• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 06.03.2019 . 2018/2019 W K G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 06.03.2019 . 2018/2019 W K G"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

G

EOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM

2018/2019

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

06.03.2019

R

.

1. Test konkursowy zawiera 25 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący do wyniku.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Podczas rozwiązywania zadań możesz korzystać z kalkulatora.

8. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

9. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

10. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

2 z 10 Zadanie 1. (2 p.)

Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj poniższe polecenia.

I. Zapisz nazwę kraju oznaczonego na mapie numerem 1. Podaj jego stolicę.

Kraj ………..

Stolica: ………..

II. Wypisz nazwy państw graniczących z krajem oznaczonym na mapie numerem 1.

………...

Zadanie 2. (3 p.)

Pogrupuj kraje sąsiadujące z Polską według dostępu do morza.

1. Morze Bałtyckie – ………..………..………..

2. Morze Czarne – ………..………..………..

3. Bez dostępu do morza – ………..

(3)

3 z 10 Zadanie 3. (1 p.)

Podpisz na mapie kraje, z którymi sąsiaduje Polska, będące jednocześnie członkami Unii Europejskiej.

Zadanie 4. (1 p.)

Podkreśl poprawne uzupełnienie poniższych zdań.

Dunaj przepływa przez 7 /10 państw europejskich. Rzeka ta uchodzi do Morza Czarnego / Morza Kaspijskiego.

Zadanie 5. (1 p.)

Nad Dunajem położone są cztery stolice europejskie:

A. Wiedeń, Bratysława, Budapeszt, Belgrad.

B. Wiedeń, Praga, Budapeszt, Belgrad.

C. Budapeszt, Praga, Bratysława, Bukareszt.

D. Budapeszt, Bratysława, Bukareszt, Belgrad.

Zadanie 6. (2 p.)

W wyznaczone miejsca wpisz nazwy obiektów geograficznych Europy zgodnie z opisem.

Największa wyspa – ………..

Najdłuższa rzeka – ………..

Największe jezioro – ………..

Najwyższe góry – ………..

Największy półwysep – ………..

(4)

4 z 10 Zadanie 7. (2 p.)

Oceń prawdziwość zdań charakteryzujących Rosję, wstawiając X w odpowiedniej kolumnie (P-prawda, F- fałsz).

P F

1. Niespełna 70% powierzchni Rosji leży w Azji.

2. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 8 osób/km².

3. Najsłabiej rozwiniętym sektorem w gospodarce jest rolnictwo.

4. Bajkał, Ładoga i Onega to największe jeziora Rosji.

Zadanie 8. (3 p.)

Obok wymienionej atrakcji turystycznej wpisz nazwę państwa, na terenie którego dany obiekt się znajduje.

Most Karola – ………..

Ermitaż – ………..

Ostra Brama – ………..

Złota Uliczka – ………..

Neuschwanstein – ………..

Jaskinia Lodowa – ………..

Zadanie 9. (1 p.)

Skutkiem restrukturyzacji przemysłu w Niemczech jest A. rozwój hutnictwa.

B. wzrost wydobycia węgla brunatnego.

C. ograniczenie wydobycia węgla kamiennego.

D. spadek znaczenia sektora usług.

Zadanie 10. (1 p.)

Podpisz oznaczone na poniższym rysunku elementy budowy wulkanu.

1.

2.

3.

(5)

5 z 10 Zadanie 11. (1 p.)

Dokończ zdanie.

Kraj Skandynawski, na obszarze którego zachodzą zjawiska wulkaniczne to ………..…..

Zadanie 12. (1 p.)

Oznacz na mapie literą „A” pas Kotlin Podkarpackich.

Zadanie 13. (1 p.)

Kolumny w jaskiniach krasowych inaczej nazywane są A. stalaktytami.

B. stalagnatami.

C. stalagmitami.

D. ostańcami.

Zadanie 14. (2 p.)

W zdaniach opisujących Pojezierze Mazurskie podkreśl poprawne uzupełnienia zdań.

1. Pojezierze Mazurskie znajduje się w północno-wschodniej / północno-zachodniej części Polski.

2. Największy wpływ na jego krajobraz wywarła działalność lądolodu / wiatru.

3. Charakterystycznym elementem krajobrazu tej krainy geograficznej są wąwozy / jeziora.

4. Jedną z najbardziej malowniczych rzek na Pojezierzu Mazurskim jest Narew / Krutynia.

Zadanie 15. (1 p.)

Do pasa Wyżyn Polskich należy A. Roztocze.

B. Polesie Lubelskie.

C. Kotlina Sandomierska.

D. Pogórze Karpackie.

(6)

6 z 10 Zadanie 16. (1 p.)

Na Wyżynie Lubelskiej przeważają uprawy A. ziemniaków i owsa.

B. żyta i rzepaku.

C. pszenicy i buraków cukrowych.

D. żyta i ziemniaków.

Zadanie 17. (1 p.)

Na podstawie poniższego opisu podaj nazwę skały oraz nazwę krainy geograficznej, będącej miejscem powszechnego występowania tej skały.

To skała zwięzła złożona z pyłu. Łatwo ją rozkruszyć w dłoni. Na tej skale powstały bardzo żyzne gleby – czarnoziemy.

Nazwa skały:………..……….…..

Nazwa krainy geograficznej: ………

Zadanie 18. (1 p.)

Szlak Orlich Gniazd znajduje się na obszarze A. Pobrzeża Słowińskiego.

B. Pojezierza Mazurskiego.

C. Niziny Mazowieckiej.

D. Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

Zadanie 19. (2 p.)

Uzupełnij tabelę. Zapisz nazwy parków położonych w wymienionych krainach geograficznych. W kolumnie „Opis parku” wpisz odpowiednią literę (A-C). Jeden opis pozostanie bez przyporządkowania.

A. Cechą tego parku jest występowanie obok siebie różnorodnych siedlisk – od podmokłych po bardzo suche, w pradolinie zespoły roślinności torfowiskowej występujące na przemian z wydmami śródlądowymi porośniętymi przez bory.

B. Najmniejszy park narodowy w Polsce, chroni rzeźbę krasową rozwiniętą na podłożu wapieni jurajskich.

C. Urozmaicona rzeźba terenu, znaczne wysokości bezwzględne oraz surowe warunki pogodowe sprawiają, że przyroda tego parku jest wyjątkowa.

Lp.

Opis parku (A-C)

Nazwa Parku Narodowego Kraina

geograficzna

1. Nizina Mazowiecka

2. Wyżyna Krakowsko

–Częstochowska

(7)

7 z 10 Zadanie 20. (1 p.)

Wpisz w odpowiednie miejsca na schemacie nazwy pięter roślinnych występujących w Tatrach.

Zadanie 21. (2 p.)

Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie kolumny podane poniżej następstwa ruchu obrotowego lub obiegowego Ziemi.

występowanie dnia i nocy

zmiana miejsc wschodu i zachodu Słońca zmiana długości dnia i nocy

pozorny ruch gwiazd na sklepieniu niebieskim

Następstwa ruchu obrotowego Następstwa ruchu obiegowego

(8)

8 z 10 Zadanie 22. (2 p.)

Na podstawie rysunku i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania.

1. Rysunek przedstawia oświetlenie Ziemi w dniu ... . 2. Słońce góruje w zenicie nad ... . 3. Noc polarna występuje na wybranych obszarach półkuli ... .

Zadanie 23. (2 p.)

Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w Lizbonie (8° W), jeśli w Londynie jest południe słoneczne.

Obliczenia:

Odpowiedź: ………..

………...

90°

N

S 90°

66°33ʹ

66°33ʹ

23°27ʹ

23°27ʹ

(9)

9 z 10 Zadanie 24. (3 p.)

Każdej strefie oświetlenia Ziemi przyporządkuj zjawiska w niej występujące, wpisując w puste miejsca tabeli odpowiednie litery a-f.

Zjawiska:

a. noc trwająca 24 godziny b. zenitalne górowanie Słońca

c. mała zmienność długości dnia w ciągu roku d. występowanie dni polarnych

e. Słońce nigdy nie góruje w zenicie f. wyraźnie zaznaczają się pory roku

Strefa oświetlenia Zjawiska

Podbiegunowa

Umiarkowana Międzyzwrotnikowa

Zadanie 25. (2 p.)

Obok punktów skrajnych wyznaczających położenie Polski w Europie wpisz nazwy województw, na terenie których znajdują się one.

Jastrzębia Góra – ………..

Szczyt Opołonek – ………..

Zakole Bugu – ………..

Zakole Odry – ………..

(10)

10 z 10

Brudnopis (nie jest oceniany)

B

C

Cytaty

Powiązane dokumenty

Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.. Nie podpisuj testu, zostanie

Na podstawie zamieszczonego niżej tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Prawdą jest, że nie trzeba dawać wielkich sum posłowi, który zrywa sejm, wychodząc z izby [...], ale

Po wsypaniu do niej 20 sztuk śrutu ołowianego, woda podniosła się do poziomu 50 cm 3.. Objętość jednej sztuki wsypanego śrutu

Вчерa после уроков, несмотря на плохую погоду, ко мне пришли школьные друзья.. Мама приготовила вкусные бутерброды

Il s’est levé très rapidement, il s’est lavé et il s’est habillé, mais il n’a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner.. Il a donc manqué un rendez-vous

Але здарылася так, што разбойнік закахаўся ў адну са сваіх нявольніц.. Аднак дзяўчына, замест раскошнага жыцця,

…… Among others, it explains the law on children and young people working including how old a child or young person must be to work, what type of work they can do

zastosowaniu ironii.. Podaj trzy cechy tego gatunku literackiego i zilustruje je przykładami z utworu Adama Mickiewicza. Młodzieniec złożył przysięgę dziewczynie,

Największy kąt trójkąta ma miarę pięć razy większą niż najmniejszy kąt, a miara średniego kąta jest równa średniej arytmetycznej miar pozostałych kątów?. Średni kąt

Na podstawie fragmentu „Kroniki polskiej” Galla Anonima i własnej wiedzy wykonaj polecenia. […] długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można powiedzieć, że sam

Umieszczając drugą soczewkę po prawej stronie pierwszej soczewki można uzyskać wiązkę równoległych promieni światła mającą dwa razy większą średnicę.. 14.1

Nach dem Essen habe ich ………… etwas Zeit für mein Hobby.. Meine Großmutter ………… gern Kuchen

А знаете ли вы, что Биг-Бен – это вовсе не та высокая башня Вестминстерского дворца, которую принято изображать на каждой открытке с

Pole powierzchni sześcianu jest równe 96 cm 2.. Powierzchnia całkowita czworościanu foremnego

Wysiłek fizyczny przyczynia się do wzrostu gęstości kości, przez co maleje ryzyko wystąpienia osteoporozy. Ruch wpływa na uelastycznienie naczyń krwionośnych, co

Przyporządkuj do każdego z wymienionych w tabeli władców wprowadzoną przez niego reformę. Wpisz w odpowiedniej kolumnie tabeli jej oznaczenie literowe. A) wzmocnienie

_____ Здесь найдёте газеты не только на русском, но и английском языках.. Музыка подобрана приятная

Rysunek przedstawia budowę oka ludzkiego. I) Zaznacz te dwie cechy, które są charakterystyczne dla czopków. Najliczniej występują w plamce żółtej. Odpowiadają za postrzeganie

Uzupełnij schemat przedstawiający rozwój polskiego ruchu narodowego tak, aby w każdej ramce oprócz wpisanych tam informacji znalazła się pełna nazwa organizacji. na

Promień światła skierowano prostopadle na szklany pryzmat o podstawie trójkąta prostokątnego równoramiennego, tak jak zaznaczono na schemacie. Przyjmij, że kąt

Большинство «воспитанников» вынуждены работать, чтобы не дать своим семьям умереть от голода, а в свободное время грызут гранит науки в школе

Wysłuchaj go uważnie, a następnie, na podstawie informacji zawartych w usłyszanym tekście, zaznacz krzyżykiem w tabeli, które zdania są prawdziwe (VRAI), a

У хаце прыезджыя паклалі на стол дары, у тым ліку хлеб і віно, і пачалася размова, уся на выкрутасах, уся на жартах, на двухсэнсоўнасцях.. То купецкая пра