• Nie Znaleziono Wyników

„ZDALNE MUZEUM, ZDOLNI W MUZEUM” DLA DZIECI, MŁODZIEŻY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "„ZDALNE MUZEUM, ZDOLNI W MUZEUM” DLA DZIECI, MŁODZIEŻY"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN KONKURSU

„ZDALNE MUZEUM, ZDOLNI W MUZEUM”

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI.

Szanowni Państwo, zgodnie z sugestiami nauczycieli, przedłużamy czas realizacji konkursu do 31 marca 2021 r. Zatem jeszcze raz przedstawiamy założenia oraz regulamin konkursu. Zachęcamy jednocześnie do udziału w konkursie.

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Kielcach we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

2. Konkurs rozpoczął się 12 listopada 2020 r. i trwać będzie do 31 marca 2021 r.

3. Temat prac konkursowych: uczniowska i nauczycielska próba zbliżenia się do wybranego dzieła - eksponatu naszego Muzeum.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3, 4-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz nauczyciele.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów oraz stymulowanie ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego poprzez różnorodne formy działań twórczych. Kształtowanie u młodych odbiorców postawy aktywnego odbioru dzieł sztuki oraz pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży, o zbiorach muzealnych z różnych dziedzin sztuki.

Ideą przewodnią jest popularyzacja zbiorów muzealnych w szerokim tego słowa znaczeniu.

Różnorodność i wartość kulturowa poznawanych przez plastykę form utrwalania i popularyzowania dziedzictwa historycznego i artystycznego pozwala młodym ludziom na jego poznawanie, dzielenie się własnymi przemyśleniami.

Proponujemy podróż w świat przedmiotów z muzealnych kolekcji: rzeczy pięknych, interesujących, ważnych. Ważnych dla naszej historii, kultury i tożsamości.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną tradycyjny - muzealny kontakt z dziełem sztuki jest utrudniony, ale nie niemożliwy. Wychodząc naprzeciw zaistniałej sytuacji, na stronie muzeum udostępniamy dzieła sztuki, które mogą stać się inspiracją do wzięcia udziału w konkursie.

Postanowienia ogólne

1. Pisemne prace konkursowe należy wysłać w formacie JPG lub PDF na adres edukacja@mnki.pl lub pocztą tradycyjną (w przypadku prac plastycznych) najpóźniej do 31 marca 2021 r na adres Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25–010 Kielce.

2. Prace w konkursowe muszą spełniać warunki danej kategorii.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane osobiście i wcześniej niepublikowane.

4. Każdy z uczestników konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

(2)

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do zgłaszanej przez siebie pracy.

7. Praca konkursowa musi być opatrzona tytułem.

8. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.

9. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

10. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom. (Klauzula informacyjna w Załączniku nr 1)

11. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy lub utratę prawa do nagrody.

Kategoria - klasy 1-3, klasy 4-8 szkoły podstawowe

1. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej inspirowanej ekspozycjami MNKi lub Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich w Kielcach. Praca ta może być próbą stworzenia własnej, swobodnej interpretacji wybranego dzieła lub też zadaniem w którym uczeń podejmuje się stworzenia własnej „kopii”.

2. Technika dowolna.

Kategoria - szkoły ponadpodstawowe

1. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonanie opisu wybranego obrazu z kolekcji Muzeum.

2. Opis musi spełniać wytyczne przyjęte w wykonywaniu opisu dzieła sztuki.

3. Praca pisemna ma być autorska.

Kategoria - Nauczyciele

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu autorskiego scenariusza lekcji w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach. Inspiracją do wykonania zadania mogą być wybrane obrazy z kolekcji MNKi, Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oraz ekspozycji w pozostałych oddziałach muzeum: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku oraz Muzeum Dialogu Kultur.

2. Scenariusz powinien być dostarczony w formie elektronicznej oraz papierowej w formacie A4.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Laureatów konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora.

2. Komisja konkursowa będzie oceniała zgłoszone prace według następujących kryteriów:

zgodność pracy z tematyką, estetyka pracy i jej oryginalność.

3. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach: klasy 1-3, 4-8 szkół podstawowych, klasy szkół ponadpodstawowych oraz Nauczycieli.

4. Komisja konkursowa ma prawo do odstąpienia od przyznania nagród, jak również prawo do udzielenia dodatkowych wyróżnień.

5. Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania nagród jest ostateczna.

(3)

6. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

7. Ogłoszenie wyników nastąpi do 28 czerwca 2021 r. drogą telefoniczną lub e-mailową.

Informacje o wynikach będą dostępne również na stronie www.mnki.pl oraz www.sodmidn.kielce.eu

Postanowienia końcowe

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na ekspozycję swojej pracy w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac zgłoszonych do konkursu (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania).

3. Uczestnik konkursu zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku w celach reklamowo- marketingowych.

4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac, d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

6. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie www.mnki.pl oraz www.sodmidn.kielce.eu

(4)

ZAŁĄCZNIK 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

KONKURSU PT. „ZDALNE MUZEUM, ZDOLNI W MUZEUM”

I. Karta zgłoszenia (prosimy o czytelne wypełnienie, dwustronne wydrukowanie i podpisanie)

Dane uczestnika konkursu Imię i nazwisko

Wiek Nazwa szkoły

Dane osoby zgłaszającej (rodzica/opiekuna prawnego) Imię i nazwisko

Numer telefonu

Adres korespondencyjny i email

II. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowychKLAUZULA INFORMACYNJA art. 13 RODO

Na podstawie właściwych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), udostępnia się uczestnikom konkursu poniższy zakres informacji:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestnika konkursu jest Muzeum Narodowe w Kielcach z siedzibą w Kielcach, Plac Zamkowy 1, 25-010 Kielce, zwane dalej także „Muzeum”.

2. Inspektor ochrony danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Muzeum Narodowego w Kielcach pisemnie na adres:

a) poczty elektronicznej: iod@mnki.com.pl b) siedziby administratora;

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Dane osobowe moje i Uczestnika są przetwarzane w koniecznych celach związanych z udziałem w konkursie pt.

„Zdalne Muzeum, Zdolni w Muzeum”, w zakresie wskazanym w karcie zgłoszenia (pkt I). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przysługuje Uczestnikowi konkursu prawo wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu będą podmioty uprawnione do otrzymania takich danych na podstawie przepisów prawa. W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego:

a) osoby upoważnione przez Muzeum do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, b) podmioty, którym Muzeum zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,

c) podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

d) podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i inne podobne usługi.

(5)

5. Informacje o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Okres, przez który będą przechowywane Państwa dane osobowe

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Informacja o przysługujących Państwu prawach Posiadają Państwo prawo:

a) dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia,

b) do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 rozporządzenia,

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 rozporządzenia, d) ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 rozporządzenia,

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 rozporządzenia,

f) wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 rozporządzenia.

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Uczestnikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy którym działa Urząd Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub innych aktów prawnych regulujących problematykę ochrony danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a zarazem konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Niepodanie przez Uczestnika danych uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i merytoryczną ocenę przedstawionej pracy.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa dane osobowe nie będą:

a) przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, b) profilowane,

c) przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych, d) przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

………….………

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej

(6)

ZAŁĄCZNIK 2

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

„Zdalne Muzeum, Zdolni w Muzeum”

Proszę wstawić znak „X”

*Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………

(imię i nazwisko dziecka) w konkursie - organizowanym przez Muzeum Narodowe w Kielcach pl. Zamkowy 1 25-010 Kielce we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

*Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.

 *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie. Jestem świadomy/ma, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie.

*Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie zdjęć) na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Kielcach i Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

*Pola obowiązkowe, nie zaznaczenie skutkuje niemożliwością przystąpienia dziecka do udziału w konkursie.

……….

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY ..………..……….

Miejscowość, data

(7)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na obecnym etapie jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. a RODO), a Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na obecnym etapie jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. a RODO), a Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu

• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do

Pogłębione badania nad współczesną kulturą artystyczną i pedagogiką kultury – pedagogiką muzealnictwa – powin- ny służyć jakości praktyki edukacyjnej, wyznaczając

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w

3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na obecnym etapie jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. a RODO), a Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu