Wsparcie Techniczne dla urządzeń klimatyzacji w Stacjach Elektroenergetycznych i w siedzibach Oddziałów

Pełen tekst

(1)

Wsparcie Techniczne dla urządzeń klimatyzacji w Stacjach Elektroenergetycznych

i w siedzibach Oddziałów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM w trybie przetargu ograniczonego

nr postępowania: 2017-DT-0147-DU-JB I. Zamawiający

PSE S.A.

05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 165

adres do korespondencji:

05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165

Departament Udzielania Zamówień adres internetowy (URL): www.pse.pl

Osobami wyznaczonymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

p. Marta Panek tel. 22 242 13 67; e-mail: marta.panek@pse.pl

p. Jędrzej Bąkowski tel.22 242 13 79; email: jedrzej.bakowski@pse.pl

II. Tryb zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, niepublicznego z zachowaniem zasad określonych Regulaminem udzielania zamówień w PSE S.A.

Postępowanie oznaczone jest numerem: 2017-DT-0147-DU-JB. Wykonawcy, porozumiewając się z Zamawiającym, powinni powoływać się na numer postępowania.

2. Sposób prowadzenia postępowania:

1. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem).

2. Po dokonaniu oceny Wniosków Zamawiający zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do składania ofert, przekazując im Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SIWZ), wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy.

3. Celem postępowania jest zawarcie (odrębnie dla każdego pakietu, grupy pakietów) umowy, która określa warunki świadczenia usług.

3. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia maksymalnie trzech dogrywek z co najmniej trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, chyba że oferty złoży mniejsza liczba Wykonawców. Przedmiotem dogrywki mogą być wszystkie parametry oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem, iż muszą one dotyczyć parametrów policzalnych, dających się jednoznacznie określić wartościowo.

(2)

III. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych w Stacjach Elektroenergetycznych i w siedzibach Oddziałów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części zwane Pakietami:

 Pakiet I obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych typu split na obszarze Oddziału Poznań,

 Pakiet II obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych typu split na obszarze Oddziału Bydgoszcz,

 Pakiet III obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych typu split na obszarze Oddziału Radom,

 Pakiet IV obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych typu split na obszarze Oddziału Katowice,

 Pakiet V obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacyjnych typu split na obszarze Oddziału Warszawa,

 Pakiet VI obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Stulz,

 Pakiet VII obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Uniflair,

 Pakiet VIII obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej AL-KO.

 Pakiet IX obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej Liebert Hiross Emerson.

 Pakiet X obejmujący:

Wsparcie techniczne dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej AIREDALE, DENCO.

 Pakiet XI obejmujący;

 Wsparcie techniczne tylko w zakresie Usunięcia Awarii i Prac Doraźnych.

2. Zamawiający będzie żądał wskazania przez Wykonawcę w ofercie podwykonawców wraz z zakresem wykonywanych przez nich prac.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

(3)

V. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

2. oraz nie podlegają wykluczeniu (przesłanki poniżej) z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego przez Spółkę lub podmioty należące do GK PSE lub wykonał je nienależycie;

b) który znajduje się w sporze ze Spółką lub podmiotem należącym do GK PSE w związku z udzielonym mu zamówieniem;

c) który nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;

d) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

e) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego;

f) nie zgodził się na przedłużony okres związania ofertą.

3. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla Pakietu: I,II, III, IV, V.

a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca wykonał, co najmniej 3 usługi wsparcia technicznego polegające na wykonywaniu przeglądów lub/i usunięcia awarii urządzeń klimatyzacyjnych typu split lub VRV o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 zł netto (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wykazanie spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, (tj. zrealizowania prac określonych dla poszczególnych Pakietów wymienionych w pkt VI.3 lit a) powyżej), będzie równoznaczne z wykazaniem spełniania warunków dla pozostałych zaoferowanych Pakietów o tych samych wymaganiach.

Przykład: wykazanie doświadczenia dla Pakietu I, będzie równoznaczne ze spełnieniem warunków dla Pakietów II, III IV i V.

Dla Pakietu: VI, VII, VIII.

b) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym, okresie, Wykonawca wykonał, co najmniej 3 usługi wsparcia technicznego polegające na wykonywaniu przeglądów lub/i usunięcia awarii urządzeń klimatyzacji precyzyjnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 80 000 zł netto (osiemdziesiąt tysięcy złotych).

(4)

Dla Pakietu: IX, X i XI.

c) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym, okresie, Wykonawca wykonał, co najmniej 3 usługi wsparcia technicznego polegające na wykonywaniu przeglądów lub/i usunięcia awaria urządzeń klimatyzacji precyzyjnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 8 000 zł netto (osiem tysięcy złotych).

Wykazanie spełnienia warunku dotyczącegoposiadania wiedzy i doświadczenia, (tj. zrealizowania prac określonych dla poszczególnych Pakietów w pkt V.3) lit b), c) powyżej), dla Pakietów wymagających większego doświadczenia będzie równoznaczne z wykazaniem spełniania warunków dla pozostałych zaoferowanych Pakietów o tych samych lub mniejszych wymaganiach.

Przykład: wykazanie doświadczenia dla Pakietu VI, VII, VIII będzie równoznaczne ze spełnieniem warunków dla Pakietów IX, X i XI , ale wykazanie doświadczenia dla Pakietu IX będzie równoznaczne jedynie ze spełnieniem wymagań dla Pakietu X i XI.

Wykonawcy mogą powoływać się na zasoby podmiotów trzecich celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. V. 1) lit. b) i c) pod warunkiem, że podmioty te w sposób faktyczny będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

d) W stosunku do Wykonawcy, będącego osobą fizyczną oraz urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników, partnerów w spółce jawnej lub partnerskiej lub z ograniczoną odpowiedzialnością albo komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurentów - nie jest prowadzone na dzień składania niniejszego oświadczenia oraz nie było prowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków - postępowanie karne dotyczące przestępstw określonych w Rozdziałach XVI – XX, XXII – XXV, XVII – XXX, XXXII – XXXVII Kodeksu karnego, postępowanie karno-skarbowe lub dotyczące popełnienia innych przestępstw mających na celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Powyższe oświadczenie nie dotyczy postępowań karnych oraz karnych skarbowych, które były prowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków i zostały zakończone prawomocnym umorzeniem przed dniem składania ofert na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego.

VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Wykonawca przedkłada:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Formularzu – Załącznik nr 2.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków – chyba, że PSE S.A. jest w posiadaniu takiego odpisu lub zaświadczenia, lub odpis lub zaświadczenie, które PSE S.A. może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352), odzwierciedla aktualny stan rejestrowy (ewidencyjny) wykonawcy.

(5)

3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, (zawarte w Formularzu – Załącznik nr 3) lub oświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) i 3), składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, usług odpowiadających opisowi w pkt V.3) lit. a) zgodnie z Formularzem – Załącznik nr 4 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, usług odpowiadających opisowi w pkt V.3) lit. b) zgodnie z Formularzem – Załącznik nr 5 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

7. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, usług odpowiadających opisowi w pkt V.3) lit. c) zgodnie z Formularzem – Załącznik nr 6 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie.

8. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, Wykonawca powinien podać w wykazach, o których mowa w pkt 6) – 7) powyżej, informację o podmiocie, który wykonywał prace oraz załączyć dowody określające odpowiednio, czy prace te zostały należycie wykonane przez podmiot trzeci.

9. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dowodem takim jest pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Wzór zobowiązania zawarty jest w Formularzu – Załącznik nr 7.

10. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty o których mowa w pkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.

11. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument (pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W takim przypadku, do Wniosku należy załączyć pełnomocnictwo.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

12. Oświadczenie o zachowaniu poufności, zgodnie z Formularzem – Załącznik nr 8

(6)

13. Oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy, będącego osobą fizyczną oraz urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników, partnerów w spółce jawnej lub partnerskiej lub z ograniczoną odpowiedzialnością albo komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurentów - nie jest prowadzone na dzień składania niniejszego oświadczenia oraz nie było prowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków - postępowanie karne dotyczące przestępstw określonych w Rozdziałach XVI – XX, XXII – XXV, XVII – XXX, XXXII – XXXVII Kodeksu karnego, postępowanie karno-skarbowe lub dotyczące popełnienia innych przestępstw mających na celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Powyższe oświadczenie nie dotyczy postępowań karnych oraz karnych skarbowych, które były prowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków i zostały zakończone prawomocnym umorzeniem przed dniem składania ofert na podstawie art.

17 § 1 pkt 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego. Wzór oświadczenia zawarty jest w Formularzu – Załącznik nr 9

VII. Informacje dodatkowe

1) Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej.

2) Wniosek musi być złożony w formie elektronicznej na adres e-mail: przetargi_PSE@pse.pl, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym ogłoszeniu.

3) Wniosek powinien być zapisany w formacie PDF I ZABEZPIECZONY HASŁEM.

4) Maksymalny łączny rozmiar plików nie może przekroczyć 10 MB. W przypadku większej pojemności pliki należy skompresować i podzielić na mniejsze przy użyciu np. programu ZIP.

5) Hasło należy przesłać ODRĘBNYM mailem na adres wskazany w niniejszym Ogłoszeniu.

6) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia Wykonawcy otrzymania Wniosku oraz hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7) Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

8) Wszystkie strony Wniosku powinny być ponumerowane.

9) Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

11) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą Wniosek.

12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Wniosku.

13) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu składają wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oparciu o niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający przekazuje wykonawcy wraz z zaproszeniem do składania ofert, co nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

14) Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udostępniony jest na stronie internetowej PSE S.A. www.pse.pl. Wzór wniosku został opracowany celem ułatwienia wykonawcom udziału w postępowaniu.

(7)

15) Zamawiający może zobowiązać wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w dalszym toku postępowania o udzielnie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wymaga od Wykonawców, na etapie złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, podpisania przekazanego przez Zamawiającego w formie Załącznika nr 8 do Ogłoszenia, dokumentu (oświadczenia o zachowaniu poufności) zobowiązującego wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, w tym informacji zwartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sytuacji nie załączenia do wniosku ww. dokumentu, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o jego uzupełnienie.

16) Dokumenty przedłożone przez wybranego Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę (osoby), dla której upoważnienie zostało dołączone do Wniosku. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

VIII. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1) Wniosek należy przesłać na adres mailowy:

przetargi_PSE@pse.pl

Termin składania Wniosków upływa w dniu: 2017-06-21 o godz. 9.00 2) Hasło należy przesłać na adresy mailowe:

marta.panek@pse.pl

jedrzej.bakowski@pse.pl

Hasło należy przesłać nie wcześniej niż w dniu 2017- 06-21 o godz. 10.00 ale nie później niż w dniu 2017- 06- 21 o godz. 14.00.

Wszystkie Wnioski, których hasła nie wpłyną w terminie oraz wnioski, które nie zostaną zabezpieczone hasłem nie będą rozpatrywane z uwagi na ich złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami Ogłoszenia.

3) Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia Wniosków.

4) Wykonawca składając Wniosek elektronicznie w temacie wiadomości e - mail oraz w nazwie załączonego pliku PDF powinien podać:

Wniosek nr 2017-DT-0147-DU-JB na Wsparcie Techniczne dla urządzeń klimatyzacji w Stacjach Elektroenergetycznych i w siedzibach Oddziałów – Pakiet nr ….

5) Jeżeli Wniosek zostanie opisany w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jego nieprawidłowe przekazanie do Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.

6) Z uwagi na możliwe opóźnienie w dostarczaniu poczty elektronicznej sugerowane jest wysyłanie Wniosków wcześniej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :