• Nie Znaleziono Wyników

Baranowska Aniela

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Baranowska Aniela"

Copied!
25
0
0

Pełen tekst

(1)

1

(2)

S P IS ZAWARTOŚCI TECZKI — f c f l f t j f l . f i v u ( h a .

1/1. Relacja

I/2. Dokum enty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora

I/3. Inne m ateriały dokum entacyjne dotyczące osoby relatora

II. Materiały uzupełniające relację

111/1 - Materiały dotyczące rodziny relatora

III/2 - Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r.

III/3 - Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) III/4 - M ateriały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r.

III/5 - inne...

/ IV. Korespondencja

V. Nazwiskowe karty inform acyjne

VI. Fotografie \

2

(3)

3

(4)

Odpowiedź na k w e s t i o n a r i u s z P o l ? Towarzystwa H i s t o - ^ { './■

r y c z n e g o - Komisja H i s t o r i i Kobi. walce o N i e p o d l e g ł o ś ć , iiynek S t a r e g o M i a s t a 29/31* 00-27■- - 'warszawa.

M^r A n i e l a Baranowska I . Dane o g ó l n e .

1. Baranowska, A n i e l a S t a n i s ł a w a , w za k o n ie m. K o n s t a n ­ t y n a - u r s z u l a n k a U n i i R z y m s k i e j .

2. Ur. 8 l i p c a 1i910 r . w m i e j s c o w o ś c i I n s b r u c k - A u s t r i a . 3. O j c i e c : Jan B ara now sk i, matka: J ó z e f a Dun in- Wą sow icz .

4. Zawód o j c a : F e l d f e b e l = s t a r s z y s i e r ż a n t w a r m i i a u s r i a c - k i e j ; n a c z e l n i k s t a c j i k o l e j o w e j w Podszumlańcach /Po kucie/

Matka w c z a s i e I I wojny k w i a t o w e j b y ł a w ię ź ni em obozu

n i e m i e c k i e g o za odmowę p r z y j ę c i a ? o l k s l i s t y . Obóz: Umsied- d l u n g s l a g e r 1/ i n F r e i s t a d t , 2/ i n Ode rbe rg .

5. Gimnazjum O g ó l n o k s z t a ł c ą c e S i ó s t r U rs zu la n ek A..B. ix k oń cz yła w S t a n i s ł a w o w i e w 1929 r . Dyplom m a g i s t e r s k i na w y d z i a l e f i l o z o f i c z n y m w z a k r e s i e f i l o l o g i i k l a s y c z n e j u z y s k a ł a na U n i w e r s y t e c i e J a g i e l l o ń s k i m w Krakowie w 1937 r . S t u ­ d i o w a ł a t e ż f i l o l o g i ę p o l s k ą . Ukoń cz yła t a k ż e Studium P e ­ d a g o g i c z n e U n i w e r s y t e t u J a g i e l l o ń s k i e g o w tym c z a s i e , d z i ę ­ k i czemu o t r z y m a ł a dyplom k w a l i f i k a c y j n y u p r a w n ia ją c y do n a u c za n i a . U koń czy ła t e ż Wyższe Kursy K a t e c h e t y c z n e w Krak.

I I . Okres prże.dwojenńy do % IX 1939 r . -^o k l a s z t o r u w s t ą p i ł a A..B. 5 V I I 1930 r . w P o kr zy w n ie k . P o z n a n i a . Śluby z—akonne r:

czasowe z ł o ż y ł a 11 I I 1933 r . , a w i ec z n e 11 I I 1936 r . w Kra k o w i e . Swoją d z i a ł a l n o ś ć a p o s t o l s k ą r o z p o c z ę ł a w Kra ko w ie . Od razu z w r ó c i ł a uwagę t a l e n t e m peda gog icz nym - p o d z iw i a n a i kochana p r z e z m ł o d z i e ż j a k o w y b i t n a n a u c z y c i e l k a i wycho­

wawczyni . U c z y ł a r e l i g i i i ł a c i n y w Prywatnym Gimnazjum i Liceum S i ó s t r U rs zu la n e k w Kr a ko w ie. B y ł a k i e r o w n i c z k ą bursy a kad em ic kie j J \ 93>G - A340/

I I I . Okres o k u p a c j i do ma.ia 1945 r . U d z i a ł w tajnym nauczaniu w Krakowie i Wa rszawie. Od 1943 r . B y ł a p r z e ł o ż o n ą domu prz y

(*.<> <r«ns>>

u l . P u ł a w s k i e j 107a, w W a r s z a w i e s B r a ł a u d z i a ł w pracach.

4

(5)

Rady Głównej Opieicuńcze j . Z- c h w i l ą wybuchu p o w s t a n i a na Mo­

k o to w ie p r z e j ę ł a o d p o w i e d z i a l n o ś ć za. l o s y w sp ó ln ot y zakon­

nej i pomoc u d z i e l a n ą powstańcom z narażeniem ż y c i a . S i o ­ s t r y p r o w a d z i ł y k u c h n i ę , a - n a r a a e n i e m - ś y e i a karmiąc z g ł o d ­ n i a ł y c h ż o ł n i e r z y , p o d n o s i ł y na duchu. Właśnie t e j tak b a r ­ dzo p o t r z e b n e j pomocy duchowej u d z i e l a ł a c z ę s t o s . K o n s t a n ­ t y n a . “ve d ł u g r e l a c j i mgr S t a n i s ł a w y B i e l e c k i e j ; m i e s z k a j ą c e j wówczas z s i o s t r a m i , s i o s t r a u d o s t ę p n i ł a p o m i e s z c z e n i a d l a

rhnnych ż o ł n i e r z y , Po_upadk-u po w s ta n i a w y w ie z i o n o s i o s t r y do P r u s z k o w a . £ . Ko ns tan tyn a u r a t o w a ł a wtedy S t . k i e l e c k ą , mło­

dą wówczas d z i e w c z y n ę , u b i e r a j ą c j ą w h a b i t z ak onn y. Uchr o­

n i ł o to j ą od w ł ą c z e n i a do t r a n s p o r t u na r o b o t y do N i e m i e c ,

^ i o s t r y z w o l n i o n o . £ . Ko nstan tyna w y j e c h a ł a do Krakowa, by tam w ł ą c z y ć s i ę w prace Zgro mad ze nia . B r a ł a u d z i a ł w i , t a j ­ nym nauc zaniu . B y ł a opiekunką k o b i e t w y s i e d l o n y c h z War­

szawy .

IV . Okres powojenny^.

W l a t a c h 1945 55 - V iJ -1 9 46 s . Kon sta nt yna u c z y ł a ł a c i n y w gimnazjum i l i c e u m S i ó s t r U rs zu la n ek w K r a ko w ie .

W 1.1947 I I - ^T947VVII b y ł a p r z e ł o ż o n ą i i i e r o w n i c z k ą Bur­

sy d l a d z i e w c z ą t w W a r sz a w i e. N a s t ę p n i e p e ł n i ł a f u n k c j ę

p r z e ł o ż o n e j we Włocławku /1947 — 1 949/f w Warszawie /1!949-1950/

i w Krakowie /1950 .-/1953/, po czym b y ł a p r z e ł o ż o n ą Domu S t u ­ diów ° i ó s t r U rs zu la ne k U n i i R z y m sk ie j w Kr a ko w ie. W. ttym t e ż c z a s i e b y ł a k i e r o w n i c z k ą Studium Zakonnego z o r g a n i z o ­ wanego p r z y Wyższym I n s t y t u c i e Katech etyc zny m w Kra ko w ie . K/ l a t a c h 1960-1965 p r a c o w a ł a na ek um enicznej pl ac ów ce u r - s z u l a n s k i e j o c h a r a k t e r z e wychowawczo charytatywnym w Sao P a u lo w B r a z y l i i / "S a nta O l g a " / . Wybrana p r z e z K a p i t u ł ę Ge­

n e r a l n ą U n i i n zy m s k ie j Zakonu ś w . U r s z u l i a s y s t e n t k ą g e n e -

5

(6)

W 3 „

i y

r a l n ą d l a k r a jó w s ł o w i a ń s k i c h p r z e b y w a ła w Rzymie p r z e z s z e ś ć l a t .

Po po w r o c i e do P o l s k i p e ł n i ł a f u n k c j a p r z e ł o ż ó r f e j k l a ­ s z t o r u w L u b l i n i e /1972-1 973/, s e k r e t a r k i p r o w i n c j a l n e j w Warszawie /1973—1977/, p r z e ł o ż o n e j k l s z t o r u w C z y s t o -

chowie /1977-1980/. Od 1980 przebywa w Ta r n o w i e. P r z e z s z e r e g l a t aktywna, u d z i e l a ł a l e k c j i prywatnych - zna' ' bowiem

wiem w i e l e j ę z y k ó w : ł a c i n ę , g r e k ę , f r a n c u s k i , n i e m i e c k i , p o r t g a l s k i , u k r a i ń s k i i w ł a s k i . .Zy sk iw a ła s o b i e zawsze s z a ­ cunek d z i ę k i g ł ę b i ż y c i a duchowego, d e l i k a t n o ś c i , ż y c z l i w o ­ ś c i i k u l t u r z e - a pr z ed e w sz ys tk im umiłowaniu O j c z y z n y .

W dniu 21 k w i e t n i a 1997 r . s . Konstantyna z o s t a ł a udeko­

rowana Warszawskim Krzyżem Powstańczym p r z e z p . P o r u c z n i k AK D Wandę wr ó b l e w s k ą - S k ł a d z i e n i o w ą . Dokument p o d p i s a ł j e s z c z e P r e z y d e n t ^ z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j Lech Wałęsa. A o t o umotywowanie p r z y z n a n i a k r z y ż a ! " M o k o t ó w m i a ł punkt na Pu­

ł a w s k i e j , k t ó r y k i e r o w a ł d z i a ł a n i a m i , a S i o s t r y m iał y moż­

l i w o ś ć k a r m i e n ia powstańców - bez t e g o nie b y ł a b y m oż liw a walka - S i o s t r y s p i e s z y ł y z pomocą duchową, k t ó r a t ak że j a k pokarm by-ta powstańcom p o t r z e b n a "

S . K . j e s t a u t o r k ą wspomnieli z P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o " . P a t r z

V . ffokume n t a c .i a . n i ż e j .

1'. - Archiwum ^ i ó s t r U rs zu la n e k T a r n o w i e , A r c h . T a r . O S U u l . Bema. 1 3

- Archiwum P r o w i n c j a l n e S o s t r U rs zu l a n e k w K r a k o w i ę , ApuUR, u l . S t a r o w i ś l n a 9.

2. - M a r ia Z i n t e l , u l .-Bałuckiego 5 m.B 15, 30-318 Kraków, t e l . 66- 56 -99 , s i o s t r a Konstantyny B a r a n o w s k i e j .

c 14 !. Seco ary na G /g - S t a n i s ł a w a B i e l e c k a , św ia de k naoczny wydarzeń -) 'bo. ŁgAKraUow _ P u b l i k a c j a : Kon st an tyn a BaTS^owstca OSU, T e r e s a Ledóchow-

ska OSU, T e o d o z j a Hoffmann OSU , n Z powstańczych p r z e ż y ć 1944 roku* L u b l i n 1994,K a t o l i c k i U n i w e r s y t e t L u b e l s k i . / c z ę ś ć pierwsza/,* m. Konstantyna Baranowska, Pu^awsi-ca 1Ó7a./ //

/ d r Wanda W r ó b l e w s k a - S k ł a d z i e ń / P \ ^

6

(7)

7

(8)

8

(9)

9

(10)

Coś ty narodom zrobiła, Warszawo?!

D ziś każdy prostak na mapie cię wskaże, bo oczom świata płoniesz łuną krwawą i leżysz jednym, rozległym cmentarzem,

gdzie grób pamiątkom, ludziom , rzeczom , sprawom...

Coś ty narodom zrobiła, Warszawo?!

Czemuś wskrzesiła tragedią T erm op il?!

A ch, twoich legło więcej n iźli trzystu!

Tw ój żołnierz, cywil, robotnicy, chłopi, kobiety, dzieci - wśród szrapneli świstu padli jak wielcy herosi z epopej...

Czemuś wskrzesiła tragedią T erm op il?!

Czemu puściłaś na d rogi tułacze sieroty, wdowy, starców w poniewierce - jak czarną urną napełniwszy płaczem zdradzone w walce, mężne polskie serce, które wierzyło, że będzie - inaczej?!

Czemu puściłaś na d rogi tułacze?!

Czy dziś ci Wisła płynie krwią - czy wodą?!

Daw niej błękitna p o d koronką mostów z Syreną zbrojną, uroczną i młodą, biegła podziw iać aleje twe proste, pałace, gmachy, w ille... Jak ich szkoda!!

Czy dziś ci Wisła płynie krwią - czy wodą?!

K tóż ci na jedną kazał rzucić kartę:

bogactwo, przepych, młodość, życie, zdrowie i tyle rzeczy, które miały wartość

a dziś je wspólny pogrzebał grobow iec i ręką wroga wrota ma zawarte...

P o cóż na jedną wszystko rzucać kartą?!

Ilu ż twą sprawę uzna za znikom ą, za romantyczny jakiś gest nie w p o rę!...

C óż cudze domy wzruszą świat - gdy płoną!

Świat jest wygodny... i ma serce chore...

Z a cóż ty każesz swym synom w krwi tonąć?!

Z a rzecz najświętszą i niezastąpioną:

za Wiarę, W olność, Ojczyzną i - H o n o r!!

K o n s t a n ty n a B a r a n o w s k a O S U K r a k ó w , 5 p a ź d z ie r n ik a 1944 ro k u

10

(11)

J e j z a p i s k i i d i a r i u s z z o s t a ł wydany w zbiorowym

e I*

opracowaniu p t . " Z p o w s t a ń c z y c h p r z e ż y ć 194-4 r Matka Ko n st a n ty n a BARANOWSKA

w o k r e s i e po by tu w k l a s z t o r z e SS U r s z u l a n e k w T a r n o w ie w 1939 r

KUL L u b l i n 1994 roku. Opraco?/anie j e j p a m ię t n ik ó w n o s i nazwę "Pu ław sk a 107a" . N i e s t e t y w Ta rn ow ie b r a k nawet j e d n e g o e g z e m p l a r z a t e g o wydaw=

n i c t w a . S ą d z ę , ż e może j e s z c z e da s i ę g o z n a l e ź ć , z w ł a s z c z a , ż e z a p i s k i i dokumentacja z e b r a n e p r z e z m Ko n st an ty n ę Baranowską są b , c e n n e .

Pozwalam s o b i e z a ł ą c z y ć w i e r s z , a u t o r s t w a m . K o n s t a t n t y n y B a r a n o w s k i e j p t . Coś t y narodom z r o b i ł a , W a r s z a w o ? "

11

(12)

12

(13)

M E M O R I A Ł

Genero} Mn Hi Wittek

T o r u ń ,... 01.2000 r.

Id a - '. O W / t f b ł L / 2 0 0 0

Siostry Urszulanki ul. Bema 13 33-100 Tarnów

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Od p. dr Wandy Wróblewskiej-Składzień otrzymaliśmy osiem relacji kobiet-żołnierzy. Na podstawie tych materiałów założyliśmy teczki osobowe, które weszły do zasobu naszego Archiwum. Od p. dr Wróblewskiej wiemy, że Siostry są zainteresowane losami czterech z ośmiu relacji. Dlatego też pozwalamy sobie poinformować, że relacja p. Heleny M aliszew skiej- Urbańczyk, ps. „Ina” została zinwentaryzowana pod nr 2030/WSK; relacja p. Petronelli Łojewskiej ma nr inw. 2029/WSK; relację Stefanii Hanausek, ps. „Puma”, „Mariola” można odnaleźć w naszym archiwum pod nr 2025/WSK zaś relację Siostry Konstantyny Baranowskiej zinwentaryzowano pod nr 2026/WSK.

Zwracamy się też do Sióstr z prośbą o podanie nam informacji na temat wyżej wymienionych Pań. Czy posiadają siostry w swoim archiwum materiały dokumentacyjne, które mogłyby uzupełnić teczki osobowe żołnierzy, o których tutaj mowa. Zwłaszcza zależałoby nam na materiałach dotyczących s. Konsnantyny. A może Siostra Konstantyna mogłaby sama napisać kilka słów dotyczących Jej służby wojennej — byłby to dla nas najcenniejszy dokument.

Bardzo prosimy o odpowiedź.

Szczęść Boże

a

Dokumentalistka Archiwum W S K przy Fundacji „Archiw um Pomorskie A K ”

zał.:

1/ Informacja nt. Fundacji

2/ Powstanie i działalność Memoriału 3/ Schemat relacji WSK

13

(14)

Generał Marii Wittek

MEMORIAŁ

Toruń, dnia 2000 r.

Pani Stanisława Bielecka

1 . d z . 0 1 9 0 /WSK / 2 0 0 0 ul. Seweryna 6/8

30-681 Kraków

Szanowna Pani,

Za pośrednictwem p. dr Wandy W róblewskiej-Składzień otrzymaliśmy relację dotyczącą działalności konspiracyjnej s. Konstantyny Baranowskiej. Na podstawie tego materiału założyliśmy na nazwisko s. Konstantyny teczkę osobową (nr inw. 2026/WSK), która została włączona do zasobu naszego Archiwum.

Od p. dr W róblewskiej-Składzień wiemy, że była Pani naocznym świadkiem działalności s.

Konstantyny. Bylibyśmy zatem wdzięczni, gdyby mogła Pani napisać na temat tej działalności chociaż krótką notatkę — materiał taki znacznie wzbogaciłby teczkę s. Konstantyny.

Jeżeli natomiast Pani sama działała w konspiracji w okresie II wojny światowej, bardzo prosimy też o napisanie relacji ze swojej służby wojennej według załączonego schematu.

Z poważaniem

Katarzyna Minczykowska Dokumentalistka Archiwum W S K przy Fundacji „Archiwum Pomorskie A K ”

zał:

1/ Informacja nt. Fundacji 2/ Informacja wydawnicza

3/ Powstanie i działalność Memoriału

4/ Schemat relacji W S K

14

(15)

MEMORIAŁ

Generał Marii Wittek

Toruń, dnia ...01.2000 r.

Pani Maria Zintel 1 . d z . 0 1 8 9 /WSK / 2 0 0 0 ul. Bałuckiego 5 m B 15 30-318 Kraków

Szanowna Pani,

Za pośrednictwem p. dr Wandy W róblewskiej-Składzień otrzymaliśmy relację Pani siostry, Anieli Baranowskiej. Na podstawie tego materiału założyliśmy na nazwisko Pani siostry teczkę osobową (nr inw. 2026/WSK), która została włączona do zasobu naszego Archiwum.

Zwracamy się do Pani, jako najbliższej rodziny s. Konstantyny o napisanie krótkiej relacji na temat Pani siostry. Może też jest Pani w posiadaniu fotografii s. Konstantyny, jeżeli tak bylibyśmy wdzięczni za przekazanie do naszego archiwum chociaż kserokopii.

Z poważaniem

Dokumentalistka Archiwum W S K przy Fundacji „Archiw um Pomorskie A K ”

zał:

1/ Informacja nt. Fundacji 2/ Informacja wydawnicza

3/ Powstanie i działalność Memoriału

15

(16)

16

(17)

\ \ j ' j Tarnów dnia l o l u t y 2000r

MEMORIAŁ G e n e r a ł M a r i i W i t t e k

FUNDACJA Archiwum P o m o r s k i e A r m i i K r a j o w e j

TO RUN M/t

Wp/ynęło dnii W p/ynęło dnip

Do 1„ d z e 0178/WSK/2000 l j t . 0 5 5 ~ s f r t s l ć j ?'O e o

P r z ep ra sz a m , że n i e od esł ała m p r z e s ł a n y c h mi o s t a t n i c h s t r o n r e l a c j i , a l e s t a ra ła m s i ę o wyraźne z d j ę c i a t y c h osób. N i e s t e t y może uda mi

skontaktować z p o s i a d a c z a m i t a k i c h z d j ę ć z końcem l u t e g o i wówczas p r z e ś l ę j e o d d z i e l n i e .

R e l a c j ę co do Hele ny M a l i sz ew sk ie j - U r b a ń c z y k p i s a ł y ś m y w s p ó l n i e z

S i o s t r ą Z o f i ą Zgr SS U r s z u la n e k w T a r n o w ie , bo tam p r z e z w i e l e l a t u c z y ł a p r z e d I I wojną w Gimnazjum o g „ ~ k s z t a ł c . N i e s t e t y n a d a l są t r u d n o ś c i

w o d n a l e z i e n i e j a k i e g o ś w ła ś c i w e g o z d j ę c i a .

Matka Dr Ja nina Ł o j o w sk a /w l i ś c i e podano b ł ę d n i e j e j nazwisko p r z e z e/, b y ł a zakon nic ą Z g r „ U r s z u l a n e k , d ł u g o l e t n i ą z a s ł u ż o n ą w y k ła d o w c z y n ią i naukowcem,, B y ł a t e ż k o l e ż a n k ą mego o j c a p r o f W a l e r i a n a W r ó b l e w s k ie g o ja ko j e g o sąs ia dk a z K o ło m y i , a t a k ż e , p r z y p r o w a d z a j ą c do pomocy w s z p i = t a l a c h po lowych -kombatantką Obrony Lwowa O r l ą t p r z e c i w Ukraińcom.

St ąd u zu p e łn ił a m j e s z c z e w s p ó l n i e p r z y g o t o w a n e r e la c je , z S . Z o f i ą . M . d r Janina Ło jo w sk a n i e b y ł a z a p r z y s i ę ż o n a , b o g e n T o k a r z e w s k i z n i ą

s i ę n i e w i d z i a ł , mimo,że t o w ł a ś n i e na p o l e c ś n i e M . d r J a n in y Ł o j o w s k i e j - j a , mgr H a l i n a Rozwadowska i dr W Rozwadowski wraz z p . M a r o k i n i z ab ezp ie=

c z a l i ś m y i p r z y g o t o w a l i po byt i k o n t a k t y g e n T o k a r z e w s k i e g o w Ta r no w ie z p r z e d s t a w i c i e l a m i ró żn ych gru p pcLitycznych / lu d ow cy V7 W i t o s a , t d / W ła ś ni e na p o l e c e n i e M.dr Jan iny ł o j o w s k i e j H e le n a U r b a ń c z y k , a n a s t ę p n i e j a i A l i n a Sz y m ic ze k, oraz i n n e j e j uczennice/już z końcem p a ź d z i e r n i k a 1939 r o z p o c z ę ły ś m y werbunek i s z k o l e n i e k o l e ż a n e k z H a r c e r s t w a i PW do SZP-ZWZ-AK-WSK. Jestem p r z e ś w i a d c z o n a , ż e w p o c z ą t k o w e j f a z i e w ł a ś n i e v i a SS U rs z u la n k i p r z e n i k a ł y m eld unk i, schemat o r g a n i z a c y j n y , i n s t r u k c j e

r a c j a , o g r a n i c z a j ą c a w s z e l k i e i n f o r m a c j e , , Prz/uszczam t e ż , ż e p r z e n i e s i e n i e z k l a s z t o r u SS U r s z u la n e k w Ta r no w ie M .K on st an t y ny B a r a n o w s k ie j do Zgro=

madźenia SS U r s z u la n e k w Warszawie m i a ł o na c e l u z a b e z p i e c z e n i e pewne=

Wa rsz awskiego. Część ju ż u k a z a ł a s i ę drukiem i staram s i ę o i c h o d p i s d l a p r z e s ł a n i a do FUNDACJI,, Może t a k ż e zdobędę z d j ę c i a , c z y f o t o g r a f i e z b i o r o w e , a t a k ż e r e l a c j e z d z i a ł a l n o ś c i k i l k u b a r d z o aktyw nych k o l e ż a = n e k - ż o ł n i e r z y WSK,które m u s ia ł y Tarnów nrmśn.-i ń .

g o i b e z p i e c z n e g o ź r ó d ł a ł ą c z n o ś c i .

Z r e s z t ą M.Konstantyna Baranowska n a d a l s p i s u j e p a m i ę t n i k i z P o w s ta n i a

17

(18)

18

(19)

19

(20)

MEMORIAŁ

General Marii Wittek

Toruń, dnia 03. 2000 r.

1 . d z . 6 5 9 / W S K / 2 0 0 0

Pani M aria Zintel ul. Bałuckiego 5 m. B-15 30-318 K R A K Ó W

Szanowna Pani,

Bardzo Pani dziękuję za przysłanie do naszego archiwum fotogra fii Pani siostry A n ie li - s. Konstantyny. Jestem rów n ież w dzięczn a za przekazanie do zbiorów bibliotecznych archiwum p ozycji autorstwa B. W ojciech o w sk iego,

W Powstaniu na Mokotowie.

W liście swoim wspomina Pani, że osobiście znała Pani żonę p. W ojciech ow skiego, Marię. Z przysłanej książki natomiast wynika, że p. M aria W ojciechow ska była w A K . C zy m ogłaby Pani coś na ten temat napisać, najlepiej według załączonego schematu relacji.

Jeszcze raz Pani za wszystko dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

Z poważaniem

Dokumentalistka Działu „Archiw um W S K Fundacji „Archiw um Pomorskie A K ”

zał.:

1/ Schemat relacji W S K

20

(21)

21

(22)

22

(23)

23

(24)

24

(25)

25

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nadto w jego granicach pozostało 458 parafii, przynależnych do archidiecezji gnieźnieńskiej ‘ i 36 do diecezji przemyskiej Tuż po ogłoszeniu utworzenia

Korespondencja, s. 251–252); Lenartowicz dowiedział się wcześniej (list nie przechował się) o wypadku Mariotki (aczkolwiek nie dowiedział się chyba nigdy, na czym to

Bo przed wojną był taki system, że do gimnazjum się szło po szóstej klasie, więc ja chodząc tam do siódmej klasy na Polnej - tej szkoły numer 1, chodziłam i na tajne

Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w

Szanowna Pani na podstawie materiałów zgromadzonych w naszym Archiwum założyłam teczkę osobową na Pani nazwisko o numerze inwentarzowym 2454/WSK. W związku z tym

Na podstawie relacji z wojennej służby, którą Pani przesłała do naszego Archiwum założyliśmy teczkę na Pani nazwisko panieńskie Schoennett Wanda o numerze

Na podstawie złożonych przez Panią - relacji Wojennej Służby Kobiet i kserokopii dokumentów założyliśmy teczkę osobową na Pani nazwisko - Helena Kolanowska o

Pragnę Panią poinformować, że założyliśmy w naszym Archiwum Pani teczkę osobową na podstawie formularza dla kobiet służących w Wojsku Polskim pod dowództwem