• Nie Znaleziono Wyników

Ignacy Ryszard Danka : list of publications

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ignacy Ryszard Danka : list of publications"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Elwira Kaczyńska

Ignacy Ryszard Danka : list of

publications

Collectanea Philologica 4, 7-14

(2)

Elwira K A C Z Y Ń SK A

(Łódź, Poland)

IGNACY RYSZARD DANKA: LIST OF PUBLICATIONS

BOOKS

Stanowisko języków anatolijskich w rodzinie indoeuropejskiej i ich wzajemne związki [The Position

of the Anatolian Languages in the Indo-European Family and Their Mutual Connections], Acta Universitatis Lodzienses, Folia Linguistica 4, Łódź 1983, p. 232 (English summ., 219-223).

Pierwotny charakter Apollina i Artemidy. Studium na temat pochodzenia Letoidów i ich związków z innymi bogami [Origins of Apollo and Artemis and Their Relationships with

Other Gods], Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987, p. 100 (English summ. 99-100).

Materiały na X I Konferencję Międzynarodowej Komunikacji Językowej, Łódź 1989, p. 74. De Babylonia Gilgamide cum Homeri carminibus comparata, Łódź 1998, p. 47.

Tradycje indoeuropejskie w ruchu ausrańskim [Indo-European traditions in the Ausranian culture],

Łódź 2000, p. 87.

ARTICLES 1965

Pochodzenie słowiańskiej końcówki dopełniacza męskiego i nijakiego rodzaju -go [The origin of

the Slavic ending of the genitive of masculine and neuter gemders -go], „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN ” , 11, 69-71.

Teoria językowego „drzewa genealogicznego" a problem związków językowych [The theory of

linguistic „genealogical tree” and the problem of language connections], „Meander” , 20, nr 7-8, 266-270.

1966

Problem praojczyzny Indoeuropejczyków [The Indo-European Homeland Problem], „Rozprawy

Komisji Językowej ŁTN ” , 12, 83-122. 1970

The Relationship o f the Ancient Indo-European Language to the Latin and Modern Languages,

(3)

8

Elwira Kaczyńska 1971

Pierwotny Apollo, Pajan, Helios [Primitive Apollo, Paian and Helios], „Meander” , 26, nr 4,

153-167.

Czasownik som i formacja perfectum w języku cygańskim [The verb som and the perfectum

formation in the Romani language], „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN ” , 17, 243-259.

De Conventu Bucurestiensi, „Vox Latina” , 23, 34—43.

Epistulae datae redditae: Carmen IX de hominibus mortuis; Carmen de summa omnium deorum potentia compositum (M . X X V I), „Vox Latina” , 24, 25-30.

De carminibus lingua Indoeuropaea reconstructa compositis; De Sebastiani Kneippi memoria; De Voce Latina et nuntiis perlatis, „Vox Latina” , 25, 85-90.

De Hamaxobiorum Athinganorum Latina nominis forma, de eorum lingua et origine; Tabella verborum linguae Ciganicae verbis aliarum linguarum Ariarum propinquorum comparativa,

„Vox Latina” , 26, 54-60.

1972

De deis Marutibus; Rigvedi libri I carmen 85 vatis Gotami Rahugani ex vetustissima Indorum lingua Vedica in Latinam versum, „Vox Latina” , 27, 37-40.

De D. Thomae Elsaesseri O.S.B. Latinorum Sermonum libro ab oblivione vindicando, „Vox

Latina” , 27, 41^43.

Quid gravia documenta Vobis missa significent [...], „Vita Latina” , 46, 4. Carmen de love, qui aquilam mittit (M . X X IV ), „Vox Latina” , 28, 36-40.

Quanti momenti Conventus omnium gentium Latinis litteris linguaeque fovendis a die 28 m. Augusti ad diem 3 m. Septembris anno 1970 Bucurestiis habitus fuerit, [in:] Acta Conventus omnium gentium Latinis litteris linguaeque fovendis, Bucurestiis, 359-366.

Epigrammata in „Vocis Latinae" amicos scripta, „Vox Latina” , 29, 59-60. Gdynienses elegi et cetera, „Vox Latina” , 29, 61-62.

Epistula et documentum Universitatis Lodziensis, „Vox Latina” , 29, 63.

O Kongresie Obrońców Łaciny Żywej i Komunikatywnej, „Zyde U Ł” , Łódź, 70-75. Conventus Ovidiani Relatio (pars prior), „Vox Latina” , 30, s. 43-52.

1973

Conventus Ovidiani Relatio (pars posterior), „Vox Latina” fasc. 31, 10-24. Hymny Rygwedy (1,2; V,40), „Przegląd Orientalistyczny” , nr 2 (86), 121-124. Epistula consolationem continens, „Vox Latina” , fasc. 32, 13.

1975

De nova sermonum Indoeuropaeicorum distributione, „Abruzzo. Rivista delTIstituto di Studi

Abruzzesi” , 13, nr 1-3 (A tti del sesto convegno nazionale della cultura abruzzese), 109-123.

1976

De religione Ovidiana (1. Quomodo dies denicales Romanos Ovidius vates descripserit, 2. De feriarum denicalium ab Ovidio descriptarum antiquitate), [in:] N. Barbu, E. Dobroiu, M. Nasta

[eds.], Acta Conventus Omnium Gentium Ovidianis Studiis Povendis, Tomis a die X X V ad

diem X X X I mensis Augusti M C M L X X II habiti, Bucurestiis, 213-232. De Peralium et Lemuriorum consimili natura, „Eos” , 64, fasc. 2, 257-268. Epistula, „Vox Latina” , 12, fasc. 44, 112.

(4)

Quibus propinquitatis similitudinisque vinculis linguae Slavicae cum Latino coniunctae sint, [in:] Acta Omnium Gentium ac Nationum Conventus Latinis Litteris Linguaeque Fovendis, a die X X X mensis Augusti ad diem IV septembris A.D. M DCCCCLXXIII, Melitae, 551-558.

1977

Piśmiennictwo w języku hetyckim i w innych językach anatolijskich [Literature in Hittite and

other Anatolian languages], „Meander” , 32, No. 11, 429-436. 1978

Anatolijskie kontynuanty praindoeuropejskich spółgłosek laryngalnych [Anatolian reflexes of the

Proto-Indo-European Laryngeals], „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN ” , 24, 25-38.

Matris recordatio, „Vox Latina” , 14, fasc. 52, 260.

1981

Latinum Diploma Universitarium Lodziense, „Vox Latina” , 17, fasc. 64, 214.

Solidarność [Solidarity], „Solidarność Ziemi Łódzkiej” , 2, nr 37 (50), 18 IX 1981, 10 [A poem].

1982

Prajęzyk indoeuropejski a problem języka międzynarodowego [The Indo-European Protolanguage

and the International Language Problem], [in:] Problemy Międzynarodowej Komunikacji

Językowej [Problems of the International Language Communication], Łódź, 208-223.

1983

Pochodzenie i rozwój aspirat w języku Cyganów europejskich [The Origin and Development

of Aspirates in the Language of the European Gypsies], [in:] Studia Indo-Iranica.

Thaddaeo Pobożniak septuagenario ab amicis collegis sodalibus animo oblatum gratissimo (Prace Komisji Językoznawstwa, No. 52), Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź

1983, 29-38, Latin summ.

Gili bare rastyr Tadejastyr Pobozńakostyr, [in:] Studia Indo-Iranica. Thaddaeo Pobożniak septuagenario ab amicis collegis sodalibus animo oblatum gratissimo (Prace Komisji Języko­ znawstwa, No. 52), Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1983, 5.

De Larum cultu rustico et familiari, „Eos” , 71, fasc. 1, 57-71.

Wprowadzenie nazw dni tygodnia na europejskim obszarze językowym [The Introduction of

names of week days in the European language area], [in:] T. Ejsmont [ed.], Międzynarodowa

Komunikacja Językowa. Materiały konferencyjne [III], Łódź, 247-273, Esp. summ. De nasi adunci origine et appelatione, „Vox Latina” , 19, fasc. 17, 440-442.

De Ciganorum vel Hamaxiobiorum Europaeorum linguae consonantium aspiratarum origine et mutationibus, „Vox Latina” , 19, fasc. 74, 498.

1984

De antiquissimae Anatoliae incolis eorumque, quam cum aliis gentibus habeant, conexione, „Vox

Latina” , 20, fasc. 78, 390.

1985

Some Problems o f Indo-European Lexicography, [in:] J. Tomaszczyk, B. Lewandowska-Tomaszczyk

[eds.], International Conference on Meaning and Lexicography. Abstract. Łódź, 19-21 June

(5)

10

Elwira Kaczyńska 1986

Języki anatolijskie [The Anatolian Language], [in:] Leszek Bednarczuk [ed.], Języki indoeuropejskie

[The Indo-European Languages], vol. 1, Warszawa, 275-339.

Hindeüropa pralingvo kaj la problème de lingvo internacia, [in:] T. Ejsmont [ed.], Internacia Lingva Komunikado. Konferencaj materially - V, Lodzo, 95-109.

Od zaczątku wiedzy o języku do rekonstrukcji języka indoeuropejskiego [Erom beginnings of

our linguistic knowledge to a reconstruction of the Indo-European language], [in:] T. Ejsmont [ed.], Międzynarodowa Komunikacja Językowa. Materiały konferencyjne - VI [International Language Communication. Conferencial Proceedings - VI], Łódź, 44-61.

O związkach językoznawstwa historyczno-porównawczego z interlingwistyką [On the connections

between the historical-comparative linguistics and interlinguistics], [in:] T. Ejsmont [ed.],

Międzynarodowa Komunikacja Językowa. Materiały konferencyjne - VI [International Language

Communication. Conferencial Proceedings - VI], Łódź, 137-142.

Rekonstrukcja języka indoeuropejskiego a koncepcja budowy sztucznych języków międzynarodowych volapiika i esperanta [The Indo-European reconstruction and the conception of making

the two international languages Volapük and Esperanto], [in:] T. Ejsmont [ed.], M iędzy­

narodowa Komunikacja Językowa. Materiały konferencyjne - VI [International Language

Communication. Conferencial Proceedings - VI], Łódź, 166-181.

Stosunki etniczne, językowe i kulturowe w Anatolii w drugim tysiącleciu przed naszą erą [Ethnic,

Language and Cultural Relations in Anatolia at the 2nd millenium B.C.], „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN ” , 32, 59-65.

1987

Kwestia stosunków etnicznych w Anatolii prehistorycznej [The Problem of the Ethnic Relations

in Prehistoric Anatolia], [in:] T. Ejsmont [ed.], Międzynarodowa Komunikacja Językowa.

Materiały konferencyjne - IV [International Language Communication. Conferencial

Proceedings - IV], Łódź, 97-111, Esp. and Latin summ. 1988

Dawne pieśni sakralne o początku wszechrzeczy [Old sacral songs about the beginning of the

universe], [in:] Problemy teoretyczne związków literatur i sztuk Orientu i Zachodu (streszczenia), Łódź, 50.

1989

Marutowie - staroindyjscy bogowie burzy w hymnie Rygwedy I 85 [Marutes - the Old Indic

gods of tempest in the Rigvedic hymn I 85], [in:] A. Czapkiewicz [ed.], Poetyka orientalna

i je j recepcja w Europie, („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” , nr MXXXII:

Prace historyczno-literackie, z. 70), Kraków, 59-68.

Sprawozdanie z X Konferencji Międzynarodowej Komunikacji Językowej w Łodzi odbytej w dniach 18-20 listopada 1988 r., [in:] Materiały na X I Konferencję Międzynarodowej Komunikacji Językowej, Łódź, 5-31.

En nowom tali leubhó egó (kantis obhi Smdhorai), [in:] Materiały na X I Konferencję Między­ narodowej Komunikacji Językowej, Łódź, 34.

Kaj sy mro graj? - Gdzie mój koń? Utwór w narzeczu polskich Cyganów nizinnych wraz z przekładem angielskim, [in:] Materiały na X I Konferencję Międzynarodowej Komunikacji Językowej, Łódź, s. 36-38.

Apoljo, Aritemitja. Pieśń w rekonstruowanym języku indoeuropejskim o Apollinie i Artemidzie do melodii Józefa Macjona, [in:] Materiały na X I Konferencję Międzynarodowej Komunikacji Językowej, Łódź, s. 38-39.

(6)

O przedmiocie pracy i zakresie działania Sekcji Indoeuropejskiej Polskiego Towarzystwa Filologicznego, [in:] Materiały na X I Konferencję Międzynarodowej Komunikacji Językowej,

Łódź, 42-43 [co-authors: J. Macjon, К. T. Witczak].

Powiadomienie o charakterze X I Konferencji Międzynarodowej Komunikacji Językowej i warunkach uczestnictwa, [in:] Materiały na X I Konferencję Międzynarodowej Komunikacji Językowej,

Łódź, 72-73.

1990

Some problems o f Indo-European lexicography, [in:] J. Tomaszczyk, B. Lewandowska-Tomaszczyk

[eds.], Meaning and Lexicography, (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe, Vol. 28). Amsterdam, Philadelphia 1990, 315-325 [co-author: К . T. Witczak].

1991

De rebus Lithuanicis. Pars I: De antiquitate Baltica, „Vox Latina” , 27, fasc. 105, 372-375. De rebus Lituanicis. Pars II: De Lithuaniae rebus gestis et nunc gerendis, „Vox Latina” , 27,

fasc. 106, 563-565.

Three Indo-European terms fo r ‘god’ and the so-called G.Dumezil’s theory, [in:] J. Darski,

Z. Vetulani [eds.], 26.Kolokwium lingwistyczne. Język - komunikacja - informatyka,

18.-21.09.1991 Poznań, Poznań, 29-30 [co-author: K. T. Witczak]. Kultura Bałtów, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” , No. 5, 1 & 3-4.

Pieśń o dumnej Litwie - Hymnus, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” , No. 5, 4. Lithuaniae, Lettoniae, Estoniae Amicorum Coetus apud Universitatem Lodziensem operantis Hymnus,

„Vox Latina” , 27, fasc. 106, 565-566. 1992

Opredeliteli etniczeskoj prinadleżnosti, [in:] Nacionalizm v central’noj i vostocznoj Evrope - Materiali meżdunarodnoj konferencii 16-18 sentjabrja 1992, Łódź, 7-10.

Rigvedi libri X Carmen C X X IX principio naturae quaerendae dicatum, „Memento audere Semper”,

No. 27, 27.

Lituaniae, Lettoniae Aestiaeque Amicorum Coetus propositorum proprietatumque declaratio (excerpta), „Memento Audere Semper” , No. 27, 28.

К voprosu о nacionalizme: Vszeobszczaja partija slavjan i sojuzniczeskich narodov, [in:] Nacionalizm v cental’noj i vostocznoj Evrope - Materiali meżdunarodnoj konferencii 16-18 sentjabrja 1992, Łódź, 111-116. [co-author: S. Jurkin]. Reprinted in: „Al’ternativa” , 10, No. 4 (25), 5. Dawne pieśni sakralne o początku wszechrzeczy [Old sacral songs about the beginning of the

universe], [in:] T. Cieślikowska [ed.], Problemy teoretyczne związków literatur i sztuk orientu

i zachodu, („Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” , N o. MXXXVI: Prace

historyczno-literackie, z. 79), Kraków 1992, 125-140.

Bałto-słowiańskie svinas ' ołów’ a zagadnienie odtworzenia budowy i znaczenia prototypu indo- europejskiego, „Acta Baltico-Slavica” , 21, 83-91 [co-author: К . T. Witczak].

1993

Indyjskie dziedzictwo w słownictwie Cyganów polskich (cz. I) [The Indian Heritage of the Polish

Romany Vocabulary (Part 1)], „Classica Wratislaviensia” , 16 („Acta Universitatis Wratis- laviensis” , No. 1465), Wroclaw, 11-17, English summ, [co-author: K. T. Witczak].

De linguae Latinae vivae Sectionis creandae causis atque huius sectionis muneribus ( Oratio die 29 m. Octobris A.D. 1992 consilii Societatis Philologorum Polonorum Lodziensium tempore habita), „Vox Latina” , 29, fasc. 113, 425-427.

(7)

12

Elwira Kaczyńska

Pieśń o dumnej Litwie - Hymnus, „Vakarines Naujienos” , No. 11, Vilnius, 8.

O pochodzeniu terminologii językoznawczej, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN ” , 36, 51-54. Tradycje pisowni cygańskiej, [in:] J. Sambor, J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza [eds.],

Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga,

Warszawa, 86-106.

1994

Lituaniae et Lettoniae et Aestiae Amicorum Coetus apud Universitatem Lodziensem operantis Hymnus, „Memento Audere Semper” , No. 32, 3.

Textum Indoeuropaeicum ab Halina Danka compositum [...] ab Ignatio Danka fratre eius in Latinum conversum:,,Esti talikos deiwolos Dolos - Est mihi notus deolus Dolus", „Memento

Audere Semper” , No. 32, 3.

Fasti Indoeuropaeici-Latini. A T N O S apo beidh. reg. 3344, „Memento Audere Semper” , No.

32, 30-31 [co-author: S. Jurkin].

Indoeuropaeus hymnus cum Latina versione: Mentlom obhi makteideiwom somai upernai (M.

XXVI), „Memento Audere Semper” , No. 33, 9. 1995

Studia Indogermanica. Studiorum Indogermanicorum editoris praefatio, „Vox Latina” , 27, fasc.

105, 371.

De schola Philologiae Classicae Lodziensis (ab initiis usque ad professoris Stephani Oświęcimski munera deponenda), „Collectanea Philologica” , 1, In honorem memoriamque Stephani Oświęcimski (1906-1990), edenda curaverunt I. R. Danka, К . T. Witczak, Łódź, 13-17

[co-authors: К . T. Witczak, R. Zawadzki].

De rebus lexicis et etymologicis Balticis. Similia Baltico-Graeca, [in:] Collectanea Philologica I in honorem memoriamque Stephani Oświęcimski (1906-1990), edenda curaverunt I. R.

D anka et K. T. Witczak, Łódź, 75-84 [co-author: Κ. Τ. Witczak].

Conventus diebus 25, 26, 27 mensis Novembris anni post Christum natum 1994 Propositis Operae et Fructibus Liberarum Fraternitatum Scholasticarum Aurorae (Ausrae) ac Philocalorum sacratus [...], „Memento Audere Semper” , No. 34, 3.

Some Remarks on the Albanian Vocabulary in the Palaeo-Balkanic and Indo-European View,

[in:] W. Smoczyński [ed.], Analecta Indoeuropaea Cracoviensia Ioannis Safarewicz memoriae

dicata, Cracoviae, 123-135 [co-author: K. T. Witczak].

Thracian spinos and its Indo-European Cognates, „Thraco-D adca” , 16, 1-2, 267-271.

1996

Old Sacral Songs about the Beginning o f the Universe, „Orpheus. Journal of Indo-European

and Thracian Studies” , 6, 5-16.

1997

De Graecorum et Indicorum deorum praecipua conexione, „Meander” , 52, No. 1, 75-81. Rigvedi libri I carmen L X X X V vatis Gotami Rahugani deis Marutibus dedicatum ab Ignatio

Richarde Danka ex vetustissima Indorum lingua Vedica hexametro in Latinam versum,

„Meander” , 52, No. 1, 82-83.

Su una comune risorsa di parole proprie al latino e alie Ungue Europee settentrionali, [in:] IX Conventus Internationalis/ 9th International Congress, Jyväskylä, 6-13 Aug, 1997, Finlandia,

Jyväskylä, 44 [Abstract in Italian].

Indo-European *kwnHos and Its Meanings in the Neolithic and Post-Neolithic Times, „The

(8)

Studiorum Indogermanicorum editoris praefatio, „Studia Indogermanica Lodziensia” , 1, 5-14. Le coincidenze lessicali tra le Ungue europee settentrionali e meridionali (latino e greco), „Studia

Indogermanica Lodziensia” , 1, 37-42.

Three Indo-European terms fo r ‘god and the so-called G.Dumézil’s theory, „Studia Indogermanica

Lodziensia” , 1, 43-44 [co-author: K. T. Witczak].

Grecka nazwa palmy daktylowej (ψοΐνιξ f . Im.) i je j indoeuropejskie odpowiedniki (ie. *bhoinis f ) [Greek term for 'date-palm’ (ιψοΐνιξ f./m.) and its Indo-European equivalents (IE. *bhoinis /.)], „Studia Indogermanica Lodziensia” , 1, 139-144, German summ. Griechisch ψοΐνιξ ‘Dattelpalme und idg. *bhoinis ‘eine Baumart’ [co-author: K. T. Witczak].

1998

Two Hymns in Modem Indo-European, „Studia Indogermanica Lodziensia” , 1998, 2, 173-174. De communi vocabulorum copia, quae Latini sermonumque Europae Septentrionalis propria est,

[in:] Acta Conventus Internationalis IX Academiae Latinitati Fovendae, Jyväskylä, 6-13 Aug,

1997, Finlandia, Jyväskylä, 265-272.

1999

De remm Europaearum doctrina instituenda, quae principiis indoeuropaeicis, Latinis et Graecis fulta sit, „Collectanea Philologica” , 3, Łódź, 239-245.

Z demonologii litewskiej i bałtyckiej w aspekcie porównawczym [The Lithuanian and Baltic

daemonology from the comparative point of view], „Acta Baltico-Slavica” , 24, 39-46 [co­ author: К. T. Witczak].

Wprowadzenie nazw dni tygodnia na indoeuropejskim i ugrofińskim obszarze językowym [Introducting

the Names for Days of the Week into the Indo-European and Ugro-Finnic Language Area], „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” , 55, 107-121, English summ.

Metoda etymologiczna w dydaktyce: Prace zmierzające do utworzenia seminarium wielojęzyczności indoeuropejskiej [Etymological methodology in didactics], „Kwartalnik Neofilologiczny” ,

No. 3^1, 361-365.

Levensbeschrijving, „Studia Indogermanica Lodziensia” , 3, s. 147-149 [In Dutch].

Zapomniane języki [Forgotten Languages], „K ronika Uniwersytetu Łódzkiego” , No. 2 (55), 16

[co-author: T. Roszak].

2000

O europeistyce i je j programie [On the programme of the so-called European Studies], [in:]

H. van den Boom, A. P. Kowalski, M. Kwapiński [eds.], ΕΙΑΩΑΟΝ. Kultura archaiczna

w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy, Gdańsk, 81-87, German summ.

Kultura i wyobrażenia społeczeństw neolitycznych - wybór słownictwa indoeuropejskiego [A culture

and imaginations of the neolithic communities - Selected Indo-European Vocabulary], [in:] H. van den Boom, A. P. Kowalski, M. Kwapiński [eds.], ΕΙΑΩΑΟΝ. Kultura archaiczna

w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy, Gdańsk, 215-243, German summ, [co-author:

A. P. Kowalski].

Использование компьютерных технологий в этимологических исследованиях индоевропейских языков, [in:] Techniczne środki i internet w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego, Łódź,

74-79.

Indoeuropejczycy prehistoryczni i współcześni [On the Prehistorie and Contemporary Indo-

-Europeans], [in:] I. R. D anka [ed.], Tradycje indoeuropejskie w mchu ausrańskim [Indo- -European traditions in the Ausranian Culture], Łódź, 3-5.

De Auroranorum (Ausranorum) scientiae studio, [in:] I. R. D anka [ed.], Tradycje indoeuropejskie w ruchu ausrańskim [Indo-European traditions in the Ausranian Culture], Łódź, 6-8.

(9)

14

Elwira Kaczyńska

Ai, Wenetös!, [in:] I. R. Danka [ed.], Tradycje indoeuropejskie w ruchu ctusrańskim [Indo-European

traditions in the Ausranian Culture], Łódź, 17.

Hymn o ludziach umarłych (H. IX) [A hymn on the died people (H. IX)], [in:] I. R. Danka

[ed.], Tradycje indoeuropejskie w ruchu ausrańskim [Indo-European traditions in the Ausranian Culture], Łódź, 73.

Gdynienses Elegi, „Studia Classica et Neolatina” , 4, 76-77 [Two elegiac poems].

2001

De Balticis ciconiae nominibus, [in:] J. Marcinkiewicz, N. Ostrowski [eds.], Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata, Poznańskie Studia Bałtystyczne nr 1, Poznań, 1-4.

2002

De communi vocabulorum copia, quae Latini sermonumque Europae Septentrionalis propria est,

[in:] Acta Selecta Noni Conventus Academiae Latinitate Fovendae (in urbe Jyväskylä, 6-12

Augusti M C M XC V II), Romae, 265-272.

Doskonałość - czy można je j doświadczyć, a zatem czy można ją wyrazić? [Perfection - Is

possible to experience and to express it?], [in:] A. Maliszewska [ed.], O doskonałości.

Materiały z konferencji 21-23 maja 2001 r. [On the Perfection. Proceedings of the Conference,

21-23 May 2001], vol. 1, Łódź, 131-137 [co-authors: J. Macjon, K. T. Witczak].

Mentlom obhi osrinei Saweliyei / Hymn o Słońcu Jesiennym, [in:] S. Potrzebowski [ed.], Rodzina Wiara, Wrocław, 15.

On the Etymology o f Hittite kappar 'vegetable, a product o f the garden , [in:] P. Taracha [ed.], Silva Anatolica. Anatolian Studies Presented to Maciej Popko on the Occasion o f His 65th Birthday, Warszawa, 57-62 [co-author: K. T. Witczak].

Cytaty

Powiązane dokumenty

◦ On the image of Galois l-adic representations for abelian varieties of type III, (with G.Banaszak and P.Kraso´ n), Tohoku Mathematics Journal vol..

Lewandowski, Variational formulas for meromorphic and univalent functions tn the unit disc, Bull.. Lewandowski, On the domain of variability of the second coefficient for a class

[21] Some remarks concerning my paper: On univalent functions with two preassigned values. Mariae Curie-Sktodowska Sect. Mariae Curie-Sktodowska Sect. O.) The radius of univalence

d) prehĺbili sa prvky deľby moci a posilnilo postavenie orgánov ochrany práva [roz- šírenie a  posilnenie právomocí ústavného súdu, zvýšenie počtu jeho sudcov z  10 na 13

In order to enhance levee hindcasting, probabilistic Bayesian techniques are used in this paper to identify the most likely scenario of failure, the most representa- tive model

Zarazem pominięto dziesiątki wybitnych współczesnych chemików nieradzieckich, jak choćby: Axela H.T.TheoreIla( 1903-1982),biochemika szwedzkiego, laureata Nagrody Nobla z 1955;

At the background of present housing crisis, which manifests itself by the annual decrease in the number of building permits and commenced housing projects that continues

nus: Dion. Apollinis vaticiniis resonantia, 19. Homericis locis apponi potest 13. ά-σφαορος verhauchend, debilis. Saepius comparativus et superlativusfap. usu veni