensa Aleksandryjskiego.

Będąc proboszczem niewielkiej (liczącej niewiele ponad 200 osób) unic-kiej parafii o rycie bizantyjsko-słowiańskim starał się krzewić jej wschod-nie tradycje kościelne na różne sposoby. Kostomłocką cerkiew św. Nikity, którego postać słowem i pismem szczególnie przypominał i kultywował (por. R. Piętka, Św. Nikita-Nicetas i jego kult w Kościele Wschodnim, VoxP

10:1990, t. l8, 219-222), zwłaszcza po beatyfikacji męczenników z Pratulina, uczynił miejscem ich kultu. To przy niej zorganizował Centrum Ekumeniczne, którego był dyrekto rem, organizował rekolekcje dla młodzieży z codzienną liturgią w obrządku greckim, organizował zjazdy ekumeniczne w pobliskim Kodniu, stąd wyjeżdżał i wygłaszał rekolekcje o tematyce ekumenicznej w wielu miastach Polski i odprawiał liturgię w obrządku bizantyńskim. Wtedy

też tłumaczył na język polski czy łaciński różnego rodzaju teksty Księży Marianów, zwłaszcza autorstwa przygotowywanego do beatyfikacji założy-ciela Stanisława Papczyńskiego oraz uczył języka łacińskiego nowicjuszy

i kleryków mariańskich w Lublinie. Wtedy rów nież dokonał chyba dzieła swe-go życia – przełożył i opracował Menologion (biogramy świętych czczonych w Kościele Wschodnim i ich tek sty liturgiczne), który okazał się pionierską pozycją na terenie Polski (Menologion. Życiorysy świętych opracował i teksty liturgiczne przetłumaczył na język polski o. archimandryta Roman Piętka MIC, Kostomłoty 2007, ss. 432).

Cała ta bogata działalność o. proboszcza Piętki, zwłaszcza jego gorliwa i skuteczna praca na rzecz rozwoju obrządku grecko-katolickiego, została w r. 1998 dostrzeżona i nagrodzona, najpierw przez Stolicę Apostolska godnością archimandryty (odpowiednik łacińskiego opata), a następnie przez prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa złotym medalem „Zasłużony dla Kościoła i Narodu” (Ecclesiae Populoque servitium praestanti).

W 2007 r. Ksiądz Piętka doznał udaru mózgu, wskutek czego zrezygno-wał z urzędu proboszcza w Kostomłotach i zamieszkał w Mariań skim Domu Studiów św. Cyryla i Metodego w Lublinie, gdzie jako rezydent-emeryt nadal kontynuował w miarę swych możliwości zdrowot nych posługę nauczyciela języka łacińskiego oraz tłumacza łacińs kich i starosłowiańskich tekstów ko-ścielnych. Mimo odkrytej w 2008 r. bolesnej nowotworowej choroby kości (amputowano mu nogę) nadal w miarę sił pracował i jeszcze w r. 2009 przy-gotował reprint XVIII-wiecznej książki Missja bialska XX. Bazylianów au-torstwa bazyliani na o. Tymoteusza Szczurowskiego. Nieuleczalna choroba czyniła jednak postępy i 26 marca 2011 r. zmarł w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przeżywszy 74 lata życia, w tym 57 lat profesji zakonnej i 47 lat ka-płaństwa. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył adminis trator ks.

(3)

1001 IN MEMORIAM

bp Mieczysław Cisło odbyły się 1 IV 2011 r. w kaplicy nowo wybudowanego przez XX. Marianów kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Wzięli w nim udział oprócz licznych XX. Marianów (m.in. o. archimandryta J. Gajek, ks. prof. A. Szostek, ks. prof. P. Kieniewicz, ks. Prowincjał, przed-stawiciele domów mariańskich w Polsce), delegat Biskupa Siedleckiego, de-legat abpa J. Martyniaka – ks. dr Bartuch, kilku profesorów KUL-u (m.in. ks. prof. J. Pałucki, ks. prof. P. Szczur, ks. prof. S. Longosz, prof. U. Szwarc); pochowany został w grobowcu XX. Marianów na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lu blinie. Nie był patrologiem, ale dobrym znawcą języków klasycznych i wielkim entuzjastą kościelnej kultury bizantyńskiej, którą się szczerze fascy-nował i wobec której wielce się zasłużył, i przez to zasługuje na naszą pamięć. Ks. Stanisław Longosz – Lublin, KUL

(4)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Powierskiego łączyła i inte- growała środowisko humanistyczne Wybrzeża i zapraszałem do pokazania miej- sca i roli badań Jana Powierskiego w mediewistyce polskiej (por.. Drugi

Literaturwissenschaft" , Wolfgang Kayser, Bern 1954, dritte erweiterte Auflaga, Francke Verlag, s.. rozdział o zaw artości).. jego stru k

Poza tym, zapewne, jest Pan w stanie przewidzieć jakąś ewolucję »Polityki«, czy też polaryzację pism, która doprowadzi do wykrystalizowania się bardziej precyzyjnego oblicza

FIGURE 14 Average daily inflow and outflow of mud, and the fraction of mud retained in the study area (trapping efficiency) for cases with alternative tidal range (neap and

Jak wspomniano na początku tego szkicu, trudno łączyć prace malarskie Chmielowskiego w jakieś większe grupy, ale można powiedzieć, że cechą wspólną jego kompozycji

W konsekwencji można przyjąć, że ocena jakości tego rodzaju usług musi mieć charakter zindywidualizowany, bowiem musi brać pod uwagę również tak subiektywne kryteria jak poziom

Reprezentuj cy stron ewangelick ówczesny zarz dca cmentarza Johann Schnee (którego grób przetrwał do dzi na zdewastowanym cmentarzu ewangelickim w Szadku) wygrał

O poranku, dnia 31 stycznia 1945 roku, wojska 1 Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej po brawurowym, forsownym marszu dotarły do Odry na pół- noc od Kostrzyna i uchwyciły przyczółki