• Nie Znaleziono Wyników

Kronika Centralna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kronika Centralna"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Kronika Centralna

Palestra 29/10(334), 109-112

(2)

MtHlOMMKA

I. KRONIKA CENTRALNA

i.

Odznaczenia państwowe dla członków adwokatury A. U C H W A Ł A R A D Y P A Ń S T W A

z dnia 22 lipca 1984 r. W związku z 40 rocznicą Polski

Ludowej — za całokształt zasług poło­ żonych w długoletniej, wyróżniającej się pracy zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej odznaczeni zo­ stają:

„M E D A L E M 40-LECIA P O L S K I L U D O W E J"

1. Błaszczyk Czesław, s. Wincente­ go; 2. Czerwiński Aleksander, s. Anto­ niego; 3. Dolińska Wanda, c. Józefa; 4. Domino Władysław, s. Jana; 5. Głuszek Stanisław, s. Józefa; 6. Grzy- waczewski Jan, s. Bolesława; 7. Janiec Henryk, s. Jana; 8. Jauksz Stefan, s. Telesfora; 9. Jezierski Olgierd, s. Franciszka; 10. Kaeppele Kazimierz, s. Hermana; 11. Kalinowski Kazimierz, s.

Franciszka; 12. Klich Janina, c. Kazi­ mierza; 13. Kmiotek Andrzej, s. Józe­ fa; 14. Kostecka-Jarocka Alicja, c. Wincentego; 15. Latacz Kazimierz, s. Wincentego; 16. Lewicki Zbigniew, s. Władysława; 17. Modrzewski Andrzej, s. Władysława; 18. Nowacki Janusz, s. Janusza; 19. Pabińska Maria, c. Maria­ na; 20. Perliński Zdzisław, s. Karola; 21. Piekarski Tadeusz, s. Andrzeja; 22. Popiołek Henryk, s. Wincentego; 23 Tomiec Bolesław, s. Tomasza; 24. We- berska Stefania, c. Józefa; 25. Wie­ czorek Andrzej, s. Henryka; 26. Woj­ na Tadeusz, s. Józefa; 27. Wyczałkow- ska Krystyna, c. Aleksandra; 28. Zbie- rański Lech, s. Czesława; 29. Zamiara Stefan, s. Romana.

B. U C H W A Ł A R A D Y P A Ń S T W A z dnia 22 lipca 1984 r.

W związku z 40 rocznicą powstania Polski Ludowej — za całokształt za­ sług położonych w długoletniej, wy­ różniającej się pracy zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej od­ znaczeni zostają:

„M ED A L EM 40-LECIA P O L S K I L U D O W E J”

1. Jędrzejewski Zbigniew, s. Romu­ alda; 2. Kalus Józef, s. Józefa; 3. Kań­

ski Jacek, s. Jana; 4. Kardasz Boles­ ław, s. Pawła; 5. Klank Lucjan, s. Ignacego; 6. Klisiak Jan, s. Antonie­ go; 7. Kloss Juliusz, s. Wacława; 8. Kobyliński Tadeusz, s. Włodzimierza; 9. Kołakowski Mirion, s. Bolesława; 10. Kołodziejski Stanisław, s. Władys­ ława; U. Konopka Andrzej, s. Sta­ nisława; 12. Kowalski Tadeusz, 3. Czesława; 13. Krajewski Wojciech, s. Stanisława; 14. Kustos Franciszek, s.

(3)

110 Kronika Nr 10 (334) Teodora, 15. Lipka Michał, s. Jana; 16.

Łowczowski Jerzy, s. Wiktora; 17. Łu­ kawski Andrzej, s. Bronisława; 18. Marcinkowski Jerzy, s. Kazimierza; 19. Marek Ryszard, s. Józefa; 20. Mathiaszowa Elżbieta, c. Wiktora; 21. Mazur Edmund, s. Józefa; 22. Niewia­ domski Władysław, s. Stanisława; 23. Niezabitowski Aleksander, s. Szymona;

24. Pałka Władysław, s. Józefa; 25. Parys Stanisław, s. Stanisława; 26. Pa­ sierb Kazimierz, s. Józefa; 27. Pietru­ siński Jan, s. Stanisława; 28. Pociej Władysław, s. Jana; 29. Poniński Ta­ deusz, s. Jana; 30. Porwisz Roman, s. Jana; 31. Pysiak Zygmunt, s. Józefa; 32. Radwanek Zdzisław, s. Leonarda; 33. Rościszewski Andrzej, s. Adama. C. U C H W A Ł A R A D Y P A Ń S T W A

z dnia 22 lipca 1984 r. W związku z 40 rocznicą powstania

Polski Ludowej — za całokształt za­ sług położonych w długoletniej, wy­ różniającej się pracy zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej od­ znaczeni zostają:

„M E D A L E M 40-LECIA P O L S K I L U D O W E J”

1. Balon Adam, s. Adama; 2. Bie­ lawski Antoni, s. Kazimierza; 3. Bo- dziony Karol, s. Jakuba; 4. Bogucki Władysław, s. Franciszka; 5. Branicki Zygmunt, s. Antoniego; 6. Bugajski Władysław, s. Jana; 7. Chechliński An­ drzej, s. Adama; 8. Chruście] Tadeusz, s. Franciszka; 9. Cyrański Eugeniusz, s. Stefana; 10. Czacki Aleksander, s. Józefa; 11. Daniec Roman, s. Wincen­ tego; 12. Defitowski Alfred, s. Alek­ sandra; 13. Drozdowicz Mieczysław, s. Bolesława; 14. Dudlej Edmund, s. Wła­ dysława; 15. Frączak Leszek, s. Mi­ chała; 16. Gaede Jerzy, s. Gustawa; 17. Gajewski Władysław, s. Antonie­ go; 18. Grochowicz Jan, s. Jana; 19. Gundelach Włodzimierz, s. Józefa; 20.

Hrabar Roman, s. Stefana; 21. Hry­ niewicz Bohdan, s. Antoniego; 22. Ja­ gielski Adam, s. Bronisława; 23. Ja­ worski Czesław, s. Stanisława; 24. Je­ zierski Alojzy, s. Antoniego; 25. Rut­ kowski Jerzy, s. Stanisława; 26. Rybus Wincenty, s. Walentego; 27. Schramn Franciszek, s. Franciszka; 28. Sikorski Mieczysław, s. Stanisława; 29. Solecki Stanisław, s. Kazimierza; 30. Sołty- szewski Tadeusz, s. Władysława; 31. Spaltenstein Lesław, s. Wincentego; 32. Stęchły Zygmunt, s. Emila; 33. Stroiń­ ski Daniel, s. Stanisława; 34. Syno­ wiec Stanisław, s. Albina; 35. Szoski Adam, s. Michała; 36. Szpara Kazi­ mierz, s. Jana; 37. Toczkowska Maria, c. Andrzeja; 38. Toczyski Wojciech, s. Zygmunta; 39. Tomaszko Edyta, c. Jó­ zefa; 40. Wajsbard Marceli, s. Jakuba; 41. Wieczorek Zbigniew, s. Teodora; 42. Wrzołek Jan, s. Wiktora; 43. Zdziebkowski Jerzy, s. Teofila; 44. Że­ bracki Rudolf, s. Jakuba; 45. Żuławski Jacek, s. Andrzeja; 46. Żurawski Jan, s. Jana.

2.

Nadanie Medalu 40-Iecia Polski Ludowej i Złotej Odznaki „Adwokatura PRL” współtwórcy wznowienia od 1957 r. edycji miesięcznika „Palestra”. Uchwałą Rady Państwa nr 64/8/84 odznaczony Medalem 40-lecia Polski adw. Józef Ignacy B i e l s k i został Ludowej, a Prezydium Naczelnej Rady

(4)

Adwokackiej uchwalą z dnia 12 czerw­ ca 1935 r. nadało Mu Złotą Odznaką „Adwokatura PRL”.

Redakcja „Palestry” składa swemu 3.

Dekoracja adwokatów i pracowników jednostek organizacyjnych adwokatury W dniu 19 września 1985 r. odbyła

się w siedzibie Naczelnej Rady Adwo­ kackiej w obeeności Zastępcy Prze­ wodniczącego Rady Państwa prof. dra K. Secomskiego, Ministra Sprawiedli­ wości dra L. Domerackiego i przedsta­ wiciela Wydziału Społeczno-Prawnego KC PZPR J. Jamki uroczysta dekora­ cja odznaczeniami państwowymi, Me­ dalami 40-lecia Polski Ludowej oraz Złotymi i Srebrnymi Odznakami „Ad­ wokatura PRL” adwokatów i pracow­ ników jednostek organizacyjnych ad­ wokatury (łącznie 70 osób z kilkunastu Izb Adwokackich).

Spotkanie otworzył prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski, witając zaproszonych gości i odznaczonych Ko­ legów oraz wyrażając przekonanie, że obecna dekoracja odznaczeniami dużej grupy Kolegów jest dowodem uzna­ nia władz politycznych i państwo­ wych dla dorobku w życiu społecz­

wieloletniemu współpracownikowi ser­ deczne gratulacje z tytułu tych wy­ różnień.

nym całej adwokatury i poszczegól­ nych odznaczonych adwokatów.

Zabrał również głos Zastępca Prze­ wodniczącego Rady Państwa, który podkreślił właściwy wkład adwokatu­ ry w prawidłowy wymiar sprawiedli­ wości oraz osiągnięcia adwokatów w życiu społecznym, wyrażając zarazem nadzieję na zwiększenie udziału adwo­ katów w edukacji prawnopaństwowej społeczeństwa.

Po dokonanej dekoracji poproszono odznaczonych na lampkę wina. W imieniu odznaczonych kolegów za na­ dane odznaczenia podziękowali w pięknych słowach adw. Zdzisław P u- n i e w s k i (Izba wrocławska) i adw. Zygmunt B r a n i c k i (Izba warszaw­ ska).

Redakcja „Palestry” składa odzna­ czonym Kolegom serdeczne gratulacje. s.m.

Sukces wydawniczy i autorski w dziedzinie popularyzacji prawa

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” (dziennik o tej samej nazwie jest organem prasowym Rządu) wydało we wrześniu br. w formie bro­ szurowej publikację pt. „O spadkach i spadkobiercach” (Jak odziedziczyć miesz­ kanie. W jaki sposób dzieli się majątek spadkowy. Fortuny zagraniczne czekają na polskich spadkobierców). Broszura ta o charakterze popularnonaukowym została wydana w nakładzie 100.000 egzemplarzy (!) i w ciągu tygodnia zniknęła z kiosków „Ruchu” w całym kraju. Z tak błyskawicznego kolportażu wynika, jak wielkie jest społeczne zapotrzebowanie na poradnictwo prawne. Można sądzić, że w istot­ nej mierze do szybkiego wykupienia na rynku wspomnianej broszury przyczynili się jej autorzy — dwaj warszawscy adwokaci: adw. Zbigniew Czerski i adw. Wiktor E. Łyszczak.

(5)

112 Kronika Nr 10 (334)

5.

Z kampanii przedwyborczej do Sejmu

Telewizja Polska nadała w dniu 5 października br. interesującą audycję w I pro­ gramie pt.: Mityng — widowisko rozrywkowe. Była to oryginalna prezentacja kan­ dydatów na posłów z kręgów świata kultury polskiej.

W charakterze eksperta od krasomówstwa wystąpił w audycji adw. Henryk No­ wogródzki. Całość widowiska prowadził red. Zygmunt Broniarek.

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a l u b e l s k a 1. O d z n a c z e n i a p a ń s t w o ­

w e. Rok 1985 przyniósł adwokatom Izby lubelskiej szereg odznaczeń pań­ stwowych. Wysokim odznaczeniem — KRZYZEM o f ic e r s k im o r d e r u ODRODZENIA POLSKI został udeko­ rowany za działalność społeczną w ZBoWiD adw. Aleksander Czapski.

Kilku adwokatów zostało odznaczo­ nych Medalem 40-lecia PRL. Poza ad­ wokatami odznaczonymi w związku z ich działalnością samorządową w ad­ wokaturze ¡(listę ich podano w Kroni­ ce centralnej „Palestry”), Medal 40-le­ cia PRL otrzymali: adw. dr Henryk Popiołek (dwukrotnie) — za działal­ ność w ZBoWiD i w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Ogrodniczo-Pszcze- larskiej w Lublinie; wicedziekan adw. Józef Blacha i prezes Koła ZSL adw. Zdzisław Sobczak — za działalność w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym; adw. Teresa Sajkiewicz i adw. Irena Granicka — w związku z ich pracą w Lidze Kobiet Polskich.

2. D e l e g a c j a a d w o k a t ó w w ę g i e r s k i c h w L u b l i n i e . Na zaproszenie Lubelskiej Rady Adwo­ kackiej przebywała w Lublinie w dniach 30 lipca — 3 sierpnia br. de­ legacja adwokatów węgierskich w składzie: adw. dr Takacs Adam — wi­ ceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej

w Budapeszcie, adw. dr Bagossy San­ dor — dziekan Rady Adwokackiej w Debreczynie, adw. dr Csury Kalman — wicedziekan i adw. dr Papp San­ dor — sekretarz Rady Adwokackiej w Debreczynie. Była to rewizyta za pobyt na Węgrzech w kwietniu br. delegacji adwokatów lubelskich, któ­ rej przewodniczył dziekan ORA w Lublinie adw. Jan Czyżewski.

Węgierscy Koledzy zostali przyjęci przez polityczne i sądowe władze Lu­ belszczyzny. Przysłuchiwali się roz­ prawie karnej toczącej się przed Są­ dem Wojewódzkim w Lublinie. U- czestniczyli również w uroczystym po­ siedzeniu Okręgowej Rady Adwokac­ kiej. W czasie posiedzenia uzgodniono przedłużenie bezdewizowej wymiany miejsc wczasowych między adwokac­ kimi . ośrodkami wypoczynkowymi w Miszkolcu, Tapolczy i Kazimierzu n. Wisłą, umówiono się też co do wy­ miany publikacji adwokackich na te­ mat działalności i funkcjonowania obu zaprzyjaźnionych adwokatur oraz co do wzajemnych wizyt aplikantów ad­ wokackich.

Następnie, stosownie do dalszych punktów programu, adwokaci węgiers­ cy po zwiedzeniu zabytków Lublina, w tym m. in. Kaplicy Zamkowej z u- nikalnymi (zabytek klasy zerowej)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rolą Polski w opinii decydentów politycznych PiS było kształtowanie wschodniego wymiaru polityki Unii Europejskiej, to gwaran- towało jej bowiem podmiotowość w

Dodatek węglanu wapnia do inkubowanych prób murszów spowodował również większą mineralizację związków azotu organicznego (w stosunku do przebiegu mineralizacji

Attention deserves over twice higher potassium content in soil fertilized with farmyard manure than in that with mineral fertilization (D5and D6) although

Światowa popularność tej czy innej klasyfikacji zależy często bardziej od wielkości terytorium oraz politycznego i gospodarczego znaczenia kraju, w któ­ rym

The Effect o f Different Levels of Nitrogen, Potassium and Magnesium Fertilization on Yield and Starch and Protein Content in Two Potatoe Cultivars.. Badania nad

Najwyższe plony wszystkich roślin uzyskano jednak przy wyższych dawkach wywaru niż w działaniu bezpośrednim.. W przypadku stosowania wywaru uzupełnianego nawozami

Jak wynika z badań krajowych i zagranicznych [1, 3-7, 9], pewne ilości dodanego do gleby potasu w postaci nawozów potasowch mogą przechodzić w formę silniej

Przeciętny wzrost zawartości węgla pod wpływem najwyższej dawki obornika po uprawie ziemniaków wyniósł 14%, a po zbiorze żyta zwiększył się nawet do 17%,

The secondary aim of our work was qualitative evaluation of crops and to observe the influence of different application levels of water and mineral ni­ trogen on

Nawożenie gnojowicą powoduje wzrost zawartości węgla i związ­ ków próchnicznych w glebach.. W glebie nawożonej gnojowicą w ystępuje zmiana składu jakoś­

Średnia procentowa zawartość próchnicy oraz fosforu organicznego, siarki i azotu ogółem w glebach z poszczególnych kombinacji

Величина урожаев луговой растительности была в сильной степени обусловлена мете­ орологическими условиями, причем наивысшие урожаи получали

Полученные результаты исследований указываю т на дифференциацию содержания отдельных подфракций колоидного ила

dehydrogenase activity in different soils and their relation to organic matter and soil properties.. Influence of different compounds on the m i­ crobial activities

Z przytoczonych rozważań wynika, że zadrzewienia przeciwerozyjne na zboczach uprawianych rolniczo oprócz korzystnego oddziaływania na agrocenozy mogą w znacznym

The obtained structural form ulae of soil 2: 1 minerals are similar irrespective of illite content in the particular samples and of the amount of illite

Ciężar materid organicznej w poszczególnych frakcjach koncentratu w za­ leżności od stężenia

Повышенное значение соотношения Me2 + : Kh приводит к образованию нера­ створимых комплексов Интенсивность их образования в следующем поряадке:

— wszystkie badane rośliny reagow ały na odczyn gleby, z tym że łu ­ biny żółty i wąskolistny na glebach zakwaszonych dawał większe plony niż na glebach

tością części py lasty ch (tab. W obiekcie В gleba z p astw iska by ła naw ożona, gdy tym czasem na glebie zadarnionej nie stosow ano żadnego naw ożenia. S

Suchą pozostałość, stanow iącą sole am onow e kw asów fulw ow ych I, zebrano i przeniesiono do naczyńka

Maksymalna higroskopijność jest bardzo silnie skorelowana w kla­ sach zawartości próchnicy z granicą płynności, wskaźnikiem plastycz­ ności i pęcznieniem, z

N ie występuje tu również przemieszczanie żelaza i glinu (oznaczonych w stopach), co jest cechą charakterystyczną gleb brunat­ nych, nie objętych procesem