• Nie Znaleziono Wyników

Kwartalna informacja statystyczna za I kwartał 1970 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kwartalna informacja statystyczna za I kwartał 1970 r."

Copied!
108
0
0

Pełen tekst

(1)

4ia XU-

xxii

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

POUFNE

I: Egi. Nr

I

'

1

| KWARTALNA

| INFORMACJA STATYSTYCZNA

ZA I KWARTAŁ 1970 R.

ROK VIII Nr 1

(2)

ZNAKI UMOWNE

Kreska (—) — zjawisko nie występuje.

Zero (0) — zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby byc wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfro­

wymi, np.: jeżeli produkcja wyrażona jest w tysiącach ton (w licz­

bach całkowitych), znak (0) oznacza, że produkcja w danym przy­

padku nie osiąga 0,5 tys. ton.

Kropka (.) — zupełny brak informacji, albo brak informacji wiarygodnych.

Znak (X) — wypełnienie rubryki, ze względu na układ tablicy, jest niemożli­

we lub niecelowe.

X

„W tym” — oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej.

WAŻNIEJSZE SKRÓTY

zł = złotych l = litr

tys. = tysiąc rn = metr

min = milion m: = metr kwadratowy

t - tona szt. == sztuka

Uwaga. Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

(3)

KWARTALNA INFORMACJA STATYSTYCZNA

ROK VIII za I kwartał 1970 Nr. 1

Tabl.

SPIS TREŚCI

Kraków, dnia 50 kwietnia 1970 r.

Str.

Uwagi wstępne jjj

Część analityczna y

Przemysł y

Inwestycje . XVI

Budownictwo xx

Rolnictwo XXIII

Handel wewnętrzny XXXVI

Usługi XXXXIV

Obieg pieniężny XXXXV

Część tabelaryczna IRZEMYSŁ

1 Podstawowe wskaźniki przedsiębiorstw przemysłu uspołecznionego... 1 2 Przeciętne zatrudnienie i fundusz płac ... ... 4 3 Wartość dostaw produkcji eksportowej z przemysłu uspołecznionego

do przedsiębiorstw handlu zagranicznego ... ...

4 Wartość dostaw produkcji eksportowej / przemysłu uspołecznionego

w cenach realizacji ... 9 5 Robotniko-godziny przepracowane i nleprzapracowane w przemyśle

uspołecznionym przypadające na 100 robotnik/ j grupy przemysłowej 12

(4)

,abl* INWESTYCJE Str*

6 Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej według grup inwestorów

i rodzajów nakładów... 14 7 Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej według rodzajów ... 16 8 Ważniejsze inwestycje przekazane do eksploatacji ... 24 9 Wykonanie planu przekazywania inwestycji do użytku w jednostkach państwowych

planu terenowego... 27 10 Mieszkania, izby mieszkalne i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku

w gospodarce uspołecznionej ... 28 BUDOWNICTWO

11 Podstawowe wskaźniki uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych ... 33 ROLNICTWO

12 Skup ważniejszych produktów zwierzęcych... 36 13 Skup ważniejszych produktów roślinnych... 39 14 Ubój zwierząt gospodarskich pod nadzorem weterynaryjnym . ... 41

HANDEL WEWNĘTRZNY

15 S/orzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego 1 gastronomicznych 43 16 Zapasy ważniejszych towarów w uspołecznionym handlu hurtowym, rynkowym i detalicznym 45

USŁUGI

17 Przeciętne zatrudnienie w usługach w jednostkach organizacyjnych objętych

terenowym planem NPG... 51 18 Wartość usług w jednostkach organizacyjnych objętych terenowym

planem NPG... 54

(5)

UWAGI WSTĘPNE

"Kwartalna informacja statystyczna" jest pierwszym opracowaniem zawierającym dane statystyczne regionu krakowskiego. Dane dla m. Krakowa opracowano w oparciu o informację MUS w Krakowie.

Niniejsze opracowanie składa się z części analitycznej uzupełnionej informacjami liczbowymi wy­

nikającymi ze sprawozdań statystycznych składanych przez jednostki sprawozdawcze w okresach kwartal­

nych / np. z zakresu dostaw produkcji eksportowej, nakładów i efektów inwestycyjnych oraz budownict­

wa mieszkaniowego/.

Ponadto w publikacji zamieszczono informację o produkcji towarowej i zatrudnieniu w przedelę - biorątwach przemysłu uspołecznionego, uzupełnione/w porównaniu do danych zawartych w " miesięcznej informacji o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych za marzec br.'/ o dane jednostek przemysło­

wych organizacji społecznych oraz o ewentualne różnice podane przez jednostki sprawozdawcze.

Zaznacza się, że dane z zakresu przemysłu zostały opracowane " metodą przedsiębiorstw" tj. na podstawie sprawozdań przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa, bez względu na fak - tyczne miejsce wykonywania działalności przemysłowej. Opraćowanie"metodą przedsiębiorstw" stosuje się dla uzyskania porównywalności z planem i oceny jego wykonania.

W publikacjach zawierających wyłącznie dane w układzie retrospekcji / np. w rocznikach statys­

tycznych GUS i WUS / - stosowana jest " metoda zakładowa" ujmująca całość działalności na terenie regionu, bez względu na siedzibę zarządu jednostki produkującej.

Ninie jeża publikacja zawiera ograniczoną informację z zakresu rolnictwa, gdyż dane komplek­

sowe z tego zakresu zostaną opublikowaną w specjalnym wydaniu pt. "Wybrane informacje o rozwoju rolnictwa w regionie krakowskim w latach 1965 - 1969" która ukaże się w najbliższych dniach.

Dane zawarte w niniejszej publikacji są nleostmteczne i mogą ulec zmianie w następnych publi­

kacjach.

(6)

Podstawowe wskaźniki

CZęŚĆ ANALITYCZNA

Wykonanie podstawowych wskaźników w regionie krakowskim w I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

WYSZCZEGÓLNIENIE

... 1970________ __

.. ... I. - III ...

analogiczny okres 1969 = 100

region miasto wojewódz­

two

Produkcja globalna przemysłu ogółem 108,5 108,2 108,8

z tego: przemysł planowany centralnie 108,7 108,1 109,1

przemysł planowany terenowo 107,2 109,3 105,9

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle 102,1 101,7 102,3

Wydajność pracy w przemyśle ■ 106,2 106,5 106,1

Wartość dostaw produkcji eksportowej z przemysłu uspołecznionego w cenach ■

realizacji 100,7 94,7 109,7

Nakłady inwestycyjne w gospodarce państwowej planu terenowego 124,1 127,3 123,0 Produkcja podstawowa uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano- montażowych, 107,6 107,2 110,3 Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano - montażowych 96,7 97,2 94,8

Wydajność pracy w budownictwie 113,1 102,5 116,3

Mieszkania oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej 102,1 109,1 90,1 Izby mieszkalne oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej 118,1 141,4 86,5

Skup żywca rzeźnego 95,7 80.7 95,8

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego 107,9 107,7 108,1 Sprzedaż w uspołecznionych zakładach gastronomicznych 106,0 105,0 106,6 Wartość usług objętych planem terenowym - ogółem 107,8 107,1 109,6

w tym dla ludności 10-7,6 110,1 105,0

Przeciętne zatrudnienie w usługach w jednostkach organizacyjnych objętych

planem terenowym - ogółem 100,5 100,1 101,1

w tym dla ludności 102,2 102,7 101,7

(7)

PRZEMYSŁ

W tablicach nie uwzględniono działalności przemysłowej warsztatów szkolnych podporządkowanych Ministerstwu Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Udział tych jednostek w produkcji globalnej w 1969 roku wyniósł w regionie 0,01 %.

1. Produkcja towarowa

Operatywny plan produkcji towarowej w przemyśle uspołecznionym w I kwartale 1970 r. w regionie krakowskim wykonany został w 102,1 % o wartości 28278,1 min zł. z tego:

w mieście Krakowie 13711,5 min zł. = 101,6 % planu w województwie 14366,6 min zł. = 102,6 % planu

Analogiczny wskaźnik wykonania planu produkcji towarowej w Polsce wyniósł 102,4%.Uzyskana war­

tość produkcji towarowej w regionie stanowiła w I kw. br. 10,3 % ogólnej wartości tej produkcji w Polsce,

Wykonanie planu produkcji towarowej w regionie w ważniejszych resortach planu centralnego przedstawia się następująco:

WYSZC ZEGÖLN I E N I E % wykonania

planu

liczba jedn.

które nie wy- konały gląnu

Ministerstwo Górnictwa i Energetyki R 103,6 6

M 103,7 2

W 103,6 4

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego ł H 101,8 1

M 101,4

W 102,7 1

Ministerstwo Przemysłu Maszynowego R 100,6 1

M 100,5

W 100,8 1

(8)

VI

W X S Z 0 ZEGÓLNIBNIE

% wyko­

nania planu

liczba Jed­

nostek które nie wykonały

planu

Ministerstwo Przemysłu Chemicznego E 102,8 1

. M 104,9 1

W 102,4

Ministerstwo Leśnictwa 1 Przemysłu Drzewnego a 99,5 6

M 99,2 3

w 99,6 5

Ministerstwo Budownictwa 1 Przemysłu Materiałów Budowlanych

fi

102,1 2

u 101,2

w 102,6 2

Ministerstwo Przemysłu Lekkiego B 102,7

U 105,4

w 102,4 -

Ministerstwo Przemysłu Spożywczego 1 Skupu H 100,0 2

U 100,5 1

W 105,4 1

. Plan produkcji towarowej w przemyśle planowanym centralnie w regionie został wykonany w 102,0%

z tego w m.Krakowie 101,5%, w województwie 102,5/

Mimo przekroczenia planu produkcji towarowej w przemyśle ogółem - 26 jednostek plami central?

-nago nie wykonało zadań w I kwartale br* z te,ro 12 w województwie /wykaz tych jednostek i.najduje aif w Informacji o realizacji ważniejszych zadań t ["idornj. ch aa miesiąc marzec/.

Analogiczne wskaźniki w przemyśle planoweri,- terenowo wyniosły i region 102,b %, u Krakow 101,7 województwo 105,2 %, W Polsce plan produkcji towarowej w jednostkach planu terenowego w X kw.

został «wykonany w 101,9 %.

(9)

VII Wskaźniki wykonania planu produkcji towarowej w regionie w ważniejszych jednostkach kształ­

towały się następująco«

JEDNOSTKI NADRZĘDNE

Liczba jednoB-j tek podstawo- ! wych.

% wykonania planu produk­

cji towarowej

Liczba jednos­

tek które nie wykonały planu

WZPPPT R w 22 100,6 5

KZPPPT R M 16 100,7 2

WZPTMB R W 9 99,2 2

WZPH R B W 7 106,2 -

KZPH R at M 5 103,1

WZSP R 125 102,3 25

U 61 102,5 10

W 64 102,0 15

OZSI : H 51 100,8 6

M 20 102,4 5

W 11 97,7 5

WZGS R - W _ 17 105,0 5

Zw. Spółdzielnia Mleczarska R 51 104,3 4

M 5 96,4 1

W 28 107,1 3

W przemyele planowanym terenowo plan produkcji towarowej w I kwartale br. w wo­

jewództwie ale wykonały WZPTMB - 99,2 % 1 OZSI 97.7 %, natomiast w m. Krakowie Spółdzielnie Mleczarskie - 96,4 %.

2, Produkcja globale

W porównaniu do I kw. 1969 r. nastąpił wzrost produkcji globalnej przemysłu uspołecznionego o 2041,7 min zł. tj o 8,9 % z tego m. Kraków 826,8 min zł. przyrostu tj. o 8,2 %

województwo 1214,9 min zł. przyrostu tj o 8,8 %.

(10)

VIII

W przemyśle planowanym centralnie nastąpił wzrost produkcji globalnej o 8,7 f> z tego w za.

Krakowie 8,1 %, województwie o 9,1 %. Analogiczne dane dla przemysłu planowanego terenowo wy­

niosły!

o 7,2 % w regionie z tego o 9,5 % w m. Krakowie 1 5,9 # w województwie.

Produkcja globalna w przemyśle uspołecznionym w Polsce wzrosła w porównaniu do I kw.ubie­

głego roku o 7,6 % w tym w planie terenowym o 6,0 %.

W ważniejszych resortach 1 pionach organizacyjnych przyrost produkcji globalnej kształto­

wał się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

I - III 1969 = 100 Region Mais to Województwo Przemysł planowany centralnie

' w tym:

108,7 108,1 109,1

Ministerstwo Górnictwa 1 Energetyki 112,9 122,1 111,5

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 109,2 107,8 111,9

Ministerstwo Przemysłu Maszynowego 115,6 110,9 119,6

Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 105,2 108,1 104,7

Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 99,9 109,4 98,1 Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Mat.Budowlanych 105,8 98,6 110,9

Ministerstwo Przemysłu Lekkiego 109,8 101,2 110,9

Ministerstwo Przemysłu Spożywczego 1 Skupu Przemysł Planowany terenowo:

w tymi

107,6 108,1 105,8

WZPPPT 106,7 106,7

KZPPPT 105,8 105,8

WZPTMB 97,9 97,9

WZPII 102,6 102,6

KZPH 102,8 102,8

WZSP 107.9 108,3

120,8

107,5

OZSI 119,6 117,5

WZGS 108,0 - 108,0

CSC 154,8

110,1

154,8

Zw.Sp.Mlećżarskich 102,4 98,8

(11)

IX Dynamika wzrostu produkcji globalnej jest wyższa w piani# centralnym niż terenowym.

Szczególnie duży wzrost produkcji globalnej wystąpił w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego 0 15,6 % oraz w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki o 12,9 %.

W przemyśle planowanym terenowo najwyższe wskaźniki wzrostu produkcji globalnej wyka­

zuje OSO o 54,8 % oraz OZSI o 19,6 %•

Znacznie szybszy wzrost niż produkcja globalna ogółem wykazuje produkcja nakładcza.

1 porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego produkcja nakładcza wzrosła o 18,5 * w regionie z tego o 14,6%w m. Krakowie 1 o 25,0 % w województwie.

5« Dostawy eksportowe

Wartość dostaw eksportowych do przedsiębiorstw handlu zagranicznego i do generalnych dostawców w I kw.1970 r. w przemyśle uspołecznionym wyniosła w regionie 5101,0 min zł.w ce­

nach realizacji osiągając wzrost do ub.roku o 22,5 min zł. tj o 0,7 % z tego:

m. Kraków spadek o 5,5 % województwo wzrost o 9,7 %

Wartość dostaw eksportowych w I kw. br. stanowiła 11,0 % produkcji towarowej z tego 12,7 % w m. Krakowie 9,5 % województwie.

Plan dostaw eksportowych do przedsiębiorstw handlu zagranicznego / stanowiących 99,2%

ogólnych dostaw/ wykonany został w cenach dewizowych w 114,5 % » tego: w m. Krakowie w 119,9

% w województwie 106,6 %.

W ogólnych dostawach regionu 47,9 % stanowią dostawy do krajów socjalistycznych z te­

go: w m. Krakowie 52,2 % w województwie 42,5 %•

(12)

Dostawy eksportowe w 92,8 % pochodzą z jednostek planu centralnego a przede wszystkim z następujących resortów:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Ministerstwo Przemysłu Lekkiego

Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu

..jterißn__.l—Mlsafea__

w %

! 42,1 64,1 | 14,0

! 6.5 5,6

i

7,6

| 15,5 4,6 | 24,4

;

15,1

1,4 i 28,1

J 12,7

16,5

i

7,9

W przemyśle planowanym terenowo dominującą rolę w dostawach eksportowych odgrywa WZSP - 4-9,7 % ogólnej wartości dostaw towarów w planie terenowym w regionie WZGS - 25,7 % ogólnej wartości dostaw towarów w planie terenowym w regionie CSO - 8,7 % ogólnej wartości dostaw towarów w planie terenowym w regionie Najpoważniejszy udział w ogólnych dostaw eksportowych stanowią następujące wyroby:

cynk, wyroby walcowane 1 ciągnione,tkaniny bawełniane,obuwie, piwo, szynki i łopatki, wyroby czekoladowe.

Zatrudnienie

W I kwartale br. zatrudnienie w przemyśle uspołecznionym w regionie wyniosło 555,7 tys.

osób, z tego w m. Krakowie 115,8 tys. 1 w województwie 219,9 tys.osób. Zatrudnienie wzrosło do I kw. ub. roku o 6,7 tys. osób tj o 2,1 % nie osiągając poziomu planowanego na I kw. br. nie - dobór 1,5 tys.osób tj. 0,5 '/« .

W ui. Krakowie wzrost do ubiegłego roku wyniósł 1,7 niedobór do planu o 0,7 %» w wo­

jewództwie wzrost o 2,5 % niedobór do planu 0,5 %.

(13)

XI Podobna tendencja tj. wzrost do ub.roku lecz poniżej wielkości planowanych w I kwar­

tale br. wystąpiła w zatrudnieniu robotników grupy przemysłowej którzy stanowią 70,5 % ogól­

nej liczby zatrudnionych w regionie.

Tendencja ta wystąpiła zarówno w pienie centralnym jak również w planie terenowym.

Hf jednostkach planu terenowego obserwuje się znacznie niższy wzrost zatrudnienia do roku ub. / w regionie 0,9 % / i niższy poziom wykonania planu / 99,1 % / niż w pianie cen­

tralnym.

Zatrudnienie w regionie stanowi g,4 % zatrudnienia w I kw. br. w Polsce. Wskaźnik wzrostu zatrudnienia do I kw. r. ub, wyniósł w Polsce 101,6 %, natomiast wykonanie planu 99,5 %, a więc tendencja jednokierunkowa jak dla zatrudnienia w regionie.

Zatrudnienie uczniów w I kw. br wyniosło 17,6 tys. osób z tego 4,9 tys. w m. Krakowie 12,7 tysięcy osób w województwie.

Zatrudnienie przy pracy nakładczej w regionie wyniosło 21,5 tys.osób z tego 16,2 tys.

osób tj. 75,6 % w planie terenowym.

5. Fundusz płac

Wypłacony w I kwartale br. fundusz płac w regionie wyniósł 2710,2 min zł. w tym 98,9 % stanowił osobowy fundusz płac.

Plan osobowego funduszu plac / bez uczniów 1 wykonujących pracę nakładczą/ został przekroczony o 998 tys. tj 0,04 Plan funduszu płac w m. Krakowie zrealizowano w 99,5 % natomiast w województwie 100,2 %.

Plan osobowego funduszu płeo robotników grupy przemysłowej przekroczony został o 0,6 % z tego w m. Krakowie o 0,5 %, w województwie o 0,7

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost osobowego

(14)

XII

funduszu płac * regionie, mieście 1 województwie o 4,7 %, taki asm wzrost wystąpił równie*

w Polsce,

Udział wzrostu zatrudnienia 1 wzrostu przeciętnych płac w przyroście osobowego funduszu płac w I kwartale br. kształtował się następująco*

WYSZCZEGÓLNIEŃ IZ

Polaka Beglon Miasto Województwo w procentach

Zatrudnienie 35,6 44,5 35,2 49,3

Przeciętna płaca miesięczna 64,4 55,5 64,8 50,7

Jak wynika a powyższych danych uzyskane wskaźniki wpływu wzrostu zatrudnienia 1 przecięt­

nych płac na wzrost osobowego funduszu płac dla Polski 1 a. Krakowa kształtują się bardzo po­

dobnie 1 korzystniej niż analogiczne dane dla województwa - gdzie zaznacza się niemal równo - mierny wpływ wzrostu zatrudnienia 1 przeciętnych płac na wzrost osobowego funduszu płac,

W przemyśle planowanym terenowo plan osobowego funduszu płac w regionie wykonany został w 97*7 ft przy wzroście do ub. roku o 5,4 ft.

Bezosobowy fundusz płac wyniósł 26,4 min zł, wynagrodzenie z funduszu zakładowego 85*0 min zł. Inn# wynagrodzenia nie objęte funduszem płac 58,4 min zł.

6* Wydajność pracy, przeciętna płaca

Plan wydajność! pracy w I kwartale br. mierzony produkcją globalną na 1 zatrudnionego zo­

stał wykonany w regionie w 102,0 ft przy wzroście do roku ubiegłego o 6,2 % analogiczne dane dla i a. Krakowa 101,9 % planu, 6,5 % wzrostu

województwa 102,1 % planu, 6,1 % wzrostu

(15)

Udział wzrostu wydajności pracy i wzrostu zatrudnienia w przyroście produkcji global­

nej w I kw. br. kształtował elę następująco:

XIII

...- v'... '■...

Polska,..! Region ! Miasto Województwo WrSZCZEGÖLNIENIS

w procentach

Wydajność pracy 77,0 75,1 79,5 75,2

Zatrudnienie 25,0 24,9 20,5 26,8

Jak wynika z powyższych danych przedsiębiorstwa z miasta Krakowa uzyskały korzystniej­

szy niż w województwie i Polsce wskaźnik wpływu wzrostu wydajności pracy na wzrost produkcji glo­

balnej.

W przemyśle planowanym terenowo osiągnięto nieco wyższe niż w ogółem wskaźniki wyko - nenia planu wydajności pracy zarówpo dla m. Krakowa jak 1 dla województwa / region 102,2 / na - tomlast niższy w regionie procent wzrostu do ubiegłego roku.

Wskaźniki wydajności pracy dla robotników grupy przemysłowej kształtują się w zasadzie na poziomie wskaźników ogółem.

Przeciętna płaca miesięczna brutto w X kw.br. wyniosła w regionie 2555 zł. przekraczając poziom planowany o 15 zł. "/ tj. 0,5 % / i osiągając wzrost do ubiegłego roku o 2,5 % tj.o 65 zł*

W przemyśle planowanym terenowo nie osiągnięto zaplanowanego poziomu przeciętnej płacy zarówno dla m,Krakowa Jak również dla województwa / niedobór 1,5*/ przekraczając poziom 1 kw, roku ubległeg > o ponad 2 %.

7. Podstawowe wskaźniki wykonania planu 1 »zrostu do roku ubiegłego w I kwartale w regionie krakowskim kształtowały się następująco:

(16)

xrv

"

WYSZCZEGÓLNIENIE

Produkcja towarowa

% wykona­

nia pla­

nu

Produkcja globalna 1 - III 1969 =

= 100

Przeciętne zatru­

dnienie

Osobowy fundusz płac

Przecięt­

ne płace miesięcz­

ne.

Prod.glo­

balna na 1—go zat­

rudnionego

% wyk.

planu

I-III 1969

= 100

% wyk.

planu I-III .1969 = 100

Polska 102,4 107,6 99,5 101,6 99,7 104,7 105,0 105,8

Region 102,1 108,5 99,5 102,1 100,0 104,7 102,5 106,2

Miasto 101,6 108,2 99,3 101,7 99.7 104,7 105,0 106,5

Województwo 102,6 108,8 99,7 102,5 100,2 104,7 102,5 106,1

i

Jak Cynika z powyższych danych sytuacja regionu krakowskiego na tle Polaki przedstawia się korzystnie. Dynamika produkcji globalnej w I kwartale 1970 r.w porównaniu z rokiem ubiegłym w re­

gionie / 108,5 %/ jest wyższa niż w Polsce / 107,6 /.

Korzystnie przedstawia się również na tle Polski / 105*8 %/ wzrost wydajności w regionie kra­

kowskim * 106,2 %, z tego w m. Krakowie 106,5% w województwie 106,1 %.

9. Robotniku godziny przepracowane 1 nleprzepracowane liczono na 100 robotników grupy przemys­

łowej.

W I kwartale roku 1970 w regionie krakowskim na 100 robotników grupy przemysłowej przypada­

ło 50.5*0 godzin przepracowanych w czasie normalnym/50.468 w m. Krakowie,50.276 w województwie/

oraz 6.755 godzin nleprzapracowanych /6448 godzin w U. Krakowie 1 6906 w województwie/. Godziny nleprzepracowane stanowiły 11,8 % nominalnego czasu pracy /11,5 % w m. Krakowie i 12,1 % w woje­

wództwie/.

(17)

Wskazuje to na poprawę sytuacji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ponieważ spadła ilość godzin nleprzepracowanych z 7001 w I kw.roku 1969 do 6753 godzin w roku 1970 / z 12,1 % do 11,8 $6 czasu nominalnego/.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ub. nastąpił spadek godzin nadliczbowych przypada­

jących na 100 robotników grupy przemysłowej

z 1829 /3,5 % robotniko - godzin przepracowanych ogółem/ w I kw. 1969 do 1570 /3,0 % robotniko - godzin przepracowanych ogółem/ w I kw. 1970.

Spadek ten wystąpił zarówno w mieście jak również w województwie.

Z ogólnej liczby 6.755 godzin nleprzepracowanych 2248 czyli 33,3 % przypada na urlopy wypo - czynkowe / w M. Krakowie 1954 czyli 50,0 %, w województwie 2405 czyli 34,8 %/, 3479 czyli 51,5 % na

zwolnienia z powodu choroby / w M. Krakowie 3632 godzin czyli 56,3 w woj. 3404 czyli 49,3 %/.

Nieobecności nlueprawledliwione stanowiły 125 robotniko godzin, czyli 1,9 % czasu nleprzepracowa- nego / w Ił. Krakowie 118 czyli 1,8 %, w województwie 128 czyli 1,9 %/.

Obserwujemy wzrost liczby godzin nleprzepracowanych z tytułu urlopów wypoczynkowych z 1790 w I kw. 1969 r. do 2248 w I kw. 1970 r., w związku z czym zwiększył się ich udział w ogólnej liczbie robotniko - godzin nleprzepracowanych z 25,6 % w 1969 do 35,5 % w 1970 r.

Wystąpił spadek absencji chorobowej z 4065 godzin / epidemia grypy / do 5479 w 1970 roku Ł z 58,1 % do 51,5 % godzin nleprzepracowanych/ 1 spadek liczby nieobecności nieusprawiedliwionych z 131 do 125 w przeliczeniu na 100 robotników grupy przemysłowej, co niewątpliwie wskazuje na dal­

sze polepszenie dyscypliny pracy.

Ilość godzin przepracowanych na 100 rob. grupy przemysłowej w przedsiębiorstwach planu tere­

nowego była wyższa / 52108 / niż w planowanych centralnie / 51.870 /, w związku z czym udział go - dżin nleprzepracowanych w nominalnym czasie pracy wynosił dla planu centralnego 11,9 dla planu terenowego 11,3 %•

XV

(18)

XVI

Korzystniej kształtuje się również w planie terenowym niż centralnym ilość nieobecności nie­

usprawiedliwionych przypadające na 100 robotników grupy przemysłowej a mianowicie:

w planie terenowym 89 godzin tj 1,4% czasu nleprzepracowanego w planie centralnym 1)2 godz. tj 1,9% czasu nleprzepracowanego

W I kwartale 1970 reku nominalny czas pracy wynosił 58,7 tys, robotniko - godzin i był niż­

szy od nominalnego czasu pracy w analogicznym okresie 1969 r. o 1,2 tys. godzin / w przeliczeniu na 100 robotników grupy przemysłowej/ z racji 1 dnia więcej wolnego od pracy.w porównaniu z 1969 rokiem.

Pomimo tego wartość produkcji globalnej była w I kwartale 1970 roku wyższa o 8,5 % w porów­

naniu do wykonania w I kwartale 1969 r.

Było to możliwe do osiągnięcia dzięki wzrostowi wydajności pracy 1 lepszemu wykorzystaniu czasu' pracy robotników poprzez zmniejszenie ilości godzin nieprzapracowanych z powodu nieobecno­

ści zarówno usprawiedliwionych / m.in. zwolnienia z powodu choroby/ jak i nieusprawiedliwionych.

Nastąpiło znacznie zwiększenie ilości godzin przeznaczonych na urlopy wypoczynkowe dla pra­

cowników jednak mimo to w ogólnym rozrachunku osiągnięto spadek liczby godzin nieprzepracowanyeh, wzrost produkcji i wydajność pracy, a więc sytuację korzystniejszą niż w I kwartale 1969 r.

INWESTYCJE 1« Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej

Lane dotyczą inwestycji realizowanych na terenie regionu bez względu na siedzibę jednostki realizującej.

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w I kwartale hr. w regionie wyniosła 2287,0 min zł. Stanowi to 21,7 % aktualnie uruchomionych limitów Inwestycyjnych, przy czym wskaźnik ten

(19)

XVII jest wyższy w m. Krakowie /24,6 %/ niż w województwie /20,0%/.

W porównaniu do 1 kwartału 1969 r. wartość nakładów Inwestycyjnych wzrosła o 7,9 %* Jest to wynikiem osiągnięć w zadaniach realizowanych na terenie m.Krakowa, w których wzrost nakładów w tym porównaniu wyniósł 20,1 %• W zadaniach realizowanych na terenie województwa wielkość nak­

ładów utrzymuje się na poziomie uh.r.

Stosunkowo wysokie kształtowanie się wskaźnika wykonania planu nakładów wynika z:

- ujęcia w uruchomionych limitach przede wszystkim zadań kontynuowanych, dla których odpowiedni front robót został już stworzony w poprzednim okresie.

- Stosunkach wysokiego wykonania nakładów na zakup maszyn 1 urządzeń. Zaawansowanie w tym zakre­

sie wynosi w m.Krakowie 27,5 %» a w województwie 25,1 % planu.

Zadania w zakresie robót budowlano - montażowych zostały w I kw. wykonane w m. Krakowie w 22,9 SI, a w województwie tylko w 17,6 %.

Stan zaawansowania robót budowlanych jest w dużym stopniu usprawiedliwiony warunkami atmos — ferycznyml, które w I kw. br. były wybitnie niekorzystne.

Zaawansowanie planu nakładów Inwestycyjnych w jednostkach planu centralnego wyniosło w regio­

nie 26,1 wobec 20,0 % w jednostkach planu terenowego. Sytuacja ta wynika z faktu odmiennej stru­

ktury nakładów i frontu robót oraz koncentracji robót w jednostkach planu centralnego wobec rozpro­

szenia Ich w jednostkach planu terenowego,

W porównaniu do I kwartału ubiegłego roku notuje się wzrost nakładów na terenie m. Krakowa o 25,6 * przy jednoczesnym spadku realizacji na terenie województwa o 15,5 %•

Z podstawowych resortów stosunkowo najwyższe zaawansowanie planu wykazują jednostki«

- Ministerstwa Przemysłu Maszynowego -30 ,8 % w tym zakupy 59*6 %

(20)

XVIII

- Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego - Miniaterwa Przemysłu Lekkiego

- Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

- 27,8 % W tym zakupy 27,9 # - 24,1 % w tym zakupy aż 68,1 % - 23,3 % w tym zakupy 26,1 % natomiast słaby stan zaawansowania nakładów występuje w jednostkach:

- Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 17,1 % w tym zakupy tylko 8,9 % - Ministerstwo Przemysłu Spożywczego 1 Skupu oraz Ministerstwo Komunikacji po 15,5 %•

Inwestorzy spółdzielczy planu centralnego wykazują bardzo wysokie zaawansowanie planu in - westycyjnego wynoszące 39,3 %. przy czym decyduje o tym wykonawstwo jednostek z terenu m.Krako­

wa wynoszące 51,3 Udział tych inwestorów w wielkości zadań jednostek planu centralnego razem jest Jednak minimalny, bo wynosi 0,5 %•

Organizacje społeczne, polityczne i zawodowe nie rozpoczęły dotychczas realizacji zadań in­

westycyjnych.

Jednostki planu terenowego zrealizowały zadania aktualnego planu rocznego w 20,0 J6, z tego jednostki z m. Krakowa w 21,8 %, a z województwa w 19,2 %.

W porównaniu do I kw. ub.r. nastąpił wzrost nakładów o 26,3 %, w tym w jednostkach z terenu województwa o 35,6 %, Pocieszającym objawem jest pomyślniejszy niż w ub. roku etan zaawansowania robót budowlano - montażowych wynoszących w regionie 18,0 przy wzroście tych nakładów do ana­

logicznego okresu roku ubiegłego o 20,9 %•

Inwestorzy państwowi wykazują niższe zaawansowanie planu inwestycyjnego niż inwestorzy spół­

dzielczy / 16,2 % wobec 2y,0 %/.

W sumie należy stwierdzić, te aktualne zaawansowanie zadań lnweotycyjnych w bieżącym roku jest korzystniejsze nit w I kwartale ub. roku. Jest to w dużym stopniu wynikiem realizacji wyty­

cznych władz partyjnych i rządowych w tym zakresie.

(21)

XIX Osiągnięcia te wymagają podkreślenia,gdyż uzyskano Je mimo trudności obiektywnych,opóźnień dostaw konstrukcji 1 urządzeń oraz okresowych braków materiałów budowlanych, w związku z trudno­

ściami transportowymi. Ponadto w niektórych przypadkach wystąpił również brak mocy przerobowej zwłaszcza w zakresie robót wykończeniowych.

Sytuacja w zakresie inwestycji ważniejszych dla gospodarki narodowej została omówiona w in­

formacji za miesiąc marzec.

Ważniedaze inwestycje przekazane do użytku

W I kwartale br. oddano do użytku m.in.:

- blok energetyczny Nr 6 w Elektrowni Siersza II, przy opóźnieniu w porównaniu do cyklu dyrektyw­

nego o 3 miesiącei

- piec stalowniczy typu " Tandem " w Hucie im. Lenina - zgodnie z cyklem dyrektywnym,

- prasę hydrauliczną w Zakładach Metali Lekkich w Kętach, z przyśpieszeniem w stosunku do cyklu dyrektywnego o 3 miesiące,

- 3 szkoły podstawowe, przy czym w każdym przypadku wystąpiło przedłużenie cyklu budowy w porów­

naniu z•dyrektywnym o 2 - 6 miesięcy.

Opóźnienia w oddawaniu inwestycji do użytku wystąpiły m.in. w Kopalni Siersza II /urządzenia wentylacyjne szybu centralnego/.

W Jednostkach państwowych planu terenowego zadania b.r. w zakresie przekazywania inwestycji do użytku zostały wykonane«

- w m. Krakowie w 6,7 %, przy przekroczeniu planu I kwartału o 9,4 % Jest to wynikiem znacznego przyspieszenia oddawania do użytku budownictwa mieszkaniowego/ pian kwartału został wykonany aż

* 155,4 %/.

(22)

XX

- w województwie krakowskim w 3,4 %, przy niewykonaniu planu I kwartału o 28,2 %, I w tym wy­

padku czynnikiem decydującym było budownictwo mieszkaniowe, w zakresie którego - przeciwnie niż w m. Krakowie - wystąpiło znaczne opóźnienie / plan kwartalny został wykonany tylko w 45,9 %/.

Niekorzystnie przedstawia się również sytuacja w zakresie Inwestycji branżowych gdzie już wystąpiło opóźnienie, gdyż zadania p kwartału br. zostały zrealizowane tylko w połowie. Przy­

czyną tej sytuacji są zarówno opóźnienia przedsiębiorstw budowlanych, jak 1 opóźnione dostawy urządzeń.

BUDOWNICTWO

1. Działalność przedsiębiorstw budowlano - montażowych

Podstawowe wskaźniki uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano - montażowych przedstawiają

się następująco: , .

- produkcja budowlano - montażowa / 1,999,7 min zł./ i zaawansowanie planu rocznego wynosi 21,4 % , przy przekroczeniu zadań kwartalnych o 1,3%

- przeciętne zatrudnienie 72,1 tys. tj. o 1,2 % poniżej planu kwartalnego,

- osobowy fundusz płac / 556,6 min zł./ : zaawansowanie planu rocznego 23,8 % przy niewykona­

niu planu kwartalnego w 3,5,54

Jak z danych tych wynika w I kw. br. przekroczono planowaną wydajność praoy o 2,5 56.

W przedsiębiorstwach m. Krakowa przekroczenie planowanej Wydajności wynosiło 2,1 a w przed­

siębiorstwach województwa 4,7 56.

W porównaniu do I kw. ub.roku nastąpił bardzo wyraźny wzrost wydajności pracy wynoszący po­

nad 13 %• Dzięki temu przy spadku zatrudnienia0 3,3/J osiągnięto wzrost wartości produkcji o 7,6 % .

(23)

Przeciętna płaca miesięczna w I kw. br kształtowała się na wysokości 2573 zł. i była niż­

sza od planowanej o 47 zł. /1,8 %/. W porównaniu do ub. roku wzrosła ona o 148 zł. tj 6,1 %. Za­

znaczyć należy, że przeciętna płaca w wi Krakowie wynosiła 2633 zł. i kształtowała się o 2,8 % poniżej planu. Natomiast w województwie przeciętna płaca wynosiła 2346 zł. 1 przekroczyła plan o 1,1 %. Takie kształtowanie się przeciętnej płacy pozostaje w korelacji z kształtowaniem się wy­

dajności pracy.

W przedsiębiorstwach planu centralnego»których produkcja stanowi prawie 89 % ogólnej war - toścl produkcji budowlano - monttiowej regionu.wskaźniki układały się prawidłowo gdyż osiągnięto przekroczenie zadań produkcyjnych limo niepełnego zatrudnienia.

Wydajność pracy kształtowała się o 2,4 % powyżej planu i o 10,6 % powyżej poziomu ubieg­

łego roku.

Z ważniejszych jednostek zadań pianowych w zakresie produkcji nie wykonały:

- Krakowskie Zjednoczenie Budownictwa / niedobór 1 % / - "illbud" / niedobór 2,8 % /.

W obydwu tych jednostkach zadania w zakresie wydajności pracy zostały Jednak przekroczone.

W Jednostkach planu terenowego osiągnięto przekroczenie kwartalnych zadań planowych o 3,5#

przy zaawansowaniu planu rocznego w 19,8 %.

Przeciętne zatrudnienie układało się poniżej planu w wyniku czego przekroczono założoną wy­

dajność pracy.

W tych jednostkach zwraca uwagę znaczna poprawa sytuacji w porównaniu z I kw. ub. roku wy­

rażająca się we wzroście produkcji o 13,8 %, przy zmniejszeniu zatrudnienia o 3,3 #•

Wydajność pracy w tym porównaniu wzrosła o ponad 17 %, a przeciętna płaca o 10 %.

XXI

(24)

XXII

Znacznie korzystniejsze efekty uzyskały przedsiębiorstwa wojewódzkie, w których wiel­

kość produkcji wzrosła o ponad jedną czwartą mimo zmniejszenia zatrudnienia o prawie 5 %.

Należy jednak zwrócić uwagę na jednostki podległe WZGK III 1 WZP5?T w których zadania produkcyjne I kw. nie zostały wykonane.

• Przedsiębiorstwa budowlane w I kw, zgłaszały wielokrotnie trudności w zaopatrzeniu*

braki materiałów budowlanych podstawoiyrch oraz niektórych materiałów Instalacyjnych 1 wy - kończeniowych. Spowodowane było to znanymi trudnościami transportowymi.

Aktualny stan zaawansowania planu pozwala na umiarkowany optymizm w prognozowaniu wy­

konawstwa zadań rocznych.

2, Budownictwo mieszkaniowe w gospodarce uspołecznione.1.

Jak wspomniano w m. Krakowie nastąpiło przyspieszenie oddawania do użytku budynków mie­

szkalnych natomiast w województwie notuje się w tym zakresie opóźnienia. W tej sytuacji aktual­

ne wykonanie planu rocznego wynosi*

- w m. Krakowie 24,0 % Izb mieszkalnych /oddano 3654 izby/ 1 23,6 % powierzchni użytkowej mieszkań / 34,8 tys. m2/.

- w województwie 13,9 % Izb mieszkalnych / 1648 izh / 1 13,7 % powierzchni użytkowej mieszkań / 25,7 tys. m2/.

Zaznaczyć należy, że o tych wynikach w dużej mierze zadecydowała klerunkowość pracy przedsiębiorstw budowlanych, które w m. Krakowie w I kwartale br. nastawiły-się na prace wykoń­

czeniowe, a w województwie na kontynuację robót w obiektach j etanie surowym zamkniętym.

Według otrzymanych Informacji z Zarządów Inweiitycjl Miejskich zadania planowe br w za­

kresie budownictwa mioozkanlowego nadzorowanego przez te jednostki powinny być w pełni wykonane.

(25)

XXIII W pełnej mierze uzasadnieniem tego jest fakt przeprowadzenia kilku odbiorów w pierwszych dniach kwietnia br., przy czym obiekty te zostały zgłoszone do odbioru Jeszcze z końcem marca.

Problemem w tym zakresie będzie jedynie budownictwo resortowe / bez spółdzielczego/,nie nadzorowane przez WZIM, w którym to zakresie występuje już znaczne opóźnienie.

ROLNICTWO

1. Pierwsza wiosenna ocena stanu upraw.

Ogólną ocenę stanu roślin uprawnych przeprowadzili powiatowi rzeczoznawcy rolni Powiato­

wej Inspekcji Plonów, w celu uzyskania aktualnego obrazu sytuacji w wysiewach rolnych oraz ma­

teriałów dla prognozowania urodzaju.

Przy dokonywaniu ogólnej oceny stanu zasiewów posługiwano się umowną pięciopunktową ska­

lą, tzw. stopniami kwalifikacyjnymi.

Ocena poszczególnych upraw dla gospodarki całkowitej przedstawia się następująco*

Struktura powierzchni zasiewów wg oceny stanu Ocena WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem'

Bardzo do­

bry i do - bry

średni przeciętny

słaby

Klęskowy za- kwalif licowa, ny do zaora­

nia

w stop - niach kwalifi­

kacyjnych w odsetkach

Żyto ozime 100,0 5,1 26,8 50,0 58,1 2,1

Pszenica ozima 100,0 19,6 51,4 22,9 6,1 5,0

Jęczmień ozimy 100,0 5,4 47,7 27,6 21,5 2,5

(26)

XXIV

Rzepak i rzepik ozimy Koniczyna czerwona Łąki

Pastwiska

___ Struktura_Eowięrzchni_ząsięwów_w£_oęęn2:i_stąnu_______

j

Qcily

°=61" i ! =Mr

Klęskowy za-j stopniach kwalif ikowa- kwallfl - ny do zaora-i kacyjnych nia

odsetkach 1

100,0 ! 22,6 ! 51,1 17,7 8,6 5.1

100,0 | 26,6

j

57,5 14,8

j

1,5 5.5

100,0

i

22,2

I

64,7 15,0 | 0,1 5.2

100,0 ] 21,1

i

61,4 17,5

j

0,2 !

Według oceny rzeczoznawców największe straty dotknęły żyta. W gospodarce całkowitej oceniono 58,1 % powierzchni zasiewów żyta do zaorania. Przyczyną tak niskiej oceny stanu up­

raw jest wyginięcie roślin z powodu wymoknięcia i uszkodzenia przez pleśń śniegową.

Najbardziej ucierpiały żyta w powiatach: Proszowice, gdzie 79,3 # zasiewów zakwalifi­

kowane zostało do zaorania, w Olkuszu /?1,7 ?»/, Miechów /66,6 %/, Limanowa /45,5 %/ Nowy Sącz / 57,4 %/, Brzesko /54,7 %/, Bochnia / 55,7 >V.

Stosunkowo lepiej przezimowały żyta w powiatach: Oświęcim gdzie przewiduje się tylko 5,7 '/“ powierzchni zasiewów do zaorania, gorzej już powiat Chrzanów /15,8 %/, Myślenice/16,0 #/,

Dąbrowa Tarnowska /19,9 %/.

Dużo lepiej przedstawia się stan zasiewów pszenicy ozimej. Z ogólnej powierzchni za­

siewów w 1'J,6 /i, oceniono Juko stan bardzo dobry, Juko stun średni 5>1,4 %, słaby 22,9 % oraz 6,1 % zakwalifikowano do zaorania.

(27)

XXV Największy procent powierzchni zasiewów pszenicy ozimej do zaorania oceniono w powiatach:

Limanowa /16,8 %/ Olkusz /12,1 %/, Nowy Sącz /10,0 %/, Proszowice /8,5 %/, Nowy Targ /8,4 %/.

Z ogólnej powierzchni zasiewów jęczmienia ozimego oceniono - 21,? % do zaorania. Najgorzej przedstawia się stan zasiewów jęczmienia ozimego w powiatach: Brzesko gdzie 49,4 % przewiduje się do zaorania, Bochnia 36,4 %, Wadowice 15.4 %, Tarnów 14,2 %, Nowy Sącz 10,8 %.

Stan zasiewów rzepaku 1 rzepiku ozimego został oceniony jako średni. Przewiduje się do zaora­

nia 8,6 % powierzchni zasiewów.

Największy procent powierzchni zasiewów do zaorania przewiduje się w powiatach: Proszowice /28,0 %/, Nowy Sącz /15,1 %/ Miechów /10,4 %/, Bochnia /9ß %/.

Z ogólnej powierzchni zasiewów koniczyny czerwonej przewiduje się do zaorania 1,3%. W zasa­

dzie stan, zasiewów koniczyny czerwonej ocenia się jako średni 1 dobry .

Największy procent do zaorania przewiduje się w powiatach: Limanowa i Nowy Sącz /3,0 %/.

W pozostałych powiatach od 0,1 % - do 1,5 %•

Stan łąk 1 pastwisk został oceniony powyżej stanu średniego. Przewiduje się niewielki procent do zaorania / łąki 0,1 %/, pastwisk 0,2 %/.

Przy pierwszej ocenie stanu upraw dokonano szacunku strat w ziemniakach pozostawionych na zi­

mę 1 wiosnę. Ubytki i straty dla gospodarki całkowitej zostały oszacowane na 9,7 %.

Największe ubytki straty w pozostawionych na zimę i wio^enę w ziemniakach, wystąpiły w po - wiatach : Dąbrowa Tarnowska /12,0 %/, Olkusz /11,9 %/ Tarnów /11,0 %/ Sucha Beskidzka /10,0 %/.

2.Przygotowanie ciągnie 1 maszyn rolniczych do prac wiosennych

Według etanu na koniec marca br. w przedsiębiorstwach mechanizacji rolnictwa pozostawało

(28)

XXVI

w remoncie 108 ciągników, co etanowi 51,0 % stanu ciągników otrzymanych przez te przedsię­

biorą twa do remontu, oraz 24 silniki do ciągników, tj. 4,7 % stanu silników otrzymanych do naprawy.

Z ogólnej liczby 240 napraw głównych ciągników, do naprawy w miesiącu styczniu br.przy­

pada -59, w lutym br. - 84, w marcu br. 97 w stosunku do analogicznego okresu roku ubie­

głego nastąpił wzrost o 8 ciągników, co stanowi 5,4 *.

Silników do ciągników i kombajnów wyremontowano 48? z tego na m-c styczeń przypada 106, luty - 189, marzec 192. Nastąpił wzrost napraw do analogicznego okresu roku ubiegłego o 254 szt. co stanowi 109,0 %.

Zarysowało się więc pewne wzmożenie tempa pracy w warsztatach naprawczych.

Utrzymuje się w dalszym ciągu brak zaopatrzenia przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa

w

części zamienne do ciągników i maszyn rolniczych w niektórych asortymentach, jak np. w mie­

siącu styczniu 55 pozycje, w miesiącu lutym 59 pozycji, w miesiącu marcu - 46 pozycji.

W Wojewódzkim Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa zgrupowanych jest 17 Pań­

stwowych Ośrodków Maszynowych, 15 filii POM, oraz 2 Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa.

System napraw głównych ciągników oparty jest na specjalizacji wojewódzkiej 1 tak:

1. Naprawy główne ciągników " Ursus C-528/55 wykonuje:

a/ POM Lubasz pow. Dąbrowa Tarnowska - dla powiatów: Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Sącz, Nowy Targ, Proszowice,Su­

cha Beskidzka, Tarnów, Limanowa, b/ POM Trzyciąż pow. Olkusz dla powiatów: Chrzunów,Kraków,Miechów,Myślenice,Ol­

kusz, Wadowice, Żywiec.

2. Naprawy główno dla ciągników 0-4011, Ze tor 5054 par,Ursus - C—4 5/C-4 51 - wykonuje VOM -

(29)

XXVII Podegrodzie p.Nowy Sącz dla całego województwa.

Naprawy główne ładowaczy obornika i rozsiewaćzy wapna wykonuje POM Kroczymiech pow. Chrzanów dla całego województwa.

Pozostałe typy ciągników 1 maszyny rolnicze naprawiają poszczególne POM dla swojego regionu obsługi.

3« Sprzedaż nawozów mineralnych 1 wapniowych

Sprzedaż nawozów mineralnych przez Gminne Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" w okresie lipiec 1969 r. - 15 kwiecień hr. w regionie / w masie towarowej / przedstawiało się następująco«

WYSZCZEGÓLNIENIE 1968 / 69 1969 / 70

w tysiącach. ton %

Ogółem /NPK/ 223,7 237,2 106,1

azotowe 69,4 75,0 108,0

fosforowe 100,3 104,7 104,5

potasowe 54,0 57,5 106,5

Wapno 72,2 76,3 105,7

Powyższe dane wykazują, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost sprzedaży nawozów mineralnych o 6,1 %, z tego azotowych o 8,0 %, fosforowych o 4,5 %, potasowych o 6,5 3.

Najwyższy udział sprzedaży nawozów mineralnych ogółem /NPK/ w regionie przypada na powiat«

Miechów, 1 wynosi 10,0 % przy wzroście do analogicznego okresu roku ubiegłego o 26,2 Nowy Targ / 8,0 *, przy spadku o 3,7 */, Nowy Sąoz / 7,9 % przy wzroście o 8,9 %/, Olkusz / 7,7 >

(30)

XXVIII

przy spadku o. 1,5 %. Najniższy udział sprzedaży nawozów mineralnych występuje w powiecieiSucha Beskidzka /3,6 56 przy wzroście 8,6 %/, Chrzanów /3»7 56 przy wzroście 15,8 %/, Oświęcim / 5,8 % przy wzroście 2,9 56/.

Sprzedaż wapna nawozowegp / w masie towarowej / w omawianym okresie wynosiła 76,5 tys.t 1 była wyższa o 5,7 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Według etanu na 15 kwietnia br. w magazynach Gminnych Spółdzielni " Samopomoc Chłopska"

znajdowało się ogółem NPK 42,5 tys.t nawozów mineralnych / w masie towarowej/ z tegoi azotowych.

27.2 tys.t fosforowych 11,9 tys.t. potasowych,5,4 tys.t.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zapas nawozów mineralnych był wyższy - ogółem NPK o 64,1 56, z tego: azotowych 1,5%, fosforowych 16,0 % natomiast mniejszy potasowych o 29.3 *.

Zapas nawozów wapniowych wynosił 5,1 tys. ton / w masie towarowej/, był niższy do analogi­

cznego okresu roku ubiegłego o 6,5 %•

4, Zaopatrzenie rolnictwa w nasiona zbóż Jarych do wiosennej kampanl siewnej 1970 r.

Do dnia 1.IV.1970 r. Krakowskie Przedsiębiorstwo Nasienne "Centrala Nasienna” dostarczyła do własnych punktów dystrybucyjnych i gminnych spółdzielni " Samopomoc Chłopska" do wiosennej kampanl siewnej 1970 r. 6654 ton nasion zbóż Jarych wykonując plan dostaw w 108,5 56,a wiec o 1015 t / o 18,0 Ü / powyżej analogicznego okresu roku ubiegłego.

Największy wzrost wystąpił w dostawach Jęczmienia / o 21,4 56/. Ilustrują to dane zamie­

szczone w poniższym zestawieniu.

(31)

XXIX

WYSZCZEGÓLNIENIE

Nasiona sbół Jarych

razem pszenica jęczmień owies Plan dostaw w tonach:

1969 r. 5092,8 12,0 1114,0

1970 r. 6146,6 13,8 1273,2

Przyrost planu dostaw 1970 r. w po­

równaniu z planem 1969

w tonach +1053,8 + 1,8 + 159,2 + 892,8

wskaźnik / 1969 = 100/ 120,7 115,0 114,3 122,5

Dostarczono w tonach:

do dnia 1.IV.1969 5639,1 23,0 1128,8 4487,3

do dnia 1.IV.1970 6654,0 17,6 1370,0 5266,4

Wykonanie planu dostaw według etanu na dzień w %

do dnia 1.IV.1969 110,7 191,7 101,3 113,1

do dnia 1.IV.1970 108,3 127,5 107,6 108,4

Rozprowadzono w tonach:

do dnia 1.IV.1969 4933,5 14,0 865,3 4054,2

do dnia 1.IV.1970 5540,1 10,7 1115,0 4414,4

Rozprowadzono na dzień 1.IV.1970 r.

w porównaniu z analogicznym ojcresem roku ubiegłego

ton +606,6 - 3.3 +249,7 +360,2

wskaźnik 112,3 76,4 128,8 108,9

Rozprowadzono w % dostaw

1969 87,5 60,9 76,7 90,3

1970 83,3 60,8 81,4 83,8

(32)

XXX

Z dostarczonych nasion zbóż jarych 6654 t. rozprowadzono do gospodarstw rolnych 5540 t tj. 83,3 % wielkości dostaw, co stanowi wzrost o 12,3 % w porównaniu z analogicznym okresem ro­

ku ubiegłego.

Niepełne jeszcze wykonanie planu dostaw wynika między Innymi z trudności transportowych.

Z dostarczonej do powiatów masy zbóż jarych do dnia 1.IV. br. najmniej rozprowadzono w powiatach: Dąbrowa Tarnowska /54,0 %/, Kraków /62,8 %/, Tarnów /68,5%/. Natomiast najwyższy pro­

cent rozprowadzenia zbóż jarych w stosunku do dostaw występuje w powiatach: Limanowa /98,9#/, Ży­

wiec /94,7 %/, Sucha Beskidzka /93,4 %/, Nowy Sącz /93,0 %/,

Wykonanie planu dostaw i rozprowadzenia zbóż siewnych do kampanii wiosennej według kie­

runków na dzień 1.IV.br przedstawia się następująco:

!

WYSZCZEGÓLNIENIE

Bazem Pszenica Jęczmień Owies w tonach

A. WYKONANIE Ogółem

PLANU DOSTAW

6654,0 17,6 1570,0 5266,4

e - elita 6,4 - 5,0 5,4

elita 26,5 - 1,5 25,0

orglnał 40,5 - 51,5 9,0

na reprodukcję 42,0 - - 42,0

na odnowienie materiału siewnego 6103,8 15,8 1275,0 4817,0.

na wolne zasiewy 434,8 5,8 61,0 570,0

(33)

XXXI

WYSZCZEGÓLNIENIE Razem Pszenica I Jęczmień Owies

w tonach.

B. ROZPROWADZONO NA:

Ogółem 5540,1 10,7 1115,0 4414,4

kontraktację 75,4 - 36,0 37,4

reprodukcję 36,0 - - 36,0

odnowienie materiału siewnego 5185,0 7,0 1037,0 4142,0

wolne zasiewy 244,7 3,7 42,0 199,0

5» Zaopatrzenie rolnictwa w ziemniaki - sadzeniaki na wiosenna akcje siewna 1970 r.

Krakowskie Przedsiębiorstwo Nasienne " Centrala Nasienna do dnia 1.IV.1970 r. za pośre­

dnictwem gminnych spółdzielni " Samopomoc Chłopska " rozprowadziła na wiosnę akcję siewną 25813 ton ziemniaków - sadzeniaków, co etanowi 55,3 % planu.

Największy udział w rozprowadzeniu ziemniaków w regionie występuje w powiatach:Olkusz 14.0 % przy wykonaniu planu 58,4 %, Miechów 8,2 % przy wykonaniu planu 55,0 %, Tarnów 8,1 % przy wykonaniu planu 55,6 %, Limanowa 7,5 % przy iL-ykonaniu planu 67,2 %.

Najniższy udział w rozprowadzeniu ziemniaków występuje w powiatach: Bochnia 1 wynosi 2,7 % przy wykonaniu planu 40,8 #, Dąbrowa Tarnowska 3,0 % przy wykonaniu planu 43,0 %, Kraków 3.0 % przy wykonaniu planu 51,2 %, Proszowice 3,1 jt, przy wykonaniu planu 54,4 %,

(34)

SZACUNEK PRODUKCJI OGRODNICZEJ W 1969 R.

/Opracowano na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Państwowa Inspekcja Plo­

nów, Warszawa marzec 1970 r. Nr 7a/69V

W produkcji ogrodniczej, gospodarstwa Indywidualne mają znaczną przewagę nad innymi sekto­

rami, toteż zmiany w gospodarstwach indywidualnych rzutują na ogólne wyniki całego rolnictwa.

Produkcją warzyw gruntowych

Plony warzyw gruntowych w gospodarstwach Indywidualnych w latach 1968 - 1969 przedstawiały

się

następująco:

Polska Województwo

1968 | 12§2_ _ _ . 1968 1969

z 1 ha w q 1968 = 100 z 1 he w q 1968 = 100

Kapusta 204 220 107,8 202 244 120,8

Cebula 135 115 86,5 121 98 81,0

Marchew 189 175 92,6 176 165 93,8

Buraki ćwikłowe 206 185 89,8 204 189 92,6

Ogórki 135 108 80,0 134 102 76,1

Pomidory 137 121 88,3 112 98 87,5

Kalafiory 119 113 95,0 129 135 104,7

Z przytoczonego zestawienia wynika, że w 1969 r. w województwie, poza kapustą 1 kalafio­

rami, pozostałe gatunki warzyw nie osiągnęły poziomu uzyskanego w poprzednim roku.

(35)

Kapusta

XXXIII

W porównaniu do roku 1968 średni plon kapusty wzrósł o 20,8 %, a więc był o 42 q/h wyższy.

Województwo krakowskie było zaliczone do rzędu województw które uzyskało najwyższe średnie plony z ha. W porównaniu do Polski plan kapusty w 1969 r. był niższy o 24q/ha.

C ebula

Przeciętny plon cebuli oszacowany został na 98 4/ha, a więc był niższy o 2) q/ba od przecię­

tnego plonu w 1968 r. Województwo krakowskie w porównaniu do Polski osiągnęło bardzo niski plon z ha tj. o 17 4/ha.

Marchew

Przeciętny plon marchwi szacuje się na 165 4/ba. Spadek plonów w stosunku do roku poprzednie­

go wynosi 11 q/ha. W stosunku do Polski w 1969 r. województwo krakowskie osiągnęło niższy plan o 10 4/ba.:

Buraki ćwikłowe

nlżazey

Przeciętny plon buraków ocenia się na 189 4/ba, czyli o 15 q/ha>. od wyników osiągniętych w roku 1568. W porównaniu do Polski osiągnięto plon wyższy o 4 4/ha.

Ui-.órkl

Przeciętny plon ogórków oszacowano na 102 4/ha spadek plonów w stosunku do uzyskanych w 1968r wynosi 52 4/ha. W stosunku do Polski osiągnięto plon niższy o 6 4/ha.

Pomidory

Przeciętny pj.cn pomidorów oceniono na 98 4/ha a więc o 14 4/ha niżej od plonów osiągniętych w 1968 r. Uzyskano niższe plony od średnich k: aj owych o 2) 4/ha.

(36)

XXXIV Kalafiory

Przeciętny plon kalafiorów oceniony został na 135 4/ha, cgyll o 6 q/ha wyżej od wyników osiągniętych w 1968 r.

W porównaniu do średniej krajowej uzyskano plon wyższy o 22 q/ha.

Szacunek produkcji owoców Owoce z drzew

Plony owoców z drzew w gospodarstwach Indywidualnych w latach 1968 - 1969 ilustruje nastę­

pujące zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Polska Województwo

1968 i 1969 ____ 1968 I 12§2

w kilogramach 1968 m 100 w kilogramach 1968 = 100

Jabłonie 48,3 ! 45,2 95,6 46,6 ,! 49,0 105,2

Grusze 54,9 28,8 82,5 36,4 27,5 75,5

śliwy 17,8 j 14,5 80,5 20,0 11,4 57,0

tflśnle 6,8 7,0 102,9 6,5 7,8 120,0

Czereśnie 15,6 i 14,8 94,9 15,0 14,8 98,7

Pozostałe drzewa 12,7 ! 15,8 108,7 8,7 I 12,5 143,7

Jabłonie

Przeciętny plon jabłek oceniony na 49,0 kg z jednego drzewu owocującego, był wyłazy od plo­

nów z 1968 r. o 2,4 kg. Uzyskano wyższy plon oU przeciętnej krajowej o 3,8 kg, co stanowi 8,4

(37)

Grusze

XXXV

Przeciętny plon gruszek oceniony został na 27,5 kg z jednego drzewa owocującego, był on niż­

szy od plonu osiągniętego w 1968 r. o 8,9 kg, W porównaniu do przeciętnej krajowej uzyskano plon niższy o 1,5 kg tj. 4,5 %.

fofag

Przeciętny plon śliw w 1969 r. wynosi 11,4 kg z jednego drzewa owocującego, a więc był on niż­

szy od osiągniętego w 1968 r. o 8,6 kg tj. o 43,0 %. W stosunku do przeciętnej krajowej uzyskano plon niższy o 2,9 kg, co stanowi 20,3 %•

Wiśnie

Przeciętny plon wiśni w 1969 r. oceniono na 7,8 kg z jednego drzewa owocującego, był on więc wyższy od poziomu plonu uzyskanego w 1968 r. o 1,3 kg. Uzyskano wyższy plon od przeciętnej krajo­

wej o 0,8 kg tj. o 11,4 %.

Czereśnie

Przeciętny plon czereśni oceniono na 14,8 kg z jednego drzewa owocującego w porównaniu e 1968 r był niższy o 0,2 kg. Plony województwa krakowskiego kształtowały się na poziomie przeciętnego plo­

nu krajowego.

Pozostałe drzewa / morele, brzoskwinie, orzechy włoskie/.

Ogólnie ocenia się, że lepsze było plonowanie orzechów włoskich 1 moreli a słabsze brzoskwiń.

Owoce jagodowe

Plony owoców Jagodowych w gospodarstwach indywidualnych w latach 1968 - 1969 przedstawiały się następująco:

(38)

XXXVI

WYSZCZEGÓLNIEŃ IS

Polska Województwo

1968 1969 1968 = 100 1968 1969 1968 - 100

Agrest 1,7

Z 1 krzewu w kilogramach

1,8 I 105,9 1,7 2,3 135,3

Porzeczki 1,8 1.7 94,4 1,7 2,2 129,4

Truskawki 35,7

z 1 hektara 25,4

w kwintalach

71,1 37,2 18,0 48,4

Maliny 18,6 17,6 94,6 19,6 13,6 69,4

Średni plon agrestu z Jednego krzewu owocującego był wyższy o 35,3 #, a porzeczek o 29,4 % w porównaniu do roku 1968. Również uzyskano wyższe plony od przeciętnej krajowej, agrestu o 0,5 kg tj. a 27,8 %, porzeczek o 0,5 kg tj. o 29,4 %.

Przeciętny plon truskawek oszacowany został jako niższy od roku poprzedniego o 19,2 q/ha tj.

o 51»6 %, malin o 6,0 ą/ha tj. o 30,6 %. W porównaniu do przeciętnej krajowej plon 1 ha truskawea był niższy o 29,1 %, malin o 22,7 %.

HANDEL WEWNĘTRZNY

1. Sprzedaż towarów w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego regionu w I. kwar­

tale br. wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym jak następuje:

(39)

XXXVII - W przedsiębiorstwach handlu detalicznego o 7,9 %, z tego w handlu miejskim o 8,4 %, w handlu

wiejskim o 6,9 #.

- w przedsiębiorstwach gastronomicznych o 6 %,

W omawianym okresie większą dynamikę wykazuje w handlu detalicznym Jak i gastronomicznym wo­

jewództwo niż m. Kraków - w detalu o 8,1 %, m. Kraków o 7,7 %, w gastronomii o 6,6 %t m. Kraków o 5,0 %.

Podobnie większy wzrost sprzedaży w I kw. br. osiągnął handel miejski w województwie - o 9,2)1 w m. Krakowie - o 7,6 %. Natomiast handel wiejski /CHS/ wykazał większą dynamikę w m. Krakowie - 0 16,0 %, w województwie - o 6,8 %.

Sprzedaż towarów żywnościowych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w regionie wzrosła w 1 kw. br. w porównaniu do I kw. uh. roku o 9,5 %•

Udział procentowy sprzedaży towarów żywnościowych w sprzedaży ogółem wyniósł w I kw.br w Re­

gionie 41,9 $t, w tym samym okresie w roku uh. 41,4 %, z tego w m. Krakowie 41,2 % wobec 40,7 % w roku ub., w województwie 42,2 % wobec 41,7 % w roku ub..

Sprzedaż napojów alkoholowych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w regionie w I kw.br.

wykazała wzrost o 23,2 % w porównaniu do roku ub., z tego m. Kraków - o 20,0 %, województwo o 24,8

%. Udział procentowy sprzedaży napojów alkoholowych w wartości sprzedaży ogółem wyniósł w I kw.br.

6,9 %, z tego m. Kraków 6,4 %, województwo 7,2 % - w roku ubiegłym 6,1 %, z czego m. Kraków 5,8 #, województwo 6,2 %,

W przedsiębiorstwach gastronomicznych regionu sprzedaż produkcji gastronomicznej wzrosła w I kw. br. w porównaniu do I kw. ub.r. o 4,8 %, z togo w m. Krakowie o 2,8 #, w województwie o 6,6 %.

Udział procentowy produkcji gastronomicznej w sprzedaży ogółem regionu wyniósł w I kw. br. 42,2 % z tego m. Kraków 56,9 #, województwo 35

(40)

XXXVIII

W sprzedaży przedsiębiorstw gastronomicznych m. Krakowa w I kw. br. poważny udział przy­

padł na sprzedaż w stołówkach 1 bufetach pracowniczych = 14,0 %, natomiast w sprzedaży zakładów gastronomicznych województwa sprzedaż stołówek wynosi tylko 1,2 %.

Zadania Narodowego Planu Gospodarczego w zakresie sprzedaży przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego w I kw. br. wykonane zostało: w regionie w 22,3 % z tego w m. Krakowie w 23,1 56 , w województwie w 21,9 56.

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego podległe MHW zrealizowały zadania w 22,4 56 tak w m.

Krakowie Jak i w województwie..

W trzech pionach organizacyjnych wykonanie zadań NPG w I kw. 1970 r. przedstawiało się na- stępujące:

Benlon m. Kraków Województwę

WZPH 22,1 % 22,2% 21,9%

WSS Społem 22,2% 25,5 % 21,6%

OBS Samopomoc Chłopska 21,3% 26,2% 21,2%

Zadania NPG w zakresie sprzedaży przez przedsiębiorstwa gastronomiczne w I kw. br. nykona- ne zostały : w regionie w 20,1 %, w m. Krakowie »i 20,8 %, w województwie w 19,8 %,

W podstawowych plonach wykonanie zadań NPG w omawianym okresie przedstawiało się naatfr- pująco:

HeKlon m. Kraków Województwo

WZPH 19,6 % 20,0 % 19,0 %

WSS "Społem" 21,4 % 24,2 % 20,0 %

CiIB "Samopomoc Chłopaka" 19,2 % 22,4 % 19,2 %

(41)

XXX EC Operatywny plan sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wyko­

nany został w X kw. hr. w regionie - w 99,4 %, w m. Krakowie w 98,8 %, w województwie w 101,9%.

Niewykonanie planu w m. Krakowie nastąpiło tak w jednostkach handlowych organizacji pańs­

twowych /98,8 %/ jak i organizacji spółdzielcach /97»0 %/. Z podstawowych pionów nie wykonały piargu i

Krakowskie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych / 97,9 %/ - słaby popyt na niektóre artykuły przemysłowe, przemieszczanie sklepów komisowych , ograniczenie sprzedaży pozaiynkowej,bra­

ki towarów w szeregu branż, przejęcie części obrotu przez pion WSS.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Handlu Opałem / 98,7 % / - niepomyślne warunki atmosferyczne wpłynęły na niewykonanie planu w materiałach budowlanych oraz w skupie złomu, makulatury 1 opako - wań szklanych.

WSS " bpolem " /95,1 % / - mniejszy przydział owoców importowanych , niedostateczna podaż mleka i przetworów mlecznych, mały popyt na obuwie i odzież spowodowany opóźnieniem sezonu wio­

senno-letniego.

Znaczne przekroczenie planu w m. Krakowie osiągnęłyi WZGS - 109,9 %, Krakowski Zarząd Ap­

tek 106,2 % 1 ZUR1T - 110,2 %.

W województwie niewykonały planu operatywnego w X kwartale br. jedynie " Dom Książki "

/ 97,6 % / 1 Okręgowy Związek Spółdzielni Inwalidów / 90,7 % /.

Niewykonanie planu w wymienionych przedsiębiorstwach nastąpiło« - w"Domu ’Książki" z po­

wodu ograniczenia sprzedaży pozarynkowej 1 obniżenia planu sprzedaży artykułów 1imitowanych , w OZSI spowodowane zostało przez niewykonanie planu Sp-nl"Zawrat" w Zakopanem, co wpłynęło za­

sadniczo na wykonanie planu OZSI - przyczyną było zmniejszenie sprzedaży artykułów pościelowych wobec małego napływu turystów zagranicznych do Zakopanego w związku z KlS-eiu w Czechosłowacji.

(42)

Z głównych pionów organizacyjnych przedsiębiorstw hanilu detalicznego w województwie plan operatywny w I kwartale 1970 r. został wykonany jak następuje: WZPH - 102,2 %.

WSS " Społem " ^ 102,1 %, WZGS - 100,4 %.

Z pozostałych przedsiębiorstw handln detalicznego znaczne przekroczenie planu operatywnego / 115,5 % / osiągnął " Motozbyt " dzięki zastosowaniu bonifikaty w sprzedaży motocykli, zwiększo­

nym dostawom części samochodowych i akcesoriów oraz dokonaniu pełnego rozruchu nowopowstałej sta­

cji paliw w Tarnowie.

Plan operatywny przedsiębiorstw gastronomicznych w I kw. br. został wykonany w regionie w 99*5 % > z czego w m. Krakowie 99*5% * w województwie 99,2 %.

Wykonanie planu w głównych pionach organizacyjnych przedstawiało się następująco:

xxxx

Region m. Kraków Województwo

WZPH 98,0 % 99,6 % 95,4 %

WSS "Społem" 98,7 % 94,6 % 99,9 %

WZGS 100,5 % 94,9 % 100,5 %

Przyczyny niewykonania planów w wymienionych organizacjach były następujące:

WZPH - w mieście Krakowle:nlekorzystna aura, która opóźniła rozpoczęcie krajowego sezonu turys­

tycznego oraz uniemożliwiła uruchomienie automatów do ulicznej sprzedaży lodów, - nieoddanie w planowanych terminach inwestycji i zakładów remontowych,

- brak w dostawach artykułów nabiałowych.

- w województwie: zmniejszony ruch turystyczny zarówno w Zakopanem jak i w Krynicy w związ­

ku z FIG-em w Czechosłowacji.

(43)

XXXXI ISS " Społem" - w mieście Krakowie i zmniejszona frekwencja konsumentów związana z pogorsze­

niem. się jakości piwa z uwagi na zmianę dostawcy, - nieuruchomlenie planowa­

nej stołówki.

- w województwie: spadek frekwencji turystów w Zakopanem.

WZGS - w mieście Krakowie powodem niewykonania planu by Ło nieobwaroie w planowanym terminie nowego lokalu.

4. Ze opatrzenie rynku w I kw. br. nie było dostateczne.Odczuwało się braki zarówno w artykułach prze­

mysłowych jak 1 w spożywczych .

Okresowo notowano niedobory w art. przemysłowych jak: bielizna ciepła,chodniki i dywany, ubiory z wełny, tkaniny wełniane wysokoprocentowe, niektóre asortymenty mebli.

I branży spożywczej występowały okresowo braki następujących artykułów:boczek,lepsze gatunki1kiełbas, gzynKL owoce cytrusowe, mrożonki owocowe, wódki w butelkach ćwierćlitrowych liście laurowe, a w zaopatrzeniu przedświątecznym brakowało: maku, chrzanu, majonezu oraz nie­

których gatunków herbaty. Na terenie województwa wystąpił ponadto niedobór wędlin, drobiu i ba­

kalii.

Zaopatrzenie wsi w węgiel zoetało w I kw. br. całkowicie pokryte, zapas węgla na 51.III.

br wyniósł w handlu wiejskim 57,8 tys.ton, co w porównaniu do zapasu w dniu 31. HI.1969 oznacza wzrost o 68,0 #.

Zaopatrzenie wsi w artykuły żelazne 1 budowlane nie było w I kw. br. pokryte za wyjątkiem papy 1 gwoździ budowlanych - niedostateczne pokrycie zapotrzebowania odczuwało się w następują- . cych artykułach: materiały śclenno, eternit falisty, cement, szkło okienne oraz wagi dzdetiętne, łańcuchy 1 podkowy.

Szczególnie dotkliwie wystąpił brak okuć budowlanych, narzędzi czarnych, drutu ocynkowa­

nego 1 hydroforów.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mimo dobrego poziomu wykonania planu ogółem w okresie trzech kwartałów br., stosunkowo niskie wykonanie planu robót budowlano-montażowych wskazuje, że realizacja planu rocznego

dostaw towarów na zaopatrzenie ludności oraz cen niektórych artykułów żywnościowych, zamieszczono na życzenie odbiorców terenowych.. Miejski Urząd Statystyczny nie

wyniósł 0,6 Dane dotyczące roku ubiegłego różnią się od podanych w informacji w roku ubiegłym ze względu na zmiany organizacyjne dokonane w ciągu roku 196?.. Produkcja w

6 Wykonanie planu oddań unia do użytku Inwestycji v; jednostkach pa^twov.e jo planu terenowego v: 1968 r. ni

Skup ważniejszych produktów zwierzęcych w jednostkach zbożowych od gospodarki nie uspołecznionej ... ... Skup ważniejszych produktów roślinnych od gospodarki nie

Kontrakty zawarte na dostawę trzody chlewnej mięono-słoninowej w gospodarce nie uspołecznionej w 1967 r.. Sprzedaż pasz przemysłowych odbiorcom indywidualnym przez gminne

Skup ważniej szych produktów roślinnych od gospodarki nie uspołecznionej Skup 4 zbóż od rolniozyoh spółdzielni produkcyjnych.... Skup żywca od gospodarki nie

Skup ważniejszych produktów od gospodarki nie uspołecznionej Skup * zbóż od rolniczych spółdzielni produkcyjnych.. Skup żywca od gospodarki