• Nie Znaleziono Wyników

Sesje z plusem 2019/2020 Klasa V szkoły podstawowej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sesje z plusem 2019/2020 Klasa V szkoły podstawowej"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Sesje z plusem 2019/2020

Klasa V szkoły podstawowej

Sesja 3 Wersja B

Imię i nazwisko ...

Nr w dzienniku ... Klasa ...

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut. Powodzenia!

1.

Oblicz.

4,2 + 3,68 = ... 225 + 313 = ...

8,3 − 7,8 = ... 934 − 519 = ...

1,6 · 0,4 = ... 117 ·37 =...

3,36 : 0,3 = ... 525 : 15 =...

2.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz spośród oznaczonych literami C i D.

Liczbą mniejszą od −7 jest liczba A / B. A. −8 B. −6

Liczba przeciwna do 5 to C / D. C. 15 D. −5

3.

Wybierz przykład, w którym niepoprawnie zamieniono jednostki.

A. 37 m = 0,037 km B. 150 gr = 1,5 zł C. 45 g = 0,45 kg D. 12 min = 0,2 godz.

4.

a) Wskaż ułamek, który jest nieskracalny.

A. 455 B. 649 C. 549 D. 567

b) Skróć poniżej pozostałe ułamki i podkreśl najmniejszy z nich.

...

5.

Pewna liczba jest podzielna przez 3, jest wielokrotnością liczby 4, a reszta z dzielenia tej liczby przez 15 wynosi 12. Wybierz liczbę, która ma wszystkie opisane własności.

A. 188 B. 144 C. 162 D. 192

6.

Na podstawie rysunku oceń prawdziwość zdań.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe.

Pole trójkątaBCD wynosi 12 cm2. P F

Pole trójkątaACD jest cztery razy

P F

większe od pola trójkątaABD. 371882

owner id: 371882 owner id: 371882

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(2)

Klasa V, sesja 3, wersja B

7.

a) Pan Tomasz kupił na targu owoce. Za mo- rele zapłacił 13,70 zł, za brzoskwinie 24,30 zł, a za wiśnie 12,65 zł. Oblicz, ile zapłacił łącznie za te owoce.

Odp. ...

b) Pani Basia kupiła za 55,90 zł ulubione czekolady swoich wnuków. Oblicz, ile kupiła czekolad, jeśli każda z nich kosztowała 4,30 zł.

Odp. ...

8.

TrapezABCD (zob. rysunek) jest równoramienny, DE||CB, DCB = 120. Wpisz na ry- sunku miary wszystkich kątów czworokąta EBCD i trójkąta AED oraz oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe.

CzworokątEBCD to równoległobok. P F

TrójkątAED to trójkąt równoboczny. P F

9.

Obwód pewnego rombu wynosi 80 cm, a jego wysokość jest pięć razy mniejsza od obwodu. Oblicz pole tego rombu.

10.

W sklepie spożywczym Ola zapłaciła 26,08 zł za 45kg szynki. W kolejnym sklepie za- uważyła, że ta sama szynka jest tańsza — 1 kg kosztuje 28,80 zł. Oblicz, ile zaoszczędzi- łaby, kupując taką samą ilość tej szynki w drugim sklepie zamiast w pierwszym.

Zadanie dodatkowe

Małe akwarium wypełnione wodą do 15 wysokości ważyło 9,40 kg. Po wypełnieniu go wodą do pełna waży 29,40 kg. Oblicz, ile waży puste akwarium.

371882

owner id: 371882 owner id: 371882

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Liczbę naturalną n nazwiemy szczęśliwą, jeżeli istnieją takie dwa trójkąty równoboczne o bokach długości całkowitej, że jeden trójkąt ma pole większe o n% od pola

[r]

W dowolnym rosnącym postępie geometrycznym 10-wyrazowym, w którym wyrazy pierwszy, trzeci i czwarty tworzą (w tej właśnie ko- lejności) rosnący postęp arytmetyczny, także

[r]

 Stosowanie algorytmu mnożenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny..  Stosowanie algorytmu dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

-zna metodę obliczania, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba, -zna sposoby zamiany ułamka na procent... b)

Oblicz, jakim procentem uczniów twojej klasy są dziewczynki, a jakim chłopcy.. Jakim procentem uczniów twojej szkoły są uczniowie

Powtórzenie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących obliczeń procentowych: zamiana procentu na ułamek, zamiana ułamka na procent, obliczanie procentu danej

Talk to the teachers and you learn that the school has no major discipline problems, there is no bullying and children are rarely absent.. Transcendental meditation and

moja poczta agawa520@wp.pl Temat; zasady podzielności liczb – powtórzenie.. Przygotuj się

Program generuje 15 węzłów listy jednokierunkowej z polami item generowanymi losowo z zakresu od 0 do 20, a następnie wypisuje po kolei wszystkie pola item oraz sumę liczb

20 dób to około ... Jakie liczby trzeba wpisać w miejscu kropek, żeby równości były prawdziwe? Wykonaj odpowiednie działania sposobem pisemnym, a następnie wpisz w miejscu

Następnego dnia, gdy odwiedziła ten sam sklep spostrzegła, że cena torebki spadła o 10%, a cena paska wzrosła, jednak za łączny zakup torebki i paska zapłaciłaby tyle samo,

Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz szóstoklasisty — rzetelny kurs przygotowujący do sprawdzianu w klasie szóstej.. POWTÓRKI Z PLUSEM DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

b) Ilu chłopców uzyskało wynik niższy niż 31 punktów?. Oblicz średnią arytmetyczną wyników sprawdzianu dla tych trzech chłopców.. Miłosz planuje w czasie wakacji wycieczkę

pozostałych cyfr dodamy pięciokrotność odciętej cyfry jedności i powstanie w ten sposób liczba podzielna przez 7, to.. wyjściowa liczba też jest podzielna

przecinają się w jednym punkcie, to równoległościan opisany na tym czworościanie jest rombościanem (wszystkie jego ściany są rombami).. Skonstruuj trójkąt mając dane jego

Ile trzeba zapłacić za 17 takich

Wśród dowolnych k różnych liczb całkowitych dodatnich istnieją dwie, których różnica jest podzielna przez n.. Wśród dowolnych k różnych liczb całkowitych dodatnich

Dla równoległoboku o przekątnych długości 6 i 8, przecinających się pod kątem α, oznaczmy przez S(α) sumę kwadratów długości jego boków

Zapisać zbiór rozwiązań podanej nierówności w postaci przedzia- łu lub uporządkowanej sumy przedziałów (nie używać różnicy zbiorów)... a) log (9/4) x

Punkt � należy do półprostej. Narysuj prostą równoległą do prostej � przechodzącą przez punkt � i prostą prostopadłą do prostej � przechodzącą przez punkt �... 38.

– odpowiedź niepoprawna, niepełna albo brak odpowiedzi.. Uzupełnij kolejne