• Nie Znaleziono Wyników

X X X X – 1.03.2019 2018/2019 K J P W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "X X X X – 1.03.2019 2018/2019 K J P W"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

W

OJEWÓDZKI

K

ONKURS

J

ĘZYKA

P

OLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU SZKOLNYM

2018/2019

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI

1.03.2019

1. Test konkursowy zawiera 24 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.

2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.

3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.

4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:

A B C D

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem B , po czym skreśl właściwą literę, np.:

A B C D

5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu.

6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu.

7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.

8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.

9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.

X

X X

X

(2)

Tekst 1.

Życie byłoby nędzne i zawstydzające […] gdybyśmy skupiali się tylko na przygotowaniu do zadań jutra, a nie brali udziału w walce już dziś. Ale życie byłoby głupie i bezsensowne, gdybyśmy żyli tylko walką dzisiejszą, a nie przygotowywali się do jutra.

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Zadanie 1. (3 p.)

Odpowiedz na pytania dotyczące Tekstu 1.

A. Który z bohaterów wypowiedział te słowa?

………..………

………..………

B. W jaki sposób bohaterowie Kamieni na szaniec wcielali w życie tę zasadę?

………..………

………..………

C. Wykonaj analizę wypowiedzenia, które zostało podkreślone w Tekście 1. Nazwij rodzaj zdania i określ wzajemne zależności między zdaniami składowymi.

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

Zadanie 2. (1 p.)

Tekst 1. stanowi przykład mowy

A. zależnej. B. niezależnej. C. pozornie zależnej.

Zadanie 3. (1 p.)

Tytuł książki Kamienie na szaniec zaczerpnął autor z wiersza Juliusza Słowackiego.

Jak nazywa się taki zabieg artystyczny?

………..………

………..………

(3)

Zadanie 4. (1 p.)

O których bohaterach jest mowa w poniższych fragmentach utworu Kamienie na szaniec?

Podaj imię postaci.

Fragment utworu Imię postaci Na całe dnie wymykał się do lasu. Gdzie krążył w samotności, szarpiąc się

z tym, z czego nie widział wyjścia.

Godzinami całymi prowadził koleżeńskie rozmowy z ojcem […].

Wszystkim się interesował i gdziekolwiek zwrócił umysł, czegokolwiek się tknął – towarzyszyły mu szybkie i łatwe osiągnięcia.

Była szczupłą brunetką, miała delikatną cerę […]. Była rozważna, zrównoważona, skupiona, zwarta w swych myślach i zamierzeniach.

Zadanie 5. (2 p.)

Aleksander Kamiński nazwał swój utwór dokumentem w formie opowiadania.

Uzupełnij tabelę, wpisując po trzy przykłady z tekstu.

elementy dokumentalne elementy fabularne -

- -

- - -

Zadanie 6. (1 p.)

W opowiadaniu Jarosława IwaszkiewiczaIkar współistnieją elementy z trzech różnych źródeł i czasów. Nazwij je.

………..………

………..………

………..………

Zadanie 7. (1 p.)

Udowodnij, że utwór Jarosława Iwaszkiewicza Ikar jako gatunek literacki jest opowiadaniem.

Podaj trzy argumenty, poparte przykładami z tekstu.

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

Zadanie 8. (1 p.)

Odwołując się do znajomości mitu o Dedalu i Ikarze, wskaż jakie symboliczne znaczenie ma postać Dedala.

………..………

………..………

(4)

Zadanie 9. (2 p.)

Poniższą tabelę uzupełnij synonimami, antonimami oraz wyrazami pokrewnymi podanych wyrazów. Nie używaj partykuły „nie”.

wyraz synonim antonim wyraz pokrewny altruizm

heroizm

Zadanie 10. (1 p.)

Poniżej zapisano kilka sformułowań – niektóre z nich są zapisane poprawnie, niektóre błędnie. Popraw te z nich, które uważasz za błędne. Przy sformułowaniach poprawnych wstaw „+”.

A. w dniu dzisiejszym………...

B. bajońskie sumy……….

C. okres czasu………...

D. podskoczyć do góry……….

E. iść po linii najmniejszego oporu ………...

F. stać w kolejce za biletami……….

Zadanie 11. (2 p.)

Uzasadnij, że utwór Ernesta Hemingwaya Stary człowiek i morze to tekst o godności człowieka i pokonywaniu własnych słabości. Posłuż się dwoma argumentami popartymi przykładami z książki.

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

………..………

Zadanie 12. (3 p.)

Wyjaśnij znaczenie podanych frazeologizmów. Napisz, z jakim wydarzeniem, mitycznym lub biblijnym, są one związane.

salomonowy wyrok

………..………

………..………

………..………

………..………

prometejski czyn

………..………

………..………

………..………

………..………

(5)

zakazany owoc

………..………

………..………

………..………

………..………

Zadanie 13. (2 p.)

Przeanalizuj poniższe cytaty i nazwij cechy charakteru tytułowego bohatera komedii Moliera Skąpiec. Cechy nie mogą się powtarzać.

Cytat Cecha charakteru

Sprawa ta przedstawia dla mnie korzyść, której w innych warunkach nie mógłbym się spodziewać: [Anzelm] godzi się ją [Elizę] wziąć bez posagu.[…] pewno, że to stanowi dla mnie oszczędność.

Oho, pies szczeka. Czy tam komu nie przyszła chętka dobierać się do moich pieniędzy?

Jak to, obwiesiu! Ty byś śmiał ojcu stawać w drodze!

…byle miała bodaj jaki posażek, gotów jestem ja zaślubić

Patrzą na mnie wszyscy i śmieją się! Przysiągłbym, że oni wszyscy pomagali mu w kradzieży.

Ja, ładny majątek! Ci, co tak mówią, łżą bezczelnie. Nic fałszywszego pod słońcem; to tylko hultaje rozpuszczają umyślnie takie pogłoski.

Zadanie 14. (2 p.)

Skąpiec to smutna historia o tym, że kłamstwo niszczy ludzi i ich relacje z innymi. Uzasadnij to sformułowanie, podając dwa przykłady z tekstu.

………

………

………

………

………

Zadanie 15. (2 p.)

a) Molier jest uważany za twórcę nowego gatunku dramatu – komedii molierowskiej. Podaj trzy jej cechy.

- ………

- ………

- ……….

b) Zastosuj w zdaniach wyrażenia komedia molierowska oraz komedia Molierowska tak, by były one użyte poprawnie ortograficznie.

………

………

………

………

(6)

Zadanie 16. (1 p.)

W wypowiedzi Harpagona: Ja, ładny majątek! Ci, co tak mówią, łżą bezczelnie. Nic fałszywszego pod słońcem; to tylko hultaje rozpuszczają umyślnie takie pogłoski jest obecna A. perswazja. B. akceptacja. C. ironia. D. aprobata.

Zadanie 17. (2 p.)

Odwołując się do jednego z opowiadań Sławomira Mrożka, zdefiniuj, czym jest groteska.

Podaj przynajmniej cztery jej cechy wraz z przykładami z tekstu.

groteska - ………..

………

………

………

………

………

………

………

Zadanie 18. (4 p.)

Jakie zjawiska krytykuje w swych tekstach Sławomir Mrożek? Nazwij cztery z nich i uzasadnij swój wybór, odwołując się do konkretnych przykładów z lektur.

zjawisko uzasadnienie z przykładem oraz podanie tytułu utworu

Zadanie 19. (1 p.)

W tabeli zamieszczono informacje dotyczące opowiadań Sławomira Mrożka. Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F, jeśli fałszywe.

1. Dyrektora z opowiadania Słoń można określić mianem hipokryty. P F 2. Ostrze satyry w opowiadaniu Szuler zostało wymierzone w zjawisko

hazardu. P F

3. Zamiłowanie do prowizorki to cecha bohaterów opowiadania Słoń. P F 4. Mrożek kreuje świat przedstawiony swych opowiadań głównie dzięki

zastosowaniu ironii. P F

(7)

Zadanie 20. (2 p.)

Udowodnij, że Świtezianka jest typową balladą. Podaj trzy cechy tego gatunku literackiego i zilustruje je przykładami z utworu Adama Mickiewicza.

- ……….……..

np.: ……….………..

- ……….……..

np.: ……….………..

- ……….……..

np.: ……….………..

Zadanie 21. (2 p.)

a) Z poniższego tekstu wypisz imiesłowy i nazwij ich rodzaj.

Młodzieniec złożył przysięgę dziewczynie, powołując się na piekielne potęgi. Ona zaś przestrzegła adoratora, że nie może złamać danego słowa. Wypowiedziawszy to, niewiasta opuściła łowczego i swoim zwyczajem udała się w knieje, niemalże natychmiast znikając z zasięgu jego wzroku.

………. - ……….

………. - ……….

………. - ……….

………. - ……….

b) Przekształć podany tekst tak, by uniknąć używania imiesłowów. Zachowaj sens całości.

………

………

………

………

………

………

………

Zadanie 22. (2 p.)

Uzupełnij tabelę nazwami osobowymi utworzonymi od nazw miejscowych.

nazwa miejscowa męska nazwa osobowa żeńska nazwa osobowa Litwa

Ukraina Norwegia Łotwa

(8)

Tekst 2.

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych niech nie opuszcza cię twoja siostra Pogarda dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę a kornik napisze twój uładzony życiorys i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy

przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie strzeż sie jednak dumy niepotrzebnej

oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz

powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych strzeż sie oschłości serca kochaj źródło zaranne

ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy światło na murze splendor nieba

one nie potrzebują twojego ciepłego oddechu są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito (fragment)

Zadanie 23. (1 p.)

Przesłanie pana Cogito to traktat moralny – nazwij wartości zawarte w tym tekście lub wskaż cytaty, które na nie wskazują. W tym celu uzupełnij tabelę.

cytat wartości

bezkompromisowość ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać świadectwo

wrażliwość powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych

(9)

Zadanie 24. (10 p.)

Czy bycie Ikarem we współczesnym świecie to zadanie łatwe czy trudne? – rozważ problem, odwołując się do dwóch lektur konkursowych.

Twoja rozprawka powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(10)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Brudnopis (nie jest oceniany)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Satyra Żona modna to

Na podstawie zamieszczonego niżej tekstu i własnej wiedzy wykonaj polecenia. Prawdą jest, że nie trzeba dawać wielkich sum posłowi, który zrywa sejm, wychodząc z izby [...], ale

Вчерa после уроков, несмотря на плохую погоду, ко мне пришли школьные друзья.. Мама приготовила вкусные бутерброды

Il s’est levé très rapidement, il s’est lavé et il s’est habillé, mais il n’a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner.. Il a donc manqué un rendez-vous

Але здарылася так, што разбойнік закахаўся ў адну са сваіх нявольніц.. Аднак дзяўчына, замест раскошнага жыцця,

…… Among others, it explains the law on children and young people working including how old a child or young person must be to work, what type of work they can do

Na podstawie fragmentu „Kroniki polskiej” Galla Anonima i własnej wiedzy wykonaj polecenia. […] długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można powiedzieć, że sam

Umieszczając drugą soczewkę po prawej stronie pierwszej soczewki można uzyskać wiązkę równoległych promieni światła mającą dwa razy większą średnicę.. 14.1

Nach dem Essen habe ich ………… etwas Zeit für mein Hobby.. Meine Großmutter ………… gern Kuchen

А знаете ли вы, что Биг-Бен – это вовсе не та высокая башня Вестминстерского дворца, которую принято изображать на каждой открытке с

" Tous les ans, c'est-à-dire le dernier et l'autre, parce qu'avant c'est trop vieux et je ne me rappelle pas, Papa et Maman se disputent beaucoup pour savoir où aller en

Я сын зямлі беластоцкай, і іншай мне маці не трэба, там сосны высокія-высокія ад зямлі да

Podaj trzy argumenty poparte przykładami z Syzyfowych prac, które świadczą o tym, że jest to utwór realistyczny.. Odpowiedzi udziel w formie trzech

_____ Здесь найдёте газеты не только на русском, но и английском языках.. Музыка подобрана приятная

Le client: Bonjour, une table pour deux personnes, s'il vous plaît.. Le client:

I, вядома ж, ручнікі. Раней вакол абразоў і акон. Цяпер каля карцін і партрэтаў. Ручнікі ў нас на Беларусі таксама розныя, па мясцовасці,

Przetłumacz wyrazy podane w nawiasach, tak aby powstał spójny, logiczny i poprawny pod względem gramatycznym dialog.. ……… (odinstalować) it and download something

To ten, którego po śmierci brata w Oświęcimiu udało się wydobyć, to ten, którego Krysia zamykała, aby się kuł; Tomek, wesołość przelewająca się przez brzegi, inicjator

Bianca: studiert Pädagogik, sucht eine Arbeit für den Sommer, ideenreich, sympathisch und kontaktfreudig, spricht ein bisschen Englisch.. Manuel: spricht sehr gut Spanisch, seit

Большинство «воспитанников» вынуждены работать, чтобы не дать своим семьям умереть от голода, а в свободное время грызут гранит науки в школе

Wysłuchaj go uważnie, a następnie, na podstawie informacji zawartych w usłyszanym tekście, zaznacz krzyżykiem w tabeli, które zdania są prawdziwe (VRAI), a

У хаце прыезджыя паклалі на стол дары, у тым ліку хлеб і віно, і пачалася размова, уся на выкрутасах, уся на жартах, на двухсэнсоўнасцях.. То купецкая пра

Podaj dwa przykłady z tekstu, które wskazują, że narratorem jest dziecko.. Cieszył się