Dostarczony olej powinien być zgodny z Polską Normą PN-C-96024: ) Termin wykonywania zamówienia; od r. do r.

10  Download (0)

Full text

(1)

1 Czyżew 2015-12-03 (Wykonawcy, strona internetowa, tablica ogłoszeń)

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku dla kotłowni olejowej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.

1) Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3, 18 – 220 Czyżew

Tel./fax ( 086 ) 2755100 NIP 723 – 12 – 15 –402 2) Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02);

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8.ustawy- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z 9 sierpnia 2013 roku, poz. 907, ze zmianami). Znak sprawy ZSOiZ.2720.14.2015 3) Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa oleju opałowego w 2016 roku dla kotłowni olejowej Zespołu Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie Dostarczony olej powinien być zgodny z Polską Normą PN-C-96024:2011

1. Zapotrzebowanie na olej opałowy w wyżej wymienionej kotłowni wynosi około 12.000 dm3.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju.

3. Termin realizacji dostaw – maksymalnie w ciągu 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę.

4. Termin płatności do 21 dni po otrzymaniu faktury.

5. Olej opałowy lekki odpowiadający parametrom dla oleju „Ekoterm Plus” lub LOTOS RED lub inny równoważny:

 wartość opałowa większa od 42MJ/kg,

 zawartość siarki mniejsza od 0,1 % m/m.

6. Zamawiający może żądać dołączenia do faktury kopii dokumentu potwierdzającego ilość zakupionego oleju z rafinerii z określeniem jego typu lub świadectwa jakości oleju.

7. Przy dostawie oleju zamawiający może żądać aktualnego świadectwa legalizacji urządzeń dystrybucyjnych, w którym zawarte są min. dane dotyczące plomb, nr samochodu itp.

4) Termin wykonywania zamówienia; od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca powinien spełniać warunki, dotyczące:

(2)

2 -posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi;

-posiadania wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-sytuacji ekonomicznej i finansowej

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3

- Kserokopię koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

- wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 7) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest

Małgorzata Dmochowska.

fax +48 86 2755100, e- mail: sekretariat@zsoiz-czyzew.pl

Formą kontaktów poza pisemną jest faksowa i mailowa. Nie przewiduje się jakichkolwiek kontaktów telefonicznych.

8) Wymagania dotyczące wadium;

Nie przewiduje się wadium

9) Termin związania ofertą; 30 dni.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

Należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje Formularza cenowego- Należy wypełnić druk- formularz oferty i formularz cenowy

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie ul. Niepodległości 3, 18 – 220 Czyżew

Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2015 r. godz.10.30

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 10.12.2015 r. o godz. 10.35, w siedzibie Zamawiającego .

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

- imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, - cen ofert,

- inne dane jeśli będą niezbędne.

(3)

3 12) Opis sposobu obliczenia ceny;

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować:

a) cenę jednostkową oleju obowiązującą na dzień 03.12.2015 r. (ceny uwidocznione na stronie internetowej)

b) podany w ofercie stały rabat cenowy, który będzie obowiązywał w całym okresie ważności umowy i będzie zmieniał cenę jednostkową z dnia zamówienia.

2. Wykonawca podaje cenę jednostkową netto dla 1 dm3 oleju opałowego przed i po rabacie – według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

3. Cena 1 dm3 oleju opałowego= uśredniona cena oleju opałowego produkowanych przez PKN ORLEN jak również oleju opałowego produkowanego przez Grupę LOTOS na dzień 03.12.2015 r, upubliczniana na stronach internetowych- (2,0260/dm3 + 2,0260/dm3 ):2 (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku)= 2,0260 zł/ dm3, upust dotyczący oleju opałowego (obowiązujący w trakcie trwania całej umowy, może mieć wartość ujemną, zero, bądź dodatnią).

4. Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. tj. koszt transportu, rozładunku i wyładunku oleju

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; Cena – 100 %.

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; o wynikach procedury zamawiający poinformuje wykonawców. Umowa będzie zawarta z wykonawcą który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z warunkami i oferta nie będzie podlegała odrzuceniu a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu.

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Nie jest wymagane.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik .

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W okresie trwania niniejszej procedury , tzn, od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać . W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców .

Integralną część zaproszenia stanowią:

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

(4)

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ……….

Siedziba ………

Nr telefonu/faks ………

Nr NIP ………..

Nr REGON ………..

Dane dotyczące zamawiającego

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie ul. Niepodległości 3,

18 – 220 Czyżew

tel./fax. ( 086 ) 2755100 Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się do sukcesywnych dostaw oleju opałowego (nazwa , parametry)

……….

WARTOŚĆ CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA BRUTTO ………. zł (słownie.……… ……….zł), w tym kwota netto ………. zł

(słownie: ………zł) (ceny zgodne z załącznikiem nr 2 – formularz cenowy)

Oświadczam, że :

1) cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji),

2) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty, 3) akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,

4) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

5) Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji

(5)

5 w imieniu firmy jest: ………...

Termin płatności : 21 dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia : 31.12.2016 roku Inne : ………

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

- ………

……….

- ………

……….

- ………

……….

- ………

………

- .………

……….

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

………..

………..

--- ( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

(6)

6 Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy ...

Adres wykonawcy ...

Miejscowość ... Data ...

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Obliczenie ceny jednostkowej netto oleju opałowego:

Cena 1 dm3 oleju opałowego= uśredniona cena oleju opałowego produkowanych przez PKN ORLEN jak również oleju opałowego produkowanego przez Grupę LOTOS na dzień

03.12.2015 r., upubliczniana na stronach internetowych- (2,0260/dm3 + 2,0260/dm3 ):2 (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku)= 2,0260/ dm3

Upust dotyczący oleju opałowego (obowiązujący w trakcie trwania całej umowy, może mieć wartość ujemną, zero, bądź dodatnią) ……….. zł/dm3 (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku).

Cena 1 dm3 oleju opałowego po udzielonym upuście……….. zł/dm3 (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku).

Przykład obliczenia ceny:

Obliczenie ceny jednostkowej oleju opałowego:

Cena 1 dm3 oleju opałowego= uśredniona cena oleju napędowego produkowanych przez PKN ORLEN(Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus) jak również oleju napędowego produkowanego przez Grupę LOTOS (Olej Napędowy do celów Opałowych LOTOS RED) na dzień 03.12.2015 r, upubliczniana na stronach internetowych- (2,0260+ 2,0260):2= 2,0260 zł/dm3 (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku),

Upust dotyczący oleju napędowego (obowiązujący w trakcie trwania całej umowy, może mieć wartość ujemną, zero , bądź dodatnią) 0,0025 zł/dm3 obniżenie ceny z pozycji jak wyżej (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku),

Cena 1 dm3 oleju napędowego po udzielonym upuście 2,0235 zł/dm3 (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku).

Lp. Przedmiot Ilość

Cena jednostkowa

netto(w zł z dokładnością

do 4 miejsc po przecinku)

Netto (w zł)(kol.3xkol.4) (z dokładnością do 2 miejsc po

przecinku)

kwota VAT (zł dokładnością do 2 miejsc po

przecinku))

Brutto (zł) (kol.5+kol.6) (z dokładnością do 2

miejsc po przecinku)

1 2 3 4 5 6 7

1 Olej opałowy

12000 dm3

Wartość z pozycji OGÓŁEM (kolumna 5,6,7)należy przenieść do formularza ofertowego.

...

( czytelny podpis wykonawcy)

(7)

7 Załącznik nr 3 ...dnia ...

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, pozycja 907, z późniejszymi zmianami/.

Imię, nazwisko, podpis

osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy

Pieczęć

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

(8)

8 Załącznik nr 4 U M O W A nr …./2015

wzór zawarta w dniu ……….……2015 r. pomiędzy

Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 – 220 Czyżew, ul. Niepodległości 3,

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Alicję Bańkowską – Dyrektora Szkoły

a ………z siedzibą przy .……….,

reprezentowaną przez

………..

zwanym dalej ,,Wykonawcą″ o następującej treści :

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę będącą przedmiotem przetargu odbytego w dniu ………. tj. na dostawę oleju opałowego w 2016 roku dla kotłowni olejowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie

1. Przewidywana ilość zakupionego oleju ok. 12.000 dm3.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zakupionego oleju opałowego ze względu na faktyczne zużycie w związku z warunkami atmosferycznymi w danym roku kalendarzowym.

§ 2.

1. Termin realizacji dostawy oleju opałowego – od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

2. Dostawy oleju odbywać się będą sukcesywnie na zamówienie telefoniczne w ciągu 48 godz. od złożenia zamówienia.

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony olej opałowy.

2. Cena 1 dm3 oleju opałowego na dzień składania oferty, wyniosła:……… zł netto …………..

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu stałego rabatu w wysokości ……. zł/ dm3 od ceny 1 dm3 oleju netto obliczonej jako uśredniona cena oleju napędowego produkowanych przez PKN ORLEN(Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus) jak również oleju napędowego produkowanego przez Grupę LOTOS (Olej Napędowy do celów Opałowych LOTOS RED) i upublicznionej na stronach internetowych.

(9)

9 4. Szacowana wartość zamówienia po udzieleniu rabatu stanowi kwotę netto

………. zł tj. ……….. zł brutto (słownie brutto:

……….zł) 5. Ceny będą podlegały zmianom adekwatnie do zmian ceny producenta oleju obliczone

jako uśredniona cena jednostkowa 1 dm3 oleju napędowego produkowanych przez PKN ORLEN(Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus) jak również oleju napędowego produkowanego przez Grupę LOTOS (Olej Napędowy do celów Opałowych LOTOS RED) na dzień złożenia zamówienia, upubliczniana na stronach internetowych.

6. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, tj. koszt transportu, rozładunku i wyładunku oleju.

§ 4.

1. Wykonawca otrzyma zapłatę za dostarczony olej opałowy po wystawieniu faktury.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie cena producenta z dnia zamówienia.

3. Potwierdzona faktura zostanie opłacona przelewem w terminie 21 dni od daty jej wystawienia .

4. Zamawiający może żądać dołączenia do faktury kopii dokumentu potwierdzającego ilość zakupionego oleju z rafinerii z określeniem jego typu, lub świadectwa jakości oleju.

5. Przy dostawie oleju Zamawiający może żądać aktualnego świadectwa legalizacji urządzeń dystrybucyjnych w którym zawarte są m.in. dane dotyczące plomb, nr samochodu, itp.

§ 5.

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego Zamawiającemu oleju opałowego.

2. W przypadku uszkodzenia urządzeń Zamawiającego na skutek dostarczenia oleju złej jakości Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych urządzeń w pełnej wysokości, bądź też pokrycia kosztów ich wymiany gdy taka konieczność zaistnieje.

§ 6.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 10% wynagrodzenia ogólnego przewidywanego za wykonanie umowy

b) 5% wartości danej dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie oleju (ponad 2 dni licząc od dnia telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania)

2. Odstąpienie od realizowania przez Wykonawcę dostawy dłuższe niż 5 dni skutkować będzie rozwiązaniem umowy

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% przewidywanego wynagrodzenia ogólnego, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

(10)

10

§ 7.

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

... ...

Figure

Updating...

References

Related subjects :