• Nie Znaleziono Wyników

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

Opole, dnia 16.09.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Oczyszczanie miasta w zakresie:

mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego, nr ref. NP.260.27.2021.P

Niniejszym Zamawiający odpowiada na zadane pytania w następującym zakresie:

Zestaw 1 Pytanie 1.

Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ w Rozdziale 4 pkt. 6 ppkt. 6.1.c) wymaga posiadania przez Wykonawcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r (Dz.U.2020r., poz.1439 ). Treść art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że

„Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości”

Ponadto Zamawiający w ppkt 2 rozdziale 9 pkt 2 SWZ wskazuje, że „ W przypadku zamówień na usługi, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający może żądać:

a. odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

b. dokumentu potwierdzającego status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania”

Do wykonania usług wskazanych w rozdziale 4. SWZ, nie jest wymagany wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Potwierdza to opinia Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 10.01.2019r zamieszczonej pod adresem internetowym: https://www.gov.pl/web/klimat/wpis-do- rejestru-oproznianie-koszy-ulicznych-pielegnacja-

terenow-zielonych-sprzatanie-ulic.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie jaki zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wykreśla zapis w SWZ w Rozdziale 4 pkt. 6 ppkt. 6.1.c).

Pytanie 2.

Jako, że zgodnie z zapisami SWZ wykonawca winien dysponować m.in.: zamiatarką elewatorową ciągnioną spełniającą normę emisji spalin minimum EURO 5, prosimy o wyjaśnienie poniższych zagadnień:

a) występują dwa typy zamiatarek elewatorowych:

- zasilana własnym silnikiem, niepodlegając a normie emisji spalin EURO ciągniona przez samochód ciężarowy, który może spełniać normę emisji spalin EURO 5 - nie posiadająca silnika - zasilana i ciągniona przez traktor, który może spełniać normę emisji spalin Stage V, równoważną z normą emisji spalin EURO 5.

(2)

Strona | 2 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

W OPOLU

Czy Zamawiający określając warunek minimum EURO 5 dla zamiatarki elewatorowej miał na uwadze nośnik typu samochód ciężarowy, traktor lub inny pojazd ciągnący? b) biorąc pod uwagę, że zamiatarka elewatorowa ciągniona jest mniej zwrotna oraz w znacznym stopniu zanieczyszcza powietrze podczas pracy (zebrane zanieczyszczenia są zamiatane na szuflę i transportowane taśmą do zasobnika), czy Zamawiający dopuszcza użycie zamiennie ekologicznej i bardziej zwrotnej zamiatarki ulicznej samojezdnej ssącej posiadającej normę emisji spalin minimum EURO 5?

Odpowiedź nr 2

Zamiatarka elewatorowa zapewnia wysoką wydajność – katalogowo zbiera nawet do 1 tony materiału na minutę, a ponadto umożliwia przy sprzyjających warunkach na uzyskanie prędkości zamiatania do 20 [km/h]. Dzięki swej budowie umożliwia załadunek nawet dużych odpadów bezpośrednio na skrzynie załadunkową, co w przypadku zamiatarek „ssących” jest wykluczone. Zamiatarka ta też jest wyposażona w system zraszania, który ma zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza przez wtórnym zanieczyszczeniu powietrza podczas zamiatania, do zasilania dyszy rozpylających wodę przy zespole szczotek służy hydrauliczna pompa membranowa o wydatku do 36 l/min. Ponadto przenośnik powinien być wyposażony w osłonę z aluminium dla ochrony oraz dla ograniczenia pylenia.

Zamiatarka elewatorowa wykorzystywana będzie wyłącznie do głównych trakcji miasta, aby zapewnić ich szybkie i sprawne oczyszczanie. Oczywiście mając tu na względzie czas - chodzi o jak najszybsze oczyszczenie pozimowe, jak i stałe dzięki czemu ograniczymy do minimum obecność na drodze, a co za gwarantuje minimalizację utrudnień komunikacyjnych powodowanych oczyszczaniem jezdni.

Zamiatarki w okresie pozimowym wykorzystywane są przede wszystkim do zamiatania z dróg i ulic rozsypanego podczas prowadzenia „akcji zima” materiału uszorstniającego. Materiałem tym zwykle jest piasek oraz nieroztopiona sól drogowa. Materiał ten charakteryzuje się zwykle bardzo ostrymi krawędziami i często dużymi wymiarami, ponieważ materiał uszorstniający ma tendencję do zbrylania się, oraz podatnością do pylenia w momencie jego odspajania przez szczotki, w które wyposażona jest zamiatarka. Dlatego w celu efektywnego zbierania materiału uszorstniającego z dróg i ulic warto wykorzystać zamiatarki elewatorowe holowane przez samochody ciężarowe lub ciągniki rolnicze. Ich zaletą jest bardzo duża wydajność, przewyższająca niejednokrotnie wydajność nawet najlepszych zamiatarek podciśnieniowych.

Zamiatarki te bardziej nadają się do zamiatania długich ciągów ulic (dokładność zamiatania jest wówczas wyraźnie lepsza w porównaniu do zamiatarek samojezdnych).

Zamiatarka elewatorowa, czyli z mechanicznym transportem zanieczyszczeń. Zasada działania zamiatarki opiera się na systemie dwóch szczotek talerzowych i szczotki walcowej które oczyszczają powierzchnię, oraz przenośnika przenoszącego zanieczyszczenia. Zamiatarka ułatwia utrzymanie właściwego stanu dróg, ulic miejskich i osiedlowych placów o dużej powierzchni, pomieszczeń magazynowych, a także parkingów i terenów uczęszczanych przez pieszych. Doskonale sprawdza się w pozimowym sprzątaniu dróg. Wyładunek odbywa się w sposób hydrauliczny, bez konieczności opuszczania kabiny nośnika przez operatora. Zamiatarka jest wyposażona w system zraszania.

Powyższy pojazd jest przeznaczony do wykonywania usług: mechaniczne oczyszczanie jezdni (zamiatanie), pozimowe oczyszczanie jezdni.

Pytanie 3.

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział 9. Pkt.2 ppkt.4c) „Wykonawca winien dysponować następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami teletechnicznymi:

Zamiatarka samojezdna kompaktowa - 1 szt.

Zamiatarka elewatorowa ciągniona - 1szt,

Zamiatarka uliczna samojezdna kompaktowa - 1 szt.

Proszę o wyjaśnienie jakie parametry powinna posiadać zamiatarka samojezdna kompaktowa a jakie zamiatarka uliczna samojezdna kompaktowa

Odpowiedź nr 3

(3)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

Zamawiający nie określa parametrów zamiatarek. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem wskazanym poniżej sprzętem:

1) Zamiatarka samojezdna kompaktowa - 1 szt.

2) Zamiatarka elewatorowa ciągniona - 1szt,

3) Zamiatarka uliczna samojezdna kompaktowa - 1 szt.

Deklarowany przez wykonawcę sprzęt winien zapewnić właściwe wykonanie usługi określonej w opisie przedmiotu zamówienia.

Zestaw 2

Pytanie 1.

W Rozdziale 4, ust. 6. Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), Zamawiający zastrzega wymóg związany z udziałem pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów:

Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 110, t.j. z późn. zm.), w szczególności w art. 35 ust. 2 pkt 2 wyżej przywołanej ustawy.

Zgodnie z brzmieniem cytowanego przepisu:

Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000:

2) zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, podmiotowi, którego co najmniej 30% floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym, a zgodnie z Art. 68. Ustawy Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 34, zapewnia, aby od 1 stycznia 2022r. udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej 10% !!

Wśród sprzętu wskazanego jako konieczny do realizacji zadania (Rozdział 4, ust 8. SWZ) Zamawiający nie wymienia żadnego pojazdu spełniającego wymogi wyżej cytowanej ustawy.

Wręcz w Rozdziale 9. Ust. 4)c) określającym warunki udziału w postępowaniu w zakresie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego Zamawiający wymaga jedynie dysponowania urządzeniami tj.:

1. Zamiatarka samojezdna kompaktowa – 1 szt.

2. Zamiatarka elewatorowa ciągniona – 1szt,

3. Zamiatarka uliczna samojezdna kompaktowa – 1 szt.

W Załączniku nr 5 Wykazie narzędzi…., Zamawiający wskazuje jednocześnie dla dwóch z wyżej wymienionych pojazdów spełnienie normy emisji spalin na poziomie Euro 5. Taką normę wypełniają już pojazdy zarejestrowane w 2011r. czyli 10 letnie!!

Jako Wykonawca realizujący aktualnie kilka zamówień publicznych dla Miasta Opola mamy wiedzę, iż Zamawiający zdecydowanie egzekwuje wymagania wynikające ze wskazanej ustawy i regularnie wzywa wykonawcę do czynienia przygotowań w kierunku spełnienia wymogu w zakresie elektromobilności.

(4)

Strona | 4 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

W OPOLU

Wymagania Zamawiającego w SWZ wydają się w tym świetle niespójne – z jednej strony wymóg dysponowania od 1 stycznia 2022r. 10% pojazdów elektrycznych, a na etapie postępowania tj.

niespełna 4 miesiące przed wystarczą pojazdy 10 letnie zapewniające przestarzałe standardy emisyjne.

Zdaniem wykonawcy w politykę Państwa oraz lokalną miasta Opola wpisują się stanowczo pojazdy i urządzenia zapewniające wyższe poziomy emisji spalin, tj. przynajmniej Euro 6 (dla pojazdów zarejestrowanych w 2014r. i później), czy odpowiadające im poziomy emisji dla urządzeń.

Prosimy Zamawiającego o rozważenie wprowadzenia do przedmiotowego postępowania wymagań dotyczących emisji spalin na poziomie odpowiadającym minimalnemu dążeniu do zapewnienia czystości powietrza w mieście tj. co najmniej Euro 6 (lub adekwatnego do Euro 6 dla urządzeń).

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez wykonawcę zmianę zapisów SWZ.

Proponowana zmiana wpłynie negatywnie na możliwość wzięcia w postępowaniu innych podmiotów niż podmiot kierujący przedmiotowy wniosek (ograniczy konkurencję).

Dodatkowo zamawiający informuje, że w ustawie o elektromobilności w cytowanym przez wykonawcę zapisie dotyczącym udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów nie wskazuje się, że muszą być to pojazdy przeznaczone tylko do wykonywania usługi. Zdaniem zamawiającego mogą być to także pojazdy „nietechniczne” - niewykorzystywane do bezpośredniej realizacji, a stanowiące flotę pojazdów użytkowanych przez wykonawcę.

Pytanie 2.

W Rozdziale 9. Ust. 4)a) i b) określającym warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobą/osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności Zamawiający określa, iż wykonawca winien dysponować:

a) Kierownikiem prac - posiadającym:

- nie mniej niż roczne doświadczenie zawodowe związane z nadzorem lub wykonawstwem prac dotyczących mechanicznego oczyszczania jezdni.

b) Doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługi, której przedmiot zamówienia obejmował wykonywanie prac dotyczących mechanicznego oczyszczania jezdni przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Tak określone doświadczenie zawodowe osoby mającej pełnić nadzór nad realizacją zapewnienia czystości w liczącym przeszło 125 tyś mieście wojewódzkim, czy też w ogóle wykonawcy nie daje żadnej gwarancji posiadania doświadczenia choćby częściowo odpowiadającego zakresowi zamówienia, a jednocześnie gwarantującego właściwą realizację zadania. Wystarczy, iż wskazana przez wykonawcę osoba nadzorowała wykonanie na zlecenie podmiotowi trzeciemu zamiatania jednej ulicy na terenie zakładu, a wykonawca wykonywał w ciągu ostatnich 10 lat zamiatanie kilku- do kilkudziesięciometrowej zakładowej jezdni i w zasadzie to doświadczenie ma dać gwarancję prawidłowego wykonania usług oczyszczania przeszło 2,6mln m2!! jezdni w Opolu. Przypomnijmy jednak w tym miejscu, iż jak określił Zamawiający na wstępnie Opisu przedmiotu zamówienia,

(5)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

utrzymanie czystości dróg w ramach zadania ma zapewnić nie tylko efekt estetyczny, ale przede wszystkim ma zapewnić polepszenie warunków higienicznych na terenie miasta, ochronę przed wtórną emisją pyłów, a równocześnie ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu użytkownikom dróg, musi być zatem realizowane w sposób dobrze zorganizowany a jednocześnie nie zakłócający funkcjonowania ruchu w mieście.

Prosimy o bardziej precyzyjne określenie doświadczenia tak osoby kierującej realizacją zadania jak i samego wykonawcy, w sposób odpowiadający zakresowi przedmiotu zamówienia tj.

przynajmniej przez określenie kategorii oczyszczanych dróg, powierzchni zamiatanych mechanicznie jezdni i kwoty zrealizowanych usług.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że wniosek wykonawcy stanowi nieuprawnioną ingerencję wykonawcy w treść warunków udziału w postępowaniu, które zdaniem zamawiającego są opisane w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności zamawiajacy wyraził je jako minimalne poziomy zdolności.

Zdaniem zamawiajacego określanie kategorii oczyszczanych dróg, ilości powierzchni zamiatanych mechanicznie jezdnie oraz określanie kwoty zrealizowanych usług nie wpływa na jakość wykonywania usług bądź wiedzę podmiotu realizującego zadanie. Nie ma bowiem zdaniem zamawiającego różnicy pomiędzy posprzątaniem mechanicznym drogi kategorii L od drogi kategorii D. Także posprzątanie 200 000 m2 powierzchni jezdni nie świadczy, że wykonawca posiadajacy takie doświadczenie nie jest w stanie zrealizować sprzątania jezdni w ilości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia (tym bardziej, że zamawiajacy nie wymaga sprzatania wszystkich ulic w mieście w tym samym czasie), bądź wykonać zadanie gorzej niż wykonawca posiadajacy doświadczenie w sprzątaniu ulic o powierzchni 1 000 000 m2. O jakości usług i realizacji umowy decyduje organizacja prac przez wykonacę nie zaś ilość wysprzątanych w innych zadaniach powierzchni ulic.

Wskazywanie wartości realizowanych przez wykonawców prac zdaniem zamawiającego jest zbędna i nie potwierdza wiedzy i doświadczenia zawodowego wykonawców.

Rekapitulując, zamawiający nie widzi konieczności zmiany warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wnioskiem ponieważ tak określone warunki zaostrzają kryteria oceny ofert oraz mogą wpłynąć negatywnie na ilość podmiotów ubiegających się o realizację zamówienia.

Pytanie 3.

W Rozdziale 29. SWZ Zamawiający określa kryteria oceny ofert, w tym m.in. jako jedno z kryteriów, które ma wartość 20% wartości oferty:

3.1. Doświadczenie personelu wykonawcy

Jako kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy” rozumie się doświadczenie kierownika prac wykazującego się doświadczeniem opisany poniżej.

I. Kierownik prac max. ilość punktów - 20.

Doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami polegającym na mechanicznym oczyszczaniu jezdni:

- Za 1 zadanie trwające nieprzerwanie 6 miesięcy potwierdzające powyższe wymagania

(6)

Strona | 6 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

W OPOLU

wykonawca otrzyma 5 punkty.

- Za 2 zadanie trwające nieprzerwanie 6 miesięcy potwierdzające powyższe wymagania wykonawca otrzyma 10 punktów,

- Za 3 lub więcej zadań trwających nieprzerwanie 6 miesięcy potwierdzających powyższe wymagania wykonawca otrzyma 20 punktów.

- Za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania wykonawca otrzyma 0 punktów.

- Za zadanie, które nie potwierdza w pełni spełniania powyższych wymagań wykonawca otrzyma 0 punktów.

Analogicznie jak w przypadku wymaganego doświadczenia wykonawcy – określone kryterium zupełnie nie odpowiada zakresowi przedmiotu zamówienia, tym samym nie wnosi żadnej wartości dodanej do usług (a takie jest założenie kryterium pozacenowego). Brak sprecyzowania na czym ma polegać doświadczenie kierownika wykonawcy. Praktycznie wystarczy, by osoba ta nadzorowała np.

zamiatanie przez 6 miesięcy ulicy zakładowej lub zamiatanie na terenie malutkiej budowy, by pozyskać dodatkowe 20pkt. w zamówieniu na oczyszczanie dużego miasta, nie oferując jednocześnie zamawiającemu żadnej wartości dodanej. To sprowadza wycenę ofert praktycznie do wyceny na podstawie samej ceny ofert.

Prosimy o bardziej precyzyjne określenie kryterium dotyczącym doświadczenia kierownika/

osoby kierującej realizacją zadania w sposób gwarantujący rzeczywiście rzetelne i bezproblemowe wykonania usług np. w zakresie kategorii dróg na jakich nadzorowane były usługi i ich powierzchnię, wartość nadzorowanych usług itp.

Odpowiedź nr 3

Przedmiotowy wniosek nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ. Patrz także odpowiedź na pytanie nr 2.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nadmieniamy, że warunek z punktu b.8 jest niemożliwy do spełnienia z uwagi na fakt, że zakres prac przewidziany do tego zadania jednoznacznie wskazuje, że przedmiotowe

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni i

Instalacja zewnętrzna łącząca szafkę z gazomierzem na stacji paliw z technologią myjni samochodowej (zewnętrzna instalacja gazowa od G1-G7) powinna zostać wykonana już

promocji związanej z terenami inwestycyjnymi w ramach projektu „Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach" wydarzenia te powinny

Prawo zamówień publicznych (t.j. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 2.6.. Zgodnie z opisem technicznym pkt 2.6 ppkt

Zamawiający ma więc możliwość sprawdzania na bieżąco obowiązującej ceny hurtowej netto oleju napędowego jak również korzystania z danych archiwalnych za pośrednictwem

końcowego, potwierdzonego Protokołem odbioru Przedmiotu Umowy, podpisanymi przez Strony, z zastrzeżeniem usług serwisowych i gwarancyjnych. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy

zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz