• Nie Znaleziono Wyników

OGŁOSZENIE Nr 132/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OGŁOSZENIE Nr 132/14. Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE Nr 132/14

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp.

działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi

składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013r.

poz. 712) w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004r., poz. 2108 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości,

że ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż

nieruchomości będącej w zasobie AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO położonej w Pile, przy ul. Kołobrzeskiej

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość ujęta w wykazie nr 14/14 ogłoszonym w dniach od 30.04.2014r. do 21.05.2014r. w siedzibach:

• Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp.

• Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu

• Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

• Urzędu Miasta w Pile

a informacja o jego wywieszeniu była opublikowana w „Głosie Wielkopolskim” w dniu 30.04.2014r. oraz zamieszczona na stronie internetowej www.amw.com.pl

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 sierpnia 2014r. w OT AMW Gorzów Wlkp.

Drugi przetarg odbył się w dniu 31 października 2014r. w OT AMW Gorzów Wlkp.

Nieruchomość zabudowana, położona w województwie wielkopolskim, w Pile, przy ul. Kołobrzeskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 136/3 o pow.

0,6982 ha oraz współudział 1/3 w działce nr ewid. 136/4 o pow. 0,2389 ha, obręb 0002.

Działka nr ewid. 136/3 posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr PO1I/00017582/2 prowadzoną w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pile.

W dziale I-SP „Spis praw związanych z własnością” KW nr PO1I/00017582/2 wpisane jest prawo związane z własnością innej nieruchomości, tj. nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki gruntu nr 91, 94, 96, 103, 114, 116, 124 i 125 na rzecz każdoczesnego właściciela m.in. działki nr 136/3.

Natomiast działka nr ewid. 136/4 posiada KW nr PO1I/00027655/8, prowadzoną w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pile. W dziale III KW

PO1I/00027655/8 wpisane zostało ograniczone prawo rzeczowe związane z inną

nieruchomością – nieodpłatna i na czas nieoznaczony służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 136/4 na rzecz każdoczesnego

właściciela działki nr 136/2 opisanej w KW PO1I/00017582/2.

W dziale I-SP „Spis praw związanych z własnością” KW nr PO1I/00027655/8 wpisane jest prawo związane z własnością innej nieruchomości, tj. nieodpłatna służebność gruntowa

(2)

polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki gruntu nr 91, 94, 96, 103, 114, 116, 124 i 125 na rzecz każdoczesnego właściciela m.in. działki nr 136/4.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów teren działek sklasyfikowany jest jako Tr – tereny różne.

W dniu 26 września 2006 r. Rada Miasta Piły podjęła Uchwalę Nr LII/629/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic al. Wojska Polskiego, ul. Lotniczej i ul. Chopina. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 6 poz. 118 z dnia 18 stycznia 2007 r.

Zgodnie z w/w planem działka nr ewid. 136/3 znajduje się w strefie zapisanej symbolem 02P2, co oznacza tereny częściowo zabudowane, przeznaczone na cele obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obowiązuje:

- zachowanie istniejącej zabudowy, z możliwością rozbiórki, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy;

- sytuowanie na każdym wyznaczonym terenie maksymalnie dwóch budynków;

- wysokość zabudowy do II kondygnacji nadziemnych z dachem.

Natomiast działka nr ewid. 136/4 oznaczona jest w m.p.z.p. symbolem Kw, tj. tereny komunikacji – drogi wewnętrzne.

Nieruchomość położona w peryferyjnej strefie miasta, na terenie byłego lotniska wojskowego. W sąsiedztwie znajdują się budynki techniczne byłego lotniska.

Dojazd do działki 136/3 od ulicy Kołobrzeskiej odbywa się przez działki 135/2 oraz 136/4.

Działka 135/2 na podstawie Decyzji GN.VII-7430/71/08 z dnia 14.11.2008 r., zatwierdzającej podział działek 127, 135, 136 i 167/3, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomości przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła. W m.p.p.z.p. działka 135/2 oznaczona jest

symbolem KD-L3, tj. drogi publiczne – projektowany plac manewrowy w ciągu ul. Kołobrzeskiej (zatoka autobusowa).

Działka nr ewid. 136/4 stanowi drogę wewnętrzną, zabudowana jest budynkiem nr 63 o pow. użytkowej 62,02 m2 i kubaturze 271,00 m3, który jest w złym stanie technicznym i przeznaczony do rozbiórki. Działka 136/4 sprzedawana jest do współudziału łącznie

ze sprzedażą działek nr 136/1, 136/3 i 136/5. Ponadto ustanowiono na niej nieodpłatną i na czas nieoznaczony służebność dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 136/2.

Działka nr ewid. 136/3 zabudowana jest budynkiem nr 62 – garażowym o pow.

użytkowej 1 112,48 m2; kubaturze 4 711,00 m3; rok budowy: 1956; wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym; w złym stanie technicznym.

Przed budynkiem, od strony wschodniej, znajduje się plac utwardzony elementami betonowymi „trylinki”. Powierzchnia utwardzeń wynosi 1 051,00 m2. Niezabudowaną powierzchnię działki porastają drzewa iglaste oraz roślinność trawiasta. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieci energetyczną, wodną i kanalizacyjną, które są w złym stanie technicznym i zostały wyłączone z eksploatacji.

Kształt działki 136/3 jest nieregularny. Teren nieruchomości jest nieogrodzony. Z tyłu budynku garażowego znajduje się ogrodzenie wewnętrzne wykonane z siatki handlowej, zabezpieczonej od góry drutem kolczastym, rozpiętej pomiędzy słupkami żelbetowymi zakotwionymi w gruncie. Długość ogrodzenia wynosi 70 mb, wysokość 2,2 m.

Na nieruchomości obowiązują następujące umowy dzierżawy:

- umowa dzierżawy nr 247/03 z dnia 10.09.2003 r., zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem uprzedzającym, obejmująca pomieszczenia 12 i 13 o łącznej powierzchni użytkowej 60,22 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 301,10 m2;

(3)

- umowa dzierżawy nr 119/04 z dnia 07.06.2004 r., zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem uprzedzającym, obejmująca pomieszczenia nr 16, 17 i 18 o łącznej powierzchni użytkowej 71,63 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni użytkowej 496,15 m2;

- umowa dzierżawy nr 155/04 z dnia 28.07.2004 r., zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem uprzedzającym, obejmująca pomieszczenie nr 1 o powierzchni użytkowej 69,10 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 345,50 m2;

- umowa dzierżawy nr 137/06 z dnia 19.09.2006 r., zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem uprzedzającym, obejmująca pomieszczenie nr 8 o powierzchni użytkowej 119,52 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 597,60 m2;

- umowa dzierżawy nr 69/07 z dnia 27.11.2007 r., zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem uprzedzającym, obejmująca pomieszczenia nr 2 i 3 o powierzchni użytkowej 62,32 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 311,60 m2;

- umowa dzierżawy nr 10/07 z dnia 31.01.2007 r., zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z jednomiesięcznym okresem uprzedzającym, obejmująca pomieszczenia nr 10 i 11 o powierzchni użytkowej 39,36 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 196,80 m2;

- umowa dzierżawy nr 16/08 z dnia 25.03.2008 r., zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia z trzymiesięcznym okresem uprzedzającym, obejmująca pomieszczenie nr 15 o powierzchni użytkowej 9,29 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 46,45 m2;

- umowa dzierżawy nr 16/08 z dnia 25.03.2008 r., zawarta na czas nieoznaczony

z możliwością wypowiedzenia z trzymiesięcznym okresem uprzedzającym, przejęta w części Umową Cesji nr 45/11 z dnia 15.02.2011 r., obejmująca pomieszczenie nr 14 o powierzchni użytkowej 37,91 m2 w budynku nr 62 wraz z terenem przynależnym o powierzchni 189,55 m2.

Wywoławcza cena nieruchomości wynosi - 440 000 zł

Wadium wynosi

-

44 000 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – o jego wysokości

decydują uczestnicy przetargu.

Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci

wadium, wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać w pieniądzu w takim terminie, aby należna kwota znalazła się na koncie OT AMW Gorzów Wlkp. w Banku Gospodarstwa Krajowego,

Oddział Szczecin, ul. Tkacka 4, 70-566 Szczecin, nr rachunku 51 1130 1176 0000 0060 0720 0028 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2015r.

(4)

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „PRZETARG 2/15” oraz nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu, tak aby komisja mogła stwierdzić przed otwarciem przetargu jacy uczestnicy dokonali terminowej wpłaty wadium.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu podpisania aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium przepada na rzecz Agencji, w razie uchylenia się kandydata na nabywcę

nieruchomości od zawarcia umowy kupna - sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. Oferent, który wygrał przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy

sprzedaży, zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w myśl ustawy z 08 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 169 poz.

1418 z późn. zmianami) o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli złożą na ręce

przewodniczącego komisji przetargowej w terminie do dnia 16.01.2015r. godz.14.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp., ul. Al. 11-go Listopada 91:

• pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

• oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzające prawo do rekompensaty – w myśl cyt. ustawy z 08.07.2005r.

W przypadku spadkobierców osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub o dziale spadku oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w ww. ustawie.

Pełnomocnicy wyżej wskazanych osób (osób uprawnionych lub ich spadkobierców)

obowiązani przedłożyć dokumenty potwierdzające prawo mocodawcy do rekompensaty (dokumenty opisane wyżej) oraz dodatkowo przedstawić

pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Wszystkie wyżej wskazane osoby winny przedstawić aktualny dokument tożsamości.

Zaświadczenie lub decyzja przedłożona przez uczestnika przetargu pozostaje w dyspozycji Agencji:

• w przypadku osoby, która wygrała przetarg – do czasu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lub uiszczenia przez nią kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;

• w przypadku osoby, która nie wygrała przetargu – dokumenty zostają zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, za pokwitowaniem odbioru.

Odbiór dokumentów osobiście lub przez pełnomocnika.

Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity w Dz. U. nr 167 z 2004 poz. 1758 z późn.

zmianami) winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą, przedstawić komisji przetargowej (przed rozpoczęciem przetargu) stosowną promesę. Ponadto cudzoziemiec

zobowiązany w/w ustawą do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, winien je przedstawić przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem

utraty wadium. Nie wymagają uzyskania zezwolenia przypadki nabycia nieruchomości określone w art. 8 cytowanej ustawy.

W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące

(5)

działalność gospodarczą dodatkowo - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, spółki cywilne – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do zaciągania zobowiązań, aktualną kserokopię umowy spółki poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast osoby prawne, spółki prawa handlowego – aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, aktualną listę wspólników, z których winna wynikać struktura własnościowa kapitału, sposób reprezentowania spółki, zakres umocowania pełnomocnika, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym, dokument tożsamości, oświadczenie przedsiębiorcy, iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu. Poza tym osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na kupno nieruchomości będącej

przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne

potwierdzenie.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OT AMW Gorzów Wlkp., ul. Al. 11-go Listopada 91, w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (podst. Prawna art. 23 ust.1 pkt. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), że zapoznały się z pełną wersją

ogłoszenia o przetargu, ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu, w tym ze stanem technicznym i nie wnoszą z tego tytułu oraz tytułu ewentualnych wad ukrytych

przedmiotu przetargu - żadnych zastrzeżeń. Odpowiedzialność Agencji z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt nabywcy.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015r. o godz. 11

oo

w Oddziale Terenowym Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp.

przy Al. 11 Listopada 91, w sali konferencyjnej, wejście „B”, pokój nr 10.

Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa, Agencja może odstąpić od podpisania aktu notarialnego.

Agencja zastrzega sobie prawo, do chwili rozpoczęcia przetargu, odwołanie ogłoszonego przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezesa AMW za pośrednictwem Dyrektora OT w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia

wyniku przetargu ustnego.

Cena nabycia powinna być odnotowana na koncie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp. al. 11 Listopada 91 w Banku Gospodarstwa Krajowego,

Oddział Szczecin, ul. Tkacka 4, 70-566 Szczecin, nr rachunku 36 1130 1176 0000 0060 0720 0007, najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

Koszty podpisania aktu notarialnego ponosi kupujący nieruchomość.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu na okres minimum dwa miesiące.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp.

Al. 11 Listopada 91, wejście „A” od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500, nr telefonu:

(95) 733 80 79 733 80 81, najpóźniej w przeddzień przetargu. Nieruchomości można oglądać w dniach 18.11.2014r. – 16.01.2015r. od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

(6)

Niniejsze ogłoszenie w dniach od 18.11.2014r. do 19.01.2015r. zostało zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej AMW oraz

wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

- Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp., Al. 11 Listopada 91,

- Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, ul. Ks. Sambora 4, - Urzędu Miasta w Pile, Pl. Staszica 10.

a także zamieszczone w „Dzienniku Gazeta Prawna” w dniu 18 listopada 2014 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Umowa najmu z podmiotem ustalonym w przetargu jako kandydat na N ajemcę zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Regionalny

1) Weryfikacja części opisowej operatu ewidencji gruntów na podstawie dowodów zmian i ustalenie aktualnych numerów działek oraz numerów ksiąg wieczystych nieruchomości

Lokal usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalnym. Lokal posiada jedno wejście, bezpośrednio z ulicy Międzyborskiej. Drzwi wejściowe drewniane, stare. Drzwi wewnętrzne

Jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach

Działka nr 3/40 jest częściowo utwardzona, zabudowana budowlami oraz częścią budynku nr 46 (biurowo-sztabowy), wydzieloną wzdłuż pionowych płaszczyzn ścian z budynku,

Oddział Szczecin, ul. nr ...” oraz nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu, tak aby komisja mogła stwierdzić przed otwarciem

2, pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego