• Nie Znaleziono Wyników

Zagadnienie interpretacji przeciwstawienia "esse - id quod est" w "De Hebdomadibus" Boecjusza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zagadnienie interpretacji przeciwstawienia "esse - id quod est" w "De Hebdomadibus" Boecjusza"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Jerzy Gułkowski

Zagadnienie interpretacji

przeciwstawienia "esse - id quod est"

w "De Hebdomadibus" Boecjusza

Studia Philosophiae Christianae 8/2, 253-259

(2)

lu d z k a je s t w ię c fo r m a ln y m q u a si p e r se b y to w a n ie m czło w ie k a, z in d y ­ w id u a liz o w a n y m p rz e z m a te rię , d z ię k i cz e m u „ ta o to “ s u b s ta n c ja n a tu r y r o z u m n e j ró ż n i się od in n y c h s u b s ta n c ji o te j s a m e j n a tu rz e . J e r z y G u łk o w sk i Z a g a d n ie n ie in te r p r e ta c ji p rz e c iw s ta w ie n ia „esse — id q u o d e s t“ w „D e H e b d o m a d ib u s “ B o ecju sza . 1. C h a r a k te r y s ty k a p ro b le m a ty k i. P rz e d m io te m o m a w ia n e g o tr a k t a t u B o e c ju sz a je s t w y k a z a n ie , że b y t z r a c ji b y c ia b y te m je s t d o b r y 1. I n n y m i słow y, ch o d zi t u o u w y r a ź n ie ­ n ie je d n e g o z tra n s c e n d e n ta lió w , m ia n o w ic ie — b o n u m . W z w ią z k u z g łó w n y m te m a te m sw y c h ro z w a ż a ń B o ecju sz, ja k to s u g e r u je G ilson, p rz e n o s i w p ła s z c z y z n ę m e ta fiz y c z n ą s ły n n ą u w a g ę A ry s to te le s a : „to, cz y m je s t czło w ie k , je s t czy m ś ró ż n y m od fa k tu , że c z ło w ie k is tn ie je “ 2. J a k w y k a z a li w p o le m ic e ze St. A d a m c z y k ie m , S t. K a m iń s k i i M. K r ą - p ie c 3, c y ta t p o w y ższy n ie d o ty czy r e a ln e j ró ż n ic y m ię d z y is to tą a is tn ie ­ n ie m , lecz z g o d n ie ze s ta n o w is k ie m G ilso n a, z n a c z y ty le ty lk o , że „ z sam e g o o k re ś le n ia is to ty s u b s ta n c ji n ie m o ż n a w n o sić, iż o n a is tn ie ­ j e “ 4. T r a k ta t „D e H e b d o m a d ib u s “ w ie lo k r o tn ie c y to w a n y i k o m e n to ­ w a n y p rz e z sc h o la sty k ó w , in te r p r e to w a n o n a ogół w m y ś l k o m e n ta rz a G ilb e r ta d e la P o rré e , co w g G ils o n a ró w n a ło się w y ja ś n ie n iu o b sc u r u m

p e r o b s c u r iu s 5. J e s t to z ro z u m ia łe w o b e c f a k tu , że G ilb e r ta d z ie li od

B o e c ju sz a sześć w ie k ó w . P o s łu g u je się o n z u p e łn ie o d m ie n n y m n iż B o e c ju sz ję z y k ie m filo zo ficzn y m . P o d c z a s g d y d la B o e c ju sz a tłu m a c z ą ­ cego TO O N , z a S e n e k ą , p rz e z — id, q u o d est, „ b y te m ja k ie jś rzeczy b y ła p rz e d e w s z y s tk im s a m a rzecz, k tó r a je s t (id q u o d e s t)“, d la G il­ b e r t a b y t ja k ie jś rzeczy (esse) „ je s t ty m , co s p ra w ia , że t a rz e c z je s t ty m , czy m je s t “ (id q u o d est). W y ró ż n ia w ię c w s tw o r z e n ia c h : b y t

(esse) o ra z s u b s ta n c ję — is to tę (id q u o d est). W p ro w a d z a n a d to dość

d z iw n e ro z ró ż n ie n ie m ię d z y s u b s ta n c ją a su b s y s te n c ją . N a z y w a ją c zaś

1 B o e c ju sz : Q u o m o d o s u b s ta n tia e in eo q u o d sin t, b o n a e sin t, c u m n o n s in t s u b s ta n tia lia b o n a (L ib e r d e H e b d o m a d ib u s ), P L 64, 1311— 1314 (w sk r. n p : P L 64, 1311). 2 p o r. E. G ilso n , T o m izm , W -w a 1960, 135. 3 p o r. St. K a m iń s k i, M. K rą p ie c . Z te o r ii i m e to d o lo g ii m e ta fiz y k i, L u b lin 1962, 214. 4 T o m izm , 135. 5 j. w . 136.

(3)

B o g a — b y te m (esse) u w a ż a on, że d iv in a e s s e n tia d a je b y t (esse) za p o ś r e d n ic tw e m fo r m ro d z a jo w y c h , w s z y s tk ie m u co j e s t 6. N a ogół u w a ż a się, z g o d n ie ze s ta n o w is k ie m G ilso n a , że ch o cia ż B o ecju sz ja k b y w y c z u w a ł p ro b le m a ty k ę is tn ie n ia , a w k a ż d y m ra z ie p o sz e d ł o k ro k d a le j w ty m k ie r u n k u w s to s u n k u do A ry s to te le s a , to je d n a k n ie m ógł, ch o ćb y z r a c ji n e o p la to ń s k ie j, e s e n c ja lis ty c z n e j k o n c e p c ji b y tu , n ie ty lk o s a m n a le ż y c ie p o s ta w ić z a g a d n ie n ia , lecz ta k ż e z a s u g e ro w a ć je n a ­ stęp co m . Z d ru g ie j stro n y , w g m n ie j lic z n y c h b a d a c z y teg o z a g a d n ie n ia , m o ż n a b y się p o k u sić o n o w e o d c z y ta n ie w s k a z a n e g o tu te k s tu i z b ad ać, czy n ie m ó g ł on, p rz y n a jm n ie j w p e w n e j m ierze, b y ć in s p ir a c ją eg z y ­ s te n c ja ln e j i p lu r a lis ty c z n e j k o n c e p c ji b y t u 7. W y m a g a ło b y to je d n a k s tu d ió w b a rd z o g ru n to w n y c h i w n ik liw y c h . T o też o g ra n ic z ę się ty lk o do a n a liz y s ta n o w is k a G ilso n a.

2. P r ó b a a n a liz y in t e r p r e ta c ji G ilso n a.

D la u w y ra ź n ie n ia ro zb ie ż n o śc i in te r p r e ta c ji ty c h s a m y c h te k s tó w w k ilk u ró ż n y c h p ra c a c h G ilso n a, p rz y to c z ę n a jp ie r w o d n o śn ie m ie js c a w całości, a n a s tę p n ie p o s ta r a m się p o k a z a ć w y n ik a ją c e z e ń r e la c je m ię ­ d zy z n a c z e n ia m i in te re s u ją c y c h n a s te rm in ó w .

Z a jm ę się k o le jn o g ilso n o w sk ą i n te r p r e ta c ją n a s tę p u ją c y c h fr a g m e n ­ tó w te k s tu B o e c ju sz a :

I. „ D iv e rs u m est, esse, e t id q u o d e s t: ip s u m e n im esse n o n d u m e s t; a t v e ro q u o d est, a c c e p ta e ss e n d i fo rm a , e s t a tq u e c o n s is tit“. (P L 64, 1311 В)

II. „ Id q u o d est, h a b e r e a liq u id p r a e te r q u a m q u o d ip s u m est, p o te s t; ip s u m v e ro esse, n ih il a liu d p r a e t e r se h a b e t a d m ix tu m “. (P L 64, 1311 С)

II I. „ D iv e rs u m e s t t a n tu m esse a liq u id , e t esse a liq u id in eo q u o d e s t: illic e n im a c c id e n s, h ic s u b s ta n tia s ig n ific a tu r“ . (P L 64, 1311 С)

IV . „ O m m e q u o d est, p a r tic ip a t eo q u o d e st esse, u t s it: a lio v e ro p a r tic ip a t, u t a li q u it s i t: a c p e r hoc, id q u o d est, p a r t ic i p a t eo q u o d e s t esse, u t s it: e s t v e ro , u t p a r t ic i p a t a lio q u o lib e t“ . (P L 64, 1311 D)

V. „ O m n i co m p o sito a liu d e s t esse, a liu d ip s u m e s t“. (P L 64, 1311 D) T e k s ty te G ilso n i n t e r p r e tu je (b ąd ź k o m e n tu je b e z p rz y to c z e n ia i b e z ­ p o ś r e d n ie j in te r p r e ta c ji) w p r a c a c h :

6 p o r. E. G ilso n , H is to ria filo zo fii c h rz e ś c ija ń s k ie j w w ie k a c h ś r e d ­ n ic h , tł. S. Z a le w sk i, W -w a 1966, 143; o ra z te n ż e , B y t i is to ta , tł. P. L u b ic z i J . N o w a k , W -w a , 1963, 296/7.

7 J a k p is sz e M. G ogacz, w g. H. D. S a ff re y 'a — „ p o p rz e z B o e c q u sz a i D e H e b d o m a d ib u s w n ik a do ś re d n io w ie c z a t a k a in t e r p r e ta c ja te o r ii p rz y c z y n o w o śc i u P lo ty n a , k tó r a je s t n a k o rz y ś ć z a g a d n ie n ia is tn ie n ia “ ; p o r.: K się g a o p rz y c z y n a c h — L ib e r d e c au sis, tł. Z, B rz o sto w s k a i M. G ogacz, W -w a 1970, 107.

(4)

1. „ H is to ria filo zo fii c h r z e ś c ija ń s k ie j“ (w sp ó ł.: P h . B ö h n e r), tł. S t. S to m ­ m a , W -w a 1962 (w s k r : H ist. fil. Bćjhn). 2. „ H is to ria filo zo fii c h rz e ś c ija ń ­ sk ie j w w ie k a c h ś r e d n ic h “ tł. S. Z a le w sk i, W -w a 1966 (w s k r .: H ist. fil. 3. „ T o m iz m “, tł. J. R y b a łt, W -w a 1960 (w s k r : T o m izm ) 4. „ B y t i is to ta “, tł. P. L u b ic z i J. N o w ak , W -w a 1963 (w s k r : B yt)

a d I A) W H ist. fil. B öhn. 243 c z y ta m y : „ D iv e rs u m e s t esse (fo rm a — is to ta ) e t id q u o d e s t (p e łn a s u b s ta n c ja ) : ip s u m e n im esse (w y o d rę b ­ n io n a fo rm a ) n o n d u m e s t (n ie je s t s a m a p rz e z się s u b s ta n c ją ) : a t v e ro q u o d e s t (s u b s ta n c ja ) a c c e p ta e s s e n d i f o r m a (fo rm a a lb o esse), e s t a tq u e c o n s is tit“. B) To sa m o z d a n ie w H ist. fil. 105 m a in t e r p r e ta c ję n a s tę p u ją c ą : „ d iv e r s u m e s t esse (fo rm a) i id q u o d e s t ( s u b s ta n c ja z u p e łn a ): ip s u m e n im esse (s a m a fo rm a ), n o n d u m e s t (nie je s t s u b s ta n c ją s a m ą w sobie), a t v e ro q u o d e s t (ale s u b s ta n c ja ) , a c c e p ta e ss e n d i fo r m a (po o tr z y m a n iu fo rm y d z ię k i k tó r e j je s t b y te m ), e s t a tq u e s u b s is tit (z a ra z e m je s t i je s t s u b s ta n c ją ) “.

C) W T o m iźm ie, 135, z aś o ty m s a m y m te k ś c ie c z y ta m y :

„ P rz e z esse ro z u m ie o n t u b e z sp rz e c z n ie is tn ie n ie , a le je g o r o z r ó ż n ie n ie p o m ię d z y esse i id q u o d e s t n ie o z n a c z a tu ró ż n ic y m ię d z y is to tą a is tn ie n ie m , p o ję te j — j a k u św . T o m a sz a z A k w in u — ja k o coś w e w n ę trz n e g o w by cie, lecz w rę c z p rz e c iw n ie — ró ż n ic ę p o m ię d z y

B o g ie m a s u b s ta n c ja m i s tw o r z o n y m i. B ó g — to esse, ip s u m esse, k tó r e

n ie u c z e stn ic z y w n iczy m , a le w k tó r y m k a ż d a rzecz, k tó r a je s t, u c z e ­ s tn ic z y w te j m ie rz e , w ja k ie j je s t“.

a d II) U z u p e łn ia ją c o s ta tn i w y w ó d p o w o łu je się n a z d a n ie I I : „ T a k p o ję ty b y t m a m y p e łn e p ra w o u z n a ć , z s a m e j n a w e t d e fin ic ji, z a b y t c z y sty : ip s u m esse n ih il a liu d p r a e t e r se h a b e t a d m ix tu m , a q u o d e st, p rz e c iw n ie , is tn ie je ty lk o d z ię k i te m u , że je s t u k s z ta łto w a n a p rz e z ip s u m esse “ . (T om izm , 135)

a d III) O I I I z d a n iu w p ra c y B yt, G ilso n p o w ia d a :

„ q u o d e s t w in te r e s u ją c y sp o só b p rz e c iw s ta w io n e zo sta ło esse ja k o d e s y g n a t s u b s ta n c ji, p o d c z a s gdy d ru g i te r m in o z n a c z a je d y n ie p rz y ­

p a d ło ś ć “ .8

a d IV A) IV z d a n ie w H ist. fil. B öhn. 243 je s t ro z u m ia n e n a s tę p u ­ ją c o : „ O m n e q u o d e s t (p e łn a s u b s ta n c ja ) p a r tic ip a t eo q u o d e s t esse (fo rm a lu b isto ta ), u t s it: a lio v e ro (w in n y m , w e le m e n ta c h su b s ta n c ji) p a r tic ip a t, u t a liq u id s i t “.

B) W H ist. fil. 105: „ o m m e q u o d e s t (s u b sta n c ja ) p a r tic ip a t eo q u o d e s t esse (p a r ty c y p u je w fo rm ie , d z ię k i k tó r e j is tn ie je ), u t s it (a z a te m

8 B yt., 296; w p rz y p . 15 z a m ia s t „ s ig n ific a tu r“ (wg. P L 64, 1311 C> je s t: „ d ic itu r “.

(5)

je s t) ; a lio v e ro p a rtic ip a t, u t a liq u id s it (ale p a r ty c y p u je w czym ś in n y m p o to, b y by ć ta k im b y te m )“.

a d V) A) W H ist. fil. B öhn. : „ O m n i c o m p o sito (p e łn a s u b s ta n c ja ) a liu d e s t esse (form a), a liu d ip s u m e s t“ 9. В) A w H ist. fil. 105 : „ o m n i co m p o sito a liu d e s t esse (w k a ż d y m z w ią z k u fo r m a je s t je d n ą rzeczą) a liu d ip s u m e s t (a z w ią z e k d r u g ą ) “.

S p ró b u jm y te r a z k o le jn o u s ta lić i z e sta w ić z n a c z e n ia p rz y p is y w a n e p rz e z G ils o n a p r z e c iw s ta w ie n iu — esse — id q u o d e s t: a d I A) 1) E sse zn. : fo r m a — is to ta , w te d y q u o d e st zn. : p e łn a s u b s t a n c j a ; 10 2) esse ip s u m z n .: fo r m a w y o d rę b n io n a (nie je s t p e r se s u b s ta n c ją ) ; 3) esse z n .: fo r m a e ssen d i, w te d y : q u o d e s t z n .: s u b s ta n c ja (k o n k re tn a ) ; B) 1) esse z n .: fo rm a , w te d y : q u o d e s t z n .: s u b s ta n c ja z u p e łn a ; 2) esse ip s u m z n .: s a m a fo r m a (n ie je s t s u b s ta n c ją in se); 3) esse z n .: fo rm a e ss e n d i (tj. d z ię k i k tó r e j b y t je s t b y te m ), w te d y : q u o d e s t z n .: to, co je s t i je s t s u b s ta n c ją ; C) 1) esse z n .: is tn ie n ie 2) esse ip s u m z n .: Bóg, w te d y q u o d e s t zn .: b y t s tw o r z o n y (s u b s ta n c ja stw o rz o n a ). P rz y to c z o n y p rz e z e m n ie c y ta t I С p o p rz e d z o n y je s t stw ie rd z e n ie m , ż e : „B o ecju sz p rz e p r o w a d z a ro z ró ż n ie n ie p o m ię d z y b y te m a ty m co je s t“.

W y d a je się, że w ó w c z a s m ie lib y śm y n a s tę p u ją c ą in t e r p r e ta c ję : a) esse zn. : b y t, w te d y q u o d e s t zn. : s u b s ta n c ja , w ię c b) b y t zn. : id q u o d e st a tq u e c o n s is tit p e r f o r m a n e ssen d i, s tą d с) esse zn. : b y t lu b fo r m a b y tu .11 a d II 1) esse ip s u m z n .: b y t czysty, w te d y : q u o d e s t z n .: b y t s tw o ­ rz o n y (tj. esse n o n ip s u m ); 2) esse z n .: q u o d e s t tj. s u b s ta n c ja stw o rz o n a , a d I I I 1) q u o d e s t zn. : s u b s ta n c ja , w te d y esse zn. : p rz y p ad ło ść, a d IV A) esse zn. : f o r m a lu b is to ta , w te d y q u o d e s t zn. : p e łn a s u b ­ s t a n c ja B) esse z n .: fo r m a e sse n d i, w te d y : q u o d e s t z n .: p e łn a s u b ­ s ta n c ja . N a d to : q u o d e s t is tn ie je o ty le , o ile p a r ty c y p u je w esse. Is tn ie ć — to p a rty c y p o w a ć w esse. a d V A) a. c o m p o s itu m z n .: p e łn a s u b s ta n c ja ; b) esse z n .: fo r m a ; c) q u o d e st zn. :?

В) c o m p o s itu m z n .: z w ią z e k z n .: q u o d est, w te d y : esse z n .: fo rm a (tegoż z w iązk u )

9 H ist. fil. B öhn. 243; w p rzy p . do w /w te k s tu p o d a n o : (Q uom odo s u b s ta n tia e ) 1311 С, w g. P L 64, k tó r ą się t u p o s łu g u ję je s t: 1311 D.

10 S k ró t „ z n “ — „ z n aczy ty le co“.

11 p o r. T om izm , 135 o ra z H ist. fil. B öhn. 243: „ J e ż e li ja k a ś rzecz p rz e z s w o ją fo rm ę je s t b y te m i to p e w n y m o k re ś lo n y m b y tem , to fo rm a je g o b y tu (esse) m u s i b y ć o d rę b n a od sam e g o b y tu (id q u o d e s t)“.

(6)

3. P ró b a k ry ty c z n e j o cen y te j in te r p r e ta c ji.

I m b a rd z ie j w y d a je się w ia ry g o d n e , że B o ecju sz z a S e n e k ą t ł u ­ m a c z y TO O N p rz e z q u o d est, o ra z że te r m in esse o d p o w ia d a te r m in o w i Ε ΙΝ Α Ι, je s t ty m m n ie j p ra w d o p o d o b n e , b y „ o s ta tn i R z y m ia n in i p ie r w ­ szy s c h o la s ty k “, k o m e n ta to r „ K a te g o rii“ i „ Is a g o g i“, a z a ra z e m tw ó rc a te r m in o lo g ii sc h o la sty c z n e j i k la s y c z n y c h d e fin ic ji s u b s ta n c ji, n a tu r y , oso b y etc., b y ł ta k n ie d b a ły w p o s łu g iw a n iu się te r m in e m esse, a b y go u ż y w a ć w t a k w ie lo ra k ic h często w y k lu c z a ją c y c h się z n a c z e n ia c h i to w je d n y m i ty m sa m y m te k ś c ie a n a w e t z d a n iu .

N ie w ą tp liw ie ro z u m ia ł B o e c ju sz p rz e z k o n k re t, s u b s ta n c ję — to, co A ry s to te le s o k re ś la ł te r m in e m O U SIA . N ie z n a ją c p rz e c iw s ta w ie n ia is to ta — is tn ie n ie , w s e n s ie św . T o m a sz a z A k w in u , n ie m u s ia ł je d n a k u ż y w a ć te r m i n u esse w t a k z a w iły i sk o m p lik o w a n y sposób, j a k b y to w y n ik a ło ze w s k a z n y c h k o n te k s tó w G ilso n a.

S k o ro esse zn a c z y d la ń ty le , co fo r m a — is to ta — i to n ie b y le ja k a fo rm a , lecz fo r m a e ss e n d i (fo rm a b y c ia b y te m ) — to m ó g ł p o w ied zie ć, że esse a liq u id o z n a c z a p rz y p a d ło ś ć a esse a liq u id in eo q u id e s t — s u b s ta n c ję (por. III). N ie b y ł p rz y ty m z b y t d a le k i od u ję c ia T o m a - szow ego, s k o ro esse d la n ie g o to to, d z ię k i czem u coś je s t b y te m . (por. ad. IV B)

B yć m o że ro z ró ż n ie n ie m ię d z y esse i ip s u m esse je s t t u in s p iro w a n e c h rz e ś c ija ń s k im p o ję c ie m B oga, sk o ro sp o d jeg o p ió r a w y sz ły tr a k ta t y „D e T r in i ta t e “ i „D e d u a b u s n a t u r is “, a le p o z o s ta je fa k te m , że w o m a ­ w ia n y m te k ś c ie n ig d z ie n ie u to ż s a m ia esse czy ip s u m esse z B ogiem . Ś w ia d c z y o ty m z re s z tą in te r p r e ta c ja sa m e g o G ils o n a p rz y to c z o n a w a d . I A i B. I n t e r p r e t a c ja ad. I I w y d a je się z aś n ie c o te n d e n c y jn a , p o m ija ją c p ie r w s z ą część z d a n ia p rz y to c z o n ą w II.

S k o ro się p o w ie d z ia ło , że esse je s t p rz y k ła d e m Ε ΙΝ Α Ι a q u o d e s t — T O ON, o ra z że esse zn aczy ty le co — fo r m a e ss e n d i w o d n ie s ie n iu do

q u o d e s t tj . b y tu — su b s ta n c ji, a n a s tę p n ie s tw ie rd z iło , że ow o esse —

fo rm a , ja k o esse a liq u id tj. ja k ie k o lw ie k (dow olne), w s to s u n k u do

esse z re a liz o w a n e g o w k o n k re tn y m b y c ie — s u b s ta n c ji, w g B eo cju sza ,

ja k to w y ra ź n ie p is z e w te k ś c ie III, o z n acza p rz y p a d ło ść , n ie w id a ć j a k by* m o ż n a b y ło ró w n o c z e śn ie tw ie rd z ić , że esse je s t B ogiem , i że

ip s u m esse zn a c z y ty le co — czy sty b y t, a w ogóle, że to esse z n aczy

ra c z e j b y t — is to ta w p rz e c iw s ta w ie n iu do q u o d e s t — s u b s ta n c ji i to s u b s ta n c ji s tw o rz o n e j.

P rz e c iw n ie m o ż liw o ś c i ta k ie g o ro z u m ie n ia p rz e c iw s ta w ie n ia esse —

q u o d e s t p rz e m a w ia u ż y c ie teg o te r m i n u w d a ls z y c h p a r tia c h o m a ­

w ia n e g o te k s tu np. : „ o m n iu m ig itu r r e r u m ip s u m esse, b o n u m e s t“ 12.

12 Z d a n ie to m o ż n a by, b ez w y m y ś ln e j e k w ilib ry s ty k i eg zeg ety czn ej,

(7)

Z g o d n ie z p ro p o z y c ją G ils o n a w ad . I A i B, m o ż n a b y tu ip s u m esse p rz e ło ż y ć p rz e z io r m a (b y cia b y te m ) w y o d rę b n io n a lu b s a m a fo rm a (b y c ia b y te m ), a le n ig d y ja k o czy sty b y t — Bóg. In a c z e j z d a n ie w /w s tra c iło b y se n s su g e ro w a n y p rz e z k o n te k s t, z k tó re g o zo sta ło w zięte.

J a k to ju ż zo sta ło p o w ie d z ia n e , B o e c ju sz s t a r a się w y k a z a ć , że b y ty z te j ra c ji, że w o g ó le są — s ą d o b re . S ą d o b re, in n y m i sło w y , z r a c ji sam e g o b y c ia b y ta m i. D la te g o te r m in „ fo r m a w y o d rę b n io n a “ n ie z n aczy tu „ fo rm a s e p a r a ta “ w s e n s ie n a d a n y m w X II i X I I I w .13. Z re s z tą s p r a w a je s t o ty le sk o m p lik o w a n a , że B o e c ju sz n ie o d ró ż n ia dość p r e ­ c y z y jn ie p o rz ą d k u b y c ia o d p o rz ą d k u p o z n a n ia .

4. W n io sk i.

1° W y d a je się, że esse ja k o o d p o w ie d n ik Ε ΙΝ Α Ι — o z n a c z a b y c ie (a n ie „ is tn ie n ie “ w se n s ie T o m aszo w y m ), a q u o d e s t — to co je s t, a w ię c w p ie rw s z y m rz ę d z ie s u b s ta n c ję (O U SIA ).

2 ° B y cie b y te m — fo r m a e ss e n d i je s t szczeg ó ln ą c e c h ą — id q u o d

e s t (tego co je s t) czyli s u b s ta n c ji, k tó r a p rz e d e w s z y s tk im je s t b y te m

(TO ON), z g o d n ie z a ry s to te le s o w s k im ro z u m ie n ie m te r m in ó w TO ON i O U SIA .

3 ° D o s trz e g a ją c ró ż n ic ę m ię d z y f a k te m b y c ia i b y c ia o k re ś lo n ą r z e ­ czą (s u b s ta n c ją ), B o ecju sz p rz y r ó w n u je tę ró ż n ic ę do ró ż n ic y p o m ięd zy s u b s ta n c ją i p rz y p a d ło śc ią .

4 ° I p s u m esse n ie je s t je d n a k a n i s u b s ta n c ją a n i p rz y p a d ło ś c ią — je s t to ra c z e j fo r m a w y a b s tr a h o w a n a czyli p o ję c ie (m oże idea).

5 ° B o e c ju sz c h c ą c w y k a z a ć , że sa m o b y to w a n ie je s t czy m ś d o b ry m , s tw ie rd z a , że p o d czas g dy to, co je s t (k o n k r e tn a rzecz) m oże, p ró cz te g o czym je s t (tj. s w o je j isto ty ) p o sia d a ć in n e w ła śc iw o ś c i czy d e te r ­ m in a c je , sa m o b y to w a n ie (w zięte in a b s tra c to ) n ie je s t z n ic z y m in n y m , p ró c z sie b ie (tj. teg o czy m je s t ja k o ta k ie ), z m ieszan e. W ty m se n s ie ow o ip s u m esse b y ło b y esse p u r u m — co n ie zn aczy , b y m ia ło by ć

p rz e ło ż y ć n a s tę p u ją c o : „ sa m o b y c ie (to że s ą ; b y to w a n ie ; is tn ie n ie ) b o w ie m w s z y s tk ic h rz e c z y je s t d o b re (je st czy m ś d o b ry m )“.

13 N ie c h o d zi tu o z n a c z e n ie te r m in u „ fo rm a s e p a r a ta “ n a d a w a n e m u p o d w p ły w e m A w ic e n n y , A w e rro e sa , A w ic e b ro n a , M o jm o n id e sa czy św . T o m a sz a z A k w in u , a n i te ż o p o jm o w a n ie esse ja k o „ s e p a r a tu m a b e s s e n tia “ w ro z u m ie n iu Q u id o rt'a (por. H ist, fil., 405 o ra z ta m ż e

715, p rzy p . 76.

14 W z w ią z k u z le k t u r ą L ib e r d e c a u sis zw ró c o n o u w a g ę , że „ p o ­ r z ą d e k b y to w a n ia “ w ro z u m ie n iu n e o p la to ń s k im n ie p o k ry w a się z „p o ­ r z ą d k ie m re a ln e g o is tn ie n ia “ w ro z u m ie n iu a ry s to te le s o w s k o — to m i- s ty c z n y m .

(8)

B ogiem . Z g o d n ie z d u c h e m n e o p la to n iz m u u z a s a d n ia tu B o e c ju sz te z ę z p o rz ą d k u o n ty c z n e g o w p o rz ą d k u e p iste m o lo g ic z n y m .

6 ° T a k r o z u m ia n e ip s u m esse, ja k o b a rd z ie j ogólne, a ty m s a m y m b a rd z ie j d o sk o n a łe , m o g ło b y — z g o d n ie z d u c h e m n e o p la to n iz m u — b y ć ty m , w czy m p a r ty c y p u je id q u o d est, ja k o szczegółow e, a ty m sa m y m m n ie j d o sk o n a łe . W o d n o śn y m te k ś c ie B o e c ju sz u ż y w a je d n a k te r m i n u esse, n ie z aś ip s u m esse.

7 ° P o z o s ta je z a te m do w y ja ś n ie n ia : a) czy id q u o d e s t u c z e stn ic z y r a c z e j w czym ś, co je s t (lu b p o sia d a ) fo r m a e s s e n d i (esse); c z y te ż w czym ś, co n o n d u m e s t (tj. ip s u m esse w /w z n a c z e n iu ) ; (por. 4 ° ) 15 ; c) czy je s t ja k iś z w ią z e k m ię d z y z n a c z e n ie m esse (ip su m esse) z „D e H e b d o m a d ib u s “ a f o r m u łą z „ L ib e r d e c a u s is “ : p r im a r e r u m c r e a ta r u m e s t esse? 16 F ra n c a ste i P ie rre , S z t u k a a te c h n ik a w X I X i X X w ie k u , W a rs z a w a 1966 P W N s. 445. (w yd. o ryg. fr a n c . 1956) C h a ra k te ry s ty c z n ą c e c h ą k s ią ż k i je s t m e to d a w p ro w a d z o n a i z a le c a ­ n a p rz e z a u to r a — j a k z a u w a ż a P a w e ł B e y lin w P rz e d m o w ie . M e to d a t a je s t o d m ie n n a od d o ty c h c z a so w y c h m e to d o g ó ln ie s to s o w a n y c h w so ­ cjo lo g ii s z tu k i. W m y ś l te j m e to d y i n t e r p r e ta c ja z ja w is k a rty s ty c z n y c h o sa d z o n a je s t g łęb o k o w k o n te k ś c ie w ie lo r a k ic h u w a r u n k o w a ń ży cia w sp ó łczesn eg o . Z m ia n y z a c h o d z ą c e w sz tu c e F r a n c a s te l w id z i w s p lo ­ c ie p o w ią z a ń z p rz e m ia n a m i z a c h o d z ą c y m i w n a u c e , te c h n ic e i w sp o ­ łe c z e ń s tw ie . D la te g o w y p o w ia d a się sta n o w c z o z a ró w n o p rz e c iw s e p a ­ r o w a n iu s z tu k i o d je j fu n k c ji sp o łe c z n y c h ja k i p rz e c iw n a d m ie r n e m u z a w ę ż a n iu j e j z n a c z e n ia ty lk o do ro li sp o łe c z n e j. F r a n c a s te l je s t p ro f e s o re m h is to rii s z tu k i n a S o rb o n ie w É co le P r a t iq u e d e s H a u te s É tu d e s w P a ry ż u . W y d a ł d o tą d ju ż sz e re g p u b lik a c ji, s to s u ­ 15 Z n a c z e n ie — „ ip s u m esse“ w „D e H e b d o m a d ib u s “ w y d a je się ra c z e j b liż sz e z n a c z e n ia — „ J e d n e g o “ u P la to n a k tó r e „ je s t czym ś, p e w n y m T I, k tó r y m w ła ś n ie je s t“ (por. B y t, s. 37). U to ż sa m ie n ie z a te m B o e c ju - szo w eg o „ ip s u m e s s e “ z B o g iem c h rz e ś c ija ń s k im , b y ło b y d o p u sz c z a ln e o ty le , o ile je s t to d o p u sz c z a ln e w s to s u n k u do „ J e d n e g o “ P lo ty n a (por. E. G ils o n : B óg i filo zo fia, tł. B. K o c h a n o w sk a , W -w a 1961, s. 50/51, o ra z B y t s. 38). O d n o śn ie z a g a d n ie n ia p a r ty c y p a c ji B o e c ju sz w y d a je się w ię c b y ć w ie r n y m u c z n ie m P lo ty n a , w p rz e c iw ie ń s tw ie do w s p o m n ia ­ n e g o G ilb e r ta d e la P o r r é e o ra z a u to r ó w p ó ź n ie jsz y c h .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Naval Academy Sailing Squadron, The Robert Crown Sailing Center, U.S.N.A., Annapolis, MD 21402. The Twelfth CSYS was held in the Francis Scott Key Auditorium on the campus

Ekspozytura „SKN” ujawniała coraz więcej faktów świad- czących o nasilającej się aktywności wywiadu radzieckiego na terenie Szwecji.. Stwierdzono, że agenci

Działania zmierzające do tego celu mogą być wprowa- dzone na etapie procesu projektowania (ergonomia koncepcyjna), bądź poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w

Een aanwijzing ter inschrijving als interieurarchitect wordt op diens ver- zoek afgegeven aan hem die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 40 jaar

Jest ona charakterystyczna dla ludności kultury łużyckiej V okresu epoki brązu i wczesnego halsztackiego.. TON1NEK, pow.Sępólno Krajeńskie Muzeum im.Leona Wyczół­ kowskiego

W procesie dzielenia się plikami w sieci PP drugi koniec wykresu charakteryzują różne zanieczyszczenia wprowadzane do systemu, czasami w sposób niezamierzony (błędy

‘esse’ de alio. Non autem ob aliud est propositio negativa nisi quia removetur aliquid de esse ad non esse. Igitur verbum infinitum est verbum intellectum cum negatione, quod

His nihil hic polis est de te jucundius esse, Quam quod virtutis coeperis ire via:.. Quodque bonis studiis reddaris promtior,

Vitium autem maximum in co cerni tur, quod post esse de os major incisio facta est: nam verba ita inter se cohaerent : „Etsi id est primum, quod inter omnes nisi ad-

cił uwagę na tę specyficzną sytuację: ludzie mają wewnętrzne doświadczenia zarówno wieczności, jak i czasu, i czas, i wieczność wydają się więc dobrze im znane,

Wprawdzie obserwacja Gilsona, ze istnienie muchy oraz istnienie Boga, z czysto logicznego punktu widzenia s$du egzystencjalnego, nie r6znis si$, jest sluszna, nie jest to

Whereas in a lot of Beckett’s writings the need to be seen (and heard) is a way for the characters to get reassurance about their existence and also a way of forming

Herculis est non gignere nisi Hercule ni (v. At non hoc sed illud dicendum est: Herculcm supremi Jovis filium esse ct divinități destination; id quod poeta quum ipsa

merksam, daß anders, als das Problem es darstellt, das Wesen der Dinge sich nicht mit dem Allgemeinen, den Begriffen, deckt, sondern von ihnen durchaus

Obraz rozkładu średnich prędkości Vs dla stropu utworów kambru (fig. 2) jest bardzo podobny do rozkładu dla prekambru.. Anomalia Barto- szyce-Kętrzyn nie jest

Otóz˙ wiara jest os´wieceniem umysłu do ogl ˛adania Boga i rzeczy Boskich; im bardziej s´wieci, tym dusza jas´niej widzi nie tylko to, z˙e rzeczy naprawde˛ maj ˛a sie˛ tak, jak

Et quia id per quod res constituitur in proprio genereuel specie est hoc quod significatur per diffinitionem indicantem quid est res, inde est quod nomen essentie a

Oortowi udało się też wyznaczyć prawdopodobną prędkość obiegu Słońca wokół centrum Galaktyki na około 250 km/s, a także określić przebieg tempa rotacji dysku

ło“. Ujęcie Ingardena jest zbyt wyłączne, nie tu jednak miejsce na pole­ mikę. Realne istnienie stanowi jego •szczegółowy wypadek... u Tarskiego znajduje się

N awet więcej: ujęcie Łukasiewicza jest niezależne w swej istocie od teorii stosunków. Jakkolw iek by się ujęło i wyraziło zdania KL, naw et jeśliby się

Za takim rozwiązaniem sprawy przemawiają i dopiski końcowe (ini­ cjały, daty itp.). Znamy kilka autografów, które sam M ickiewicz sygnował literami A. M., można

cić, że nie sięgnął do edycji słynnego hellenisty, że nie zapoznał się z tekstem Ajschylosa, że nie zainteresow ał się bliżej dram atam i pierw ­ szego z

Un espace X est appel´e un r´etracte absolu de voisinage pour la classe des espaces stratifiables — ou RAV (stratifiable) — s’il est stratifiable et si, pour tout ferm´e A