• Nie Znaleziono Wyników

Energy revolution: The future is not what it used to be. sheets

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Energy revolution: The future is not what it used to be. sheets"

Copied!
24
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

Energy revolution:

Energy revolution:

the future is not what it used to be

the future is not what it used to be

Tim van der Hagen

Tim van der Hagen

165

165

thth

Dies

Dies

Natalis

Natalis

January 12, 2007

January 12, 2007

(2)
(3)
(4)

4

W

W

orld

orld

energy demand

energy demand

Source: International Energy Agency 2006

now 2004

‘tomorrow’ 2030

15,000 billion euros

investments needed

in the energy sector

+ 53 %

the

(5)

5

Proved oil reserves at end 2005

Proved oil reserves at end 2005

Source: BP Statistical Review of World Energy 2006

dependence on the Middle East

the

(6)

6

The last 160,000 years

(from ice cores)

and the next 100 years

Time (thousands of years)

160 120 80 40 Now –10 0 10 100 200 300 400 500 600 700 CO2 in 2100

(with business as usual)

(7)

7

Temperature

Temperature

earth surface

earth surface

variations

variations

from the year 1000 up to 2100

Source: IPCC

greenhouse effect ?

the

(8)

8

Stabilizing CO

Stabilizing CO

22

emission:

emission:

action needed

action needed

stabilization triangle: cut emissions by

7 Gton/year

Source: Carbon Mitigation Initiative; www.princeton.edu billions of tons carbon

emitted per year

(9)

9

How to avoid 7 x 1

How to avoid 7 x 1

Gton

Gton

carbon emission/year?

carbon emission/year?

here are the options (1

here are the options (1 Gton

Gton/year each)

/year each)

Source: Carbon Mitigation Initiative; www.princeton.edu

Double the fuel economy of the

world’s cars

Half the number of car kilometers

Use the best efficiency practices in all residential and commercial buildings

Savings

Nuclear power:

Triple the number of nuclear power plants

Clean Fossil:

Capture and store carbon from 800 coal electric power plants

‘Transition’

ready by

ready by

2050?

2050?

50 x today's wind energyWind energy:

Biofuels:

50 x more ethanol production

Solar cells:

700 x the current capacity

(10)

10

Time is pressing …

Time is pressing …

(11)
(12)

12

Solar PV

Solar PV

the future scenario?

the future scenario?

increase

w.r.t. 2005 % of world electricity €ct/kWh % annual growth

(13)

13

Solar PV at the TU Delft

Solar PV at the TU Delft

crystalline silicium

thin films new materials

• highly efficient cells

• very cheap cells

- organic materials (“plastic”) - TiO2 (tooth paste, latex)

• goal: 10% of current € / kWh

• 300 times less silicium

• price and energy cost / 2

(14)
(15)

15

largest turbine blade (61.5 m)

largest turbine blade (61.5 m)

(16)

16

in 2020:

a 20 MW, 250 m diameter

wind power station?

blades with distributed control

(17)

17 erts 101 102 103 104 105 106 102 103 104 105 106 107 108 109 R a di ot ox ic it y ( S v )

Storage time (a)

Actinides Fiss Prods Ore Radiotoxicity / Sv fission products 250,000 years actinides

1000-fold reduction of rad. waste lifetime !

‘Actinides’ (heavy elements)

are responsible for the long

lifetime of radioactive waste

• Fast

reactors can fission

these actinides

Nuclear fission

Nuclear fission

reduction of the lifetime of radioactive waste

reduction of the lifetime of radioactive waste

250 years

(18)

18

better use of uranium fuel

better use of uranium fuel

thermal

reactors use

< 1%

of the uranium

fast

reactors use up to

100%

of the uranium

100-fold better usage of uranium ore !

238

239

239

239

92

U

+ →

n

92

U

93

Np

94

Pu

conversion to fissile material:

Nuclear fission

Nuclear fission

(19)

19

Sources: Lynn Orr, Stanford University; Dan McGee, Alberta Geological Survey

Clean fossil

Clean fossil

options for geologic storage of CO

options for geologic storage of CO

22

CO2dissolved in formation water CO2plume • Oil and gas reservoirs:

enhanced oil and gas recovery

• Coal beds:

adsorbed CO2 replaces adsorbed CH4

• Deep formations

(20)

20

Macroporous Support

(α-Al2O3)

Nano-structured Layer

Atomic Layer Deposition (ALD) (<0.32 nm)

Intermediate Porous Layer Sol-Gel (2-3 nm)

Reaction catalyst

Membrane reactors for production

Membrane reactors for production

and separation of hydrogen

and separation of hydrogen

hydrogen

(21)

21

hydrogen & lithium

hydrogen & lithium

Goals:

• high storage capacity / kg, m3 and €

• rapid and reversible storage

• close to ambient conditions

• safe

Energy storage

Energy storage

light metal hydrides metal organic frameworks hydrogen hydrogen clathrates catalysts

(22)

22

80 bar

hydrogen clusters

pure H2 hydrate

stable H2 + THF hydrate

Florusse, L.J., Peters, C.J., Schoonman, J., Hester, K.C., Koh, C.A., Dec. S.F., Marsh, K.N., Sloan, E.D., Science, 306 (2004) 469-471.

tetrahydrofuran

Energy storage

Energy storage

in ice crystals

in ice crystals

2500 bar

(23)

23

Energy revolution:

Energy revolution:

we better start

we better start today

today

!

!

Dutch Research Platform on Sustainable Energy Supply

(24)

24

Special thanks to:

Special thanks to:

Ineke Boneschansker Ineke Boneschansker Hans Bruining Hans Bruining Chris Hellinga Chris Hellinga Erik Kelder Erik Kelder Roel van de

Roel van de KrolKrol Paul de Krom

Paul de Krom

Gijs

Gijs van Kuikvan Kuik Fokko

Fokko MulderMulder Cor Peters

Cor Peters

Wilfred van Rooijen

Wilfred van Rooijen

Diederik

Diederik SamsomSamsom Joop Schoonman

Joop Schoonman

Laurens Siebbeles

Laurens Siebbeles

Roelf van Til

Roelf van Til

Marnix

Cytaty

Powiązane dokumenty

Worth noting is, however, that in the past decades, the changes in the Forest were directed at the reduction of forest stands’ utilization and increase of protected area. Faster or

fiką tych produktów (nie można z góry przewidzieć, jaka będzie łączna wyso- kość wypłat dokonanych przez konsumenta w danym okresie) oraz faktem, że podmioty

Ale sémiotická interpretace se přece vztahuje také na jiné znaky, i ty, které existují nezávisle na jazyce. V našem životě je mnoho znakových systémů, mnoho

Precisely, thesis about the underdetermination of the past consists of two related yet not identical ideas: the first one is that historical events are constituted by a

i nie ma czasu, aby zastosować jakikolwiek inny tryb. Aby zamawiający mógł zastosować art. nie narażając się na zarzut naruszenia ustawy, sytuacja, w której się

Na to w szystko Tadeusz nic nie odpowiadał. Zaszła jakaś odmiana.. W przyp ad ku K raszew skiego chodzi oczywiście o jego odkryw czość na teren ie lite ra tu ry ,

One can, on this basis, view Polish as an ordinary link in the chain of languages with three gender categories, beginning in Eastern Europe and stretching west- wards till the

One should note that the inscription is carved on the thin side-surfaces of plaques, to the right angles of the surface of the σκούτλωσις itself, so that it could have been

In order to decide on his choice of colours and thus the exact colour composition of the exterior of the Schröder House, Bertus Mulder relied on his colour research and on

There are four organizations responsible for the cadastral registration in Saudi Arabia; Ministry of Municipal and Rural Affairs, Ministry of Justice, Real Estate General

“Therefore, education of the young generation in the spirit of love for history of their Homeland is of great significance to the nation’s tomorrow.. The time has come to break

Così come il fidanzamento è un percorso nell’amore in preparazione alla celebrazione del sacramento del matrimonio, così il matrimonio stesso non deve essere visto come

After giving an overview of business model tools and ontologies, we sketch a brief research agenda comprising seven research directions: (1) design of tooling; (2) interfaces

Nature-based solutions for urban water systems should therefore not only be capable of reducing stormwater runoff or retaining stormwater in the landscape, but they should also

CHARPY TIPPER v.d VEEN PELLINI

[r]

Dłuższy albo krótszy czas, w jakim kształtuje się w psychice sprawcy zamiar popełnienia przestępstwa, zależeć może także od tego, czy jego realizacja jest

zapobieżenia szczególnego, reso c jaliza cji skazanego... T ak ie stanow isko now ego

Z pozycji tekstow ych z zakresu praw a adm inistracyjnego ukażą się następujące zbiory przepisów: „Kodeks postępowania adm inistracyjnego” (tylko teksty:

[r]

Jednym z uprawnień klienta jest prawo do wypowiedzenia stosunku pełnomoc­ nictwa procesowego. Może to nastąpić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu rozprawy,

Gdyby bowiem nawet przy­ jąć, że od decyzji odmawiającej odszkodowania przysługuje jedynie odwołanie do organu wyższego stopnia, ewentualnie skarga do sądu

In the most optimistic case we could use solar energy to produce 30% of our electricity in 2050, provided that there is no delay in giving science what it needs to make this