• Nie Znaleziono Wyników

,00 zł ,00 zł Wartość zabezpieczenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł LTV 90% 90% 91,77%

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share ",00 zł ,00 zł Wartość zabezpieczenia ,00 zł ,00 zł ,00 zł LTV 90% 90% 91,77%"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

DA MIA N GA ŁDYŃSKI 724209634

damian.galdynski@finanseplatinum.pl

Platinum

Kredyt hipoteczny

Alior Bank

Własne M w wielkim mieście prowizja 2%

Oferta ważna do: 30.06.2021

mBank

Twój Dom (segment Intensive) dla Klientów mBanku Oferta ważna do: 29.06.2021

PEKAO S.A

Mieszkam spokojnie oferta z CPI z prowizją

Oferta ważna do: 31.08.2021 Kwota

netto / brutto

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 305 896,00 zł

Wartość zabezpieczenia 333 333,00 zł 333 333,00 zł 333 333,00 zł

LTV 90% 90% 91,77%

Okres kredytowania 360 mies. 360 mies. 360 mies.

Prowizja 6 000,00 z ł ( 2% )

płatna gotówką 0,00 z ł ( 0% ) 3 750,00 z ł ( 1,25% )

płatna gotówką

Waluta PLN PLN PLN

Wibor 0,21% 0,21% 0,24%

Marża 2,6% 2,65% 2,6%

Oprocentowanie 2,81% 2,86% 2,84%

Rata równa

Odsetki 1 234,28 zł

144 340,36 zł 1 242,27 zł

147 218,42 zł 1 263,42 zł

148 936,63 zł Rata malejąca

Odsetki 1 535,83 zł

126 801,25 zł 1 548,33 zł

129 057,50 zł 1 573,66 zł

130 673,67 zł

Całkowity koszt kredytu 450 340,36 zł 454 982,58 zł 460 849,58 zł

Koszt początkowy 6 000,00 z ł - 3 750,00 z ł

Ubezpieczenie niskiego wkładu

ubezpieczenia NWW W prz ypadku braku wkładu własnego

w wysokośc i 20% bank podwyż sz a marż ę o 0,2 p.p. prz ez c ały okres

kredytowania.

Niewymagane

Obowiązkowe ubezpieczenia NWW do momentu osiągnięc ia poz iomu LTV poniż ej 80% raty będą wynosić :

rata stała: 1 296,28 zł rata malejąc a: 1 624,65 zł

kosz t: 2 266,95 zł okres: 69 mies.

Podwyż sz enie marż y o 0,20% do do c z asu nadpłac enia wymaganego wkładu własnego.

Marż a w oferc ie z ostała podwyż sz ona.

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu do Księgi Wieczystej)

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 667,78 zł rata malejąc a: 2 160,83 zł podwyż sz enie marż y o 2,5%

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 495,20 zł rata malejąc a: 1 923,33 zł podwyż sz enie marż y o 1,5%

Obowiązkowe do c z asu wpisu rata będz ie

wynosić : rata stała: 1 467,46 zł rata malejąc a: 1 879,56 zł podwyż sz enie marż y o 1p.p.

Ubezpieczenie na życie

Nieobowiązkowe stawka: 5%

okres: 60 mies.

Zakres ubez piec z enia: z gon, trwała niez dolność do prac y, trwałe

inwalidz two.

Moż liwość kontynuac ji po 5 latac h, kosz t 0,06% od salda kredytu, płatne miesięc z nie. Wymagane prz ez bank w określonyc h

prz ypadkac h.

Obowiązkowe kosz t miesięc z ny : 134,76 zł

kosz t c ałkowity: 7 764,16 zł stawka: 0,045% od aktualnego

salda z adłuż enia okres: 60 mies.

Ubez piec z enie na ż yc ie wymagane bankowe - z akres ubez piec z enia:

śmierć ubez piec z onego, c ałkowita trwała niez dolność do prac y, pobyt

w sz pitalu.

Polisa na ż yc ie jest wymagana w następując yc h prz ypadkac h:

- suma wieku Kredytobiorc y i okresu kredytowania prz ekrac z a

65 lat, - kredyt udz ielany jest wyłąc z nie jednej osobie, - o udz ielenie kredytu wnioskuje kilku

Wnioskodawc ów, z któryc h tylko jeden osiąga doc hód uwz ględniany

w oc enie z dolnośc i do spłaty, - o udz ielenie kredytu wnioskuje kilku

Wnioskodawc ów, prz y c z ym jeden z nic h osiąga doc hód stanowiąc y c o najmniej 80% sumy doc hodów

wsz ystkic h Wnioskodawc ów.

Łąc z na suma ubez piec z enia powinna wynosić , c o najmniej 25%

kwoty udz ielonego kredytu.

Ubezpieczenie od utraty pracy Niewymagane Niewymagane

Obowiązkowe (kredytowane)CPI kosz t c ałkowity: 5 896,80 zł stawka: 1,9656% od wartośc i

kredytu okres: 48 mies.

Ubez piec z enie od utraty prac y dla jednego Kredytobiorc y, płatne 2%

na 4 lata, ZAWS ZE dolic z one do kredytu bez wz ględu na wyskość

LTV. Brak moż liwośc i płatnośc i gotówką.

(2)

Ubezpieczenie nieruchomości

Dowolna polisa stawka: 0,095%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka

0,095% z a 12 miesięc y.

Dowolna polisa stawka: 0,0065%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka

0,0065% miesięc z nie.

Płatne gotówką kosz t roc z ny : 300,00 zł kosz t c ałkowity: 9 000,00 zł stawka: 0,1% od wartośc i kredytu

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank.

S kładka 0,1% z a 12 miesięc y.

Dowolna polisa stawka: 0,27%

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank.

S kładka 0,27% z a 36 miesiąc e.

Dowolna polisa stawka: 0,47%

Ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane jest prz ez bank.

S kładka 0,47% z a 60 miesięc y.

Pozostałe

ubezpieczenia\produkty\warunki Niewymagane Niewymagane Niewymagane

Opłata za wcześniejszą spłatę okres: 36 mies.

2,5% od kwoty prz edterminowej spłaty w okresie 36 mc .

okres: 36 mies.

Cz ęśc iowa nadpłata kredytu jest bez płatna, c ałkowita spłata 2%

prz ez pierwsz e 3 lata, następnie bez opłat.

okres: 36 mies.

Rekompensata w wysokośc i 3%

spłac anej kwoty kredytu, jednak nie większ a niż wysokość odsetek,

które byłyby nalic z one od spłac onej prz ed terminem c ałośc i

lub c z ęśc i kredytu w okresie roku od dnia faktyc z nej spłaty.

Opłata za prowadzenie rachunku

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł Brak wymogu wpływu

wynagrodz enia

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł Darmowe konto - wymóg wpływu

wynagrodz enia.

Obowiązkowe kosz t: 0,00 z ł

Rac hunek z asilany miesięc z nymi wpływami z tytułu wynagrodz enia.

Posiadanie lub z akup karty kredytowej i ubez piec z enie nieruc homośc i oferowane prz ez

bank obniż a marż ę o 0,2 p.p. - Marż a z ostała w oferc ie obniż ona.

Min. 500z ł wpływu i jedna transakc ja kartą debetową -

rac hunek z a 0z ł

Wycena

Inspekc ja nieruc homośc i do dec yz ji i wyc ena wykonywana jest na podstawie z djęć klienta -dotyc z y to

tyc h nieruc homośc i gdz ie nie było wymaganego operatu. Inspekc ja nieruc homośc i jest wykonywana prz ez bank w każ dym prz ypadku, ale jako warunek do uruc homienia kredytu (kosz t 250 z ł): -Zakup lokalu

na rynku wtórnym i pierwotnym do 400 tys. -Zakup lokali i domów r.

pierwotny do 650 tys. -Zakup nieruc homośc i (bez ogranic z eń) do 50% LTV. Poz ostałe prz ypadki gdz ie jest wymagany operat: -Zakup domu 1 rodz innego. -Budowa domu. 1 rodz innego -Lokal/nieruc homość

komerc yjna -Zakup dz iałki

Wysokość opłat: 400 z ł - lokal miesz kalny oraz dz iałka budowlana, 700 z ł - dom jednorodz inny oraz lokal uż ytkowy,

800 z ł w prz ypadku nietypowyc h nieruc homośc i.

Inspekc ja nieruc homośc i na z lec enie banku, kosz t 137 z ł prz y kredyc ie hipotec z nym, 168 z ł prz y

budowlano- hipotec z nym. Dla kredytów powyż ej 300 000 z ł - kosz t operatu 479 z ł dla lokalu miesz kalnego, 832 z ł dla domu

jednorodz innego.

Oferta dla Klientów, którz y najpóź niej w dniu z awarc ia umowy:

Bank wyc ofał moż liwość konsolidac ji innyc h z obowiąz ań

Klientów.

Kredyt w kwoc ie nie mniejsz ej niż 20 000 PLN Każ dy wnioskodawc a z obowiąz any jest z awrz eć umowę kredytową z godnie z regulaminem oraz posiadać prz ez okres 5 lat od dnia uruc homienia na podstawie

umowy kredytowej kredytu hipotec z nego status ubez piec z onego w ramac h

ubez piec z enia na ż yc ie oferowanego prz ez bank. Co najmniej jeden kredytobiorc a z obowiąz any jest posiadac rac hunek mkonto Intensive prz ez

okres 5 lat od uruc homienia kredytu który będz ie rac hunkiem

spłaty kredytu w okresie obowiąz ywania umowy kredytowej.

Kredytobiorc a z obowiąz any jest z tytułu promoc ji prz ez okres 5 lat

od uruc homienia kredytu dokonywać w każ dym miesiąc u kalendarz owym z asilenia rac hunku

spłaty kredytu wymaganą kwotą z asilenia. S egment Intensive – grupa Klientów Banku, którz y: a)

posiadają rac hunek osz c z ędnośc iowo- roz lic z eniowy mKonto Intensive, b) z apewniają wpływy na rac hunku w min kwoc ie 7

000 z ł c o najmniej w trz ec h z sz eśc iu pełnyc h miesięc y poprz edz ając yc h z łoż enie wniosku

o Kredyt Hipotec z ny/Poż yc z kę hipotec z ną lub z apewniają wpływy

na rac hunku prz eksz tałc onym z dowolnego rac hunku na mKonto Intensive c o najmniej w trz ec h z

sz eśc iu pełnyc h miesięc y poprz edz ając yc h z łoż enie wniosku

LTV do 90% dla wniosków, gdz ie z abez piec z eniem kredytu będz ie lokal miesz kalny – niez ależ nie od

powierz c hni lokalu i jego lokaliz ac ji.

Maksymalny poz iom LTV 80% dla wniosków, gdz ie z abez piec z eniem kredytu będz ie dom. Zastosowanie warunków określonyc h w tabeli

moż liwe jest w prz ypadku spełnienia prz ez Klienta łąc z nie warunków określonyc h poniż ej: - posiada lub z awrz e umowę o rac hunek typu ROR (nie dotyc z y

Rac hunku Podstawowego) – w sz c z ególnośc i umowę o Konto Prz ekorz ystne lub Konto Ś wiat Premium - wraz z kartą debetową

najpóź niej w c hwili z awarc ia umowy o kredyt, a rac hunek będz ie z asilany regularnymi miesięc z nymi wpływami z tytułu wynagrodz enia z umowy o prac ę /

emerytury / renty / doc hodów uz yskiwanyc h z innyc h ź ródeł w

str. 2/5 Niniejsz a symulac ja ma c harakter poglądowy i nie stanowi oferty w roz umieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz . U. z 1964 r. Nr 16 poz . 93; z póź n. z m.)

(3)

Dodatkowe uwagi

- będą posiadac z ami rac hunku Konta Jakż e Osobistego (oferta z

prowiz ją) – minimum jeden z kredytobiorc ów; - będą posiadac z ami rac hunku Konta Jakż e

Osobistego oraz z łoż ą deklarac ję prz ystąpienia do ubez piec z enia na

ż yc ie (oferta z ubez piec z eniem)- minimum jeden z kredytobiorc ów. W

obydwu prz ypadkac h, w okresie kredytowania, Klient musi z apewnić

wpływy na rac hunek w wysokośc i 1500 PLN oraz dokonywać miesięc z nie minimum 3 transakc ji

płatnic z yc h. Cel kredytowania objęty promoc ją: c el miesz kaniowy,

z wiąz any z nabyc iem na rynku wtórnym (nieruc homość oddana do

uż ytkowania) lub pierwotnym (z akup od dewelopera), domu lub

lokalu miesz kalnego (wraz z miejsc em postojowym/parkingowym, garaż em o ile dotyc z y), położ onego

w granic ac h administrac yjnyc h miasta: Gdańsk, Kraków, Łódź , Poz nań, S z c z ec in, Warsz awa lub

Wroc ław oraz będąc ego równoc z eśnie prz edmiotem kredytowania i z abez piec z enia.

Kwota kredytu od 100 000 PLN do 700 000 PLN w waluc ie PLN.

Akc eptowalne ź ródła doc hodu:

umowa o prac ę na c z as nieokreślony, kontrakt menedż erski,

emerytura/renta lub mix tyc h ź ródeł. Warunek dotyc z y wsz ystkic h

kredytobiorc ów.

o Kredyt Hipotec z ny/Poż yc z kę hipotec z ną c ) od minimum 3 pełnyc h miesięc y poprz edz ając yc h

z łoż enie wniosku posiadają kredyt odnawialny lub kartę kredytową na minimalną kwotę 10 000 z ł lub posiadają od 3 pełnyc h miesięc y depoz yty z minimalnym saldem 50

000 z ł, d) wykonują minimum 15 transakc ji kartą płatnic z ą w c o

najmniej w trz ec h z sz eśc iu pełnyc h miesięc y poprz edz ając yc h

wniosku Klient, który na dz ień z łoż enia wniosku o z awarc ie Umowy Kredytowej na kwotę nie niż sz ą niż 150 000 z ł, nie należ y do S egmentu Intensive lub Ac tive,

moż e wnioskować o obniż enie marż y po spełnieniu wsz ystkic h

poniż sz yc h kryteriów: Dla segmentu Intensive: - od minimum

3 pełnyc h miesięc y po uruc homieniu kredytu posiada

rac hunek mkonto Intensive w mBanku - od minimum 3 pełnyc h miesięc y po uruc homieniu kredytu

z apewnia wpływ z tytułu wynagrodz enia 7.000z ł na ten rac hunek – od minimum 3 pełnyc h miesięc y po uruc homieniu kredytu posiada kartę kredytową/kredyt odnawialny z limitem c o najmniej

10.000 z ł lub depoz yt na min.

50.0000z ł - od minimum 3 pełnyc h miesięc y po uruc homieniu kredytu wykonuje min. 15 transakc ji kartą

płatnic z ą mBanku w miesiąc u Dyspoz yc ję obniż enia marż y należ y z łoż yć do 6 miesięc y od uruc homienia prz ez Bank kredytu.

mBank wprowadz a tymc z asowo następując e z miany w polityc e

kredytowej dla kredytów hipotec z nyc h dla osób fiz yc z nyc h:

Dla z abez piec z enia na nieruc homośc i miesz kalnej LTV wynosi: - 70% (bez ubez piec z enia niskiego wkładu), gdy wnioskowany

kredyt jest trz ec im kredytem hipotec z nym tego samego

kredytobiorc y - 50% (bez ubez piec z enia niskiego wkładu),

gdy wnioskowany kredyt jest c z wartym kredytem hipotec z nym

tego samego kredytobiorc y Do lic z by z obowiąz ań hipotec z nyc h prz yjmujemy z arówno kredyty jak i poż yc z ki hipotec z ne, niez ależ nie c z y posz c z ególne kredyty posiada indywidualnie c z y wspólnie z innym

kredytobiorc ą. - Akc eptac ja braku prz elewów składek ZUS z a marz ec ,

kwiec ień i maj 2020 roku pod warunkiem z łoż enia prz ez klienta

z aświadc z enia z ZUS o braku należ nośc i wymagalnyc h - Dokument PIT-36/36-L z a rok 2019 wymagany dla wniosków z łoż onyc h od 01 c z erwc a 2020 - Moż liwość

prz edstawienia dokumentów potwierdz ając yc h doc hód w formie

elektronic z nej, bez koniec z nośc i potwierdz ania prz ez prac ownika / prz edstawic iela Banku z godnośc i z

oryginałem lub systemem transakc yjnym lub systemem

księgowym.

wysokośc i c o najmniej dwukrotnośc i pierwsz ej raty

kapitałowo-odsetkowej, - najpóź niej z c hwilą z awarc ia umowy o kredyt aktywuje dostęp

do rac hunku z a pośrednic twem aplikac ji PeoPay lub Pekao24, - posiada lub z awrz e umowę o kartę

kredytową dla Klienta Detalic z nego najpóź niej w c hwili

z awarc ia umowy o kredyt, - z awrz e, niez włoc z nie po nabyc iu

praw do nieruc homośc i mając ej stanowić prz edmiot z abez piec z enia kredytu, umowę ubez piec z enia budynków lub lokali

miesz kalnyc h od ognia i innyc h z darz eń losowyc h dla Klientów Banku Pekao S .A. dostępną w

Oddz iałac h Banku, oraz z obowiąż e się do jej posiadania w

c ałym okresie kredytowania, - wyraz ił / wyraz i z godę marketingową tj. z łoż ył / z łoż y Bankowi oświadc z enie w z akresie

prz etwarz ania jego danyc h osobowyc h oraz marketingu bez pośredniego, - otrz yma Formularz Informac yjny na warunkac h i w terminie obowiąz ywania niniejsz ej Oferty i

w ustawowym terminie 14 dni od otrz ymania Formularz a Informac yjnego z łoż y wniosek o

kredyt, - na moment z awarc ia umowy o kredyt z awrz e umowę ubez piec z enie CPI Bank dla wniosków rejestrowanyc h od 28.04.2020 wprowadz a poniż sz e z miany: 1. Oc ena ryz yka klienta,

poprz ez : - z astosowanie ostroż nośc iowego podejśc ia do doc hodów uz yskiwanyc h z branż z agroż onyc h prz yjmowanyc h do oc eny z dolnośc i kredytowej – objęc ie większ ej lic z by wniosków indywidualną oc eną na sz c z eblu Centrali Banku w c elu analiz y m.in.: stabilnośc i doc hodu, branż y

prac odawc y/ dz iałalnośc i gospodarc z ej, profilu klienta - ogranic z enie finansowania do klientów z maksymalnie jednym

obec nie spłac anym kredytem hipotec z nym. Oz nac z a to, ż e będz iemy finansować klientów,

którz y po z ac iągnięc iu z obowiąz ania w nasz ym banku

będą mieli maksymalnie dwa aktywne kredyty hipotec z ne

(4)

DA MIA N GA ŁDYŃSKI 724209634

damian.galdynski@finanseplatinum.pl

Platinum

Kredyt hipoteczny

Santander

Klient Select - Klient Wewnętrzny

PKO BP

Pakiet Własny Kąt Hipoteczny Kwota

netto / brutto

300 000,00 zł 300 000,00 zł

300 000,00 zł 300 000,00 zł

Wartość zabezpieczenia 333 333,00 zł 333 333,00 zł

LTV 90% 90%

Okres kredytowania 360 mies. 360 mies.

Prowizja 6 000,00 z ł ( 2% )

płatna gotówką 0,00 z ł ( 0% )

Waluta PLN PLN

Wibor 0,21% 0,24%

Marża 2,99% 2,79%

Oprocentowanie 3,2% 3,03%

Rata równa

Odsetki 1 297,40 zł

167 064,21 zł

Pierwsz e 12 mies. rata: 1 012,48 zł 1 269,67 zł

164 807,42 zł Rata malejąca

Odsetki 1 633,33 zł

144 400,00 zł 1 590,83 zł

136 728,75 zł

Całkowity koszt kredytu 473 064,21 zł 491 007,85 zł

Koszt początkowy 6 000,00 z ł 9 750,00 z ł

Ubezpieczenie niskiego wkładu Niewymagane

Obowiązkowe ubezpieczenia NWW do momentu osiągnięc ia poz iomu LTV poniż ej 80% raty będą wynosić :

rata stała: 1 310,56 zł rata malejąc a: 1 653,33 zł

kosz t: 2 576,22 zł okres: 63 mies.

Podwyż sz enie marż y kredytu o 0,25 p.p. do c z asu nadpłac enia wymaganego wkładu własnego.

Ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu do Księgi Wieczystej)

Obowiązkowe

do c z asu wpisu rata będz ie wynosić : rata stała: 1 467,05 zł rata malejąc a: 1 883,33 zł podwyż sz enie marż y o 1%

Obowiązkowe

do c z asu wpisu rata będz ie wynosić : rata stała: 1 463,55 zł rata malejąc a: 1 878,33 zł Podwyż sz enie marż y o 0,9% do c z asu

wpisu do księgi wiec z ystej.

Ubezpieczenie na życie

Nieobowiązkowe stawka: 0,035%

okres: 60 mies.

S korz ystanie z ubez piec z enia na ż yc ie obniż a prowiz ję do 0%. Okres

utrz ymywania karty i spełnienia warunków 5 lat. Po prz ekroc z eniu 70 r.

ż yc ia bank wymaga obowiąz kowego ubez piec z enia na ż yc ie.

Nieobowiązkowe stawka: 0,3328%

okres: 12 mies.

Zakres oc hrony ubez piec z eniowej:

z gon ubez piec z onego oraz wystąpienie u ubez piec z onego trwałej

i c ałkowitej niez dolnośc i do prac y i samodz ielnej egz ystenc ji, będąc ej

następstwem niesz c z ęśliwego wypadku.

Nieobowiązkowe stawka: 0,0277%

Ubez piec z enie z awierane jest na okres jednego roku - płatne z góry

jednoraz owo, następnie ubez piec z enie jest z awierane na kolejne lata - płatne miesięc z nie od

salda z adłuż enia.

Ubezpieczenie od utraty pracy Niewymagane

Obowiązkowe kosz t c ałkowity: 9 750,00 zł stawka: 3,25% od wartośc i kredytu

okres: 48 mies.

Oc hrona od utraty prac y i c ałkowitej niez dolnośc i Ubez piec z onego do prac y oraz ryz yka pobytu w sz pitalu.

Ubezpieczenie nieruchomości

Dowolna polisa stawka: 0,09%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka 0,09% na 12 miesięc y. S korz ystanie z ubez piec z enia obniż a marż ę o 0,1 p.p.

Dowolna polisa stawka: 0,08%

Akc eptowana polisa klienta lub ubez piec z enie w banku. S kładka

0,08% z a 12 miesięc y.

Pozostałe

ubezpieczenia\produkty\warunki Niewymagane

Nieobowiązkowe

nieruc homość w Warsz awie obniż ka o 0,11 p.p.

Nieobowiązkowe

lokal poz a Warsz awą obniż ka 0.05 p.p.

str. 4/5 Niniejsz a symulac ja ma c harakter poglądowy i nie stanowi oferty w roz umieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

Cywilny (Dz . U. z 1964 r. Nr 16 poz . 93; z póź n. z m.)

(5)

Opłata za wcześniejszą spłatę

okres: 36 mies.

Prowiz ja od wc z eśniejsz ej spłaty wynosi 1% spłac anego kapitału, min.

100 z ł

Pierwsz a spłata c z ęśc iowa nie więc ej niż 50% kapitału 0% prowiz ji.

Brak opłat z a wc z eśniejsz ą, c ałkowitą lub c z ęśc iową spłatę kredytu.

Opłata za prowadzenie rachunku

Nieobowiązkowe Konto osobiste z wpływem wynagrodz enia w wysokośc i

uz ależ nionej od kwoty kredytu/segmentu Klienta.

S korz ystanie z oferty konta obniż a marż ę o 0,2 p.p. Dla Klienta S elec t wpływy wynagrodz enia min. 7 500 PLN lub posiadanie środków pienięż nyc h na rac hunkac h w Banku – c o najmniej 150

tys. PLN.

Nieobowiązkowe S korz ystanie z karty kredytowej z obrotem min. 500z ł/miesiąc obniż a marż ę o 0,1 p.p. Okres utrz ymywania

karty i spełnienia warunków 5 lat.

Nieobowiązkowe W prz ypadku, gdy Klient posiada od minimum 6 miesięc y ROR w Banku z

systematyc z nymi wpływami wynagrodz enia obniż ka marż y o

0,05%.

Nieobowiązkowe kosz t: 0,00 z ł

Obniż ka marż y o 0,15% w prz ypadku deklarac ji wpływów na konto w

wysokośc i minimum 3000 PLN miesięc z nie.

Kredytowane kosz t: 60,00 z ł Karta kredytowa z amienna z ubez piec z eniem na ż yc ie. Kosz t posiadania karty to 60z ł roc z nie.

Wycena

Wyc ena nieruc homośc i bankowa lub własna z listy wyz nac z onyc h rz ec z oz nawc ów. Każ dy Klient, który

z lec i wyc enę z a pośrednic twem Banku, będz ie z obowiąz any w pierwsz ej kolejnośc i do uisz c z enia opłaty bez pośrednio na konto firmy wykonując ej wyc enę. Kosz t wyc eny z lec anej z a pośrednic twem Banku:

369,00 PLN (lokal / dz iałka) oraz 649,44 PLN (dom).

Bank nie akc eptuje operatów sz ac unkowyc h klienta. Kosz t wyc eny dz iałki/miesz kania 400 PLN, dom 700

PLN. W prz ypadku kwoty kredytu niż sz ej niż 80 000 PLN wyc ena bez

wz ględu na rodz aj nieruc homośc i wynosi 300 PLN.

Dodatkowe uwagi

Aby z akwalifikować się do segmentu Klienta S elec t doc hód netto musi

wynosić :

- c o najmniej 10 tys. z ł. – w prz ypadku doc hodu jednego z Klientów lub - c o najmniej 15 tys. z ł – w prz ypadku sumy

doc hodów maksymalnie dwóc h Klientów prowadz ąc yc h wspólne

gospodarstwo domowe Klient wewnętrz ny to klient posiadając y od

c o najmniej 3 pełnyc h miesięc y kalendarz owyc h konto osobiste w PLN

w S antander Bank Polska, pod warunkiem, ż e w każ dym z 3 ostatnic h

miesięc y prz ed z łoż eniem wniosku o określenie wstępnyc h warunków kredytu na to konto była dokonana c o najmniej jedna wpłata (gotówkowa lub prz elew). W prz ypadku oferty bez konta z wpływem wynagrodz enia marż e są

wyż sz e o 0,2 p.p. od wskaz anyc h powyż ej. W prz ypadku skorz ystania z oferty karty kredytowej z obrotem min.

500 PLN/m-c obniż ka marż y o 0,1%. W prz ypadku skorz ystania z oferty ubez piec z enia nieruc homośc i Loc um

Comfort obniż ka marż y o 0,1%.

Maksymalna kwota kredytu hipotec z nego w ramac h śc ież ki wolnyc h z awodów w z ależ nośc i od

lokaliz ac ji miejsc a prowadz enia dz iałalnośc i gospodarc z ej: do 1.000.000 PLN Warsz awa i prz yległe gminy oraz Wroc ław, Poz nań, Gdańsk,

Gdynia, S opot, Katowic e, Kraków, S z c z ec in i Łódź . Poz ostałe miasta

max. 500.000 PLN.

Marż a w pierwsz yc h 12 miesiąc ac h wynosi 1,1%. Warunkiem promoc ji jest

posiadanie/z akup: ubez piec z enia od utraty prac y na okres 4 lat, rac hunku ROR oraz z akupu karty kredytowej i/lub

skorz ystania z dodatkowego z abez piec z enia w postac i umowy ubez piec z enia na ż yc ie dla Banku i

Kredytobiorc y oferowanego prz ez Bank. Max. okres kredytowania w z ależ nośc i od typu rat: raty równe - do

75 roku ż yc ia, raty malejąc e - do 80 roku ż yc ia, prz y c z ym max. okres kredytowania moż e ulec z mianie na podstawie danyc h wprowadz onyc h do

systemu. Minimalna marż a w poz ostałym okresie kredytowania moż e z ostać ustalona na niż sz ym

poz iomie w prz ypadku:

- deklarowanyc h wpływów na rac hunek min. 3000 PLN - obniż ka o 0,15% - posiadania ROR w banku PKO BP od

minimum 6 miesięc y z systematyc z nymi wpływami wynagrodz enia - uprawnienie do obniż enia marż y o 0,05%. Upusty mogą się sumować , ale minimalna marż a nie moż e być niż sz a niż 1,3%.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Płatne gotówką koszt roczny : 337,50 zł koszt całkowity: 10 125,00 zł stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

Rozwój firmy Zakład Kamieniarski Marian Stadnicki, Jan Szybiak Spółka Jawna poprzez wdrożenie na rynek nowych. produktów

Wysokiej jakości lakier matowy z jedwabiu na froncie i górze frontu oraz na wierzchu jest wizualnie rewelacyjny, który w połączeniu z.. "hebanową czernią" lub

Rozdział 85213 to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające Niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane częściowo jako zadania zlecone

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu

Naim Records zostało stworzone przez założyciela Naima, Juliana Verekera, łacząc jego miłość do muzyki z dążeniem do najwyższej jakości dźwięku na wszystkich etapach

stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu