A r c h i t e k t o n i c z n a

Pełen tekst

(1)

A r c h i t e k t o n i c z n a

P

r a c o w n i a

P

rojektowa

Ś l i w a S ł a w o m i r ;

37-100 Łańcut, ul. M. C-Skłodowskiej 14; NIP: 815-100-08-58 Temat:

RO BO TY BUD O WLA N E ZWIĄ ZA N E Z IN WES TY CJ Ą P N . „ REM O N T I P RZEBU D O WA IS TN IEJ Ą CY CH : P LA CU Z M EJ S CAM I P OS TO J O WYM S AM O CHO D Ó W O SO BO WY CH I M EJ S CEM NA P OJ EM N IK I NA O DP AD Y S TA ŁE; BUD O WA P RO J EK TO WAN Y CH : P RZY ŁĄ CZA WÓ D OP AD O WY CH O RA Z WEWN ĘTRZN EJ DO ZIEM N EJ IN S TA LA CJ I ELEK TRY CZN EJ S TERO WA N IA ZA P O RĄ na terenie Woj ew ódzkiej i M iej s kiej Biblioteki P ublicznej Rzes zow ie - działki nr:

840 i 838/1; obr. 207”.

Inwestor : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Adres : 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13 działki nr działki nr: 840 i 838/1; obr. 207”.

Faza opracowania : PROJEKT WYKONAWCZY

Wg CPV- nr 45232410-9 ( roboty w zakresie kanalizacji ściekowej )

Rodzaj opracowania : Przyłącza kanalizacji deszczowej

Zespół

opracowujący

Branża Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

Gł. Projektant Architektura Mgr inż.arch. Zdzisław Kłodkowski Projektant Sanitarna inż. Tadeusz

Trela

S –218/86

Weryfikacja Sanitarna inż. Elżbieta Ładoś

S- 126/75

Rzeszów, 07.2012

35- 328 Rzeszów , ul. Hubala 19 tel.: 603 377 178; 17 865 42 35

e - m a i l : s l iw a s l a w o m i r @ w p . p l

(2)

OPRACOWANIE ZAWIERA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

A. Opis techniczny sieci wod – kan B. Przedmiar robót

II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.Zagospodarowanie terenu rys. nr 1 2.Profil przyłączy deszczowych rys. nr 2 3.Szczegóły odwodnienia liniowego rys. nr 3 4.Rysunki typowe

(3)

A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przyłączy kanalizacji deszczowej dla inwestycji „Remont i przebudowa istniejących: placu z miejscami postojowymi samochodów osobowych i miejscem na pojemniki na odpady stałe; budowa projektowanych: przyłącza wód opadowych oraz wewnętrznej doziemnej instalacji elektrycznej sterowania zaporą na terenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie - działki nr: 840 i 838/1; obr. 207”.

.

1.0 Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu.

1.3 Warunki Techniczne odprowadzenia wód opadowych wydane przez MPWIK Rzeszów – pismo nr TT-401/783/2012 z dnia 22.06.2012 r

1.4 Opinie ZUDP Rzeszów nr ...

2.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odprowadzenie wód opadowych z projektowanych

miejsc postojowych samochodów osobowych na terenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie . Przyłącza kanalizacji deszczowej zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na działce Inwestora .

2.1 Lokalizacja. `

Projektowane miejsca postojowe samochodów osobowych położone są po północnej stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie . .

Teren projektowanej zabudowy miejsc postojowych położony jest na terenie istn.

„dzikiego” parkingu .

Obrzeżami proj. terenu przebiegają istn. sieci : co sieć preizolowana d 63/125, kanalizacji deszczowej d 200, sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej .

(4)

3.0 Opis projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej

Ilość wód odpływających z proj. parkingu . Powierzchnia zabudowy - 0,078 ha Qo = 15 l/s ha x 0,078ha x 0,95 = 1,11 l/s Qmax = 132 l/s ha x 0,078ha x 0,95 = 9,78 l/s

Z terenów utwardzonych parkingu wody opadowe ujęte są za pomocą odwodnienia liniowego typu Stora Drain typu Multilane V 150 oraz wpustów deszczowych d 600 z osadnikiem h- 0,8 m których lokalizacja narzucona została opracowaniem ukształtowania terenu .

Projektowane przyłącza deszczowe włączone będą do istniejącej sieci deszczowej d 200 zlokalizowanej po zachodniej stronie działki Inwestora .

Kanał o średnicy d 200 zaprojektowano z rur PVC klasy T (SN- 8 kPa ) o gładkich ścianach prod. Pipelife Polska Sp. z o.o. z uszczelką Sewer –lock . Kanał układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15 cm

z obsypaniem rury nad wierzch 30 cm . Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej powierzchni . Obsypka rurociągu musi być

tak wykonana żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.

Stopień zagęszczenia w/g PROCTORA-90% dla podsypki i obsypania.

Resztę wykopu można zasypywać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i części mineralnych.

W opracowaniu przyjęto :

- studnie główną połączeniową ( D1 ) jako tradycyjną PVC d 1000 przykrytą włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D 400

Studnia taka składa się z :

- kinety ( wersja - kineta zbiorcza z PP z wlotem prawym i lewym , zależna od średnicy rury przelotowej )

- rury trzonowej o profilu strukturalnym ( karbowana ) d 1000 - teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą d 600 typ T 30 – 12,5 t.

Wpusty deszczowe z osadnikiem zaprojektowano w oparciu o studnie PVC . Wpust taki składa się z :

- dna studni wykonanego z PVC - rury trzonowej d 600

- teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą z kratką d 315 typ T 50 – 40 t.

(5)

Wyprowadzenie przewodu PVC d 200 przewidziano na wysokości 0,8 m nad dnem wpustu.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w normie BN-83/8836-02 . Wykopy i zasypkę prowadzić ręcznie w rejonie istniejącego uzbrojenia do czasu jego zlokalizowania i zabezpieczenia . Ręcznie również należy wykonać zasypkę kanału do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury . Pozostałe roboty wykonać mechanicznie .

Prace przy budowie kanalizacji powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków techniczno- organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy .

Opracował inż. T. Trela

(6)

B . Przedmiar robót

Dla budowy kanalizacji deszczowej dla projektowanego parkingu położonego na terenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sokoła

w Rzeszowie .

Lp. Podstawa

ustalenia Opis robót Jedn.

miary Ilość

1.

Przyłącza kanalizacji deszczowej

1 2 3 4 5

1 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-04- 043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,03

2 wg nakładów rzeczowych KNR 2-310802-07- 050

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 15 cm

m2 34,000

3 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-04- 060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)

m3 19,7

4 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-05- 060

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod

fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4

m3 8,4

5 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010610-06- 060

Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym

wykopie wykonywana z piasku gr. 15 cm . m3 3,4

6 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010610-06- 060

Zasypka przewodu z piasku w gotowym suchym

wykopie wykonywana z piasku gr30 cm . m3 6,8

7 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-02- 060

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96)

m3 19,7

8 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-05- 060

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8- 1,5 m.Grunt kategorii III-IV.

m3 8,4

9 wg nakładów

rzeczowych Rozplantowanie ręczne 1 m3 ziemi wydobytej z

wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi m3 10,2

(7)

1 2 3 4 5

KNR 2-010415-02-

060 wykopu.Grunt kategorii III.

10 wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0408- 03-040

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk

m 24,2

11 wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0515- 02-040

Odwodnienei liniowe Aco-Drain typ Multiline V 150 na podbudowie betonowej gr 20 cm typ korytkowy z rusztem zeliwnym typ D 400

m 4,000

12 wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0512- 02-060

Wykonanie otuliny betonowej kanałów, otulina z betonu

min 25 m3 0,9

13 wg nakładów rzeczowych KNR 2-180108-07- 040

Tuleje ochronne na wejsciu do studzienek dla rur d 200- 5 szt

m 2,500

14 wg nakładów rzeczowych KNR 2-180804-05- 040

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy

nominalnej 200 mm m 24,2

15 wg nakładów rzeczowych KNR 2-180804-05- 040

Płukaniei kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200

mm m 24,2

16 wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0517- 02-020

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o średnicy -1000 mm z zamknięciem rurą teleskopową,akcesoria dodatkowe alternatywne

szt 1,000

17 wg nakładów rzeczowych KNR 2-180625-02- 020

Studzienki ściekowe uliczne PCV z gotowych elementów

o średnicy 600 mm z osadnikiem H-0,8 m bez syfonu szt 2,000

18 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010323-02- 050

Częściowe umocnienie balami drewnianymi / przy obiektach kan deszczowe/

m2 30,000

19 wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-04- 043

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,03

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :