• Nie Znaleziono Wyników

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Prowadzący:

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Ulga na złe długi

Daniel Więckowski

DORADCA PODATKOWY / PARTNER LTCA

Warszawa, 2021

(2)

9

(3)

Ulga na złe długi w VAT

Warunki ustawowe

Podatnik – wierzyciel nie może skorzystać z ulgi na złe długi (a więc obniżyć podstawę opodatkowania oraz podatek należny), jeżeli:

1. Wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności;

2. Dostawa towarów lub świadczenie usług zostało dokonane na rzecz podatnika:

a) zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;

b) niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

3. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

4. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

(4)

Uregulowanie zobowiązania

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta.

W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

(5)

Ulga na złe długi w VAT

Wyrok z 15 października 2020 r. C-335 / 19

Konsekwentnie Trybunał wielokrotnie wyraźnie orzekał, że „kwota stanowiąca podstawę opodatkowania VAT, który ma być pobrany przez organy podatkowe, nie może być wyższa niż świadczenie wzajemne rzeczywiście zapłacone przez konsumenta końcowego i na podstawie którego naliczony został faktycznie uiszczony przez niego VAT”.

W tym względzie nie są zatem uzasadnione obawy sądu odsyłającego, że w przypadku dokonania korekty podstawy opodatkowania w razie niewywiązania się z zapłaty ceny ostateczna konsumpcja nie byłaby opodatkowana. W braku wynagrodzenia – pomijając fikcję przewidzianą w art. 16 i 26 dyrektywy VAT – nie dochodzi również do podlegającej opodatkowaniu „ostatecznej konsumpcji”, gdyż odbiorca nie wydatkował w tym celu żadnych środków majątkowych.

(6)

Wyrok z 15 października 2020 r. C-335 / 19

Artykuł 90 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej nie zezwala państwom członkowskim na wyłączenie możliwości dokonania korekty zobowiązania podatkowego podatnika wykonującego świadczenie na tej podstawie, że w chwili wykonania świadczenia lub w chwili dokonania korekty odbiorca świadczenia jest już w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji. Artykuł 185 ust. 2 tej dyrektywy zezwala jednak państwom członkowskim na wprowadzenie – w przypadku niepełnej płatności – wymogu dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego już w kolejnym okresie podatkowym.

(7)

Ulga na złe długi w VAT

Skutki orzeczenia TSUE

1. Odzyskanie VAT w sytuacjach, gdy dłużnik był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji na moment dostawy towarów bądź też na moment skorzystania z ulgi;

2. Wznowienie prawomocnych postępowań podatkowych (miesiąc od publikacji) oraz sądowo administracyjnych (trzy miesiące od publikacji).

(8)

Pozostałe warunki ustawowe

Czy można skorzystać z ulgi na złe długi, w przypadku gdy:

1. Dłużnik nie był podatnikiem VAT czynnym na moment dostawy bądź na moment skorzystania z ulgi (transakcje B2C) ?

2. Upłynęło więcej niż 2 lata od końca roku, w którym wystawiono fakturę?

3. Wierzyciel zbył swoją wierzytelność?

(9)

Ulga na złe długi w VAT

Obowiązki dłużnika

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, chyba że dłużnik ureguluj należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym termin 90 dni upływa.

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty dłużnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

(10)

Obowiązki dłużnika

Obowiązku korekty podatku naliczonego nie stosuje się, jeżeli dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Istotą tego systemu jest to, że kwota ry- czałtu (stawka zryczałtowanego podatku od towarów i usług w rolnictwie to obecnie 7%) jest wypłacana rolnikowi bezpośrednio przez

● użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany

Despite that, between 1976 and 1982 banks remained strong and continued to ex- ert a signifi cant infl uence on companies as they were the only source of external capital for

artykuły Marii Lenartowicz o nowych zasadach opieu bibliograficznego książek (cz.. Ponadto przyponniano sylwetkę Heleny Hleb-Koszańskiej i Jej prace bibliotekarskie i

• Czasem trzeba przedłożyć interes “wspólnoty” nad interes własny – a to nie jest łatwe, żeby nie powiedzieć że bardzo trudne.. • Moim zdaniem ważne jest też

Ś wiadczenie usług medycznych pod- lega opodatkowaniu podatkiem od towa- rów i usług jako odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, jeżeli jest świadczone przez podatnika

2). - Podatkowe rozliczenie kosztu zakwaterowanie pracownika. Moment ustalenia przychodu, zwolnienia oraz szczególne zasady rozliczeń podatkowych pracowników.. - Skutki podatkowe

Trybunał zauważył, iż w niniejszej sprawie sąd odsyłający stwierdził, że chociaż przesłanki te zostały spełnione w postępowaniu głównym, odmó- wiono Vikingo skorzystania

Argumenty ekonomiczne przeciwko noszeniu fezu dotyczy³y tego, ¿e w wyniku gospodarczego upadku Imperium Osmañskiego nakrycie g³owy to sprowadzane by³o przewa¿nie z fabryk w

To znaczenie ksiąg sym bolicznych jako dokum entów za­ wierających wykład wyznaniowej nauki o K ościele - odróżniającej go od analogicznej nauki innych

2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i

• z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,. •

Co do zasady jest to wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju dokonany między podatnikami podatku VAT (dostawca nie

a Ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwro- tu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy wystawione

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika

Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego).. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu

W przypadku, gdy zamawiający na skutek niesolidności wykonawcy zleca wykonanie robót osobom trzecim, nie dochodzi do wykonania usługi na rzecz niesolidnego wykonawcy ani

Dla obydwu przepisów istnieje rozwiąza- nie wspólne. W przypadku usług w zakresie ochrony zdrowia w 2011 roku istotne jest za- tem, kto taką usługę świadczy, a także jaki jest

Abstract The study is devoted to the presentation of the concept of risk and uncertainty accompanying the production of energy crops. The problem with risk assessment and

Przedmiotem opodatkowania w podatku od towarów i usług są czynności określające sytuacje prawne lub faktyczne, z których wystąpieniem łączy się obowiązek ponoszenia

w usługach związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0). Celem gospodarczym usługi jest bowiem wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w postaci ogrodu,