• Nie Znaleziono Wyników

Prawo ochrony środowiska

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Prawo ochrony środowiska"

Copied!
190
0
0

Pełen tekst

(1)

Prawo ochrony rodowiskaś

1)

z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627) tj. z dnia 4 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 129, poz. 902) tj. z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232)

tj. z dnia 19 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 672) tj. z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 799)

(zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2161, Dz.U. z 2018 r. poz. 1722, Dz.U. z 2018 r. poz. 1648, Dz.U. z 2018 r. poz. 1592, Dz.U. z 2018 r. poz. 1590, Dz.U. z 2018 r. poz. 1564, Dz.U. z 2018 r. poz. 1479, Dz.U. z 2018 r. poz. 1356, Dz.U.

z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2017 r. poz. 1999, Dz.U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. 2009 Nr 130, poz. 1070, M.P. z 2018 r. poz. 1013)

Tytu I. Przepisy ogólne. ł

Dzia I. Zakres obowi zywania ustawy. ł ą

Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa okre la zasady ochrony rodowiska oraz warunki korzystania z jegoś ś zasobów, z uwzgl dnieniem wymaga zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ci:ę ń ż ś

1) zasady ustalania:

a) warunków ochrony zasobów rodowiska, ś

b) warunków wprowadzania substancji lub energii do rodowiska, ś c) kosztów korzystania ze rodowiska; ś

2) (uchylony)

3) (uchylony)

4) obowi zki organów administracji;ą 5) odpowiedzialność i sankcje.

Art. 2 [Wy czenia] łą

1. Przepisów ustawy nie stosuje si do spraw uregulowanych w przepisach prawa atomowego.ę 2. Przepisów ustawy nie stosuje si tak e w zakresie:ę ż

1) obowi zku posiadania pozwolenia,ą

1a) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie ha asu,ł

(2)

2) ponoszenia op at,ł

w razie prowadzenia dzia a ratowniczych.ł ń

2a. Przepisów ustawy nie stosuje si tak e w zakresie ha asu powstaj cego w zwi zku z powszechnym ę ż ł ą ą korzystaniem ze rodowiska.ś

3. Przepisy ustawy nie naruszaj przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.ą U. z 2018 r. poz. 412 i 650).

4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki oraz organy administracji w a ciwe w sprawach ł ś tej ochrony okre laj przepisy odr bne.ś ą ę

Dzia II. Definicje i zasady ogólne. ł

Art. 3 [S owniczek] ł Ilekro w ustawie jest mowa o:ć

1) aglomeracji - rozumie si przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych;ę 2) autostradzie - rozumie si przez to tak e drog ekspresow , je eli przepisy o autostradach p atnych maj ę ż ę ą ż ł ą zastosowanie do tej drogi;

2a) badaniach zanieczyszczenia gleby i ziemi - rozumie si przez to pomiary zawarto ci substancji powoduj cej ę ś ą ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie próbek oraz zwi zane z tymi pomiarami badania w a ciwo ci gleby i ą ł ś ś ziemi;

2b) dokumencie referencyjnym BAT - rozumie si przez to dokument, b d cy wynikiem wymiany informacji ę ę ą zorganizowanej przez Komisj Europejsk zgodnie z przepisami dotycz cymi emisji przemys owych, sporz dzonyę ą ą ł ą dla okre lonego rodzaju dzia alno ci i opisuj cy w szczególno ci stosowane techniki, aktualne wielko ci emisji i ś ł ś ą ś ś zu ycia, techniki uwzgl dniane przy okazji ustalania najlepszych dost pnych technik, a tak e opisuj cy konkluzje ż ę ę ż ą BAT oraz wszelkie nowe techniki;

3) eksploatacji instalacji lub urz dzenia - rozumie si przez to u ytkowanie instalacji lub urz dzenia oraz ą ę ż ą utrzymywanie ich w sprawno ci;ś

4) emisji - rozumie si przez to wprowadzane bezpo rednio lub po rednio, w wyniku dzia alno ci cz owieka, do ę ś ś ł ś ł powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciep o, ha as, wibracje lub pola elektromagnetyczne; ł ł

4a) granicznych wielko ciach emisyjnych - rozumie si przez to najwy sze z okre lonych w konkluzjach BAT ś ę ż ś wielko ci emisji powi zane z najlepszymi dost pnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach ś ą ę eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dost pnej techniki lub kombinacji najlepszych dost pnych technik; ę ę

5) ha asie - rozumie si przez to d wi ki o cz stotliwo ciach od 16 Hz do 16 000 Hz;ł ę ź ę ę ś

5a) historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi - rozumie si przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi,ę które zaistnia o przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dzia alno ci, która zosta a zako czona przed dniem ł ł ś ł ń 30 kwietnia 2007 r.; rozumie si przez to tak e szkod w rodowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt ę ż ę ś 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. ś poz. 1789, z 2015 r. poz. 277 i 1926 oraz z 2017 r. poz. 1215 i 1566), która zosta a spowodowana przez emisj ł ę lub zdarzenie, od którego up yn o wi cej ni 30 lat;ł ęł ę ż

6) instalacji - rozumie si przez to: ę a) stacjonarne urz dzenie techniczne, ą

b) zespó stacjonarnych urz dze technicznych powi zanych technologicznie, do których tytu em prawnymł ą ń ą ł dysponuje ten sam podmiot i po o onych na terenie jednego zak adu, ł ż ł

(3)

c) budowle nieb d ce urz dzeniami technicznymi ani ich zespo ami, ę ą ą ł których eksploatacja mo e spowodowa emisj ; ż ć ę

7) istotnej zmianie instalacji - rozumie si przez to tak zmian sposobu funkcjonowania instalacji lub jej ę ą ę rozbudow , która mo e powodowa znacz ce zwi kszenie negatywnego oddzia ywania na rodowisko;ę ż ć ą ę ł ś

8) kompensacji przyrodniczej - rozumie si przez to zespó dzia a obejmuj cych w szczególno ci roboty ę ł ł ń ą ś budowlane, roboty ziemne, rekultywacj gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupie ro linno ci, ę ń ś ś prowadz cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupie ro linno ci, prowadz cych do ą ń ś ś ą przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w rodowisku przez ś realizacj przedsi wzi cia i zachowanie walorów krajobrazowych;ę ę ę

8a) lotnisku - rozumie si przez to tak e port lotniczy oraz l dowisko;ę ż ą

8b) krajowym celu redukcji nara enia - rozumie si przez to procentowe zmniejszenie krajowego wska nika ż ę ź redniego nara enia dla roku odniesienia, w celu ograniczenia szkodliwego wp ywu danej substancji na zdrowie

ś ż ł

ludzi, który ma by osi gni ty w okre lonym terminie;ć ą ę ś

8c) krajowym wska niku redniego nara enia - rozumie si przez to redni poziom substancji w powietrzu ź ś ż ę ś wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach t a miejskiego w miastach o liczbie ł mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy i aglomeracjach na terenie ca ego kraju, wykorzystywany do okre lenia i ń ę ż ę ł ś dotrzymania krajowego celu redukcji nara enia oraz dotrzymania pu apu stż ł ężenia ekspozycji;

8d) konkluzji BAT - rozumie si przez to dokument sporz dzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT, ę ą przyjmowany przez Komisj Europejsk , w drodze decyzji, zgodnie z przepisami dotycz cymi emisji ę ą ą

przemys owych, formu uj cy wnioski dotycz ce najlepszych dost pnych technik, ich opisu, informacji s uł ł ą ą ę ł żącej ocenie ich przydatno ci, wielko ci emisji powi zanych z najlepszymi dost pnymi technikami, powi zanego ś ś ą ę ą monitoringu, powi zanych poziomów zu ycia oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich sposobów ą ż przeprowadzenia remediacji;

9) metodyce referencyjnej - rozumie si przez to okre lon na podstawie ustawy metod pomiarów lub bada , ę ś ą ę ń która mo e obejmowa w szczególno ci sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a tak e ż ć ś ż metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w rodowisku;ś

10) najlepszych dost pnych technikach - rozumie si przez to najbardziej efektywny i zaawansowany poziom ę ę rozwoju technologii i metod prowadzenia danej dzia alno ci, który wskazuje mo liwe wykorzystanie ł ś ż

poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielko ci emisji i innych warunków ś pozwolenia maj cych na celu zapobieganie powstawaniu, a je eli nie jest to mo liwe, ograniczenie emisji i ą ż ż oddzia ywania na rodowisko jako ca o , z tym e: ł ś ł ść ż

a) technika - oznacza zarówno stosowan technologi , jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana,ą ę wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

b) dost pne techniki - oznaczaj techniki o takim stopniu rozwoju, który umo liwia ich praktyczneę ą ż zastosowanie w danej dziedzinie przemys u, z uwzgl dnieniem warunków ekonomicznych i technicznych orazł ę rachunku kosztów i korzy ci, a które to techniki prowadz cy dan dzia alnoś ą ą ł ść mo e uzyska , ż ć

c) najlepsza technika - oznacza najbardziej efektywn technik w osi ganiu wysokiego ogólnego poziomuą ę ą ochrony rodowiska jako ca o ci; ś ł ś

10a) obszarze cichym w aglomeracji - rozumie si przez to obszar, na którym nie wyst puj przekroczenia ę ę ą dopuszczalnych poziomów ha asu wyra onych wska nikiem ha asu Lł ż ź ł DWN;

10b) obszarze cichym poza aglomeracj - rozumie si przez to obszar, który nie jest nara ony na oddzia ywanie ą ę ż ł ha asu komunikacyjnego, przemys owego lub pochodz cego z dzia alno ci rekreacyjno-wypoczynkowej;ł ł ą ł ś

10c) (uchylony)

10d) obszarze t a miejskiego - rozumie si przez to obszar miasta, w którym poziomy substancji w powietrzu s ł ę ą reprezentatywne dla nara enia ludno ci zamieszkuj cej tereny miejskie na dzia anie substancji;ż ś ą ł

11) oddzia ywaniu na rodowisko - rozumie si przez to równie oddzia ywanie na zdrowie ludzi;ł ś ę ż ł 11a) (uchylony)

(4)

12) odpadach - rozumie si przez to odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. zę 2018 r. poz. 21, z 2017 r. poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650);

13) ochronie rodowiska - rozumie si przez to podj cie lub zaniechanie dzia a , umo liwiaj ce zachowanie lub ś ę ę ł ń ż ą przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególno ci na: ś

a) racjonalnym kszta towaniu rodowiska i gospodarowaniu zasobami rodowiska zgodnie z zasadł ś ś ą zrównowa onego rozwoju, ż

b) przeciwdzia aniu zanieczyszczeniom, ł

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu w a ciwego; ł ś 14) organie administracji - rozumie si przez to: ę

a) ministrów, centralne organy administracji rz dowej, wojewodów, dzia aj ce w ich lub we w asnym imieniuą ł ą ł inne terenowe organy administracji rz dowej, organy jednostek samorz du terytorialnego, ą ą

b) inne podmioty, gdy s one powo ane z mocy prawa lub na podstawie porozumie do wykonywania zadaą ł ń ń publicznych dotycz cych rodowiska i jego ochrony; ą ś

15) organie ochrony rodowiska - rozumie si przez to organy administracji powo ane do wykonywania zada ś ę ł ń publicznych z zakresu ochrony rodowiska, stosownie do ich w a ciwo ci okre lonej w tytule VII w dziale I;ś ł ś ś ś

16) organizacji ekologicznej - rozumie si przez to organizacje spo eczne, których statutowym celem jest ochronaę ł rodowiska;

ś

17) PCB - rozumie si przez to substancje, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o ę odpadach;

18) polach elektromagnetycznych - rozumie si przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczneę o cz stotliwo ciach od 0 Hz do 300 GHz;ę ś

19) (uchylony)

20) 2) podmiocie korzystaj cym ze rodowiska - rozumie si przez to: ą ś ę

a) przedsi biorc w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsi biorców (Dz.U.ę ę ę poz. 646) oraz przedsi biorc zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. oę ę zasadach uczestnictwa przedsi biorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczymę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649), a tak e osoby prowadz ce dzia alnoż ą ł ść wytwórcz wą rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierz t, ogrodnictwa, warzywnictwa, le nictwa ią ś rybactwa ródl dowego, ś ą

b) jednostk organizacyjn nieb d c przedsi biorc w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r.ę ą ę ą ą ę ą - Prawo przedsi biorców, ę

c) osob fizyczn nieb d c podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystaj c ze rodowiska w zakresie, wę ą ę ą ą ą ą ś jakim korzystanie ze rodowiska wymaga pozwolenia; ś

21) pomiarze - rozumie si przez to równie obserwacje oraz analizy;ę ż 22) (uchylony)

23) powa nej awarii - rozumie si przez to zdarzenie, w szczególno ci emisj , po ar lub eksplozj , powsta e w ż ę ś ę ż ę ł trakcie procesu przemys owego, magazynowania lub transportu, w których wyst puje jedna lub wi cej ł ę ę

niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego powstania zagro enia ycia lub zdrowia ludzi lub ą ż ż rodowiska lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem;

ś ż ź

24) powa nej awarii przemys owej - rozumie si przez to powa n awari w zak adzie;ż ł ę ż ą ę ł

25) powierzchni ziemi - rozumie si przez to ukszta towanie terenu, gleb , ziemi oraz wody gruntowe, z tym e: ę ł ę ę ż a) gleba - oznacza górn warstw litosfery, z o on z cz ci mineralnych, materii organicznej, wody glebowej,ą ę ł ż ą ęś powietrza glebowego i organizmów, obejmuj c wierzchni warstw gleby i podglebie, ą ą ą ę

b) ziemia - oznacza górn warstw litosfery, znajduj c si poni ej gleby, do g boko ci oddzia ywaniaą ę ą ą ę ż łę ś ł cz owieka, ł

c) wody gruntowe - oznaczaj wody podziemne w rozumieniu art. 16 pkt 68 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -ą Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710), które znajduj si w strefie nasycenia ią ę pozostaj w bezpo redniej styczno ci z gruntem lub podglebiem; ą ś ś

26) powietrzu - rozumie si przez to powietrze znajduj ce si w troposferze, z wy czeniem wn trz budynków i ę ą ę łą ę

(5)

miejsc pracy;

26a) poziomie d wi ku A wyra onym w decybelach (dB) - rozumie si przez to wartoź ę ż ę ść poziomu ci nienia ś akustycznego, skorygowan wed ug charakterystyki cz stotliwo ciowej A, wyznaczon zgodnie z Polsk Norm ;ą ł ę ś ą ą ą

27) (uchylony)

28) poziomie substancji w powietrzu - rozumie si przez to stę ężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:

a) poziom dopuszczalny - jest to poziom substancji, który ma by osi gni ty w okre lonym terminie i który poć ą ę ś tym terminie nie powinien by przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jako ci powietrza, ć ś

b) poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma by osi gni ty w okre lonym czasie za pomocć ą ę ś ą ekonomicznie uzasadnionych dzia a technicznych i technologicznych; poziom ten ustala si w celu unikania,ł ń ę zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wp ywu danej substancji na zdrowie ludzi lub rodowisko jakoł ś ca o , ł ść

c) poziom celu d ugoterminowego - jest to poziom substancji, poni ej którego, zgodnie ze stanemł ż wspó czesnej wiedzy, bezpo redni szkodliwy wp yw na zdrowie ludzi lub rodowisko jako ca oł ś ł ś ł ść jest ma oł prawdopodobny; poziom ten ma by osi gni ty w d ugim okresie czasu, z wyj tkiem sytuacji, gdy nie mo e być ą ę ł ą ż ć osi gni ty za pomoc ekonomicznie uzasadnionych dzia a technicznych i technologicznych; ą ę ą ł ń

28a) poziomie informowania - rozumie si przez to stę ężenie substancji w powietrzu, powy ej którego istnieje ż zagro enie zdrowia ludzkiego wynikaj ce z krótkotrwa ego nara enia na dzia anie zanieczyszcze wra liwych ż ą ł ż ł ń ż grup ludno ci, w przypadku którego niezb dna jest natychmiastowa i w a ciwa informacja;ś ę ł ś

29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju - rozumie si przez to pozwolenie na wprowadzanie do rodowiska ę ś substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1;

30) produkcie - rozumie si przez to wprowadzan do obrotu substancj , energi , instalacj , urz dzenie oraz ę ą ę ę ę ą inny przedmiot lub jego część;

31) prowadz cym instalacj - rozumie si przez to podmiot uprawniony na podstawie okre lonego tytu u ą ę ę ś ł prawnego do w adania instalacj w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony rodowiska, na ł ą ś zasadach wskazanych w ustawie;

31a) pu apie stł ężenia ekspozycji - rozumie si przez to poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie ę warto ci krajowego wska nika redniego nara enia, w celu ograniczenia szkodliwego wp ywu danej substancji na ś ź ś ż ł zdrowie ludzi, który ma by osi gni ty w okre lonym terminie; pu ap stć ą ę ś ł ężenia ekspozycji jest standardem jako ci ś powietrza;

31b) remediacji - rozumie si przez to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych dzia aniom maj cym na celu ę ł ą usuni cie lub zmniejszenie ilo ci substancji powoduj cych ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie ę ś ą rozprzestrzeniania si , tak aby teren zanieczyszczony przesta stwarza zagro enie dla zdrowia ludzi lub stanu ę ł ć ż

rodowiska, z uwzgl dnieniem obecnego i, o ile jest to mo liwe, planowanego w przysz o ci sposobu u ytkowania

ś ę ż ł ś ż

terenu; remediacja mo e polega na samooczyszczaniu, je eli przynosi najwi ksze korzy ci dla rodowiska;ż ć ż ę ś ś

32) równowadze przyrodniczej - rozumie si przez to stan, w którym na okre lonym obszarze istnieje równowaga ę ś we wzajemnym oddzia ywaniu: cz owieka, sk adników przyrody ywej i uk adu warunków siedliskowych ł ł ł ż ł

tworzonych przez sk adniki przyrody nieo ywionej;ł ż

32a) ruchach masowych ziemi - rozumie si przez to powstaj ce naturalnie lub na skutek dzia alno ci cz owieka ę ą ł ś ł osuwanie, spe zywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw ska , zwietrzeliny i gleby;ł ł

32b) równowa nym poziomie ha asu - rozumie si przez to wartoż ł ę ść poziomu ci nienia akustycznego ci g ego ś ą ł ustalonego d wi ku, skorygowan wed ug charakterystyki cz stotliwo ciowej A, która w okre lonym przedziale ź ę ą ł ę ś ś czasu odniesienia jest równa redniemu kwadratowi ci nienia akustycznego analizowanego d wi ku o zmiennym ś ś ź ę poziomie w czasie; równowa ny poziom ha asu wyra a si wzorem zgodnie z Polsk Norm ;ż ł ż ę ą ą

32c) ryzyku - rozumie si przez to prawdopodobie stwo wyst pienia konkretnego skutku w okre lonym czasie ę ń ą ś lub w okre lonej sytuacji;ś

32d) samooczyszczaniu - rozumie si przez to biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy, których skutkiem jest ę ograniczenie ilo ci, adunku, stś ł ężenia, toksyczno ci, dost pno ci oraz rozprzestrzeniania si zanieczyszcze w ś ę ś ę ń glebie, ziemi i wodach, przebiegaj ce samoistnie, bez ingerencji cz owieka, ale których przebieg mo e by przez ą ł ż ć

(6)

cz owieka wspomagany;ł

33) standardach emisyjnych - rozumie si przez to dopuszczalne wielko ci emisji;ę ś

34) standardzie jako ci rodowiska - rozumie si przez to poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz ś ś ę pu ap stł ężenia ekspozycji, które musz by osi gni te w okre lonym czasie przez rodowisko jako ca oą ć ą ę ś ś ł ść lub jego poszczególne elementy przyrodnicze;

35) staro cie - rozumie si przez to tak e prezydenta miasta na prawach powiatu;ś ę ż

36) substancji - rozumie si przez to pierwiastki chemiczne oraz ich zwi zki, mieszaniny lub roztwory wyst puj ceę ą ę ą w rodowisku lub powsta e w wyniku dzia alno ci cz owieka;ś ł ł ś ł

37) substancji niebezpiecznej - rozumie si przez to jedn lub wi cej substancji albo mieszaniny substancji, które ę ą ę ze wzgl du na swoje w a ciwo ci chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mog , w razie nieprawid owego ę ł ś ś ą ł obchodzenia si z nimi, spowodowa zagro enie ycia lub zdrowia ludzi lub rodowiska; substancj ę ć ż ż ś ą

niebezpieczn mo e by surowiec, produkt, pó produkt, odpad, a tak e substancja powsta a w wyniku awarii;ą ż ć ł ż ł

37a) substancji powoduj cej ryzyko - rozumie si przez to substancj stwarzaj c zagro enie i mieszanin ą ę ę ą ą ż ę stwarzaj c zagro enie, nale c co najmniej do jednej z klas zagro enia wymienionych w cz ciach 2-5 ą ą ż żą ą ż ęś za cznika I do rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w łą ą sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniaj cego i uchylaj cego dyrektywy ą ą 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniaj cego rozporz dzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z ą ą 31.12.2008, str. 1, z pó n. zm.), w szczególno ci substancje powoduj ce ryzyko, o których mowa w przepisach ź ś ą wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 pkt 1;

38) ciekach - rozumie si przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: ś ę a) wody zu yte na cele bytowe lub gospodarcze, ż

b) ciek e odchody zwierz ce, z wyj tkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystaniał ę ą w sposób i na zasadach okre lonych w przepisach dzia u III rozdzia u 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawoś ł ł wodne oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668 iż 1566 oraz z 2018 r. poz. 650),

c) wody odciekowe ze sk adowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, wł których s sk adowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne ni niebezpieczne ią ł ż oboj tne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki,ę wody lecznicze i termalne,

d) wody pochodz ce z obiegów ch odz cych elektrowni lub elektrociep owni, ą ł ą ł

e) wody pochodz ce z odwodnienia zak adów górniczych, z wyj tkiem wód wt aczanych do górotworu, je elią ł ą ł ż rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wt aczanej do górotworu s to same z rodzajami i ilo ciamił ą ż ś substancji zawartych w pobranej wodzie, z wy czeniem niezanieczyszczonych wód pochodz cych złą ą odwodnienia zak adów górniczych, ł

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb w obiektach przep ywowych,ł charakteryzuj cych si poborem zwrotnym, o ile iloą ę ść i rodzaj substancji zawartych w tych wodach przekracza warto ci ustalone w warunkach wprowadzania cieków do wód okre lonych w pozwoleniu wodnoprawnym, ś ś ś g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb albo innych organizmów wodnych w stawach o wodzie stoj cej, o ile produkcja tych ryb lub organizmów rozumiana jako rednioroczny przyrostą ś masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni u ytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu; ż

38a) ciekach bytowych - rozumie si przez to cieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz ś ę ś u yteczno ci publicznej, powstaj ce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw ż ś ą

domowych oraz cieki o zbli onym sk adzie pochodz ce z tych budynków;ś ż ł ą

38b) ciekach komunalnych - rozumie si przez to cieki bytowe lub mieszanin cieków bytowych ze ciekami ś ę ś ę ś ś przemys owymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi b d cymi skutkiem opadów atmosferycznych, ł ę ą

odprowadzane urz dzeniami s uą ł żącymi do realizacji zada w asnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ń ł cieków komunalnych;

ś

38c) ciekach przemys owych - rozumie si przez to cieki nieb d ce ciekami bytowymi albo wodami ś ł ę ś ę ą ś opadowymi lub roztopowymi b d cymi skutkiem opadów atmosferycznych, powsta e w zwi zku z prowadzon ę ą ł ą ą przez zak ad dzia alno ci handlow , przemys ow , sk adow , transportow lub us ugow , a tak e b d ce ich ł ł ś ą ą ł ą ł ą ą ł ą ż ę ą mieszanin ze ciekami innego podmiotu, odprowadzane urz dzeniami kanalizacyjnymi tego zak adu;ą ś ą ł

39) rodowisku - rozumie si przez to ogó elementów przyrodniczych, w tym tak e przekszta conych w wyniku ś ę ł ż ł

(7)

dzia alno ci cz owieka, a w szczególno ci powierzchni ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz ł ś ł ś ę pozosta e elementy ró norodno ci biologicznej, a tak e wzajemne oddzia ywania pomi dzy tymi elementami;ł ż ś ż ł ę

40) terenie zamkni tym - rozumie si przez to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego ę ę część, dost pny wy cznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób okre lony w ustawie z dnia 17 ę łą ś maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650);

41) tytule prawnym - rozumie si przez to prawo w asno ci, u ytkowanie wieczyste, trwa y zarz d, ograniczone ę ł ś ż ł ą prawo rzeczowe albo stosunek zobowi zaniowy;ą

42) urz dzeniu - rozumie si przez to niestacjonarne urz dzenie techniczne, w tym rodki transportu;ą ę ą ś 42a) u ytkowniku urz dzenia - rozumie si przez to podmiot uprawniony na podstawie okre lonego tytu u ż ą ę ś ł prawnego do w adania urz dzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony rodowiska, na ł ą ś zasadach wskazanych w ustawie;

43) wielko ci emisji - rozumie si przez to rodzaj i iloś ę ść wprowadzanych substancji lub energii w okre lonym ś czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególno ci w gazach odlotowych, wprowadzanych ś

ciekach oraz wytwarzanych odpadach;

ś

44) w adaj cym powierzchni ziemi - rozumie si przez to w a ciciela nieruchomo ci, a je eli w ewidencji gruntówł ą ą ę ł ś ś ż i budynków prowadzonej na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny podmiot w adaj cy gruntem - podmiot ujawniony jako w adaj cy;ł ą ł ą

45) w a ciwym organie Pa stwowej Stra y Po arnej - rozumie si przez to w a ciwego miejscowo ze wzgl du na ł ś ń ż ż ę ł ś ę lokalizacj zak adu: ę ł

a) komendanta powiatowego (miejskiego) Pa stwowej Stra y Po arnej - w sprawach dotycz cych zak adów oń ż ż ą ł zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej, ę ą ż ł

b) komendanta wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej - w sprawach dotycz cych zak adów o du ymń ż ż ą ł ż ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej; ą ż ł

46) wprowadzaniu cieków do ziemi - rozumie si przez to tak e wprowadzanie cieków do gleby;ś ę ż ś

46a) wska niku redniego nara enia dla miasta o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy i aglomeracji - ź ś ż ń ę ż ę rozumie si przez to redni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów ę ś

przeprowadzonych na obszarach t a miejskiego w miastach o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy i ł ń ę ż ę aglomeracjach, wykorzystywany do dotrzymania pu apu stł ężenia ekspozycji oraz okre lenia i dotrzymania ś krajowego celu redukcji nara enia;ż

47) wykorzystywaniu substancji - rozumie si przez to tak e ich gromadzenie;ę ż

47a) wy cznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej - rozumie si przez to wy czn stref łą ę łą ą ę ekonomiczn Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich ą Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317);

48) zak adzie - rozumie si przez to jedn lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadz cy instalacje ł ę ą ą posiada tytu prawny, oraz znajduj cymi si na nim urz dzeniami;ł ą ę ą

48a) zak adzie stwarzaj cym zagro enie wyst pienia powa nej awarii przemys owej - rozumie si przez to zak adł ą ż ą ż ł ę ł o zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej lub zak ad o du ym ryzyku wyst pienia ę ą ż ł ł ż ą powa nej awarii przemys owej, o których mowa w art. 248 ust. 1;ż ł

49) zanieczyszczeniu - rozumie si przez to emisj , która mo e by szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu ę ę ż ć rodowiska, mo e powodowa szkod w dobrach materialnych, mo e pogarsza walory estetyczne rodowiska

ś ż ć ę ż ć ś

lub mo e kolidowa z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze rodowiska;ż ć ś

49a) udziale zanieczyszcze pochodz cych ze róde naturalnych - rozumie si przez to t czń ą ź ł ę ę ęść emisji

zanieczyszcze , która nie jest spowodowana bezpo rednio lub po rednio dzia alno ci cz owieka, w tym zjawiskań ś ś ł ś ą ł naturalne, takie jak wybuchy wulkanów, aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, po ary lasów i ż

nieu ytków, gwa towne wichury, aerozole morskie, emisja wtórna lub przenoszenie w powietrzu cz stek ż ł ą pochodzenia naturalnego z regionów suchych;

(8)

50) zrównowa onym rozwoju - rozumie si przez to taki rozwój spo eczno-gospodarczy, w którym nast puje ż ę ł ę proces integrowania dzia a politycznych, gospodarczych i spo ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczejł ń ł oraz trwa o ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo liwo ci zaspokajania ł ś ż ś podstawowych potrzeb poszczególnych spo eczno ci lub obywateli zarówno wspó czesnego pokolenia, jak i ł ś ł przysz ych pokole .ł ń

Art. 4 [Korzystanie ze rodowiska] ś

1. Powszechne korzystanie ze rodowiska przys uguje z mocy ustawy ka demu i obejmuje korzystanie ze ś ł ż rodowiska, bez u ycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym

ś ż

wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie:

1) wprowadzania do rodowiska substancji lub energii;ś

2) innych ni wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód w rozumieniu przepisów ustawy z ż dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

2. Korzystanie ze rodowiska wykraczaj ce poza ramy korzystania powszechnego mo e by , w drodze ustawy, ś ą ż ć obwarowane obowi zkiem uzyskania pozwolenia, ustalaj cego w szczególno ci zakres i warunki tego ą ą ś

korzystania, wydanego przez w a ciwy organ ochrony rodowiska.ł ś ś

3. Zwyk ym korzystaniem ze rodowiska jest takie korzystanie wykraczaj ce poza ramy korzystania ł ś ą

powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowi zku uzyskania pozwolenia, oraz zwyk e korzystanie ą ł z wody w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo wodne.

Art. 5 [Komplementarność] Ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna by realizowana zć uwzgl dnieniem ochrony pozosta ych elementów.ę ł

Art. 6 [Zapobieganie]

1. Kto podejmuje dzia alnoł ść mog c negatywnie oddzia ywa na rodowisko, jest obowi zany do zapobiegania ą ą ł ć ś ą temu oddzia ywaniu.ł

2. Kto podejmuje dzia alno , której negatywne oddzia ywanie na rodowisko nie jest jeszcze w pe ni rozpoznane,ł ść ł ś ł jest obowi zany, kieruj c si przezorno ci , podją ą ę ś ą ąć wszelkie mo liwe rodki zapobiegawcze.ż ś

Art. 7 [Koszty zanieczyszczenia]

1. Kto powoduje zanieczyszczenie rodowiska, ponosi koszty usuni cia skutków tego zanieczyszczenia.ś ę 2. Kto mo e spowodowa zanieczyszczenie rodowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.ż ć ś

Art. 7a [Zastosowanie przepisów ustawy] Do bezpo redniego zagro enia szkod w rodowisku i do szkody wś ż ą ś rodowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie

ś ś

stosuje si przepisy tej ustawy.ę

Art. 8 [Uwzgl dnianie zasad ochrony] ę Polityki, strategie, plany lub programy dotycz ce w szczególno cią ś przemys u, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarkił przestrzennej, le nictwa, rolnictwa, rybo ówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzgl dnia zasadyś ł ę ć ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju.ś ż

Art. 9 (uchylony)

Art. 10 (uchylony)

Art. 11 (uchylony)

Art. 12 [Metodyki referencyjne]

1. Podmioty korzystaj ce ze rodowiska oraz organy administracji s obowi zane do stosowania metodyk ą ś ą ą referencyjnych, je eli metodyki takie zosta y okre lone na podstawie ustaw.ż ł ś

(9)

2. Je eli na podstawie ustawy wprowadzono obowi zek korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne ż ą stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:

1) e umo liwia ona uzyskanie dok adniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania s zjawiska ż ż ł ą meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegaj substancje lub energie - w ą przypadku metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w rodowisku;ś

2) udowodnienia pe nej równowa no ci uzyskiwanych wyników - w przypadku pozosta ych metodyk.ł ż ś ł

Dzia III. Polityka ochrony rodowiska oraz programy ochrony rodowiska. ł ś ś

Art. 13 [Cel] Polityka ochrony rodowiska to zespó dzia a maj cych na celu stworzenie warunków niezb dnychś ł ł ń ą ę do realizacji ochrony rodowiska, zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju.ś ą ż

Art. 14 [Rozwini cie] ę

1. Polityka ochrony rodowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów ś programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475).

2. Polityka ochrony rodowiska jest prowadzona równie za pomoc wojewódzkich, powiatowych i gminnych ś ż ą programów ochrony rodowiska.ś

Art. 15 (uchylony)

Art. 16 (uchylony)

Art. 17 [Programy ochrony rodowiska] ś

1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony rodowiska, sporz dza ś ą odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony rodowiska, uwzgl dniaj c cele zawarte w ś ę ą strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.

2. Projekty programów ochrony rodowiska podlegaj zaopiniowaniu przez:ś ą

1) ministra w a ciwego do spraw rodowiska - w przypadku projektów wojewódzkich programów ochrony ł ś ś rodowiska;

ś

2) organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych programów ochrony rodowiska;ś 3) organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony rodowiska.ś

3.(uchylony)

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia mo liwoż ść udzia u spo ecze stwa, na zasadach i w trybie ł ł ń okre lonych w ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, ś ź ę ś udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.ł ń ś ł ś 1405, 1566 i 1999), w post powaniu, którego przedmiotem jest sporz dzenie programu ochrony rodowiska.ę ą ś

Art. 18 [Uchwalanie]

1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.

2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporz dza co 2 lata raporty, które ą przedstawia si odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.ę

(10)

3. Po przedstawieniu raportów odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu albo radzie gminy, raporty są przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do ministra w a ciwego do ł ś spraw rodowiska, organu wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu.ś

Dzia IV. Informacje o rodowisku. ł ś

Rozdzia 1 ł (uchylony)

Art. 19 (uchylony)

Art. 20 (uchylony)

Art. 21 (uchylony)

Art. 22 (uchylony)

Art. 23 (uchylony)

Art. 24 (uchylony)

Art. 24a (uchylony)

Rozdzia 2 ł 3) (uchylony)

Art. 25 (uchylony)

Art. 26 (uchylony)

Art. 27 (uchylony)

Art. 28 (uchylony)

Art. 29 (uchylony)

Art. 30 (uchylony)

Dzia V ł (uchylony)

Art. 31 (uchylony)

Art. 32 (uchylony)

Art. 33 (uchylony)

Art. 34 (uchylony)

(11)

Art. 35 (uchylony)

Art. 36 (uchylony)

Art. 37 (uchylony)

Art. 38 (uchylony)

Art. 39 (uchylony)

Dzia VI ł (uchylony)

Rozdzia 1 ł (uchylony)

Art. 40 (uchylony)

Art. 41 (uchylony)

Art. 42 (uchylony)

Art. 43 (uchylony)

Art. 44 (uchylony)

Art. 45 (uchylony)

Rozdzia 2 ł (uchylony)

Art. 46 (uchylony)

Art. 46a (uchylony)

Art. 46b (uchylony)

Art. 47 (uchylony)

Art. 48 (uchylony)

Art. 49 (uchylony)

Art. 50 (uchylony)

Art. 51 (uchylony)

Art. 52 (uchylony)

Art. 53 (uchylony)

Art. 54 (uchylony)

(12)

Art. 55 (uchylony)

Art. 56 (uchylony)

Art. 56a (uchylony)

Art. 56b (uchylony)

Art. 57 (uchylony)

Rozdzia 3 ł (uchylony)

Art. 58 (uchylony)

Art. 59 (uchylony)

Art. 60 (uchylony)

Art. 61 (uchylony)

Art. 62 (uchylony)

Art. 63 (uchylony)

Art. 64 (uchylony)

Art. 65 (uchylony)

Art. 66 (uchylony)

Art. 67 (uchylony)

Art. 68 (uchylony)

Art. 69 (uchylony)

Art. 70 (uchylony)

Dzia VII. Ochrona rodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji. ł ś

Art. 71 [Zasady]

1. Zasady zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska stanowi podstaw do sporz dzania i aktualizacji ż ś ą ę ą koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególno ci:ś

1) okre la si rozwi zania niezb dne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszcze , zapewnienia ochrony przedś ę ą ę ń powstaj cymi zanieczyszczeniami oraz przywracania rodowiska do w a ciwego stanu;ą ś ł ś

(13)

2) ustala si warunki realizacji przedsi wzię ę ęć, umo liwiaj ce uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony ż ą rodowiska.

ś

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak najwi kszym stopniu zapewnia zachowanie ę ć jego walorów krajobrazowych.

Art. 72 [Opracowania ekofizjograficzne]

1. W studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach ń zagospodarowania przestrzennego zapewnia si warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonaln ę ą gospodark zasobami rodowiska, w szczególno ci przez:ę ś ś

1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji z ó ł ż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;

2) uwzgl dnianie obszarów wyst powania z ó kopalin oraz obecnych i przysz ych potrzeb eksploatacji tych z ó ;ę ę ł ż ł ł ż 3) zapewnianie kompleksowego rozwi zania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzgl dnieniem ą ę gospodarki wodnej, odprowadzania cieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji ś publicznej oraz urz dzania i kszta towania terenów zieleni;ą ł

4) uwzgl dnianie konieczno ci ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w zwi zku z prowadzeniem ę ś ą gospodarki rolnej;

5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych rodowiska i warunków klimatycznych;ś 5a) uwzgl dnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom;ę

6) uwzgl dnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed ha asem, ę ł wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

2. W studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach ń zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy okre laniu ś zada zwi zanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala si proporcje pozwalaj ceń ą ę ą na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawid owych warunków ycia.ł ż

3. W studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach ń zagospodarowania przestrzennego okre la si tak e sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w ś ę ż wyniku dzia alno ci cz owieka, kl sk ywio owych oraz ruchów masowych ziemi.ł ś ł ę ż ł

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1-3, okre la si na podstawie opracowa ekofizjograficznych, stosownie doś ę ń rodzaju sporz dzanego dokumentu, cech poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powi za .ą ą ń

5. Przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie si dokumentacj sporz dzan na potrzeby studium ę ę ą ą uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania ń przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzuj c poszczególne ą ą elementy przyrodnicze na obszarze obj tym studium lub planem i ich wzajemne powi zania.ę ą

6. Minister w a ciwy do spraw rodowiska, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw budownictwa, ł ś ś ł ś planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, okre li, w drodze rozporz dzenia, rodzaje, ś ą zakres i sposób wykonania opracowa ekofizjograficznych, o których mowa w ust. 4, uwzgl dniaj c odpowiednio ń ę ą potrzeby, dla których sporz dzane s te opracowania, koniecznoą ą ść zapewnienia trwa o ci podstawowych ł ś procesów przyrodniczych na obszarze obj tym planem zagospodarowania przestrzennego oraz dane b d ce ę ę ą podstaw sporz dzania tych opracowa .ą ą ń

7. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje si odpowiednio do planu zagospodarowania przestrzennego województwa.ę Art. 73 [Uwzgl dnianie ogranicze ] ę ń

1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i

(14)

zagospodarowania terenu uwzgl dnia si w szczególno ci ograniczenia wynikaj ce z:ę ę ś ą

1) ustanowienia w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespo u przyrodniczo-krajobrazowego, u ytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, ł ż pomników przyrody oraz ich otulin;

2) utworzenia obszarów ograniczonego u ytkowania lub stref przemys owych;ż ł

2a) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracj ;ą

3) ustalenia w trybie przepisów ustawy - Prawo wodne warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód, a tak e obszarów ochronnych zbiorników wód ródl dowych.ż ś ą

2. Linie komunikacyjne, napowietrzne i podziemne ruroci gi, linie kablowe oraz inne obiekty liniowe przeprowadzaą si i wykonuje w sposób zapewniaj cy ograniczenie ich oddzia ywania na rodowisko, w tym:ę ą ł ś

1) ochron walorów krajobrazowych;ę

2) mo liwoż ść przemieszczania si dziko yj cych zwierz t.ę ż ą ą

3. W obr bie zwartej zabudowy miast i wsi jest zabroniona budowa zak adów stwarzaj cych zagro enie dla ycia ę ł ą ż ż lub zdrowia ludzi, a w szczególno ci zak adów stwarzaj cych zagro enie wyst pienia powa nej awarii ś ł ą ż ą ż

przemys owej. Rozbudowa takich zak adów jest dopuszczalna pod warunkiem, e doprowadzi ona do ł ł ż ograniczenia zagro enia dla zdrowia ludzi, w tym ograniczenia wyst pienia powa nych awarii przemys owych.ż ą ż ł

3a. Przepis ust. 3 nie dotyczy budowy i rozbudowy zak adów na obszarach okre lanych w miejscowych planach ł ś zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do dzia alno ci produkcyjnej, sk adowania i ł ś ł magazynowania, je eli plany te nie zawieraj ogranicze dotycz cych zak adów stwarzaj cych zagro enie dla ż ą ń ą ł ą ż

ycia lub zdrowia ludzi.

ż

4. Zak ady stwarzaj ce zagro enie wyst pienia powa nej awarii przemys owej lokalizuje si w bezpiecznej ł ą ż ą ż ł ę odleg o ci od siebie, od wielorodzinnych budynków mieszkalnych, od budynków mieszkalnych powsta ych na ł ś ł nieruchomo ciach pochodz cych z Zasobu Nieruchomo ci, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o ś ą ś Krajowym Zasobie Nieruchomo ci (Dz. U. poz. 1529 i 2161), od obiektów u yteczno ci publicznej, od budynków ś ż ś zamieszkania zbiorowego, od obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, od upraw wieloletnich, od dróg krajowych oraz od linii kolejowych o znaczeniu pa stwowym.ń

5. Wielorodzinne budynki mieszkalne, budynki mieszkalne powsta e na nieruchomo ciach pochodz cych z ł ś ą Zasobu Nieruchomo ci, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomo ci, ś ś obiekty u yteczno ci publicznej, budynki zamieszkania zbiorowego, obszary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, ż ś drogi krajowe oraz linie kolejowe o znaczeniu pa stwowym lokalizuje si w bezpiecznej odleg o ci od zak adów ń ę ł ś ł stwarzaj cych zagro enie wyst pienia powa nej awarii przemys owej.ą ż ą ż ł

6. Istniej cym zak adom, o których mowa w ust. 3 i 4, dla których bezpieczna odleg oą ł ł ść nie zosta a zachowana, ł organy Inspekcji Ochrony rodowiska mog , po uzyskaniu opinii w a ciwego organu Pa stwowej Stra y Po arnej,Ś ą ł ś ń ż ż wyda decyzj w zakresie na o enia dodatkowych zabezpiecze technicznych, aby zmniejszy ć ę ł ż ń ć

niebezpiecze stwa, na jakie s nara eni ludzie.ń ą ż

7. Dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, komendant powiatowy (miejski) Pa stwowej Stra yń ż Po arnej mo e, po zasi gni ciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska, wyda decyzj nak adaj cż ż ę ę ś ć ę ł ą ą na prowadz cego zak ad o zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej, obowi zek ą ł ę ą ż ł ą

opracowania i przed o enia informacji dotycz cych:ł ż ą

1) prawdopodobie stwa wyst pienia powa nej awarii przemys owej;ń ą ż ł

2) potencjalnych skutków wyst pienia powa nej awarii przemys owej oraz jej zasi gu.ą ż ł ę

8. Koszty opracowania i przed o enia informacji, o których mowa w ust. 7, pokrywa prowadz cy zak ad o ł ż ą ł zwi kszonym ryzyku wyst pienia powa nej awarii przemys owej.ę ą ż ł

Art. 73a [Delegacja ustawowa] Minister w a ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem w a ciwymł ś ś ł ś

(15)

do spraw wewn trznych i ministrem w a ciwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowaniaę ł ś przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre li, w drodze rozporz dzenia:ś ą

1) sposób ustalania bezpiecznej odleg o ci, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5,ł ś

2) rodzaje powa nych awarii przemys owych, których potencjalne skutki nale y uwzgl dni przy ustalaniu ż ł ż ę ć bezpiecznej odleg o ci, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5,ł ś

3) parametry graniczne oddzia ywania potencjalnych skutków powa nych awarii przemys owych w zakresie ł ż ł palno ci, wybuchowo ci i toksyczno ci substancji niebezpiecznych, których miejsca wyst powania nale y ś ś ś ę ż uwzgl dni przy ustalaniu bezpiecznej odleg o ci, o której mowa w art. 73 ust. 4 i 5ę ć ł ś

- kieruj c si potrzeb zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludzi i rodowiska.ą ę ą ś

Art. 74 [Oszcz dne korzystanie z terenu] ę

1. W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nale y zapewni oszcz dne korzystanie z terenu.ż ć ę

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, uwzgl dniaj w szczególno ci projektanci oraz organy administracji ę ą ś ustalaj ce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organy administracji w a ciwe do spraw ą ł ś wyw aszczania nieruchomo ci.ł ś

Art. 75 [Kompensacja przyrodnicza]

1. W trakcie prac budowlanych inwestor realizuj cy przedsi wzi cie jest obowi zany uwzgl dni ochron ą ę ę ą ę ć ę

rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron gleby, zieleni, naturalnego ukszta towania

ś ś ę ł

terenu i stosunków wodnych.

2. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si wykorzystywanie i przekszta canie elementów ę ł

przyrodniczych wy cznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwi zku z realizacj konkretnej inwestycji.łą ą ą

3. Je eli ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo liwa, nale y podejmowa dzia ania maj ce na celu ż ż ż ć ł ą naprawienie wyrz dzonych szkód, w szczególno ci przez kompensacj przyrodnicz .ą ś ę ą

4. W a ciwy organ administracji w pozwoleniu na budow szczegó owo okre la zakres obowi zków, o których ł ś ę ł ś ą mowa w ust. 1 i 3.

5. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsi wzię ęć, dla których by a przeprowadzona ł ocena oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko na podstawie ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o ł ę ę ś ź udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ę ś ł ń ś ocenach oddzia ywania na rodowisko, okre la decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz inne decyzje, ł ś ś ś przed wydaniem których zosta a przeprowadzona ocena oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko.ł ł ę ę ś

Art. 76 [Oddanie do u ytku] ż

1. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespó obiektów lub instalacja nie mog by oddane doł ą ć u ytkowania, je eli nie spe niaj wymaga ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 2.ż ż ł ą ń ś

2. Wymaganiami ochrony rodowiska dla nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, ś zespo u obiektów lub instalacji s :ł ą

1) wykonanie wymaganych przepisami lub okre lonych w decyzjach administracyjnych rodków technicznych ś ś chroni cych rodowisko;ą ś

2) zastosowanie odpowiednich rozwi za technologicznych, wynikaj cych z ustaw lub decyzji;ą ń ą 3) uzyskanie wymaganych decyzji okre laj cych zakres i warunki korzystania ze rodowiska.ś ą ś 4) (uchylony)

(16)

3. Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespó obiektów lub instalacja nie mog by ł ą ć

eksploatowane, je eli w okresie 30 dni od zako czenia rozruchu nie s dotrzymywane wynikaj ce z mocy prawa ż ń ą ą standardy emisyjne albo okre lone w pozwoleniu warunki emisji, ustalone dla fazy po zako czeniu rozruchu.ś ń

4. Na 30 dni przed terminem oddania do u ytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu ż

budowlanego, zespo u obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsi wzi cie mog ce znacz co oddzia ywa ł ę ę ą ą ł ć na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ś ź ę ś ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko, inwestor ł ń ś ł ś jest obowi zany poinformowa wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska o planowanym terminie:ą ć ś

1) oddania do u ytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespo u obiektów lubż ł instalacji;

2) zako czenia rozruchu instalacji, je eli jest on przewidywany.ń ż

Dzia VIII. Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony rodowiska oraz reklama. ł ś

Art. 77 [Edukacja]

1. Problematyk ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju uwzgl dnia si w podstawach programowych ę ś ż ę ę kszta cenia ogólnego dla wszystkich typów szkó .ł ł

2. Obowi zek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje równie organizatorów kursów prowadz cych do uzyskania ą ż ą kwalifikacji zawodowych.

Art. 78 [ rodki masowego przekazu] Ś Środki masowego przekazu s obowi zane kszta towa pozytywnyą ą ł ć stosunek spo ecze stwa do ochrony rodowiska oraz popularyzowa zasady tej ochrony w publikacjach ił ń ś ć audycjach.

Art. 79 [Badania] Organy administracji, instytucje koordynuj ce oraz kieruj ce dzia alno ci naukow i naukowo-ą ą ł ś ą ą badawcz , a tak e szko y wy sze, placówki naukowe i naukowo-badawcze, obejmuj ce swym zakresem dzia aniaą ż ł ż ą ł dziedziny nauki lub dyscypliny naukowe wiążące si z ochron rodowiska, s obowi zane uwzgl dnia wę ą ś ą ą ę ć ustalanych programach oraz w swej dzia alno ci badania dotycz ce zagadnie ochrony rodowiska i badania teł ś ą ń ś rozwija .ć

Art. 80 [Reklama] Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub us ugi nie powinny zawiera tre ci propaguj cychł ć ś ą model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju, a w szczególno ciś ż ś wykorzystywa obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i us ug negatywnie wp ywaj cych nać ł ł ą

rodowisko przyrodnicze.

ś

Art. 80a [Informacja o produkcie; reklama]

1. Reklama i inny rodzaj promocji, zawieraj ce informacj o produkcie w zakresie okre lonym w art. 167 ust. 1, ą ę ś powinny by czytelne oraz powinny uwzgl dnia wymagania okre lone na podstawie art. 167 ust. 4 pkt 3.ć ę ć ś

2. Minister w a ciwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw rodowiska, kieruj c ł ś ł ś ś ą si zapewnieniem konsumentom mo liwo ci atwej oceny cech produktu istotnych z punktu widzenia ochrony ę ż ś ł

rodowiska, mo e okre li , w drodze rozporz dzenia, szczegó owe wymagania w zakresie zamieszczania w

ś ż ś ć ą ł

reklamie i materia ach promocyjnych informacji o produkcie, o której mowa w art. 167 ust. 1, w tym:ł

1) oznaczenie numeryczne pozwalaj ce na identyfikacj produktu lub grupy produktów oraz ich nazwy;ą ę 2) wymagania co do czytelno ci informacji o produkcie.ś

Art. 80b [Organ nadzoru] Nadzór nad przestrzeganiem wymaga , o których mowa w art. 80a ust. 2, sprawujeń Inspekcja Handlowa.

Art. 80c [Żądanie zaprzestania reklamy] Organizacje spo eczne mog wyst powa do w a ciwych organówł ą ę ć ł ś

(17)

administracji o zastosowanie rodków zmierzaj cych do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju promocji towaruś ą lub us ugi, je eli reklama lub inny rodzaj promocji s sprzeczne z art. 80.ł ż ą

Tytu II. Ochrona zasobów rodowiska. ł ś

Dzia I. Przepisy ogólne. ł

Art. 81 [Szczegó owe zasady] ł

1. Ochrona zasobów rodowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.ś 2. Szczegó owe zasady ochrony wód okre laj przepisy ustawy - Prawo wodne.ł ś ą

3. Szczegó owe zasady gospodarowania z o em kopaliny i zwi zanej z eksploatacj z o a ochrony rodowiska ł ł ż ą ą ł ż ś okre laj przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.ś ą

4. Szczegó owe zasady:ł

1) ochrony obszarów i obiektów o warto ciach przyrodniczych, krajobrazu, zwierz t i ro lin zagro onych ś ą ś ż wygini ciem oraz drzew, krzewów i zieleni - okre laj przepisy ustawy o ochronie przyrody;ę ś ą

2) ochrony lasów - okre laj przepisy ustawy o lasach;ś ą

3) ochrony dziko wyst puj cych zwierz t - okre laj przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ę ą ą ś ą ródl dowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1566),

ś ą ustawy z dnia 16 pa dziernika 1991 r. o ź

ochronie przyrody(Dz.U. z 2001 r. poz. 1079, z pó n. zm.ź 4) )5) , ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. - Prawo ź owieckie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651), a tak e

ł ż ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. oś

rybo ówstwie morskim(Dz.U. poz. 1441 oraz z 2002 r. poz. 1514)ł 6) ;

4) ochrony zwierz t gospodarskich i domowych - okre laj przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie ą ś ą zwierz t (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 oraz z 2018 r. poz. 650 i 663);ą

5) ochrony gruntów rolnych i le nych - okre laj przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów ś ś ą rolnych i le nych.ś

Art. 82 [Ochrona zasobów] Ochrona zasobów rodowiska jest realizowana w szczególno ci poprzez:ś ś 1) okre lenie standardów jako ci rodowiska oraz kontrol ich osi gania, a tak e podejmowanie dzia a ś ś ś ę ą ż ł ń s uł żących ich nieprzekraczaniu lub przywracaniu;

2) ograniczanie emisji, na zasadach okre lonych w tytule III.ś Art. 83 [Standardy jako ci] ś

1. Okre laj c standardy jako ci rodowiska, nale y kierowa si skal wyst powania i rodzajem oddzia ywania ś ą ś ś ż ć ę ą ę ł substancji lub energii na rodowisko.ś

2. Standardy jako ci rodowiska mog by zró nicowane w zale no ci od obszarów i s wyra ane jako poziomy ś ś ą ć ż ż ś ą ż substancji lub energii.

Art. 84 [Programy]

1. W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jako ci rodowiska w przypadkach wskazanych ustaw ś ś ą lub przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone s programy. Programy s ą ą

(18)

publikowane w wojewódzkich dziennikach urz dowych.ę 2. W programie ustala si :ę

1) obszar obj ty zakresem jego obowi zywania;ę ą

2) naruszone standardy jako ci rodowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia;ś ś

3) podstawowe kierunki i zakres dzia a niezb dnych do przywracania standardów jako ci rodowiska;ł ń ę ś ś 4) harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych dzia a ;ł ń

5) podmioty, do których skierowane s obowi zki ustalone w programie;ą ą

6) w razie potrzeby dodatkowe obowi zki podmiotów korzystaj cych ze rodowiska, zwi zane z ograniczaniem ą ą ś ą oddzia ywania na rodowisko, polegaj ce na: ł ś ą

a) obowi zku prowadzenia pomiarów wielko ci emisji lub poziomów substancji lub energii w rodowisku, ą ś ś b) obowi zku przekazywania, ze wskazan cz stotliwo ci , wyników prowadzonych pomiarów oraz informacjią ą ę ś ą dotycz cych przestrzegania wymaga okre lonych w posiadanych pozwoleniach, ą ń ś

c) ograniczeniu czasu obowi zywania posiadanych przez dany podmiot pozwole , nie krócej jednak ni do 2ą ń ż lat;

7) obowi zki organów administracji, polegaj ce na przekazywaniu organowi przyjmuj cemu program informacji o ą ą ą wydawanych decyzjach maj cych wp yw na realizacj programu;ą ł ę

8) sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu i jego efektów.

3. Ustalenie tre ci programu dokonywane jest w szczególno ci na podstawie:ś ś

1) oceny charakteru i zakresu aktualnego stanu rodowiska, dokonanej zw aszcza na podstawie danych ś ł pa stwowego monitoringu rodowiska;ń ś

2) analizy mo liwych do zastosowania rozwi za o charakterze organizacyjnym, technicznym lub ekonomicznym ż ą ń planowanych dzia a , z uwzgl dnieniem konieczno ci stosowania technologii, o których mowa w art. 143, albo ł ń ę ś najlepszych dost pnych technik;ę

3) analizy kosztów zastosowania proponowanych rodków ochronnych, z uwzgl dnieniem ich optymalizacji;ś ę 4) analizy charakteru obszarów ograniczonego u ytkowania, istniej cych na terenie obj tym programem, oraz ż ą ę zakresu wprowadzonych ogranicze w korzystaniu z tych obszarów.ń

4. Wyniki ocen i analiz, o których mowa w ust. 3, ujmowane s w uzasadnieniu do programu, podlegaj cym ą ą udost pnieniu na zasadach ustalonych w ę rozdziale I w dziale IV w tytule I.

Dzia II. Ochrona powietrza. ł

Art. 85 [Ochrona powietrza] Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jako ci, wś szczególno ci przez:ś

1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poni ej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na ż tych poziomach;

2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie s one dotrzymane;ą 3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poni ej poziomów docelowych albo poziomów ż celów d ugoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.ł

(19)

Art. 86 [Upowa nienie] ż

1. Minister w a ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw zdrowia, kieruj c si ł ś ś ł ś ą ę konieczno ci ujednolicenia zasad oceny jako ci powietrza, okre li, w drodze rozporz dzenia:ś ą ś ś ą

1) poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu;

2) poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu;

3) poziomy celów d ugoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu;ł

4) alarmowe poziomy dla niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwa e przekroczenie mo e ł ż powodowa zagro enie dla zdrowia ludzi;ć ż

4a) poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu;

4b) pu ap stł ężenia ekspozycji;

5) warunki, w jakich ustala si poziom substancji, takie jak temperatura i ci nienie;ę ś 6) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalaj ce na jednoznaczn jej identyfikacj ;ą ą ę 7) okresy, dla których u rednia si wyniki pomiarów.ś ę

8) (uchylony)

2. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 1, mog zosta ustalone:ą ą ć

1) dopuszczalna cz stoę ść przekraczania poziomów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) terminy osi gni cia poziomów i pu apu, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 4b, dla niektórych substancji w ą ę ł powietrzu;

3) zró nicowane poziomy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 4a, ze wzgl du na ochron zdrowia ludzi oraz ż ę ę ochron ro lin;ę ś

4) marginesy tolerancji dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyra one jako malej ca wartoż ą ść procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach.

3.(uchylony) 4.(uchylony) 5.(uchylony)

6. Przez margines tolerancji rozumie si warto , o któr przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji w ę ść ą powietrzu nie powoduje obowi zku sporz dzenia projektu uchwa y sejmiku województwa w sprawie programu ą ą ł ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91 ust. 1.

7. Je eli dla substancji nie zosta okre lony margines tolerancji, to obszar, na którym poziom tej substancji w ż ł ś powietrzu przekracza poziom dopuszczalny, klasyfikuje si do strefy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1.ę

Art. 86a [Delegacja ustawowa]

1. Minister w a ciwy do spraw rodowiska w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw zdrowia, kieruj c si ł ś ś ł ś ą ę potrzeb dotrzymania pu apu stą ł ężenia ekspozycji oraz okre lenia i dotrzymania krajowego celu redukcji ś

nara enia, okre li, w drodze rozporz dzenia:ż ś ą

1) sposób obliczania warto ci wska nika redniego nara enia dla miasta o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 ś ź ś ż ń ę ż

(20)

tysi cy i aglomeracji;ę

2) sposób obliczania warto ci krajowego wska nika redniego nara enia;ś ź ś ż 3) sposób oceny dotrzymania pu apu stł ężenia ekspozycji.

2. G ówny Inspektor Ochrony rodowiska, w terminie do dnia 30 czerwca ka dego roku, oblicza wartoł Ś ż ść wska nika redniego nara enia za rok poprzedni dla miasta o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy i ź ś ż ń ę ż ę aglomeracji dla ka dego takiego miasta i aglomeracji oraz wartoż ść krajowego wska nika redniego nara enia.ź ś ż

3. G ówny Inspektor Ochrony rodowiska niezw ocznie przekazuje ministrowi w a ciwemu do spraw rodowiska ł Ś ł ł ś ś informacj o warto ciach wska ników, o których mowa w ust. 2.ę ś ź

Art. 86b [Obwieszczenie] Minister w a ciwy do spraw rodowiska og asza, w drodze obwieszczenia, w Dziennikuł ś ś ł Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 30 wrze nia ka dego roku, wykaz miastę ś ż o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy i aglomeracji, w których:ń ę ż ę

1) wartość wska nika redniego nara enia dla miasta o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy i ź ś ż ń ę ż ę aglomeracji przekracza wartość ł pu apu stężenia ekspozycji;

2) wartość wska nika redniego nara enia dla miasta o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy i ź ś ż ń ę ż ę aglomeracji nie przekracza warto ci pu apu stś ł ężenia ekspozycji.

Art. 86c [Delegacja ustawowa] Minister w a ciwy do spraw rodowiska okre li, w drodze rozporz dzenia,ł ś ś ś ą krajowy cel redukcji nara enia, kieruj c si potrzeb ochrony zdrowia ludzi.ż ą ę ą

Art. 86d [Upowa nienie ustawowe] ż Minister w a ciwy do spraw rodowiska, kieruj c si potrzeb ujednoliceniał ś ś ą ę ą zasad dokonywania oceny jako ci powietrza oraz uwzgl dnienia w tych ocenach udzia u zanieczyszcześ ę ł ń pochodz cych ze róde naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w okresie zimowym, mo e okre li , w drodzeą ź ł ż ś ć rozporz dzenia, sposób okre lania udzia u zanieczyszcze pochodz cych z tych róde w stą ś ł ń ą ź ł ężeniach zanieczyszcze w powietrzu.ń

Art. 87 [Strefa]

1. Oceny jako ci powietrza dokonuje si w strefach.ś ę 2. Stref stanowi:ę

1) aglomeracja o liczbie mieszka ców wi kszej ni 250 tysi cy;ń ę ż ę 2) miasto o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy;ń ę ż ę

3) pozosta y obszar województwa, niewchodz cy w sk ad miast o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy ł ą ł ń ę ż ę oraz aglomeracji.

3. Minister w a ciwy do spraw rodowiska, bior c pod uwag substancje, których poziom w powietrzu podlega ł ś ś ą ę ocenie, okre li, w drodze rozporz dzenia, strefy, o których mowa w ust. 2, z uwzgl dnieniem ich nazw i kodów.ś ą ę

Art. 88 [Klasyfikacja stref]

1. Oceny jako ci powietrza i obserwacji zmian dokonuje si w ramach pa stwowego monitoringu rodowiska.ś ę ń ś

2. 7) Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jako ci powietrza w poszczególnych strefach G ówny ś ł Inspektor Ochrony rodowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat, z zastrze eniem ust. 4, klasyfikacji stref, odr bnie Ś ż ę pod k tem poziomu ka dej substancji, wyodr bniaj c strefy, w których: ą ż ę ą

1) przekroczone s poziomy dopuszczalne;ą 1a) przekroczone s poziomy docelowe;ą

(21)

1b) przekroczone s poziomy celów d ugoterminowych;ą ł

2) poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wy szy od górnego progu oszacowania;ż 2a) poziom substancji nie przekracza poziomu docelowego i jest wy szy od górnego progu oszacowania;ż 3) poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wy szy od dolnego progu oszacowania;ż 4) poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania.

3. Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentow czą ęść dopuszczalnego albo docelowego poziomu substancji w powietrzu.

4. Klasyfikacj pod k tem poziomu okre lonej substancji przeprowadza si przed up ywem 5 lat, je eli od ę ą ś ę ł ż poprzedniej klasyfikacji ca kowita krajowa iloł ść tej substancji wprowadzanej do powietrza ulegnie zmianie o co najmniej 20%.

5. Na potrzeby dokonywania oceny jako ci powietrza, analiz rozprzestrzeniania si substancji w powietrzu oraz ś ę prognoz zmian jego jako ci uzyskiwanych w ramach pa stwowego monitoringu rodowiska wykonuje si ś ń ś ę modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizy wyników tego modelowania.

6. Modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizy wyników tego modelowania wykonuje si na potrzeby:ę

1) dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w art. 89;

2) ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jako ci powietrza w poszczególnych strefach, o którym mowa w ust. ś 2;

3) okre lania ryzyka przekrocze poziomów dopuszczalnych albo przekrocze poziomów docelowych lub ś ń ń dopuszczalnych, powi kszonych o margines tolerancji, lub poziomów alarmowych oraz celów d ugoterminowych, ę ł spowodowanych przenoszeniem zanieczyszcze z terytorium innego pa stwa, o których mowa w art. 92a ust. 1, ń ń dla ka dego roku podlegaj cego ocenie, o której mowa w art. 89;ż ą

4) okre lania ryzyka wyst pienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego ś ą substancji w powietrzu albo wyst pienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego ą substancji, o którym mowa w art. 93 ust. 1;

5) wyznaczania reprezentatywno ci stanowisk pomiarowych, o której mowa w przepisach wydanych na ś podstawie art. 90 ust. 3;

6) prognozowania stęż ńe substancji w powietrzu na potrzeby opracowania krajowego programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91c.

7. Modelowanie matematyczne transportu i przemian substancji w powietrzu oraz analizy wyników tego modelowania wykonuje Instytut Ochrony rodowiska - Pa stwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem Ś ń Ochrony rodowiska”.Ś

8. Instytut Ochrony rodowiska wspó pracuje z ministrem w a ciwym do spraw rodowiska oraz G ównym Ś ł ł ś ś ł Inspektorem Ochrony rodowiska przy rozwijaniu bada naukowych dotycz cych modelowania matematycznego Ś ń ą transportu i przemian substancji w powietrzu, a tak e narz dzi do tego modelowania. Warunki i szczegó owy ż ę ł zakres tej wspó pracy okre la porozumienie zawarte pomi dzy tymi podmiotami.ł ś ę

9. Zadania Instytutu Ochrony rodowiska, o których mowa w ust. 7 i 8, s finansowane ze rodków Narodowego Ś ą ś Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach celu okre lonego w art. 400a ust. 1 pkt 15.Ś ś

10. Zadanie, o którym mowa w ust. 8, jest finansowane w wysoko ci okre lonej w porozumieniu zawartym ś ś pomi dzy Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ministrem w a ciwym do spraw ę Ś ł ś

rodowiska, Instytutem Ochrony rodowiska i G ównym Inspektorem Ochrony rodowiska.

ś Ś ł Ś

Cytaty

Powiązane dokumenty

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,

ustanawiającego wspo lne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spo jnos ci, Europejskiego Funduszu Rolnego

„Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie Cieszanów” jest poprawa dostępności do transportu publicznego w Gminie Cieszanów, a także zwiększenie atrakcyjności

Tampodruk/sitodruk, 1 kolor lub inna technologia umożliwiająca trwałe i wyraźne nadrukowanie logotypów. Uwaga: technologia, powierzchnia nadruku oraz przedmiot powinny być tak

1) IZ PO zapewnia, Ŝe w ramach projektów współfinansowanych z EFS koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budŜetu zadaniowego. Dodatkowo we wniosku

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego... Program współfinansowany ze środków Europejskiego

JeÊli nasz projekt szkoleƒ agrotury- stycznych dla rolników dotyczy∏ redukcji bezrobocia, to na ostateczny wzrost zatrudnienia b´dzie si´ sk∏adaç zarówno nasze dzia∏anie, jak

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;.. Zmiana wynagrodzenia należnego